Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
55
____________________(LV)____________________
ROKASGRĀMATA
VISPĀRĒJAINFORMĀCIJA
Īstā iedarbināšanas ierīce ar pārnesamo akumulatoru.
Ir ideāli piemērota visiem tiem, kam ir vajadzīga
iedarbināšanas ierīce. To var pielietot laivu, automašīnu,
kravas mašīnu, ģeneratoru un citu agregātu
iedarbināšanai.
Tā ir pilnīgi saderīga ar visām 12 voltu un 24 voltu
iedarbināšanas sistēmām.
Iedarbināšanas ierīcē tiek izmantoti HERMĒTISKIE
AKUMULATORI, KAS NEPRASA APKOPI, tādējādi,
ierīci var izvietot jebkurā pozīcijā un jebkurā vietā,
nebaidoties, ka skābe izlīs ārā.
Turklāt, iedarbināšanas ierīce ir aprīkota ar slēdzi, kurš ir
jāieslēdz, lai varētu iedarbināt mašīnu.
Iedarbināšanas ierīci var ērti novietot zem vai aiz sēdekļa
un turēt to pa rokai.
Saglabājietšorokasgrāmatu.
Rokasgrāmata ir nepieciešama, lai varētu iepazīties ar
brīdinājumiem un piesardzības pasākumiem, kas saistīti
ar drošību, ar ekspluatācijas un tehniskās apkopes
procedūrām, ar sastāvdaļu sarakstu un ar īpašām darba
metodēm.
Glabājiet rokasgrāmatu drošā un sausā vietā, lai ar tās
saturu varētu iepazīties arī nākotnē.
PIRMS IEDARBINĀŠANAS IERĪCES LIETOŠANAS
UZMANĪGIIZLASIETVISUSNORĀDĪJUMUS!
AR DROŠĪBU SAISTĪTI BRĪDINĀJUMI UN
PIESARDZĪBASPASĀKUMI
Uzmanību: lai samazinātu traumu gūšanas un
piederumabojājumarisku,mēsjumsrekomendējam
iedarbināšanas ierīces lietošanas laikā vienmēr
ievērot drošības pamatnoteikumus un piesardzības
pasākumus.
1-
Aizsargājiet acis. Strādājot ar svina
akumulatoriem ar skābi vienmēr valkājiet
aizsargbrilles.
2-
Izvairieties no nonākšanas saskarē ar
akumulatora skābi. Gadījumā, ja uz jūsu
ādas nokļūst skābe vai ja jūs nonākat
saskarē ar skābi, nekavējoties noskalojiet iesaistīto
ķermeņa daļu ar tīru ūdeni. Turpiniet skalot, līdz
ierodas ārsts.
3-
Pievienojot vadus ir svarīgi ievērot pareizu
izvadu polaritāti.
Savienojiet sarkanu uzlādēšanas
spaili ar akumulatora pozitīvo spaili (simbols +).
Savienojiet melnu uzlādēšanas spaili ar mašīnas
šasiju, tālu no akumulatora un no degvielas caurules.
- Lietojiet iedarināšanas ierīci labi vedināmās vietās.
Nemēģiniet iedarbināt dzinēju, ja blakus atrodas
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumi.
- Nepieļaujiet, lai melnas vai sarkanas spailes
nonāktu saskarē, jo tas var izraisīt to pielipšanu
viena pie otras vai pie citiem metāla priekšmetiem.
Novietojiet spailes atbilstošajos balstos.
4- TIKAI 12 VOLTU vai 24 VOLTU SISTĒMĀM!
Lietojiet tikai laivu un transportlīdzekļu ar 12 voltu
vai 24 voltu sistēmu iedarbināšanai. Izvēlieties (ja ir)
pareizu sprieguma vērtību 12V vai 24V atkarībā no
transportlīdzeklī uzstādīta akumulatora!
5- LIETOJIET TIKAI ĀRKĀRTAS GADĪJUMOS:
nelietojiet iedarbināšanas ierīci jūsu transportlīdzekļa
akumulatora vietā. Lietojiet to tikai iedarbināšanai.
