Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
56
Iedarbināšanasierīceslietošana:
UZMANĪBU: izpildiet norādījumus, rūpīgi
ievērojotzemākizklāstītodarbakārtību!
- Pārliecinieties, vai iedarbināšanas ierīce ir izslēgta:
Zīm. C redzamajam slēdzim jābūt pozīcijā OFF
(izslēgts).
- Pārliecinieties, vai iedarbināmā automašīna vai laiva ir
izslēgta (aizdedzes slēdzis vai atslēga ir pozīcijā OFF
(izslēgts)).
- Vispirms pievienojiet sarkano spaili (+) pie
transportlīdzekļa akumulatora pozitīvā izvada.
- Tad pievienojiet melno spaili (-) pie dzinēja nekustīgas
metāla daļas, nesavienojiet spaili ar akumulatora
negatīvo izvadu.
UZMANĪBU:BĪSTAMI!
Attēlotie simboli brīdina par to, ka
SARKANAS GAISMAS DIODES
ieslēgšanās (Zīm. A-1) un skaņas
signālaieslēgšanāsnorādauzto,ka
„IR SAJAUKTA POLARITĀTE,
BĪSTAMĪBA!”.
Nekādāgadījumāneieslēdzietiedarbināšanasierīces
slēdziunatvienojietvadus!
Pārbaudiet, vai ir ievērota transportlīdzekļa un
iedarbināšanasierīcesakumulatorapolaritātepirms
veicietaugstākaprakstītopievienošanasprocedūru.
- Ja skaņas signāls un sarkana lampiņa ir izslēgta,
pārslēdziet iedarbināšanas ierīces pārslēgu (zīm.
C) stāvoklī 12V vai 24V (ja ir), ievērojot pareizu
iedarbināmā transportlīdzekļa spriegumu.
- Uzstādiet automašīnas vai laivas aizdedzes slēdzi
stāvoklī ON (ieslēgts). Uzgaidiet apmēram vienu minūti.
Pārvietojiet transportlīdzekļa slēdzi iedarbināšanas
pozīcijā uz laiku, kas nepārsniedz 3÷4 sekundes. Ja
automašīnu vai laivu neizdodas iedarbināt, uzgaidiet
vismaz 3 minūtes pirms mēģināt iedarbināt to no jauna.
Uzmanību:Sekojiettam,laimelnāunsarkanā
spailenekādā gadījumā nenonāktukontaktā
unnepieskartosvienamuntampašamvadītājam.
Kamēr dzinējs darbojas, veiciet zemāk izklāstītos
norādījumus, ievērojot to secību:
1. Izslēdziet iedarbināšanas ierīci: uzstādiet slēdzi
pozīcijā OFF (izslēgts).
2. Atvienojiet melno spaili (negatīvā) no
transportlīdzekļa.
3. Atvienojiet sarkano spaili (pozitīvā) no
transportlīdzekļa.
4. Novietojiet spailes atbilstošajā ligzdā.
Tiek rekomendēts pēc iespējas ātrāk uzlādēt
iedarbināšanas ierīci.
Iedarbināšanasierīceslietošanakābarošanasavotu:
- Paceliet piepīpētāja tipa ligzdas vāku (Zīm.A-2).
- Iespraudiet barojamās elektroierīces piepīpētāja
kontaktdakšu ligzdā (zīm.A-2).
UZLĀDE
Svarīgi! Lai nesabojātu akumulatoru, lādējiet to
apmēram 12 stundas pirms lietošanas, pēc katras
lietošanasreizesunikpēc3mēnešiem.
Ierīci var uzlādēt ar 230V maiņstrāvas barošanas avota
palīdzību (izmantojot komplektācijā esošo barošanas
avotu) vai ar 12V līdzstrāvas barošanas avota palīdzību.
Tiek rekomendēts vienmēr uzturēt akumulatoru
pilnīgi uzlādētā stāvoklī. Zems uzlādes līmenis var
samazināt akumulatora kalpošanas laiku. Atcerieties, ka
akumulatora uzlādēšanai nepieciešams laiks ir atkarīgs
no veiktu iedarbināšanas reižu skaita. Lai pārbaudītu, vai
akumulators ir jāuzlādē, nospiediet zīm. A-3 redzamu
pogu.
Trīs zīm. A-4 redzamās gaismas diodes norāda uz
akumulatora uzlādes stāvokli šādā veidā:
-
: akumulators ir ļoti izlādējies;
-
: akumulators ir izlādējies;
-
: akumulators ir pilnīgi uzlādēts.
Ierīces uzlādēšanas laikā ieslēdzas sarkana gaismas
diode “Charging” (zīm.A-5).
Dzeltenas gaismas diodes “Remove Charger” (zīm.
A-6) iedegšanās uzlādēšanas laikā norāda uz to, ka
ieslēdzās kontroles ierīce, kas aizsargā barošanas avotu
vai akumulatoru. Tiek rekomendēts atvienot spraudni no
barošanas avota ligzdas.
Uzlādēšanaar230Vmaiņstrāvasbarošanasavotu
UZMANĪBU: Lietojiet tikai komplektācijā
esošobarošanasbloku!
1- Vispirms iespraudiet barošanas avota kontaktdakšu
(ZĪM.B-7) 230V maiņstrāvas rozetē.
Tad iespraudiet atbilstošu izejas kontaktdakšu (ZĪM.
B-8) uzlādēšanas ligzdā.
2- Pārbaudiet, vai slēdzis (zīm. C) ir stāvoklī OFF
(izslēgts).
3- Iedarbināšanas ierīces uzlādēšanas laikā ieslēdzas
gaismas diode “Charging”. Iedarbināšanas ierīce
ir aprīkota ar kontroles ierīci, kas ļauj izvairīties no
akumulatora un barotāja pārmērīgas uzlādēšanas.
Ļaujiet uzlādēšanas sistēmai darboties tik ilgi, cik
nepieciešams.
Piezīme:laipārbaudītuakumulatorauzlādesstāvokli,
atvienojiet barošanas avotu un nospiediet zīm. A-3
redzamo pogu: Zīm. A-4 redzamās gaismas diodes
parāda akumulatora uzlādes stāvokli augstāk
aprakstītāveidā.
Uzlādēšana transportlīdzeklī no 12V līdzstrāvas
avota:
UZMANĪBU: Veiciet uzlādēšanu, kamēr
transportlīdzeklisdarbojas.
1- Pārbaudiet, vai slēdzis (zīm. C) ir stāvoklī OFF
(izslēgts).
2- Iespraudiet komplektācijā esošā vada piepīpētāja
tipa kontaktdakšu (zīm. B-10) atbilstošajā
automašīnas vai laivas ligzdā.
3- Iespraudiet atbilstošu komplektācijā esošā vada
spraudni (zīm. B-9) iedarbināšanas ierīces ligzdā
(zīm.A-7).
PIEZĪME: šī funkcija ir paredzēta iedarbināšanas ierīces
normāla uzlādēšanas stāvokļa uzturēšanai ceļojuma
laikā un, iespējams, ka tas nodrošinās ierīces pilnīgu
uzlādēšanu.
Pb
AKUMULATORAUTILIZĀCIJA
Iedarbināšanas ierīces nolietots akumulators ir
jāpārstrādā. Dažās valstīs ir obligātā prasība. Sīkākai
informācijai par utilizāciju sazinieties ar vietējo cieto
atkritumu pārstrādes centru.
56

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info