Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
62
zaświeci się w przypadku, kiedy urządzenie jest
doładowywane.
Żółta dioda „Remove Charger”, pokazana na rys. A-6,
zaświeci się podczas fazy doładowywania, w przypadku
zadziałania urządzenia sterującego, które zabezpiecza
zasilacz lub akumulator. Zaleca się wyjąć wtyczkę typu
jack zasilacza z gniazda ładowania.
Doładowywaniezzastosowaniemzasilania230VAC
UWAGA: Używaj wyłącznie zasilacza
znajdującegosięwwyposażeniu!
1- Włóż najpierw wtyczkę zasilacza (RYS. B-7) do
gniazdka 230VAC.
Następnie włóż specjalną wtyczkę wyjściową
(RYS.B-8 ) do gniazda ładowania.
2- Sprawdź czy wyłącznik pokazany na rys. C znajduje
się w pozycji “OFF”.
3- Dioda „Charging” zaświeci się, akumulator
rozruchowy znajduje się w fazie ładowania.
Akumulator rozruchowy jest wyposażony w
urządzenie sterujące, które umożliwia zapobieżenie
przeładowaniu zarówno akumulatora jak i zasilacza.
Pozostaw urządzenie do ładowania przez cały
niezbędny czas.
Uwaga:abysprawdzićstannaładowaniaakumulatora
należyodłączyćzasilacziwcisnąćprzyciskpokazany
narys.A-3:diodypokazanenarys.A-4sygnalizują
stan naładowania akumulatora, ich znaczenie jest
opisanewyżej.
Doładowywanie na pokładzie pojazdu z
zastosowaniemzasilania12VDC:
UWAGA: Wykonaj operację doładowywania
podczas,kiedypojazdjestwłączony.
1- Sprawdź czy wyłącznik pokazany na rys.C znajduje
się pozycji “OFF”.
2- Włóż wtyczkę zapalniczki przewodu znajdującego
się w wyposażeniu (Rys. B-10) do specjalnego
gniazdka znajdującego się na pokładzie pojazdu lub
łodzi.
3- Włóż specjalną wtyczkę typu jack (Rys. B-9)
przewodu znajdującego się w wyposażeniu do
gniazda ładowania akumulatora rozruchowego
(RYS. A-7).
UWAGA: ta funkcja służy do utrzymywania akumulatora
rozruchowego odpowiednio naładowanego podczas
jazdy i może utrudniać całkowite naładowanie.
Pb
UTYLIZACJA AKUMULATORA
Zużyty akumulator rozruchowy musi być poddawany
recyklizacji. W niektórych krajach jest to obowiązkowe.
Skontaktuj się z władzami lokalnymi zajmującymi się
odpadami stałymi, aby uzyskać informacje dotyczące
recyklizacji tego typu urządzeń.
UWAGA: Nie pal zużytych akumulatorów. Może to
spowodować wybuch. Przed utylizacją akumulatora
owiń odsłonięte końcówki taśmą izolacyjną w celu
zapobiegającym zwarciom. Nie wystawiaj akumulatora
na działanie silnego ciepła lub pożaru, ponieważ mogą
one powodować wybuch.
SPECYFIKACJE:
AKUMULATORROZRUCHOWY12V
Rodzaj akumulatorów:
- 12V hermetyczny akumulator ołowiowy, nadający się
do ponownego ładowania.
Pojemność akumulatora:
- 34Ah
Prąd wyjściowy:
- 1800A prąd szczytowy;
Przewody miedziane:
- izolacja z PVC
Długość przewodu:
- 100cm
Lampka:
- DIODA
Gniazdko wyjściowe:
- dwa gniazdka zapalniczki 12VDC / prąd max 10A
Cechy charakterystyczne:
- wyłącznik 12V / OFF;
- zabezpieczenie przed przeciążeniami na wyjściu;
- automatyczne przerywanie poziomu ładowania;
- dioda sygnalizująca oraz sygnał dźwiękowy zamiany
biegunowości.
Waga:
- 14kg
Załączone akcesoria:
- Zasilacz (RYS. B-7) 12VDC/1200mA wyjście;
- Przewód łączący wejście/wyjście (RYS. B-10).
AKUMULATORROZRUCHOWY12V/24V
Rodzaj akumulatora:
- 12V hermetyczny akumulator ołowiowy nadający się
do ponownego ładowania.
Pojemność akumulatora:
- 44Ah
Prąd wyjściowy:
- 2500A prąd szczytowy
Przewody miedziane:
- izolacja z PVC
Długość przewodu:
- 100cm
Lampka:
- DIODA
Gniazdko wyjściowe:
- dwa gniazdka zapalniczki 12VDC / prąd max 10A
Cechy charakterystyczne:
- wyłącznik 12V -24V / OFF;
- zabezpieczenie przed przeciążeniami na wyjściu;
- automatyczne przerywanie poziomu ładowania;
- dioda sygnalizująca oraz sygnał dźwiękowy zamiany
biegunowości.
Waga:
- 16.5kg.
Załączone akcesoria:
- Zasilacz (RYS. B-7) 12VDC/1200mA wyjście;
- Przewód łączący wejście/wyjście (RYS. B-10).
62

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Telwin PRO START 2824 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info