Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
53
selleks ettenähtud hoidikutesse.
4- AINULT 12V või 24V SÜSTEEMIDELE! Kasutage
ainult 12V või 24V elektrisüsteemiga aluste ja
sõidukite juures. Valige antud võimaluse olemasolul
õige pinge (12V või 24V) vastavalt käivitatavale
sõidukile!
5- KASUTAGE AINULT HÄDAOLUKORRAS: ärge
kasutage käivitit sõiduki aku asemel. Kasutage
ainuüksi käivitamiseks.
6- Ärge töötage üksi olles. Hädakorral võivad
juuresviibivad isikud Teile abi osutada.
7-
Vältige elektrilööke. Olge ülimalt ettevaatlik
juhul, kui klambrid lähevad vastu
isoleerimata juhte või jaotuslatte. Vältige
voolu kontrollides vastu metallist torusid, radiaatoreid
ja kappe puutumist.
8- Hoidke tööala puhas. Korrastamata tööala võib olla
kehavigastuste põhjuseks.
9- Vältige käiviti vigastamist. Kasutage seda ainult
käesolevas juhendis äratoodud viisil.
10- Järgige tööala kohta käivaid nõudeid. Ärge kasutage
seadet niisketes või märgades tingimustes. Ärge
jätke seda vihma kätte. Töötage ainult korraliku
valgustuse olemasolul.
11- Ärge jätke otsese päikesevalguse ja soojusallikate
või niiskuse mõjupiirkonda.
12-
Hoidalasteeest:neileitohimittemingil
juhullubadatööalasviibida,samutimitte
masinaid,tööriistuvõipikendusjuhtmeid
puudutada.
13- Kui käivitit ei kasutata, tuleb see kuiva kohta hoiule
panna, et vältida korpuse roostetamist. Hoidke
käivitit luku taga ja lastele kättesaamatus kohas.
14-
Kandke sobilikke tööriideid. Ärge
kandke laiu rõivaid ega ehteid,
mis võivad seadme liikuvate
osadekülgekinnijääda.Töökestelonsoovitatav
kanda elektriisolatsiooniga kaitseriietust ja
libisemisvastase tallaga jalanõusid. Pikad
juuksedtulebsobilikumütsiallakokkupanna.
15- Parandustöid tohivad teostada ainult asjatundjad –
vastasel juhul võib seade kasutajale isegi eluohtlik
olla.
16- Osade ja tööseadmete asendamine. Hoolduse
teostamisel kasutage ainult identseid varuosi.
Mistahes muude varuosade kasutamisel kaotab
garantii kehtivuse.
17- Hoidke keha tasakaalus ja leidke kindlad
toetuspunktid.
Ärge liikuge elektrijuhtmete või- seadmestiku kohal.
18- Käivitit tuleb korralikult hooldada. Kontrollige
regulaarselt selle kaableid ja laske vajaduse
korral vastavat volitust omaval spetsialistil seade
parandada.
19- Kontrollige, et käiviti juures poleks vigastatud osi.
Enne käiviti kasutamist kontrollige hoolikalt kõiki
osi, mis tunduvad katki olevat, veendumaks, et
masin saab harilikult moel töötada. Kontrollige, et
kaablid oleksid korralikult käiviti küljes. Vigastatud
osi tohib parandada või asendada ainult vastavat
kvalikatsiooni omav spetsialist. Ärge kasutage
käivitit juhul, kui ükskõik milline lüliti ON/OFF asendis
korralikult ei tööta.
TÖÖ
TÄHELEPANU: Elektrilöök võib
põhjustadakehavigastusivõisurma.Ärgepuudutage
isoleerimataelektrijuhte.
Käiviti on ette nähtud kasutamiseks sõidukite või paatide
juures. Tänu sellele ei ole käivitamisel vajalik teine sõiduk
või 230VAC voolupesa.
Samuti on võimalik kasutada käivitit kantava 12 VDC
vooluallikana elektrivõrguta paikades või hädakorral.
Käivitikasutamine:
TÄHELEPANU:viigejärgnevadoperatsioonid
läbitäpseltsiintoodudjärjekorras!
- Kontrollige, et käiviti oleks välja lülitatud: lüliti joon. C
peab olemas asendis OFF.
- Kontrollige, et käivitatava sõiduki või paadi süüde oleks
väljas (starterilüliti või süütevõti asendis OFF).
- Ühendage kõigepealt punane klamber (+) sõidukil
oleva aku plussklemmi külge.
- Seejärel ühendage must klamber (-) mootori
mitteliikuva metallosa külge – ärge ühendage klambrit
aku miinusklemmi külge.
TÄHELEPANU:OHT!
See hoiatussümbol tähendab, et
PUNASE LEDi süttimine (Joon. A-1)
jahelisignaalannavadmärku„VALE
POLAARSUS, OHT!”.
Käivititeitohimittemingiljuhulsisse
lülitada ega kaableid eemaldada!
Ennekirjeldatudühendusteteostamistkontrollige,et
sõidukiakujakäivitipolaarsusonõige.
- Juhul kui tööle ei hakka ei helisignaal ega punane
märgutuli, viige käiviti lüliti (joon. C) 12V või 24V
asendisse (funktsiooni olemasolul), jälgides seejuures,
et pinge sobiks käivitatava sõiduki omaga.
- Keerake sõiduki või paadi starterilüliti asendisse ON.
Oodake umbes minut. Viige sõiduki lüliti maksimaalselt
3÷4 sekundiks järjest käivitusasendisse. Kui sõiduk
või paat ei käivitu, oodake enne uut katset vähemalt 3
minutit.
Tähelepanu:Punanejamustklambereitohi
mingiljuhulkokkupuutudaegaühejasama
juhivastuminna.
Kui mootor töötab, tuleb kaablid lahti ühendada täpselt
alltoodud järjekorras:
1. Lülitage käiviti välja: viige lüliti asendisse OFF.
2. Ühendage must klamber (negatiivne) sõiduki küljest
lahti.
3. Ühendage punane klamber (positiivne) sõiduki
küljest lahti.
4. Pange klambrid nende jaoks ette nähtud hoidikusse.
Soovitatav on käivitit esimesel võimalusel laadida.
Käivitikasutaminetoiteallikana:
- Tõstke üles „sigaretisüütaja“ pistikupesa kaas (Joon.
A-2).
- Pange toidetava seadme sigaretisüütaja pistik
pistikupessa joon.A-2
LAADIMINE
Tähtis! Aku „tervise“ huvides laadige seda 12 tundi
enne kasutamist, pärast iga kasutamiskorda ja
vähemaltkordiga3kuujooksul.
Seadet saab laadida 230VAC (kasutades komplekti
kuuluvat laadijat) või 12VDC toitega. Soovitatav on aku
alati laetuna hoida. Pooltühjana seismine võib aku eluiga
lühendada. Pidage meeles, et aku laadimiseks vajalik
aeg sõltub läbiviidud käivitamiste arvust. Kontrollimaks,
kas akut tuleb laadida, vajutage nupule joon.A-3
53

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info