Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
Stand: 06/2015 Taal: Nederlands
Innovative Mobile Technology
Handleiding
Vision III
Vision III
Vision III
D
X
+
Artn.: 3.150.0004
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Handleiding
  Artn.: 3.150.0004

  +
  Vision III
  Vision III
  DX

  Vision III

  Innovative Mobile Technology
  Stand: 06/2015

  Taal: Nederlands • Page 2

  Inhoudsopgave
  Algemeen
  Inleiding 3
  Reglementaire toepassing 4
  Veiligheidsinstructies
  5
  Bedieningselementen
  De eerste stappen 6

  Inschakelen / uitschakelen

  7
  Menubediening 8
  Bediening van de installatie
  De menustructuur 9
  Het automatische zoeken 10
  SAT modus 11
  Invoer van locatie 11
  Het handmatige zoeken 11

  Hoofdmenu – toegang tot de instellingen
  13
  Herstarten van de installatie 13
  Instellingen algemeen
  Receiver controle 14
  Taal 15
  Dimmer 15
  Service INFO 15

  AUX relais – optionele schakelcontact voor tv-toestel
  16
  Instellingen satelliet
  Zoeksatelliet 17
  Programmeren van DiSEqC 17
  Bijlage
  Wat is DiSEqC? 20
  Bijlage zoeksatellieten 21

  Aanwijzingen inzake de milieubescherming
  23
  Contact en service 23

  2 • Page 3

  Inleiding
  Deze handleiding beschrijft de functie en de bediening van de automatische satellietinstallatie. Aanwijzingen m.b.t. de montage zijn in de eveneens meegeleverde
  montagehandleiding te vinden.
  Een foutloze en veilige functie kan alleen worden gewaarborgd als u zowel voor de
  montage als voor het gebruik deze aanwijzingen in acht neemt.
  Uw automatische satellietinstallatie is een intelligent ontvangstsysteem voor
  satelliettelevisie dat in staat is zich automatisch op een vooringestelde satelliet uit
  te richten zolang het ontvangstsysteem zich binnen het bereik van deze bepaalde
  satelliet bevindt.
  Leveringsomvang: bedieningselement; regelapparaat; buiteneenheid met antenne –
  optioneel met SKEW draai-eenheid voor het optimaliseren van het ontvangst
  Let altijd op „vrije zicht naar zuiden“. Alle satellieten staan gezien vanuit Europa ongeveer in het zuiden.
  Als de directe lijn naar de satelliet door hindernissen (gebouwen, bergen, bomen, enz.) is versperd, kan er geen automatische uitrichting gebeuren en er is
  geen televisieontvangst mogelijk.
  Op de eerste pagina’s van deze handleiding vindt u aanwijzingen m.b.t. de bediening
  van de algemene functies van uw installatie, daarna worden de instelmogelijkheden
  toegelicht.

  3 • Page 4

  Reglementaire toepassing
  De reglementaire toepassing van dit product is de vaste montage op campers of
  caravans met een maximumsnelheid van niet meer dan 130 km/h.
  Het product is in staat om bij geparkeerd draagvoertuig de ingebouwde schotelantenne zelfstandig vast uit te richten op een voor Europa gebruikelijke,
  geostationaire, directstralende communicatiesatelliet.
  Spanningsbron dient een boordnet voor motorvoertuigen conform de normen
  met een nominale spanning van 12 V / 24 V te zijn. Bij montage in caravans
  mag voor de stroomvoorziening geen spanningsstabilisator worden gebruikt.
  Ieder ander gebruik dan hierboven bepaald is niet toegestaan.
  Neem a.u.b. ook de volgende voorschriften van de fabrikant in acht:
  l

  De montage is uitsluitend op harde voertuigdaken met voldoende vastheid en
  eigen stabiliteit toegestaan. De desbetreffende, erkende richtlijnen van de
  motorvoertuig-industrie moeten in acht worden genomen en worden
  nagekomen.

  l

  Het product vereist geen regelmatig onderhoud. De behuizingen mogen niet
  geopend worden. Laat controlewerkzaamheden steeds alleen door een
  gekwalificeerde vakman uitvoeren.
  l Vermijd om uw camper met sat-installatie in een autowasserette met borstels,
  in een wasstraat of met hoge-drukreinigers te wassen.

  l

  Het veranderen van het apparaat in zijn geheel door afzonderlijke componen ten te verwijderen of andere componenten toe te voegen is niet toegestaan.
  Het gebruik van andere schotelantennes of LNB’s als de origineel gemonteerde
  componenten is niet toegestaan.

  l

  l

  De montage mag uitsluitend met nauwkeurige inachtneming van de
  meegeleverde montagehandleiding, die deel van deze handleiding uitmaakt,
  door voldoende gekwalificeerde personen gebeuren. Neem voor
  onduidelijkheden of problemen a.u.b. contact op met de fabrikant of een door
  de fabrikant erkende speciaalzaak.
  Klap de installatie bij sterke wind of storm in.
  4 • Page 5

