Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/7
Nächste Seite
-1-
TI-30X
×
B
en
TI-30X
×
S
Wetenschappelijke rekenmachines
Texas Instruments
7800 Banner Dr.
Dallas, TX 75251 U.S.A.
Texas Instruments Holland B.V.
Rutherfordweg 102
3542 CG Utrecht - The Netherlands
¾
www.ti.com/calc
1999 Texas Instruments Incorporated
NLD 30XII
à
OM
à
1L9
à
A
Algemene informatie
Voorbeelden
: Zie de laatste bladzijde van deze instructies
voor voorbeelden van toetsaanslagen die vele van de
TI-30X
Ö
functies demonstreren. In de voorbeelden worden
alle standaardinstellingen aangenomen.
Met
&
zet u de TI-30X
Ö
aan.
%
'
schakelt hem uit
en wist het display.
Met APD™ (Automatic Power Down™, automatische
uitschakeling) wordt de TI-30X
Ö
automatisch uitgeschakeld
als er circa 5 minuten lang geen toets wordt ingedrukt. Druk
op
&
na APD. Het display, de operaties die in
behandeling zijn, de instellingen en het geheugen blijven
bewaard.
2-regelige display
: De eerste regel (
Invoerregel
) geeft een
invoer van maximaal 88 tekens weer (of 47 tekens voor Stat of
Constant invoerregel). De invoer begint aan de linkerkant; bij
invoer met meer dan 11 tekens wordt naar rechts gebladerd.
Druk op
!
en
"
om door de regel te bladeren. Druk op
%
!
of
%
"
om de cursor in een keer naar het begin of het
einde van de invoer te verplaatsen.
De tweede regel (
Resultaatregel
) geeft een resultaat van
maximaal 10 tekens weer plus een decimale punt, een
minusteken, een "
x10
" indicator, en een positieve of
negatieve exponent met 2-tekens. Resultaten die langer zijn
dan kan worden weergegeven, verschijnen in de Scientific
Notation.
Aanduiding Definitie
2nd
2e functie.
HYP
Hyperbolische functie.
FIX
Vaste decimaalinstelling.
SCI, ENG
Wetenschappelijke of technische notatie.
STAT
Statistische modus.
DEG, RAD,
GRAD
Hoekmodus (graden, radialen of gradiënten).
K
Constant-modus is aan.
x
10
Gaat vooraf aan de exponent in de
wetenschappelijke of technische notatie.
º
»
Een invoer wordt in het
g
eheu
g
en
op
g
esla
g
en voor en/of na het actieve
scherm. Druk op
#
en
$
om te bladeren.
¹
¸
Een invoer of menu
g
even meer dan 11
tekens weer. Druk op
!
of
"
om te
bladeren.
2nd Functies
:
%
geeft de aanduiding
2nd
weer, en
selecteert vervolgens de 2e functie (boven de toetsen
afgebeeld) van de volgende toets die wordt ingedrukt.
Bijvoorbeeld,
%
b
25
E
<
berekent de
vierkantswortel van 25 en geeft het resultaat, 5.
Menus
: Bepaalde TI-30X
Ö
toetsen geven menu's weer:
z
,
%
h
,
L
,
%
t
,
u
,
%
w
,
H
,
I
,
=
,
%
k
,
%
d
,
%
en
%
.
Druk op
!
of
"
om de cursor te verplaatsen en een
menupunt te onderstrepen. Druk op om terug te keren naar
het vorige scherm zonder het menupunt te selecteren.
-
. Selectie van een menupunt:
¦
Druk op
<
terwijl het menupunt onderstreept is, of
¦
Voor menupunten die gevolgd worden door een
argumentwaarde, dient de argumentwaarde te worden
ingevoerd terwijl het menupunt onderstreept is. Het
menupunt
en
de argumentwaarde worden onderstreept
op het vorige scherm.
Eerdere invoeren
#
$
Gebruik nadat een uitdrukking is uitgewerkt
#
en
$
om
door de vorige invoeren te bladeren, die opgeslagen zijn in
het TI-30X
Ö
geheugen. U kunt eerdere invoeren niet
terughalen als de rekenmachine in de
STAT
-modus is.
Laatste antwoord
%i
Het als laatste berekende resultaat wordt opgeslagen onder
de variabel
Ans
.
Ans
wordt bewaard in het geheugen, ook
nadat de TI-30X
Ö
uitgeschakeld is. Om de waarde van
Ans
op te roepen:
¦
Druk op
%
i
(
Ans
verschijnt op het scherm), of
¦
Druk op een willekeurige operatortoets (
T
,
U
,
F
, etc.)
als het eerste deel van een invoer.
Ans
en de operator
worden beide weergegeven.
Volgorde van de operaties
De TI-30X
Ö
gebruikt EOS
é
(Equation Operating System)
om uitdrukkingen uit te werken.
1 Uitdrukkingen tussen haakjes.
2 Functies die een
)
vereisen en aan het ar
g
ument
vooraf
g
aan, zoals de a
sin
,
lo
g
, en alle
R
Í
P
menupunten.
3 Breuken.
4 Functies die na het ar
g
ument worden in
g
evoerd,
zoals
x
2
en combinatietoetsen van hoekeenheden (
Ä
Å
Æ
r
g
).
5 Machtsverheffing
(^)
en wortels (
x
).
6 Tegenomkeringen (
M
).
7 Permutaties (
nPr
) en combinaties (
nCr
).
8 Vermeni
g
vuldi
g
in
g
, impliciete vermeni
g
vuldi
g
in
g
,
deling.
9 Optellen en Aftrekken.
10 Conversies (
A
b
Ì
c
Í
d
Ì
e
,
F
Í
D
,
4
DMS
).
11
<
beëindi
g
t alle operaties en sluit alle open
haakjes.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Texas Instruments TI-30X IIUB wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Texas Instruments TI-30X IIUB in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,11 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info