649705

Werbung

31
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
31
- Cablu de conectare input/output (FIG. B-10).
____________________(SV)_____________________
BRUKSANVISNING
ALLMÄNT
En riktig bärbar batteridriven startmotor. Idealisk för alla
som behöver en startmotor. Dess användningsområden
omfattar båtar, bilar, lastbilar, generatorer och annat.
Fullständigt kompatibel med vilket 12- eller 24-volts
startsystem som helst.
Startmotorn använder UNDERHÅLLSFRIA
HERMETISKT FÖRSLUTNA BATTERIER vilket gör att
du kan placera enheten i vilket läge som helst och på
vilken plats som helst utan fara för att spilla ut syra.
Startmotorn är dessutom utrustad med en strömbrytare
som måste sättas på för att möjliggöra starten.
Startmotorn kan förvaras bekvämt bakom eller under
sätet och på så sätt hållas tillgängligt.
Spara denna bruksanvisning.
Bruksanvisningen krävs för att konsultera varningarna
och försiktighetsåtgärderna som gäller säkerheten,
funktions- och underhållsprocedurerna, komponentlistan
och de tekniska specikationerna.
Förvara bruksanvisningen på en säker och torr plats för
eventuell framtida konsultation.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER
STARTMOTORN!
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SOM
GÄLLER SÄKERHETEN
Obs: för att minska risken för personskador och
materiella skador på utrustningen, rekommenderar vi
dig att använda startmotorn enligt de grundläggande
försiktighetsåtgärderna som gäller säkerheten.
1-
Skydda ögonen. Ha alltid på dig
skyddsglasögon då du arbetar med batterier
som innehåller blysyra.
2-
Undvik kontakt med batteriets syra. Vid
stänk eller om du kommer i kontakt med
syran, skölj omedelbart den gällande delen
med rent vatten. Fortsätt att skölja tills läkaren
anländer.
3-
Det är viktigt att ansluta kablarna till rätt
polaritet:
Anslut den röda klämman till
batteriets positiva pol (symbol +).
Anslut den svarta klämman till maskinens chassi,
långt borta från batteriet och bränsleledningen.
- Använd startmotorn på en väl ventilerad plats.
Försök inte starta den när det nns gas eller
brandfarliga vätskor i närheten.
- Förhindra att svarta och röda klämmor kommer i
kontakt med varandra, eftersom det kan leda till att
de smälter eller smälter andra metallföremål. Sätt
alltid in klämmorna i de därför avsedda stöden.
4- ENDAST FÖR 12- ELLER 24-VOLTSSYSTEM! Får
endast användas till båtar och fordon med 12- eller
24-voltssystem. Välj rätt spänningsvärde mellan 12V
och 24V (om det nns) enligt fordonsbatteriet som
ska startas!
5- SKA ENDAST ANVÄNDAS I NÖDSITUATIONER:
använd inte startmotorn i stället för fordonsbatteriet.
Används endast för igångsättning.
6- Undvik att arbeta ensam. Vid en eventuell olycka,
kan en assistent hjälpa dig.
7-
Undvik elektriska stötar. Var mycket försiktig
då du fäster klämmorna vid ledningar eller
fördelningsstänger som inte är isolerade.
Undvik kroppskontakt med ytor som rör, kylare och
metallskåp medan du testar voltspänningen.
8- Håll arbetsområdet rent. Belamrade områdena kan
leda till skador.
9- Undvik att skada startmotorn. Får endast användas
så som anges i denna handbok.
10- Följ anvisningarna som gäller respektive
arbetsområde. Får inte användas på fuktig eller blöt
plats. Får inte utsättas för regn. Arbeta i väl belysta
områden.
11- Får inte utsättas för direkt solljus, direkta värmekällor
eller fukt.
12-
Håll barn på avstånd: de får aldrig ges
tillgång till arbetsområdet eller till
maskiner, instrument eller
förlängningssladdar.
13- När startmotorn inte används, ska den förvaras
på en torr plats för att undvika uppkomst av rost.
Förvara alltid startmotorn på låst plats och förvara
nyckeln utom räckhåll för barn.
14-
Klä dig på lämpligt vis. Använd
inte löst sittande kläder eller
smycken som kan fastna i de
rörliga delarna. Under arbetet, rekommenderar vi
dig att använda skyddskläder med elektrisk
isolering samt skor med halksula. Om du har
långt hår, ska du ha på dig en skyddsmössa.
15- Reparationer får endast utföras av experter, annars
kan användaren utsättas för allvarliga skador.
16- Byte av delar och tillbehör. Då du utför
underhållsarbetet, ska du endast använda identiska
reservdelar. Användning av andra reservdelar leder
till att garantin upphör att gälla.
17- Se alltid till att stå stadigt och ha stabila stödpunkter.
Förytta dig inte över kablar eller elektriska
strukturer.
18- Utför startmotorns underhåll noga. Kontrollera
kablarna regelbundet och vid eventuell skada, låt en
auktoriserad tekniker utföra reparationen.
19- Kontrollera att det inte nns skadade delar. Innan
du använder den här startmotorn, ska du noga
kontrollera alla delar som verkar skadade för att
se om de kan fungera korrekt. Kontrollera att
kablarna är ordentligt fastsatta vid startmotorn. Vi
rekommenderar att du låter en kvalicerad tekniker
reparera eller byta ut de skadade delarna. Använd
inte startmotorn om någon av strömbrytarna inte
fungerar korrekt i läget ON /OFF.
FUNKTION
OBS: en elektrisk stöt kan leda till
personskador eller livshotande skador. Undvik att
vidröra blottade elledningar.
Startmotorn har projekterats för användning på fordon
eller båtar. Det är inte nödvändigt att ha ett annat fordon
eller ett nätuttag på 230V AC tillgängligt.
Det går även att använda denna startmotor som
bärbar energikälla 12 V DC på avlägsna platser eller i
nödsituationer.
Användastartmotorn:
OBS:följinstruktionernanogaidenordning
som anges nedan!
- Försäkra dig om att startmotorn är avstängd:
31

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info