  Veiligheidsinstructies
  Om een veilige functie van uw Vision III te garanderen, dient de installatie principieel correct aan het contact van uw voertuig aangesloten te zijn (zie montagehandleiding).
  Bij correcte montage gaat de antenne bij het inschakelen van het contact binnen
  korte tijd automatisch naar de rustpositie en wordt gearrêteerd. Wanneer de installatie vanwege van een storing niet of niet volledig kan inklappen, bent u als bestuurder van het voertuig ervoor verantwoordelijk om zich voor begin van de rit van de
  correcte positie van de antenne te overtuigen.
  Controleer als bestuurder van het voertuig persoonlijk of de schotelantenne volledig is ingeklapt door er even naar te kijken voordat u
  wegrijdt.
  Houd er a.u.b. bovendien rekening mee dat in de verschillende landen verschillende
  wettelijke bepalingen voor het gebruik van elektrische alsmede elektronische apparatuur gelden. Als gebruiker van een dergelijke installatie bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de verschillende wettelijke bepalingen.
  Uw Vision III wordt door de fabrikant voor het aansluiten aan op de markt gebruikelijke loodaccu’s met een nominale spanning van 12 Volt / 24 Volt met een nominaal
  minimumvermogen van 50 Ah aanbevolen.
  Het aansluiten op andere, niet geschikte accusystemen kan tot vernieling van het
  accusysteem en van de Vision III leiden, het vrijkomen van ontbrandbare of giftige
  gassen veroorzaken of de zelfontbranding van de niet geschikte accusystemen tot
  gevolg hebben.
  De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor directe
  of indirecte schade of vervolgschade aan de installatie zelf, aan accusystemen, motorvoertuigen of andere zaken, die als gevolg van het aansluiten van niet geschikte
  accusystemen of door montagefouten of bedradingfouten worden veroorzaakt.

  5 • Page 6

  De eerste stappen
  De bediening gaat geheel via het bedieningselement.

  Vision

  Aan / Uit
  Dit bedieningselement kunt u op elke gewenste plaats installeren, houd er echter
  rekening mee dat het bedieningselement niet waterdicht is. Eventueel dient u nog
  de beschermfolie van het display te verwijderen.
  Op het display van het bedieningselement ziet u ook diverse informatie over de actuele operationele status van uw installatie. Om deze informatie te kunnen aflezen
  is het aan te raden om het bedieningselement op een toegankelijke plaats neer te
  zetten.
  Het display is verlicht zodat het ook bij montage op een zeer donkere plaats zonder
  problemen kan worden afgelezen.
  Neem het bedieningselement om veiligheidsredenen alleen eruit als uw buitenunit
  zich in rusttoestand bevindt. Dit herkent u daaraan dat er geen tekst op het display
  weergegeven wordt.
  Voor de montage en de eerste inbedrijfstelling alsmede de nodige bedradingswerkzaamheden van uw Vision III hebben wij een separate handleiding opgesteld,
  de montagehandleiding.
  In de originele levering is voor het automatische zoeken in de besturing van uw
  Vision III een zoeksatelliet geconfigureerd.
  Het wisselen van satelliet gebeurt door de zoeksatelliet voor het automatische
  zoeken te wijzigen alsmede via DiSEqC signalen van de receiver. De signalen
  resp. de DiSEqC ID van de receiver moeten overeenkomen met de ID lijst die in de
  besturing van uw Vision III is opgeslagen.
  Zie ook hoofdstuk: Instellingen satelliet / DiSEqC ID.
  6 • Page 7

  Inschakelen / uitschakelen
  Vision

  Aan / Uit Installatie start zoeken met laatste positie
  Het in- en uitschakelen van de Vision III sat-installatie kan op twee manieren
  worden uitgevoerd:
  Principieel altijd met de toets
  op het bedieningselement of door de receiver in resp. uit te schakelen. Als de installatie op het in- of uitschakelen van de
  receiver moet reageren, moet deze optie in het menu-item „Receiver controle“
  geactiveerd worden. Zie hoofdstuk „Receiver controle“.
  Na het inschakelen richt zich de spiegel op en neemt eerst de positie van de laatst
  gevonden satelliet in.
  Als het voertuig intussen werd verplaatst, herkent de installatie geen signalen en
  het automatische zoeken van satellieten wordt gestart*.
  Om de installatie uit te schakelen, druk gewoon nog eens op de toets
  . De installatie klapt onmiddellijk in en gaat dan naar de rusttoestand.
  Als u de antenne tijdens het uitklappen of inklappen in de beweging wilt stoppen,
  druk op de toets
  en de antenne blijft onmiddellijk staan.
  Opmerkingen
  Maar vergeet a.u.b. niet uw televisieontvanger (receiver) en uw televisietoestel
  / plat scherm in te schakelen.
  Als op het display van de installatie na het uitklappen alleen „Handmatig
  zoeken“ wordt weergegeven en het automatische zoeken niet wordt gestart,
  werkte de installatie vóór het laatste uitschakelen in de handmatige modus.
  Neem hiervoor a.u.b. de hoofdstukken „Automatisch zoeken“ en „Handmatig
  zoeken“ in acht.

