Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
54
3 LEDi joon. A-4 näitavad aku laetuse astet; nende
tähendused on järgnevad:
-
: aku on täiesti tühi;
-
: aku on tühi;
-
: aku on täis
Punane LED “Charging” joon. A-5 süttib, kui seadist
laetakse.
Kollane LED „Remove Charger” joon. A-6 süttib
laadimisfaasis, kui hakkab tööle laadijat või akut
kontrolliv kaitsesüsteem. Soovitatav on laadija pulkpistik
pistikupesast lahti ühendada.
Laadimine230VACtoitevõrgust
TÄHELEPANU: Kasutada tohib ainult
komplektikuuluvatlaadijat!
1- Kõigepealt pange laadija pistik (JOON. B-7) 230VAC
pistikupesasse.
Seejärel pange vastav väljundpistik (JOON.B-8)
laadimispesasse.
2- Kontrollige, et lüliti joon. C oleks asendis „OFF”.
3- Süttib LED „Charging” ja algab käiviti laadimine.
Käiviti on varustatud kontrollseadisega, mis aitab
ära hoida aku ja laadija ülekoormust. Jätke süsteem
laadima seniks, kuni vajalik.
NB: aku laetuse astme kontrollimiseks ühendage
laadijalahtijavajutagenupulejoon.A-3.LEDidjoon.
A-4 näitavad aku laetuse astet; nende tähendused on
samad nagu eespool toodud.
Laadiminesõidukis12VDCtoitega:
TÄHELEPANU: Sel moel laadimiseks peab
sõidukliikuma.
1- Kontrollige, et lüliti joon.Coleks asendis „OFF“.
2- Pange komplekti kuuluva ja sigaretisüütaja pistikuga
kaabel (Joon. B-10) vastavasse sõiduki või paadi
pesasse.
3- Pange komplekti kuuluva kaabli pulkpistik (Joon.
B-9) käiviti laadimispesasse (JOON. A-7).
NB: funktsioon on ette nähtud käiviti laetuna säilitamiseks
teel oleku jooksul ega pruugi seda lõpuni täis laadida.
Pb
AKU KÕRVALDAMINE
Käiviti kasutamiskõlbmatuks muutunud aku tuleb anda
taaskasutusse. Teatud riikides on see kohustuslik.
Võtke ühendust kohalike jäätmekäitlust reguleerivate
asutustega, et saada täpsemat infot taaskasutuse kohta.
ETTEVAATUST: Akut ei tohi kõrvaldada põletades.
Põletamisel võib aku plahvatada. Enne aku kõrvaldamist
katke lahtised klemmid lühiste vältimiseks selleks kohase
isoleerpaelaga. Akut ei tohi jätta kuumaalikate või tule
lähedusse, kuna vastasel juhul võib see plahvatada.
OMADUSED:
12V KÄIVITI
Akude tüübid:
- 12V hermeetiline pliiaku, laetav.
Aku maht:
- 34Ah
Väljundvool:
- 1800 A Löökvool;
Vaskjuhtmed:
- PVC-isolatsiooniga.
Kaabli pikkus:
- 100cm
Lamp:
- LED
Väljundpistik:
- kaks sigaretisüütaja pistikupesa 12VDC/maks. vool
10A;
Omadused:
- lüliti 12V / OFF;
- väljundil liigpingekaitse;
- automaatne laadimise katkestamine;
- vale polaarsusega ühendamise LED ja helisignaal;
Kaal:
- 14kg
Komplektis tarvikud:
- Laadija (JOON. B-7) 12VDC/1200mA väljund;
- Input/output ühenduskaabel (JOON. B-10).
12V/24V KÄIVITI
Aku tüüp:
- 12V hermeetiline pliiaku, laetav.
Aku maht:
- 44Ah
Väljundvool:
- 2500 A Löökvool
Vaskjuhtmed:
- PVC-isolatsiooniga
Kaabli pikkus:
- 100cm
Lamp:
- LED
Väljundpistik:
- kaks sigaretisüütaja pesa 12VDC/maks. vool 10A;
Omadused:
- lüliti 12V-24V / OFF;
- väljundil liigpingekaitse;
- automaatne laadimise katkestamine;
- vale polaarsusega ühendamise LED ja helisignaal;
Kaal:
- 16.5kg.
Komplektis tarvikud:
- Laadija (JOON. B-7) 12VDC/1200mA väljund;
- Input/output ühenduskaabel (JOON. B-10).
54

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info