Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
47
da je čas, potreben za vnovično polnjenje akumulatorja
odvisen od števila izvedenih zagonov. Da bi preverili, ali
je treba akumulator spet napolniti, pritisnite gumb na sliki
A-3.
Tri svetleče diode na sliki A-4 signalizirajo stanje
napolnjenosti akumulatorja z naslednjim pomenom:
-
: akumulator je zelo prazen;
-
: akumulator je prazen;
-
: akumulator je poln.
Rdeča svetleča dioda »Polnjenje« s slike A-5 posveti, ko
se enota polni.
Rumena svetleča dioda »Odstranite polnilnik« na
sliki A-6 zasveti med polnjenjem, ko se sproži krmilna
naprava, ki ščiti napajalnik in akumulator. Svetujemo
vam, da odklopite priključek napajalnika iz vtičnice.
Polnjenjeznapajanjempri230VAC
OPOZORILO! Uporabljajte le priloženi
napajalnik!
1- Najprej priključite vtič napajalnika (slika B-7) v
vtičnico napajalnega omrežja 230 V AC.
Nato priključite ustrezni izhodni vtič (slika B-8) v
vtičnico za polnjenje.
2- Preverite, da je stikalo s slike C v položaju »OFF«.
3- Svetleča dioda »Polnjenje« posveti in zaganjalnik je
v fazi polnjenja. Zaganjalnik je opremljen z nadzorno
napravo, ki preprečuje preobremenitev akumulatorja
in napajalnika. Pustite, naj se sistem polni, kolikor
časa je potrebno.
Opomba: da bi preverili stanje napolnjenosti
akumulatorja,odklopitenapajalnikinpritisnitegumb
na sliki A-3: Svetleče diode s slike A-4 prikazujejo
stanje polnjenja akumulatorja v skladu z zgornjimi
opisi.
Polnjenjevvoziluznapajanjem12VDC:
OPOZORILO! Ko polnite akumulator, naj
motorvoziladeluje.
1- Preverite, da je stikalo s slike C v položaju »OFF«.
2- Vstavite vtič cigaretnega vžigalnika priloženega
kabla (slika B-10) v ustrezno vtičnico v avtomobilu
ali plovilu.
3- Ustrezni priključek (slika B-9) priloženega kabla
vstavite v vtičnico za vnovično polnjenje na
zaganjalniku (slika A-7).
POZOR: ta funkcija je pomembna za ohranjanje dobrega
stanja polnjenja zaganjalnika med potjo in morda ne bo
omogočila, da akumulator popolnoma napolnite.
Pb
VARNO ODLAGANJE AKUMULATORJA
Iztrošen akumulator zaganjalnika je namenjen
recikliranju. V nekaterih državah je to zakonsko določeno.
Pozanimajte se pri lokalnih upraviteljih trdnih odpadkov in
pridobite informacije o recikliranju.
OPOZORILO: Akumulatorja se ne smete znebiti s
sežiganjem. To bi lahko povzročilo eksplozijo. Preden
akumulator zavržete, pokrijte nezavarovane terminale z
izolacijskim trakom, tako da ne bi prišlo do kratkega stika.
Akumulatorja ne izpostavljajte močni vročini ali ognju, saj
to lahko povzroči eksplozijo.
SPECIFIKACIJA:
ZAGANJALNIK 12V
Tip akumulatorjev:
- 12 V hermetični svinčev akumulator za vnovično
polnjenje.
Zmogljivost akumulatorja:
- 34 Ah
Izhodni tok:
- 1800A vršni tok;
Bakreni kabli:
- izolirani s PVC-jem
Dolžina kabla:
- 100 cm
Žarnica:
- SVETLEČA DIODA
Izhodna vtičnica:
- dve cigaretni vtičnici 12 V DC / maks. tok 10 A
Lastnosti:
- stikalo 12 V / OFF;
- zaščita pred preobremenitvijo na izhodu;
- samodejna prekinitev na nivoju polnjenja;
- signalna svetleča dioda in zvočni signal za obrnjeno
polariteto.
Teža:
- 14 kg
Priloženi dodatki:
- Napajalnik (slika B-7) 12 V DC/1200 mA na izhodu;
- Kabel za priključitev vhod/izhod (slika B-10).
ZAGANJALNIK 12V / 24V
Tip akumulatorja:
- 12 V hermetični svinčev akumulator za vnovično
polnjenje.
Zmogljivost akumulatorja:
- 44 Ah
Izhodni tok:
- 2500A vršni tok
Bakreni kabli:
- izolirani s PVC-jem
Dolžina kabla:
- 100 cm
Žarnica:
- SVETLEČA DIODA
Izhodna vtičnica:
- dve cigaretni vtičnici 12 V DC / maks. tok 10 A.
Lastnosti:
- stikalo 12 V - 24 V / OFF;
- zaščita pred preobremenitvijo na izhodu;
- samodejna prekinitev na nivoju polnjenja;
- signalna svetleča dioda in zvočni signal za obrnjeno
polariteto.
Teža:
- 16.5 kg.
Priloženi dodatki:
- Napajalnik (slika B-7) 12 V DC/1200 mA na izhodu;
- Kabel za priključitev vhod/izhod (slika B-10).
47

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info