  7 • Page 8

  Menubediening
  Vision

  Aan / Uit

  Keuzetoets

  Bladeren

  Op alle menu-niveaus vindt de bediening met behulp van de pijltoetsen
  plaats.

  en

  Met deze toetsen kiest u het gewenste submenu of de gewenste functie of de gewenste instel-item
  Door op de toets
  te drukken activeert u het aangegeven menu-item. In de instelitems kunt u de weergegeven waarden weer met de pijltoetsen
  en
  binnen
  vastgelegde grenzen veranderen.
  Met de toets
  overneemt u de instelwaarde resp. slaat u deze op en u keert terug
  naar het keuzeniveau.
  Met de toets

  keert u terug naar het keuzeniveau zonder de gegevens op te slaan.

  Door het menu-item „Terug“ te kiezen en op de toets
  één niveau hoger in de menustructuur terecht.

  8

  te drukken komt u telkens • Page 9

  De menustructuur
  Toetsfuncties zie hoofdstuk Menubediening.
  Weergave menu-item

  Betekenis

  Automatisch zoeken

  met
  start het automatische zoeken op de in het menu-item Zoeksatelliet bepaalde
  satelliet

  SAT modus

  met

  Keuze van de locatie
  Handmatig zoeken
  Hoofdmenu

  weergave van de zoeksatelliet van het automatische zoeken

  Keuze van de locatie uit een lijst; de zoeksatelliet wordt sneller gevonden
  Handmatige besturing van de schotel. Optimalisatie van het signaal
  met

  Instellingen (algemeen)
  Taal
  Dimmer
  Receiver controle
  Service INFO
  Terug
  Instellingen satelliet

  naar instelniveau‘s
  met

  naar de submenu-items van het niveau Instellingen algemeen

  Taal menu
  Display verlichting
  Startmodus antenne door receiver „Auto uit“; „Stand-by“; „Sleep“
  Serienummer, antenne-type, revisie-nr. en error-status
  Terug
  met

  naar het hoofdmenu
  naar de submenu-items van het niveau Instellingen satelliet

  Zoeksatelliet

  Weergave DiSEqC functie aan/uit. Van satelliet wisselen via receiver

  DiSEqCaan/uit
  ein/aus*
  DiSEqC

  Ansicht DiSEqC Funktion ein / aus. Satellitenwechsel über Receiver

  DiSEqC aan < > *
  DiSEqC V3-ID *

  DiSEqC functie aan / uit

  Bekijken of toewijzen van een VisionIII DiSEqC-ID nr. aan een bepaalde satelliet

  bijv. ASTRA 1 *

  Satelliet kiezen

  DiSEqC V3: <001> *
  DiSEqC Rec-ID *

  Receiver DiSEqC ID ontvangen

  DiSEqC Rec: 001 *
  DiSEqC Data *
  D: 00 00 00 00 *
  Terug

  DiSEqC ID nummer instellen

  * Deze instellingen zijn slechts bij de
  eerste installatie relevant. Bij het
  gebruik van het systeem hoeven er
  geen wijzigingen uitgevoerd te
  worden.

  Receiver DiSEqC ID weergave

  DiSEqC overdrachtprotocol
  Weergave van het DiSEqC overdrachtprotocol
  Terug

  naar het hoofdmenu

  9 • Page 10

  Het automatische zoeken
  Na het inschakelen van de installatie met de toets
  klapt de antenne uit en richt
  zich eerst op die positie uit waarop voor het laatst een satelliet werd ontvangen.
  Als hier geen satelliet ontvangen wordt, begint de installatie zelfstandig met het
  automatische zoeken naar de vooringestelde satelliet.
  Hoe u deze zoeksatelliet wijzigt, leest u in hoofdstuk „Zoeksatelliet“:
  keuze van de satelliet voor het automatische zoeken en van satelliet wisselen
  Nadat de zoeksatelliet werd gevonden, wordt het zoeken gestopt en het televisiebeeld wordt doorgeschakeld. Normaal duurt het zoeken van de satelliet ca. 30 seconden, al naargelang de positie van het voertuig eventueel ook iets langer.
  Als een referentie transponder op de satelliet uitvalt of op uw locatie niet kan worden ontvangen, start de installatie een zelflerende routine die eenmalig 15 tot 25
  min. duren kan.
  Als er daarna nog steeds geen televisiebeeld verschijnt, bevindt u zich waarschijnlijk
  in een gebied waar de vooringestelde satelliet niet kan worden ontvangen, of er
  bevindt zich een obstakel in de ontvangstrichting van de installatie.
  In dit geval verschijnt de melding „Geen sat gevonden“ op het display van het bedieningselement.
  Het automatische zoeken gaat er altijd van uit dat uw voertuig
  helemaal waterpas staat. Als dit niet het geval is, moet u eventueel met langere
  zoektijden rekening houden.
  Als de antenne reeds uitgeklapt is, kan het automatische zoeken
  op de volgende manier opnieuw worden gestart:
  l
  l

  Op toets
  Op toets

  drukken totdat er „Automat. zoeken“ op het display verschijnt.
  drukken.

