Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
58
4- САМО ЗА СИСТЕМИ ОТ 12 или 24 VOLT! Да се
използват само при моторни лодки и автомобили
с електрически системи от 12 или 24 volt.
Изберете (ако има) правилната стойност на
напрежението между 12V и 24V в зависимост от
акумулатора на автомобила за пускане!
5- ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО В СЛУЧАЙ НА
АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ: да не се използва
стартерното устройство вместо акумулатор на
автомобила. Да се използва единствено, за да се
осъществи пускане.
6- Избягвайте да работите сами. В случай на
инцидент, асистентът може да окаже помощ.
7-
Да се избягват токови удари. Бъдете
изключително внимателни при
поставянето на щипките върху
неизолирани проводници или разпределителни
прътове. Да се избягва контакт на тялото с
повърхности като тръби, радиатори и метални
шкафове, докато се тества волтажа.
8- Да се поддържа чисто работното пространство.
Отрупаните пространства могат да причинят
наранявания.
9- Избягвайте повреждането на стартерното
устройство. Използвайте го единствено по
начина, посочен в това ръководство с инструкции.
10- Спазвайте указанията, отнасящи се за работното
пространство. Да не се използва на влажни
и мокри места. Да не се излага на дъжд. Да се
работи в добре осветени пространства.
11- Да не се излага на пряка слънчева светлина,
преки източници на топлина или на влага.
12-
Дасесъхранявадалечеотдеца:дане
се допускат деца в работните
пространства, нито да боравят с
машини,инструментиилиудължения.
13- Когато стартерното устройство не се използва
трябва да се постави на сухо място, за да се
избегне образуването на ръжда. Стартерното
устройство да се държи винаги заключено и да се
съхранява на места, недостъпни за деца.
14-
Носетеподходящооблекло.Не
носете широки дрехи или
бижута, които могат да се
омотаят в движещи се части. По време на
работа се препоръчва употребата на
предпазнооблекло,електрическиизолирано,
както и обувки, с покритие против
подхлъзване.Вслучаинадългакоса,косата
дасеприбиравшапка.
15- Поправките трябва да бъдат извършвани
единствено от експерти, в противен случай могат
да крият значителни рискове за ползвателя.
16- Подмяна на части и аксесоари. При извършване
на поддръжка, да се използват само идентични
резервни части. Употребата на всякакви други
части ще направи невалидна гаранцията.
17- Във всеки един момент поддържайте стабилно
положение, както и стабилни точки на опора. Не
стъпвайте върху кабелите или електрическите
структури.
18- Извършвайте грижливо поддръжката на
стартерното устройство. Проверявайте
периодично кабелите и в случай на
неизправности, извършете поправка като се
обърнете към оторизиран техник.
19- Проверявайте, дали няма повредени части.
Преди да използвате това стартерно устройство,
проверявайте внимателно всички части, които
изглеждат неизправни, за да установите, дали
са в състояние да функционират правилно.
Проверявайте, дали кабелите са добре закрепени
към стартерното устройство. Препоръчва се
подмяната или поправката на неизправни части
да се извършва от квалифициран техник. Да не
се използва стартерното устройство в случаи,
в които някой от прекъсвачите не функционира
правилно в положение ON /OFF.
ФУНКЦИОНИРАНЕ
ВНИМАНИЕ:Токовияударможеда
причини увреждания или смърт. Избягвайте да
докосватеоткритиелектрическипроводници.
Стартерното устройство е проектирано за употреба
по автомобили или моторни лодки. Няма да е
необходимо да разполагате с друг автомобил или с
контакт за захранване от 230VAC.
Също така е възможно да се използва това стартерно
устройство като преносим източник на енергия от
12VDC на отдалечени места или в аварийни ситуации.
Употребанастартернотоустройство:
ВНИМАНИЕ:извършетеинструкциитекато
стриктноспазватереда,посоченпо-долу!
- Уверете се, че стартерното устройство е изключено:
прекъсвачът на фиг.C трябва да бъде в положение
OFF.
- Уверете се, че автомобила или моторната лодка за
пускане не функционират (прекъсвач или ключ за
пускане в положение OFF).
- Свържете първо червената щипка (+) към
положителната клема върху акумулатора на
автомобила.
- Свържете след това черната щипка (-) към
неподвижна метална част на двигателя; не
свързвайте щипките към отрицателната клема на
акумулатора.
ВНИМАНИЕ:ОПАСНОСТ!
Показаните тук символи,
предупреждават,чесветванетона
ЧЕРВЕНАТА ЛАМПА (Фиг. A-1) и
наличието на звуков сигнал
означава “ОБЪРНАТА
ПОЛЯРНОСТ,ОПАСНОСТ!”.
В никакъв случай не включвайте прекъсвачана
стартернотоустройствоиотстранетекабелите!
Проверетеправилнатаполярностнаакумулатора
наавтомобилаинастартернотоустройство,преди
даизвършететоку-щоописанитесвързвания.
- При липса на звуков сигнал и изгасена червена
лампа поставете прекъсвача на стартерното
устройство (фиг. C) на 12V или 24V (ако има) като
спазите правилното напрежение на автомобила за
пускане.
- Поставете прекъсвача за пускане на автомобила
или моторната лодка на ON. Изчакайте около една
минута. Поставете прекъсвача на автомобила в
положение за пускане за време не повече от 3÷4
секунди. Ако автомобилът или лодката не тръгва
изчакайте поне 3 минути преди да опитате отново.
Внимание: Възпрепятствайте винаги
черната и червената щипка да влизат в
контактилидадокосватобщпроводник.
Докато двигателят работи, следвайте стриктно
последователността от инструкции:
1. Изключете стартерното устройство (прекъсвач в
положение OFF).
58

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info