6- Nestrādājiet viens. Ja notiek negadījums, jūsu
asistents var jums palīdzēt.
7-
Izvairieties no elektriskās strāvas trieciena
gūšanas. Esiet īpaši uzmanīgs, savienojot
spailes ar izvadiem vai neizolētiem sadales
stieņiem. Sprieguma pārbaudes laikā sekojiet tam,
lai jūsu ķermeņa daļas nenonāktu saskarē ar tādām
virsmām, kā caurules, radiatori un metāla skapji.
8- Turiet darbavietu tīru. Nesakārtotas darbavietas var
kļūt par negadījumu cēloni.
9- Izvairieties no iedarbināšanas ierīces bojāšanas.
Lietojiet to tikai tādā veidā, aprakstīts šajā
rokasgrāmatā.
10- Ievērojiet norādījumus, kas attiecas uz darbavietu.
Nelietojiet ierīci mitrās vai slapjās vietās. Nelietojiet
ierīci, ja līst. Strādājiet labi apgaismotās vietās.
11- Nepakļaujiet ierīci tiešo saules staru, siltuma avotu
vai mitruma iedarbībai.
12-
Turiet bērnus tālu no ierīces: viņiem ir
kategoriski jāaizliedz atrasties ierīces
lietošanas vietā, kā arī aiztikt mašīnas,
instrumentusvaipagarinātājus.
13- Kamēr iedarbināšanas ierīce netiek izmantota,
ir jānovieto sausā vietā, lai izvairītos no rūsas
veidošanās. Vienmēr glabājiet iedarbināšanas ierīci
aizslēgtā un bērniem nepieejamā vietā.
14-
Ģērbieties atbilstošā veidā.
Nevelciet platu apģērbu vai
rotaslietas, kuras var iepīties
kustīgajās daļās. Darba laikā tiek rekomendēts
lietotaizsargtērpusarelektriskoizolāciju,kāarī
zābakusarneslīdošuzoli.Gadījumā, ja jums ir
gari mati, velciet galvassegu.
15- Remontdarbu veikšana ir jāuztic speciālistiem,
pretējā gadījumā lietotāju var pakļaut nopietnam
riskam.
16- Detaļu un piederumu nomaiņa. Tehniskās apkopes
veikšanas laikā lietojiet tikai oriģinālās identiskās
rezerves daļas. Jebkādu citu rezerves daļu
izmantošanas gadījumā garantija zaudēs spēku.
17- Visu laiku sekojiet tam, lai jums būtu stabila stāja uz
stabilas virsmas.
Nekāpiet pāri vadiem vai zem sprieguma esošām
konstrukcijas daļām.
18- Rūpīgi veiciet iedarbināšanas ierīces apkopi.
Periodiski pārbaudiet ierīces vadus un gadījumā, ja
ir atklāts jebkāda veida bojājums, uzticiet remontu
pilnvarotajam speciālistam.
19- Pārliecinieties, ka nav bojātu detaļu. Pirms šīs
iedarbināšanas ierīces lietošanas uzmanīgi
pārbaudiet visas detaļas, kuras liekas bojātas, lai
noteiktu, vai tās var pareizi darboties. Pārbaudiet, vai
vadi ir labi piestiprināti pie iedarbināšanas ierīces.
Bojāto daļu remontu vai nomaiņu tiek rekomendēts
uzticēt kvalicētajam speciālistam. Nelietojiet
iedarbināšanas ierīci gadījumā, ja kādu no slēdžiem
nevar ieslēgt (ON) vai izslēgt (OFF).
DARBĪBA
UZMANĪBU: Elektriskais trieciens var
novestpietraumugūšanasvaināves.Nepieskarieties
atkailinātiemelektrībasvadiem.
Iedarbināšanas ierīce ir paredzēta lietošanai ar
transportlīdzekļiem vai laivām. Nav nepieciešams cits
transportlīdzeklis vai 230V maiņstrāvas elektrības rozete.
Turklāt, šo iedarbināšanas ierīci var izmantot
pārnesamo 12V līdzstrāvas avotu grūti pieejamās vietās
vai avārijas gadījumos.
55

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info