  Principieel hoeft er voor het zoeken naar een satelliet geen sat-receiver aangesloten
  of ingeschakeld te worden. Als de receiver aan het einde van het automatische zoeken echter niet is ingeschakeld, verschijnt er een overeenkomstige melding op het
  display, omdat anders geen ontvangst van beeld of geluid mogelijk is.

  10 • Page 11

  SAT modus
  SAT modus

  Wordt weergegeven, wanneer de installatie zich in de modus
  signaalontvangst bevindt. Met de toets
  wordt de op dit moment ontvangen satelliet weergegeven.

  Invoer van locatie
  „Invoer van locatie“ is een keuze-item in het overzichtsmenu. Met toets
  komt u
  naar een landenlijst waarin u met de toetsen
  kunt bladeren en met de toets
  uw locatie moet kiezen. De satelliet wordt daardoor sneller gevonden.
  De antenne wordt dan voor het zoeken van de satelliet op deze locatie optimaal
  ingesteld (LNB en neigingshoek).

  Het handmatige zoeken
  Het handmatige zoeken dient vooral voor de fijnafstelling van een gevonden satelliet bij ongunstige ontvangstsituaties.
  Als u een nieuwe satelliet wilt ontvangen die nog niet als zoeksatelliet in het regelapparaat is opgeslagen, kan deze eveneens met behulp van het handmatige zoeken
  worden ingesteld.
  Schakel eerst uw receiver op een vooraf geprogrammeerde programmaplaats die
  door de gewenste satelliet wordt uitgezonden.
  Druk aan het bedieningselement herhaaldelijk op de toets
  „Handmatig zoeken“ op het display verschijnt.

  totdat de weergave

  Programmeersequentie voor de functie Handmatig zoeken:
  Niveau 1

  Sub-niveau A

  Handmatig zoeken
  Met
  naar sub-niveau A en
  optie kiezen.

  Met

  Info:
  Met de sat-toets
  terug.

  en

  Sub-niveau B
  optie kiezen.

  een niveau

  11

  Met

  en

  optie bewerken. • Page 12

  Niveau 1

  Sub-niveau A

  Sub-niveau B

  Elevatie „omhoog / omlaag“
  Met
  optie bewerken.

  Neiging (graad weerg.)
  Met
  en
  gegevens
  bewerken.
  Met
  terug naar sub-niveau A.

  Azimuth „links / rechts“
  Met
  optie bewerken.

  Drehung (Grad anz.)
  Met
  en
  gegevens
  bewerken.
  Met
  terug naar sub-niveau A.

  SKEW „LNB Grad“
  Met
  optie bewerken.

  LNB (Grad anz.)
  Met
  en
  gegevens
  bewerken.
  Met
  terug naar sub-niveau A.

  Opslaan „store < > exit“
  Met
  gegevens opslaan en
  terug naar sat-modus
  (niveau 1).

  Regel m.b.v. de pijltjes de antenne op de beide bewegingsassen en de LNB-hoek op
  het sterkst mogelijke signaal af.
  Nadat u de antenne op optimale ontvangst hebt ingesteld, kunt u met de optie
  „store < > exit“ de store-functie kiezen en de positie voor de actuele locatie opslaan
  door opnieuw op de toets
  te drukken.
  Na het opnieuw inschakelen wordt de installatie dan eerst op deze opgeslagen
  positie uitgericht. Ook als er in deze positie geen satellietsignaal wordt herkend,
  wordt het automatische zoeken niet gestart wanneer u van tevoren een handmatig
  ingestelde positie hebt opgeslagen.
  Als u dit wenst, start u het automatische zoeken via het menu.
  Als het „handmatige zoeken“ met de toets
  wordt geannuleerd, wordt de actuele
  positie niet opgeslagen. De installatie gaat terug naar de uitgangspositie.

  12 • Page 13

  Hoofdmenu – toegang tot de instellingen
  Het „Hoofdmenu“ is een keuze-item in het overzichtsmenu. Met toets
  keuze-item Hoofdmenu komt u naar de instelniveau‘s.

  bij het

  Hier vindt u de keuze-items „Instellingen (algemeen)“ en „Instellingen satelliet“. Zie
  ook de gelijknamige hoofdstukken.

