Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
49
- Provjeriti da je vozilo ili plovilo koje se pali ugašeno
(sklopka ili ključ za paljenje na pložaju OFF).
- Spojiti najprije crvenu hvataljku (+) na pozitivni terminal
baterije vozila.
- Zatim spojiti crnu hvataljku (-) na metalni ksni dio
motora; hvataljka se ne smije spajati na negativni
pritezač baterije.
POZOR:OPASNOST!
Navedeni simboli ukazuju da
paljenjeCRVENOGLED-a(Fig.A-1)i
prisutnost akustičnog signala
ukazuje na “ZAMIJENJEN
POLARITET, OPASNOST!”.
Nikako se ne smije pokrenuti
sklopkupokretačamotoraiuklonitikablove!
Provjeritiispravnepolovebaterijevozilaipokretača
motoraprijevršenjanavedenihspajanja.
- Kod neprisutnosti akustičnog signala i sa ugašenom
crvenom svjetiljkom, postaviti sklopku pokretača
motora (Fig. C) na 12V ili 24V (ako je prisutno)
poštivajući ispravan napon vozila koje se pali.
- Postaviti sklopku za paljenje vozila ili plovila na
položaj ON. Pričekati minutu. Postaviti sklopku vozila
na položaj paljenja na najviše 3÷4 sekundi. Ako se
automobil ili plovilo ne pali, pričekati barem 3 minute
prije ponovnog pokušaja.
Pozor:uvijekjepotrebnospriječitidasecrna
icrvenahvataljkadotaknuilidadođuudodir
sazajedničkimsprovodnikom.
Dok je motor upaljen, potrebno je striktno slijediti
redoslijed uputa:
1. Ugasiti pokretač motora: sklopka na položaj OFF.
2. Isključiti crnu hvataljku (negativnu) sa vozila.
3. Isključiti crvenu hvataljku (pozitivnu) sa vozila.
4. Odložiti hvataljke u prikladno sjedište.
Potrebno je napuniti pokretač motora čim je moguće!
Upotrebapokretačamotorakaouređajzanapajanje:
- Podići poklopac utičnice vrste auto upaljač (Fig. A-2).
- Unijeti utikač auto upaljača uređaja koji se napaja u
utičnicu (Fig. A-2).
PUNJENJE
Važno! Za očuvanje čitavosti baterije, puniti 12 sati
prije upotrebe, nakon svake upotrebe i u svakom
slučajusvaka3mjeseca.
Moguće je napuniti jedinicu napajanjem na 230V AC
(pomoću dostavljenog punjača) ili napajanjem na 12VDC.
Potrebno je držati baterije uvijek napunjenima u svakom
trenutku. Slaba napunjenost baterije može skratiti
životni vijek iste. Prisjetiti se da trajanje punjenja ovisi o
broju izvršenih paljenja. Za provjeru razine napunjenosti
baterije pritisnuti na tipku iz Fig. A-3.
Tri led-a iz g.A-4ukazuju na stanje punjenja baterije sa
slijedećim značenjem:
-
: baterija je vrlo prazna;
-
: baterija je skroz prazna;
-
: baterija je potpuno napunjena.
Crveni led “Charging” iz g.A-5se pali kada se jedinica
puni.
Žuti led ”Remove Charger” iz g. A-6 se pali tijekom
faze punjenja kada se usključuje kontrolni uređaj koji štiti
punjač ili bateriju. Savjetuje se da se isključi jack punjača
iz utičnice.
Punjenjesanapajanjemna230VAC
POZOR:Upotrebljavatiisključivodostavljeni
punjač!
1- Najprije unijeti utikač punjača (FIG. B-7) u utičnicu
na 230VAC.
Zatim unijeti prikladni izlazni utikač (FIG.B-8 ) u
utičnicu za punjenje.
2- Provjeriti da je sklopka iz g.Cna položaju “OFF”.
3- Led ”Charging” se pali, a pokretač motora je u fazi
punjenja. Pokretač motora ima kontrolni uređaj koji
omogučava izbjegavanje preopterećenja baterije
i punjača. Ostaviti jedinicu da se puni za čitavo
potrebno vrijeme.
Napomena: za provjeru stanja punjenosti baterije
isključitipunjači pritisnutitipkuizg.A-3:led-ovi
iz g. A-4 ukazuju na stanje punjenosti baterije sa
gorenavedenimznačenjem.
Punjenjenavozilusanapajanjemna12VDC:
POZOR: punjenje se vrši dok je vozilo u
pokretu.
1- Provjeriti da je sklopka iz g.Cna položaju “OFF”.
2- Unijeti utikač auto upaljača dostavljenog kabla (Fig.
B-10) u prikladnu utičnicu vozila ili plovila.
3- Unijeti drugi jack (Fig. B-9) dostavljenog kabla u
utičnicu pokretača motora (FIG. A-7).
NAPOMENA: ova funkcija služi za očuvanje dobrog
stanja punjenja pokretača motora tijekom putovanja, a
može i ne dozvoliti postizanje potpune napunjenosti.
Pb
UKLANJANJE BATERIJE
Istrošena baterija se mora reciklirati. U nekim je državama
to zakonski propisano. Kontaktirati lokalne vlasti za kruti
otpad za dodatne informacije o reciklaži.
UPOZORENJA: Istrošenu bateriju se ne smije paliti jer
bi moglo doći do eksplozije. Prije odlaganja baterije,
izolirati izložene terminale sa prikladnom izolirajućom
trakom kako bi se izbjegli kratki spojevi. Bateriju se ne
smije izlagati intenzivnoj toplini ili vatri jer bi moglo doći
do eksplozije.
TEHNIČKIPODACI:
POKRETAČMOTORA12V
Vrsta baterije:
- hermetička olovna baterija od 12V, punjiva
- 34Ah
Izlazna struja:
- 1800A maksimalna struja;
Bakreni kablovi:
- izolirajući od PVC-a
Dužina kabla:
- 100cm
Svjetlo:
- Led
Izlazna utičnica:
- dvije utičnice za auto upaljač 12VDC / max struja 10A
Osobine:
- sklopka 12V / OFF;
- zaštita na izlazu protiv preopterećenja;
- automatski prekid razine punjenja;
- signalizacijski led i akustički signal kod zamijenjenog
49

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info