Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
45
možné, že zariadenie sa úplne nedobije.
Pb
LIKVIDÁCIA AKUMULÁTORA
Použitý akumulátor štartovacieho zariadenia by mal
byť recyklovaný. V niektorých štátoch je to povinné.
Obráťte sa na miestne správne úrady, zaoberajúce sa
tuhým odpadom, kvôli získaniu potrebných informácií o
recyklácii.
VÝSTRAHA: Nelikvidujte akumulátor jeho spaľovaním.
Mohlo by to spôsobiť výbuch. Pred likvidáciou
akumulátora zakryte odkryté svorky vhodnou izolačnou
páskou, aby ste zabránili skratom. Nevystavujte
akumulátor intenzívnemu teplu alebo ohňu, pretože by to
mohlo spôsobiť výbuch.
TECHNICKÉÚDAJE:
ŠTARTOVACIEZARIADENIE12V
Typ akumulátora:
- 12V hermeticky uzatvorený olovený akumulátor
s možnosťou nabíjania.
Kapacita akumulátora:
- 34Ah
Výstupný prúd:
- špičkový prúd 1800A;
Medené káble:
- s izoláciou z PVC.
Dĺžka kábla:
- 100cm
Lampa:
- LED
Výstupná zásuvka:
- dve zásuvky typu zapaľovač cigariet 12V= / max. prúd
10A
Vlastnosti:
- vypínač 12V / VYP. (OFF);
- obnoviteľná ochrana proti preťaženiu na výstupe;
- automatické vypnutie po dosiahnutí potrebnej úrovne
nabitia;
- signalizačná LED a akustický signál zamenenej
polarity.
Hmotnosť:
- 14kg
Príslušenstvo tvoriace súčasť zariadenia:
- Napájací zdroj (OBR. B-7) 12V=/výstup 1200mA;
- Vstupný/výstupný spojovací kábel (OBR. B-10).
ŠTARTOVACIEZARIADENIE12V/24V
Typ akumulátora:
- 12V hermeticky uzatvorený olovený akumulátor
s možnosťou nabíjania.
Kapacita akumulátora:
- 44Ah
Výstupný prúd:
- špičkový prúd 2500A
Medené káble:
- s izoláciou z PVC
Dĺžka kábla:
- 100cm
Lampa:
- LED
Výstupná zásuvka:
- dve zásuvky typu zapaľovač cigariet 12V= / max. prúd
10A
Vlastnosti:
- vypínač 12V-24V / VYP. (OFF);
- obnoviteľná ochrana proti preťaženiu na výstupe;
- automatické vypnutie po dosiahnutí potrebnej úrovne
nabitia;
- signalizačná LED a akustický signál zamenenej
polarity.
Hmotnosť:
- 16.5kg.
Príslušenstvo tvoriace súčasť zariadenia:
- Napájací zdroj (OBR. B-7) 12V=/výstup 1200mA;
- Vstupný/výstupný spojovací kábel (OBR. B-10).
_____________________(SL)____________________
PRIROČNIKZAUPORABO
SPLOŠNO
Pravi zaganjalnik s prenosnim akumulatorjem. Idealen
za vse, ki potrebujejo zaganjalnik. Uporabljati ga je
mogoče na plovilih, avtomobilih, tovornjakih, generatorjih
in drugod.
Popolnoma združljiv z vsemi zaganjalnimi sistemi, ki za
delovanje potrebujejo 12 ali 24 voltov.
Zaganjalnik uporablja HERMETIČNO ZAPRTE
AKUMULATORJEBREZVZDRŽEVANJA; to omogoča
postavitev enote v katerikoli položaj in na kakršnokoli
mesto, ne da bi obstajala nevarnost za razlitje kisline.
Zaganjalnik je poleg tega opremljen s stikalom, ki ga je
treba aktivirati, da je zagon omogočen.
Zaganjalnik je mogoče preprosto postaviti pod ali za
sedež, tako da je vedno pri roki.
Tapriročnikshranite.
Potrebovali ga boste, da bi v njem prebrali opozorila in
varnostne ukrepe za uporabo, navodila za vzdrževanje,
seznam sestavnih delov in tehnične specikacije.
Shranite priročnik za morebitne prihodnje branje na
varnem in suhem mestu.
PREDEN BOSTE UPORABILI ZAGANJALNIK,
PREBERITE CELOTNA NAVODILA!
OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI
2opozorilo! da bi se zmanjšala nevarnost osebnih
poškodb in poškodb opreme, vam svetujemo, da
uporabite zaganjalnik in vedno tako, da upoštevate
osnovne varnostne ukrepe za varno uporabo.
1-
Zaščitite si oči. Ko delate s svinčevo-
kislinskimi akumulatorji vedno uporabljajte
zaščitna očala.
2-
Izogibajte se stiku s kislino iz akumulatorja.
Če vas bo poškropilo ali če boste prišli v stik
s kislino, takoj splaknite oškropljeni del s
čisto vodo. Splakujte, dokler ne pride do vas
zdravnik.
3-
Pomembno je, da kable povežete na prave
pole:
Priključite klešče za polnjenje rdeče barve
na pozitivni priključek akumulatorja (simbol +).
Priključite klešče za polnjenje črne barve na ohišje
vozila, stran od akumulatorja in od vodov za
dovajanje goriva.
- Zaganjalnik uporabljajte v dobro prezračenih
prostorih. Ne poskušajte uporabljati zaganjalnika,
ko ste med vnetljivimi plini ali tekočinami.
- Pazite, da rdeča in črna sponka ne bosta prišli
v stik, saj se lahko zaradi stika stalita, ali pa se
zaradi njunega stika stalijo drugi kovinski predmeti.
45

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info