  Herstarten van de installatie
  Zoals bij ieder computerbestuurd apparaat kan ook de software van uw VisionIII
  „crashen“. De oorzaak hiervoor kunnen invloeden van buitenaf zijn, zoals bv. sterke
  elektromagnetische storingen of ook tot dusver niet herkende softwarefouten.
  Als u van mening bent dat uw VisionIII fout reageert of ook helemaal niet meer
  op uw invoeren aanspreekt, moet u de microprocessor opnieuw starten. Dit kunt u
  vanuit elke toestand van de installatie op verschillende manieren doen.
  l

  Als de zekering aan het regelapparaat voor u makkelijk toegankelijk is, trek
  deze zekering eruit en steek deze na enkele seconden weer in de fitting.

  l


  RESET functie:
  Een reset van de Vision III-besturingsbox en de antenne wordt uitgevoerd
  nadat alle vier toetsen (de sat-toets
  , de beide pijltjestoetsen
  en de
  ok-toets
  ) tegelijk ca. 2 seconden worden ingedrukt tot het revisienummer
  (bijv. „rev: EU 1.02 2“) wordt weergegeven.

  In de beide beschreven gevallen zal uw Vision-installatie intern een herstart uitvoeren.
  Wanneer de installatie uitgeklapt is, zo wordt deze eerst ingeklapt. Na het herstarten bevindt de installatie zich in rusttoestand en kan dan zoals altijd met de toets
  weer ingeschakeld worden.

  13 • Page 14

  Receiver controle
  Toegang via niveau1 „Hoofdmenu“

  en

  en

  „Instellingen“

  Receiver controle: In dit menu-item configureert u optionele instellingen voor de
  besturing van de installatie door de receiver. Door de modus (mode) te kiezen legt u
  vast of en op welke manier de installatie door de receiver gestart wordt.
  Mode 1 „Auto uit“ (voorinstelling)
  l

  Aanbevolen wanneer de receiver de LNB-spanning nooit uitschakelt of er
  geen antennebesturing door de receiver gewenst wordt!
  l Het in- en uitschakelen van de installatie kan alleen met de sat-toets van
  het bedieningselement uitgevoerd worden.
  Mode 2 „Auto Stby“
  l

  Aanbevolen wanneer in receiver stand-by de LNB-spanning uitgeschakeld
  wordt!
  l Het in- en uitschakelen van de installatie kan nu via de sat-receiver en met
  de sat-toets van het bedieningselement uitgevoerd worden.
  l Receiver wordt ingeschakeld. Het opstarten van de receiver kan al
  naargelang het model tot 3 minuten duren. Pas daarna klapt de installatie
  uit en zoekt de gewenste satelliet.
  l Receiver wordt uitgeschakeld: installatie klapt in en gaat op stand-by.

  Mode 3 „Auto Sleep“
  l

  Aanbevolen wanneer in receiver stand-by de LNB-spanning uitgeschakeld
  wordt!
  l Het in- en uitschakelen van de installatie kan nu via de sat-receiver en met
  de sat-toets van het bedieningselement uitgevoerd worden.
  l Receiver wordt ingeschakeld: Als de installatie ingeklapt was, klapt deze uit
  en zoekt de gewenste satelliet. Als de installatie reeds uitgeklapt was, blijft
  deze in haar positie staan. Als er in deze positie echter geen signaal wordt
  ontvangen, zoekt de installatie de gewenste satelliet.
  l Receiver wordt uitgeschakeld: installatie schakelt op stand-by, de antenne
  blijft echter in de actuele positie staan (sleep).
  l In de modus „Auto Sleep“ kan de installatie alleen worden ingeklapt door
  de sat-toets op het bedieningselement in te drukken.
  14 • Page 15

  Neem a.u.b. het volgende in acht! Het contact van het voertuig via klem 15 heeft de hoogste prioriteit. Als het contact wordt
  ingeschakeld resp. de motor wordt gestart, klapt de installatie
  principieel in en kan pas weer bediend worden nadat het contact
  uitgeschakeld is.

  Taal
  Selectie van de taal voor de op het bedieningselement weergegeven teksten.

  Dimmer
  Achtergrondverlichting:
  De achtergrondverlichting kan in 16 stappen ingesteld worden, van Uit (donker) tot
  maximale helderheid.
  De verlichtingsduur is vast ingesteld en wordt na ca. 1,5 minuten weer uitgeschakeld om stroom te besparen. De weergave blijft bestaan. Elke druk op een toets leidt
  echter tot het inschakelen of tot een verlenging van de achtergrondverlichting met
  de vast ingestelde tijd.

