Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
41
nebo roztavení jiných kovových předmětů. Kleště
ukládejte výhradně na příslušné držáky.
4- POUZE PRO 12- nebo 24-VOLTOVÉ SYSTÉMY!
Používejte jej pouze na plavidlech a vozidlech s 12-
nebo 24-voltovou elektroinstalací. Zvolte (je-li tomu
zařízení uzpůsobeno) správnou hodnotu napětí mezi
12V a 24V, v závislosti na akumulátoru vozidla, které
má být nastartováno.
5- POUŽÍVEJTE POUZE V NOUZOVÉ SITUACI:
Nepoužívejte startovací zařízení místo akumulátoru
vozidla. Používejte je výhradně pro jeho nastartování.
6- Nepracujte sami. V případě nehody vám váš
pomocník může poskytnout pomoc.
7-
Vyhněte se zásahu elektrickým proudem.
Buďte mimořádně pozorní při aplikaci kleští
na neizolované vodiče nebo přípojnice.
Během zkoušení napětí zabraňte styku částí těla
s povrchy, jako jsou potrubí, radiátory nebo kovové
skříně.
8- Udržujte pracovní prostor v čistém stavu. Přeplněné
prostory se mohou stát zdrojem ublížení na zdraví.
9- Zabraňte poškození startovacího zařízení. Zařízení
používejte výhradně způsobem uvedeným v tomto
návodu.
10- Dodržujte pokyny týkající se pracovního prostoru.
Nepoužívejte ve vlhkých nebo mokrých prostorách.
Nevystavujte dešti. Pracujte v dobře osvětlených
prostorách.
11- Nevystavujte zařízení působení přímého slunečního
světla, zdrojům přímého tepla nebo vlhkosti.
12-
Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti:
Nikdyjim nesmí býtpovolenpřístup do
pracovních prostor ani zacházení se
stroji,nástrojineboprodlužovacímikabely.
13- Když nepoužíváte startovací zařízení, uložte jej na
suché místo, abyste předešli tvorbě rzi. Pokaždé
uskladněte startovací zařízení v prostoru zamknutém
na klíč a mimo dosah dětí.
14-
Používejte vhodný oděv.
Nepoužívejte široké kusy oděvu
nebošperky,kterébymohlybýt
zachyceny pohybujícími se součástmi. Během
prací se doporučuje používat ochranný,
elektricky izolovaný oděv a také ochrannou
protiskluzovouobuv.Vpřípadědlouhýchvlasů
jetřebapoužítochranoupokrývkuhlavy.
15- Opravy musí být provedeny výhradně
specializovaným personálem, protože v opačném
případě by se mohla vyskytnout výrazná nebezpečí
pro uživatele.
16- Výměna součástí a příslušenství. Při provádění
údržby používejte pouze identické náhradní díly.
Použití jakéhokoli jiného dílu způsobí zrušení
platnosti záruky.
17- Neustále udržujte vhodnou stabilní polohu a stabilní
opěrné body.
Nepřesouvejte se nad elektrické kabely nebo
struktury.
18- Důkladně provádějte předepsanou údržbu
startovacího zařízení. Pravidelně kontrolujte kabely
a v případě zjištění poškození nechte provést opravu
autorizovanému technikovi.
19- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození součástí
zařízení. Před použitím tohoto startovacího zařízení
pozorně zkontrolujte všechny součásti, které se zdají
být poškozené, abyste mohli určit, zda jsou schopny
správně fungovat. Zkontrolujte správné upevnění
kabelů na startovacím zařízení. Doporučuje se
nechat opravit nebo vyměnit poškozené součásti
kvalikovaným technikem. Nepoužívejte startovací
zařízení v případě, že kterýkoli vypínač nefunguje
správně v polohách ZAP. / VYP. (ON / OFF).
ČINNOST
UPOZORNĚNÍ: Zásah elektrickým
proudem může způsobit ublížení na zdraví nebo i
smrt. Nedotýkejte se odizolovaných elektrických
vodičů.
Startovací zařízení bylo navrženo pro použití na vozidlech
a plavidlech. Umožní vám obejít se bez dalšího vozidla
nebo napájecí zásuvky 230V~.
Dále je možné použít toto startovací zařízení jako
přenosný zdroj energie s napětím 12V= ve vzdálených
oblastech a v nouzových stavech.
Použitístartovacíhozařízení:
UPOZORNĚNÍ: Vykonejtejednotlivé operace
dlepokynů apřísně dodržujtenížeuvedený
postup!
- Ujistěte se, že je startovací zařízení vypnuté: Vypínač
na obr.C se musí nacházet v poloze VYP. (OFF).
- Ujistěte se, že je vozidlo nebo plavidlo, které být
nastartováno, vypnuté (vypínač nebo klíč zapalování
v poloze VYP.).
- Připojte nejdříve červené kleště (+) ke kladnému pólu,
který se nachází na akumulátoru vozidla.
- Poté připojte černé kleště (-) k nepohyblivé kovové
součásti motoru; nepřipojujte kleště k záporné svorce
akumulátoru.
UPOZORNĚNÍ:NEBEZPEČÍ!
Symboly uvedené na tomto místě
upozorňují na to, že rozsvícení
ČERVENÉKONTROLKY(obr.A-1)a
přítomnost akustického signálu
poukazují na „NEBEZPEČÍ
ZPŮSOBENÉ ZAMĚNĚNOU
POLARITOU!“.
Vžádném případěnezapínejte vypínačstartovacího
zařízeníaodmontujtekabely!
Předrealizacíprávěpopsanýchzapojenízkontrolujte
správnoupolarituakumulátoruvozidlaastartovacího
zařízení.
- V případě absence akustické signalizace a při zhasnuté
červené kontrolce přepněte vypínač startovacího
zařízení (obr. C) na 12V nebo 24V (je-li přítomen) při
dodržení správného napětí startovaného vozidla.
- Přepněte vypínač zapalování vozidla nebo plavidla do
polohy ZAP. (ON). Vyčkejte přibližně jednu minutu.
Přepněte vypínač vozidla do startovací polohy na
dobu nepřevyšující 3÷4 sekundy. Když nedojde
k nastartování auta nebo plavidla, před dalším
pokusem o nastartování vyčkejte nejméně 3 minuty.
Upozornění: Pokaždé zabraňte vzájemnému
stykučernýchačervenýchkleštínebotomu,
abysedotklyspolečnéhovodiče.
Zatímco je motor v činnosti, důkladně dodržujte
následující postup:
1. Vypněte startovací zařízení: Vypínač do polohy VYP.
(OFF).
2. Odpojte černé kleště (záporný pól) od vozidla.
3. Odpojte červené kleště (kladný pól) od vozidla.
4. Uložte kleště do příslušného uložení.
Doporučuje se dobít startovací zařízení, jakmile to bude
možné.
Použití startovacího zařízení v úloze napájecího
zařízení:
41

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info