Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
60
- Кабел за свързване вход/изход (ФИГ.B-10).
СТАРТЕРНОУСТРОЙСТВО12V/24V
Тип акумулатор:
- херметичен оловен акумулатор 12V, зареждащ се.
Капацитет на акумулатора:
- 44Ah
Изходен ток:
- 2500A пиков ток
Медни кабели:
- изолирани с PVC
Дължина на кабела:
- 100cm
Лампа:
- ДИОДНА ЛАМПА
Изходен контакт:
- два контакта тип запалка 12VDC / максимален ток
10A
Характеристики:
- прекъсвач 12V -24V / OFF;
- защита на изхода срещу претоварвания;
- автоматично прекъсване на нивото на зареждане;
- индикаторна лампа за сигнализиране и звуков
сигнал за обърната полярност;
Тегло:
- 16.5kg.
Включени аксесоари:
- Захранващо устройство (ФИГ.B-7) 12VDC/1200mA
изход;
- Кабел за свързване вход/изход (ФИГ.B-10).
____________________(PL)____________________
INSTRUKCJAOBSŁUGI
OGÓLNE INFORMACJE
Prawdziwy przenośny akumulator rozruchowy z baterią.
Idealny dla każdego, komu potrzebne jest tego typu
urządzenie. Jego zastosowanie obejmuje łodzie,
samochody osobowe i ciężarowe, prądnice i wiele innych.
W pełni kompatybilny z każdym systemem rozruchowym
na 12 lub 24 wolt.
Akumulator rozruchowy wykorzystuje
BEZOBSŁUGOWEAKUMULATORY HERMETYCZNE;
umożliwia to umieszczenie urządzenia w każdej pozycji i
w każdym miejscu, bez zagrożenia wylania kwasu.
Akumulator rozruchowy jest ponadto wyposażony w
wyłącznik, który należy uaktywniać, aby umożliwić
uruchomienie urządzenia.
Może on być swobodnie umieszczany pod lub za
siedzeniem, może też być przechowywany w miejscu
łatwo dostępnym.
Przechowujtęinstrukcjęobsługi.
Instrukcja obsługi urządzenia jest niezbędna w celu
zapoznania się z zaleceniami i środkami ostrożności
dotyczącymi bezpieczeństwa, procedurami
funkcjonowania i konserwacji urządzenia, wykazem
komponentów oraz specykacjami technicznymi.
Przechowuj instrukcję w miejscu suchym i bezpiecznym,
aby móc z niej skorzystać w każdej chwili w razie
potrzeby.
PRZEDUŻYCIEMAKUMULATORAROZRUCHOWEGO
PRZECZYTAJWSZELKIEINSTRUKCJE!
OSTRZEŻENIA I ZALECENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Uwaga: aby zredukować niebezpieczeństwo
zranieniaosobyobsługującejurządzenie,jakrównież
wyrządzeniaszkóddlasamegourządzenia,zalecamy
używanieakumulatorarozruchowegoprzestrzegając
zawsze podstawowych środków ostrożności
dotyczącychbezpieczeństwa.
1-
Osłaniaj oczy. Podczas pracy z
akumulatorami kwasowo-ołowiowymi
zakładaj zawsze okulary ochronne.
2-
Unikaj kontaktu z kwasem zawartym w
akumulatorze. W przypadku spryskania się
kwasem lub też zetknięcia się z nim jakiejś
części ciała należy natychmiast przemyć czystą
wodą. Kontynuuj przemywanie do przyjazdu
lekarza.
3-
Bardzo ważne jest, aby kable zostały
podłączone do odpowiednich biegunów:
Podłącz zaciski przewodu ładującego koloru
czerwonego do zacisku dodatniego akumulatora
(symbol +).
Podłącz zaciski przewodu ładującego koloru
czarnego do podwozia samochodu, w odpowiedniej
odległości od akumulatora oraz od przewodu paliwa.
- Stosuj akumulator rozruchowy w strefach dobrze
wietrzonych. Nie usiłuj uruchamiać akumulatora
podczas przebywania w miejscu, w którym
znajduje się gaz lub płyny łatwopalne.
- Nie stykaj ze sobą czarnego i czerwonego
krokodylka, ponieważ może to spowodować ich
stopienie lub też stopienie innych przedmiotów
metalowych. Umieść krokodylki wyłącznie na
specjalnych uchwytach.
4- TYLKO DLA SYSTEMÓW NA 12 lub 24 WOLT! Stosuj
wyłącznie na łodziach i w pojazdach zawierających
systemy elektryczne 12 lub 24-woltowe. Wybierz
(jeżeli występuje) prawidłową wartość napięcia
spośród 12V i 24V, w zależności od uruchamianego
akumulatora pojazdu!
5- UŻYWAJ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU AWARII: nie
używaj akumulatora rozruchowego w zastępstwie
akumulatora pojazdu. Używaj wyłącznie do
uruchamiania.
6- Nie wykonuj operacji bez pomocy drugiej osoby.
W razie wypadku osoba asystująca może udzielić
pomocy.
7-
Nie stwarzaj wyładowań elektrycznych.
Zachowaj nadzwyczajną ostrożność
podczas zakładania zacisków na przewody
lub nieizolowane szyny prądowe. Podczas
testowania napięcia unikaj zetknięcia się części ciała
z powierzchniami takimi jak: przewody rurowe,
chłodnice i szafy elektryczne.
8- Dbaj o czystość strefy roboczej. Powierzchnie
zagracone mogą powodować zranienia.
9- Nie uszkodź akumulatora rozruchowego. Stosuj
zawsze zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w
tej instrukcji obsługi.
10- Przestrzegaj zaleceń dotyczących strefy roboczej.
Nie stosuj w miejscu wilgotnym lub mokrym. Nie
wystawiaj na deszcz. Pracuj w strefach dobrze
oświetlonych.
11- Nie narażaj na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, źródeł ciepła lub wilgoci.
12-
Przechowujzdalaoddzieci:niepozwalaj
imnigdywchodzićnaobszarroboczylub
obsługiwać urządzeń, przyrządów lub
przedłużaczy.
13- Jeżeli akumulator rozruchowy nie jest używany
należy umieścić go w miejscu suchym, w celu
zapobieżenia powstawaniu rdzy. Przechowuj
60

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info