  Service info
  Hier kan diverse, voor de service interessante, informatie worden opgevraagd.
  l Revisie-nr.
  l Installatietype
  l

  Error status
  bijv. „E*1--------“

  15 • Page 16

  AUX relais – optionele schakelcontact voor tv-toestel
  De Vision III besturingsbox beschikt over een schakelcontact waarmee de stroomvoorziening van het tv-toestel in- en weer uitgeschakeld kan worden.
  Deze schakelcontact is steeds gesloten wanneer de VisionIII in gebruik is, en open
  wanneer de installatie uitgeschakeld ist (stand-by of sleep).
  Op die manier is het tv-toestel altijd van het stroomnet gescheiden wanneer de
  VisionIII niet in gebruik is, en verbruikt geen stand-by stroom.
  Let op:
  l

  Het schakelcontact is geen eigen stroomvoorziening! De stroomvoorziening
  van het tv-toestel moet in ieder geval d.m.v. een separate kabel gebeuren en
  mag niet bij de stroomvoorziening van de VisionIII „afgetapt“ worden (neem
  beslist de montagehandleing in acht!).

  l

  Er zijn tv-toestellen met geïntegreerde sat-receiver. Als deze receiver voor de
  antennebesturing met de LNB-spanning bestemd is (zie receiver controle
  mode2 of mode3), sluit dan dit toestel het best niet aan het schakelcontact
  aan.
  Schakelvoorbeeld:

  TV

  Accu

  Vision III
  Regelapparaat

  16 • Page 17

  Zoeksatelliet
  Toegang via niveau1 „Hoofdmenu“
  Zie menustructuur.

  en

  en

  „Instellingen satelliet“.

  Zoeksatelliet voor het automatische zoeken
  In de originele levering is voor het automatische zoeken in de besturing van uw
  Vision-installatie een zoeksatelliet geconfigureerd.
  Kies de satelliet die het door u gewenste programma uitzendt én in de regio waar u
  zich op het ogenblik bevindt ook kan worden ontvangen.
  Voor het Nederlandstalige programma in Europa zult u in de meeste gevallen „Astra
  1“ kiezen.
  Keuze „Astra 1“, „HotBird“ e.a. (zie lijst van satellieten).

  Programmeren van DiSEqC
  DiSEqC-ID instellingsopties
  Zo gaat u te werk:
  Met de OK-toets
  wisselt u naar het selectieniveau, en met de pijltjes-toetsen
  stelt u de gewenste gegevens in. U bevestigt met de OK-toets
  .
  Daarna stelt u een verdere programmeermogelijkheid in of u verlaat de programmering en er verschijnt weer de programmeeroptie.

  17 • Page 18

  Instellingen satelliet / DiSEqC: aan/uit
  Het wisselen van satelliet gebeurt via DiSEqC signalen van de receiver. De signalen
  resp. de
  DiSEqC ID van de receiver moeten overeenkomen met de DiSEqC-ID‘s die in de
  besturing van uw Vision III zijn opgeslagen.
  In uw Vision III zijn 16 satellieten met een DiSEqC ID-nummer voorbezet (zie tabel).
  De DiSEqC-functie wordt uitgevoerd, wanneer de DiSEqC optie werd ingesteld, resp.
  „DiSEqC: aan“ en de Vision III besturingsbox ingeschakeld is!
  Nr. Naam van satelliet

  DiSEqC ID

  1

  Astra 1

  19.2° O

  1

  2

  Astra 2

  28.2° O

  5

  3

  Astra 3

  23.5° O

  3

  4

  HotBird

  13.0° O

  2

  5

  Eutelsat 5 West

  5.0° W

  4

  6

  Thor/Intel 10-02

  1.0° W

  7

  7

  Astra 4

  5.0° O

  6

  8

  Eutelsat 16

  16.0° O

  15

  9

  Eutelsat 7

  7.0° O

  9

  10

  Amos 2/3

  4.0° W

  13

  11

  Hispasat

  30.0° W

  21

  12

  Telstar 12

  15.0° W

  17

  13

  Eutelsat 9

  9.0° O

  18

  14

  Eutelsat 33

  33.0° O

  24

  15

  Hellas Sat 2

  39.0° O

  10

  16

  Türksat 2/3

  42.0° O

  11

  Hier bestaat de mogelijkheid om de voorinstelling van de VisionIII in uw sat-receiver
  over te nemen. Zie bedieningshandleiding van uw receiver!
  Belangrijk:
  Verdere DiSEqC-functies (DiSEqC V3-ID, DiSEqC Rec-ID, DiSEqC Data) zijn alleen
  toegankelijk, wanneer „DiSEqC: aan/uit“ op „aan“ staat!

