Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
36
____________________(NO)_____________________
INSTRUKSJONSHÅNDBOK
GENERELL
En riktig startmotor med batteri som kan transporteres.
Idealisk for deg som trenger en startmotor. Den kan
brukes til båter, biler, lastebiler, motoriserte generatorer
og annet.
Helt kompatibel med alle oppstartsystemer på 12 eller 24
volt.
Startmotoren bruker HERMETISKE
VEDLIKEHOLDSFRIE BATTERIER; dette gjør at du kan
plassere enheten i enhver stilling og på enhver plass uten
fare for å spille væske.
Startmotoren er dessuten utstyrt med en bryter som må
aktiveres for å muliggjøre oppstart.
Startmotoren kan plasseres unner elelr bak et sete eller
holdes tilgjengelig.
Spare denne håndboka.
Håndboka er nødvendig for å lese advarslinger
og forholdsregler som gjelder sikkerheten,
funksjonsprosedyrene og vedlikeholdet, For en liste over
komponentene og for tekniske spesikker.
Oppbevar håndboka på en sikker og tør plass for
konsultasjoner lengre frem.
FØR DU BRUKER STARTMOTOREN SKAL DU LESE
ALLE INSTRUKSENE!
ADVARSLINGER OG FORHOLDSREGLER SOM
GJELDER SIKKERHETEN
Advarsel: for å redusere risikoen for personskader
og skader på utstyret, anbefaler vi deg å bruke
startmotoren i samovar med grunnleggende
forholdsreglersomgjeldersikkerheten.
1-
Beskytt øyne dine. Bruk alltid vernebriller
når du arbeider med batterier som innholder
blysyra.
2-
Unngå kontakt med batteriets syra. Ved
sprøyt eller kontakt med syren ska du
umiddelbart skylle den gjeldende delen med
rent vann. Fortsett å skylle til legen kommer.
3-
Det er viktig å kople kablene til korrekt pol.
Kople den røde ladeklemmen til batteriets
positive klemme (symbol +).
Kople den svarte ladeklemmen til maskinens kaross,
langt borte fra batteriet og drivstoffsledningen.
- Bruk alltid startmotoren på godt ventilert plass.
Prøv ikke å starte den når du benner deg ved gas
seller brandfarlige væsker.
- Forhindre at den svarte og den røde klemmen
kommer bort i hverandre, ellers kan de fusjoneres
eller fusjonere andre formål i metal. Still klemmene
bare i de spesielle støttene.
4- BARE TIL SYSTEMER MED 12 eller 24 VOLT! Skal
brukes på egnet måte bare på båter eller kjøretøy
med elsystemer på 12 eller 24 volt. Velg (hvis
gjeldende) korrekt spenningsverdi mellom 12V og
24V i samsvar med batteriet i kjøretøyet som skal
startes opp!
5- MÅ BARE BRUKES I NØDSITUASJONER: bruk
ikke startmotoren i stedet for kjøretøyets batteri. Må
bare brukes for oppstart.
6- Unngå å arbete alene. Ved ulykke, kan den andre
personen hjelpe til.
7-
Unngå elektrisk støt. Vær ekstremt forsiktig
da du appliserer klemmene ved ledningene
eller distribusjonsstenger som ikke er isolert.
Unngå kroppskontakt med overater som ledninger,
radiatorer eller metallskap mens du tester
spenningen.
8- Hold arbeidsområdet rent. Rotete områder kan føre
til skader.
9- Unngå å skade startmotoren. Bruk den bare slik som
er spesisert i denne håndboka.
10- Respekter insikasjonene som gjelder
arbeidsområdet. Bruk den ikke i fuktige eller våte
miljøer. Utsett den ikke for regn. Arbeid på godt
belyst plass.
11- Utsett den ikke for direkte sollys, direkte varmekilder
eller fukt.
12-
Hold barna borte: barn må aldri gis
adgang til arbeidsområdet eller
maskinene, instrumentene eller
forlengelser.
13- Når startmotoren ikke er i bruk, skal den oppbevares
på en tør plass for å unngå at rust dannes. Oppbevar
alltid startmotoren i et låst rom og hold barn borte fra
den.
14-
Kle deg på egnet måte. Bruk ikke
vide klær eller smykker som kan
fastne i de beveglige delene.
Under arbeidet anbefaler vi deg å bruke
verneklær med elektrisk isolering og verneskor
for et godt grep på underlaget. Hvis du har langt
hår, skal du ha på deg vernemøsse.
15- Reparasjonene må bare utføres av esperte, ellers
kan fare oppstå for brukeren.
16- Skift ut deler og tilbehør. Da du utfører
vedlikeholdsarbeidet, bruk bare identiske
reservdeler. Bruket av andre deler fører til at
garantien annulleres.
17- Du skal alltid ha en stabil stilling og stabile
støttepunkter.
Beveg deg ikke på kabler eller elektriske strukturer.
18- Utfør startmotorens vedlikehold med stort omhu.
Kontroller regelmessig kablene og ved skade, la en
autorisert tekniker utføre reparasjonsarbeidet.
19- Kontroller at der ikke er skadde deler. Før du bruker
denne startmotoren, skal du nøye kontrollere delene
som virker skadde, for å se hvis de fungerer korrekt
eller ikke. Kontroller at kablene er korrekt fastsatte
ved startmotoren. Vi anbefaler deg å la delene
repareres eller skiftes ut av en kvalisert tekniker.
Bruk ikke startmotoren hvis noen av brytene ikke
fungerer korrekt i stillingene ON /OFF.
FUNKSJON
BEMERK! En elektrisk støt kan føre
til skader eller død. Unngå å vidrøre bare elektriske
ledninger.
Startmotoren har prosjekterts for bruk til kjøretøy eller
båter. Det er ikke nødvendig å ha et annet kjøretøy eller
et mateuttak på 230V AC.
Det er dessuten mulig å bruke denne startmotoren som
transporterbar energikilde 12V DC på fjerntliggende
områder eller i nødsituasjoner.
Brukavstartmotoren:
BEMERK:utførinstruksenevedånøyefølge
denne orden!
- Forsikre deg om at startmotoren er slått fra: bryteren i
g.C skal stå på OFF.
- Forsikre deg om at kjøretøyet eller båten som skal
36

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info