Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
33
- LED
Uttag:
- Två cigarettändaruttag 12 V DC/max. ström 10 A;
Karaktäristiska egenskaper:
- strömbrytare 12 V / OFF;
- skydd mot överbelastning vid utgången;
- automatiskt avbrott vid laddningsnivån;
- signalerings-LED och akustisk signal för omvänd
polaritet;
Vikt:
- 14kg
Tillbehör som medföljer:
- Nätaggregat (FIG. B-7) 12V DC/ 1200mA utgång;
- Kopplingskabel input/output (FIG. B-10).
STARTMOTOR 12V / 24V
Batterityp:
- Hermetiskt 12-volts blybatteri, laddbart.
Batteriets kapacitet:
- 44 Ah
Uteffekt:
- 2500A med toppström
Kopparkablar:
- Isolerade i PVC
Kabellängd:
- 100 cm
Lampa:
- LED
Uttag:
- två cigarettändaruttag 12 V DC/max. ström 10 A;
Karaktäristiska egenskaper:
- strömbrytare 12 V-24 V / OFF;
- skydd mot överbelastning vid utgången;
- automatiskt avbrott vid laddningsnivån;
- signalerings-LED och akustisk signal för omvänd
polaritet;
Vikt:
- 16.5kg.
Tillbehör som medföljer:
- Nätaggregat (FIG. B-7) 12V DC/ 1200mA utgång;
- Kopplingskabel input/output (FIG. B-10).
____________________(DA)____________________
BRUGERVEJLEDNING
GENERELT
En ægte bærbar starter med batteri. Den ideelle løsning
for alle dem, der har brug for en starter. Den kan
blandt andet anvendes til både, biler, lastvogne samt til
generatorer.
Den passer nt til hvilket som helst 12- eller 24-volts
startsystem.
Starteren anvender HERMETISK LUKKEDE,
VEDLIGEHOLDELSESFRI BATTERIER, der gør det
muligt at placere enheden i hvilken som helst stilling og
på hvilket som helst sted uden fare for syreudsivning.
Starteren er desuden forsynet med en afbryder, der skal
aktiveres for at sættes den i gang.
Starteren kan placeres under eller bag et sæde eller på et
andet let tilgængeligt sted.
Gemdennevejledning.
Det er nødvendigt at læse denne vejledning igennem,
da den indeholder advarsler, sikkerhedsforanstaltninger,
drifts- og vedligeholdelsesprocedurer, en liste over
komponenterne og tekniske specikationer.
Gem vejledningen til senere brug på et sikkert, tørt sted.
LÆS ALLE ANVISNINGERNE FØR IBRUGTAGNING
AF STARTEREN!
ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Givagt:Foratnedsættefarenforpersonulykkerog
materielle skader er det særligt vigtigt altid at træffe
de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ved
anvendelse af starteren.
1-
Beskyt øjnene. Der skal altid anvendes
beskyttelsesbriller, når der arbejdes med
batterier med surt bly.
2-
Undgå kontakt med syren i batteriet. Hvis
man rammes af syresprøjt ud eller hvis den
kommer i kontakt med øjnene, skal man
straks skylle den ramte del med rent vand. Bliv ved
med at skylle med vand indtil lægens ankomst.
3-
Det er vigtigt, at kablernes poler forbindes
rigtigt:
Forbind den røde ladetang med batteriets
plusklemme (symbolet +).
Forbind den sorte ladetang med køretøjets chassis,
langt væk fra batteriet og brændstofrøret.
- Starteren skal anvendes på steder med god
udluftning. Den må ikke sættes i gang på steder,
hvor der er brændbare gasarter eller væsker.
- Sørg for, at den sorte og røde tang ikke kommer i
kontakt med hinanden, da man ellers risikerer, at
de eller andre metalgenstande smelter. Tængerne
må udelukkende opbevares på de dertil beregnede
støtter.
4- KUN VED 12- eller 24-VOLTS SYSTEMER! Må kun
anvendes på både og køretøjer med elektriske 12-
eller 24-volts systemer. Vælg (hvis dette er muligt)
mellem 12V- og 24V-spænding på grundlag af
batteriet i det køretøj, der skal startes!
5- MÅ KUN ANVENDES I NØDSTILFÆLDE: Starteren
må ikke anvendes i stedet for køretøjets batteri. Må
kun anvendes til start.
6- Man skal ikke arbejde alene. Den anden person kan
hjælpe i tilfælde af ulykker.
33

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info