  18 • Page 19

  Instellingen satelliet / DiSEqC V3-ID
  Een DiSEqC-ID nummer uit de DiSEqC-ID lijst, die in de VisionIII is opgeslagen, bekijken en eventueel wijzigen.
  Kies uw voorkeursatelliet en bevestig met de OK-toets
  . Daarna wordt het
  DiSEqC-ID nummer weergegeven. Hier stelt u nu het DiSEqC-ID nummer in dat uw
  receiver bij deze satelliet zendt.
  Instellingen satelliet / DiSEqC Rec-ID
  Een voor DiSEqC geschikte receiver zendt elke keer dat er van programma gewisseld
  wordt een eenduidig DiSEqC-ID nummer, dat aan de satelliet werd toegewezen die
  dit programma zendt.
  De door de receiver gezonden DiSEqC-ID kunt u bekijken als u de
  „DiSEqC Rec-ID“ functie met de OK-toets
  inschakelt.
  Stel nu met de receiver een programma van uw voorkeursatelliet in. Na een korte
  vertragingstijd wordt de DiSEqC-ID van deze satelliet op het bedieningselement
  weergegeven.
  Dit nummer moet u nu aan dezelfde satelliet in de VisionIII toewijzen.
  Volg bij het programmeren / wijzigen van dit DiSEqC-ID nummer de aanwijzingen in
  het hoofdstuk Instellingen satelliet / DiSEqC V3-ID!
  Instellingen satelliet / DiSEqC gegevens
  Deze gegevens worden na het inschakelen met de OK toets
  en na het zenden van
  een DiSEqC overbrenging van de receiver naar de Vision III weergegeven.
  Deze informatie is in eerste instantie van belang voor de „technicus“. Het is een
  volledig DiSEqC-ID overdrachtprotocol en wordt met vier gegevens-bytes weergegeven. Hier kunnen eventuele afwijkingen vastgesteld worden.

  19 • Page 20

  Wat is DiSEqC?
  Met de steeds grotere verscheidenheid van televisiesatellieten groeide de wens om
  programma’s van verschillende satellieten te ontvangen.
  Voor de keuze van de gewenste satelliet werd o.a. het DiSEqC-systeem ontwikkeld,
  een omschakelsignaal dat de gebruiker in staat stelt om met maar één ontvangstapparaat meerdere satellieten te ontvangen door gewoon het betreffende televisieprogramma te kiezen.
  Oorspronkelijk was het systeem voor vast geïnstalleerde huisinstallaties bedoeld.
  Daarbij worden de afzonderlijke ontvangstsystemen (sat-spiegels) met een zogenaamde voor DiSEqC geschikte multischakelaar (die het beste onder het dak van
  het gebouw is gemonteerd) verbonden waaraan ook de sat-receiver is aangesloten.
  Door een overeenkomstig DiSEqC-signaal van de receiver aan de multischakelaar
  te zenden, stelt deze multischakelaar de programma’s van de gekozen satelliet ter
  beschikking van de receiver.
  Het DiSEqC signaal is een genormeerd signaal dat nagenoeg elke moderne digitale
  satellietontvanger (DVB-S receiver) ter beschikking stelt.
  Uw VisionIII gebruikt dit DiSEqC signaal voor het automatische aansturen van
  maximaal vier vooraf ingestelde satellieten. De eerste configuratie van een DiSEqCsysteem is betrekkelijk complex en vormt ook voor technisch bedreven personen
  soms een uitdaging.
  In geval van twijfel is het aan te raden om het systeem door een ervaren vakman te
  laten configureren. Bovendien kan het systeem alleen dan zonder problemen worden gebruikt, wanneer de ingestelde satellieten ook werkelijk in uw gebied kunnen
  worden ontvangen.
  * DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) is een geregistreerd handelsmerk van
  de satellietexploitant EUTELSAT

  20 • Page 21

  Bijlage zoeksatellieten
  Deze satellieten zijn voor het directe zoeken in uw VisionIII vooraf geprogrammeerd.
  De keuze wordt gedaan in het hoofdmenu onder Hoofdmenu -> Inst. SAT zoeksatelliet
  ASTRA 1
  DE satelliet voor het Nederlandstalige gebied. Alle Nederlandstalige
  televisieprogramma’s, commerciële en publieke zenders alsmede alle regionale zenders met hun radioprogramma’s.
  Kan helaas in Turkije, in het oostelijke Middellandse-Zeegebied en in het oosten van
  Europa niet of slechts zeer beperkt worden ontvangen. Met een 85 cm antenne is de
  ontvangst normaal gesproken echter zelfs op de Canarische Eilanden, in Marokko en
  ook in Griekenland mogelijk. In vergelijking met de oude analoge programma’s is de
  digitale bedekking duidelijk groter.
  ASTRA 2
  Dekt primair het Engelstalige gebied in Europa af. De bekende Engelstalige nieuwszenders zijn hier te vinden. De bedekking is nog groter dan die van Astra 1. Het
  ontvangstgebied is echter verdeeld in een noordelijke en een zuidelijke zone. Alleen
  in Midden-Europa staan alle programma’s ter beschikking. De niet gecodeerd uitgezonden zenders van BBC zijn echter alleen in Groot Brittannië en Ierland, Frankrijk,
  de Beneluxlanden en in het westen van Duitsland zeker te ontvangen.
  HOTBIRD (ook „Eutelsat Hotbird“ genoemd)
  Net als Astra is ook Hotbird een volledig satellietsysteem en niet slechts een
  afzonderlijke satelliet. Hotbird bestrijkt daadwerkelijk heel Europa - ook al zijn de
  signalen zwakker dan bij Astra. In Turkije en het oostelijke Middellandse-Zeegebied
  alsmede in Noord-Afrika biedt Hotbird de eenvoudigste mogelijkheid om Nederlandse zenders te ontvangen.
  THOR
  Dekt het Noord-Europese gebied af, zowel qua programma-aanbod als ook qua
  bedekking. Nagenoeg alle programma’s op Thor zijn echter gecodeerd.

  21 • Page 22

  ASTRA 4 (SIRIUS)
  Verzorgt net als Thor primair het Scandinavische gebied. Een klein deel van zijn
  programma’s kan echter in nagenoeg geheel Europa worden ontvangen.
  EUTELSAT 5W (ATLANTIC BIRD 3)
  Verzorgt primair Frankrijk en de Beneluxlanden, is echter al naargelang de transponder in heel Europa probleemloos te ontvangen. Zendt enige Franse programma’s
  digitaal en ongecodeerd.
  HISPASAT
  Bestrijkt vooral Spanje en de Canarische Eilanden.
  Het programma-aanbod is op het Spaanse gebied afgestemd.
  EUTELSAT 7 (EUTELSAT W3A)
  De satelliet met over het geheel het grootste ontvangstgebied. Naast heel Europa
  wordt ook het Midden-Oosten bedekt. De signalen zijn over het geheel genomen
  echter duidelijk zwakker dan bij de andere satellieten, zo dat principieel het gebruik
  van een 85 cm antenne raadzaam is.
  HELLAS SAT 2
  Verzorgt heel Europa en de oostelijke Middellandse Zee. Het programma-aanbod is
  voor het merendeel Grieks, maar er zijn ook Engelstalige kanalen te vinden.
  ASTRA 3
  Vroeger bekend als DFS-Kopernikus. Wordt meestal gebruikt voor aanvoer van
  signalen voor de Duitse kabeltelevisie, maar er is hier ook een Tsjechisch en een
  Slowaaks programmapakket te vinden.

  22 • Page 23

  Aanwijzingen inzake de milieubescherming
  Dit product mag aan het einde van de gebruiksduur niet samen
  met de normale huishoudelijke afval verwijderd worden, maar
  moet afgegeven worden op een verzamelpunt voor de recycling
  van elektrische en elektronische apparatuur.
  Het symbool op het product, in de handleiding of op de verpakking maakt u daarop attent.
  De materialen zijn conform hun kenmerking herbruikbaar. Met het hergebruik, de
  stoffelijke verwerking of andere vormen van recycling van oude apparaten levert u
  een belangrijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu. Gelieve bij het gemeentebestuur informatie te vragen over het bevoegde verzamelpunt.
  Besluit beheer autowrakken - ELV
  Het antennesysteem is gecertificeerd en bedoeld als toebehoren voor het gebruik op
  motorvoertuigen. De verwijdering kan daarom in het kader van het besluit beheer
  autowrakken (Europese richtlijn betreffende autowrakken ELV, 2000/53/EG; voor
  Nederland: BBA) samen met het motorvoertuig gebeuren. Het antennesysteem
  bevat geen stoffen die volgens de richtlijn als schadelijk voor het milieu zijn geclassificeerd.

  Contact en service
  Voor vragen over de bediening van de VisionIII kunt u telefonisch met ons contact
  opnemen onder:
  telefoon: +49 (0) 72 37 / 48 55 – 0 of e-mail: info@ten-haaft.com
  Wij zijn er voor u van maandag t/m vrijdag van
  08:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:30 uur.
  Wij wensen u veel plezier met uw VisionIII.
  ten Haaft GmbH

  23 • Page 24

  ten Haaft GmbH
  Oberer Strietweg 8
  75245 Neulingen-Göbrichen
  GERMANY
  Telefoon + 49 (0) 72 37 /48 55–0
  Telefax + 49 (0) 72 37 /48 55–50
  E-Mail: info@ten-haaft.com

  Openingstijden:
  Maandag t/m vrijdag 08:00 – 12:00 uur
  13:00 – 16:30 uur

  www.ten-haaft.com
  18


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ten Haaft Cytrac DX Vision III wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ten Haaft Cytrac DX Vision III in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,65 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ten Haaft Cytrac DX Vision III

Ten Haaft Cytrac DX Vision III Bedienungsanleitung - Deutsch - 28 seiten

Ten Haaft Cytrac DX Vision III Bedienungsanleitung - Englisch - 28 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info