Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Wij feliciteren u van de klokthermostaat THEBEN te hebben
gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.
Wij raden u aan van aandachtig
deze gebruiksaanwijzing te
lezen, die zo duidelijk en beknopt mogelijk werd opgesteld.
Als u enkel de basisfuncties en de onverliesbare standaard-
programma’s wenst te gebruiken, kan u zich beperken tot
het hoofdstuk I.
Wenst u daarentegen uw programmering te verpersoon-
lijken en alle mogelijkheden van dit apparaat te benutten,
dan vindt u in hoofdstuk II de procedure en de nuttige
informatie.
De hoofdstukken III en IV zijn bestemd voor de vakman.
811 9 901/1
Klokthermostaat
RAM 811 top
Gebruiksaanwijzing
NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Klokthermostaat
  RAM 811 top
  Wij feliciteren u van de klokthermostaat THEBEN te hebben
  gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.
  Wij raden u aan van aandachtig deze gebruiksaanwijzing te
  lezen, die zo duidelijk en beknopt mogelijk werd opgesteld.
  Als u enkel de basisfuncties en de onverliesbare standaardprogramma’s wenst te gebruiken, kan u zich beperken tot
  het hoofdstuk I.
  Wenst u daarentegen uw programmering te verpersoonlijken en alle mogelijkheden van dit apparaat te benutten,
  dan vindt u in hoofdstuk II de procedure en de nuttige
  informatie.
  De hoofdstukken III en IV zijn bestemd voor de vakman.

  811 9 901/1

  Gebruiksaanwijzing
  NL • Page 2

  Inhoudsopgave
  I
  1
  2
  3
  4
  5

  HOOFDSTUK I

  VEREENVOUDIGDE PROCEDURE....................................2
  Plaatsen of vervangen van de batterijen.....................2
  Eerste inwerkingstelling ...........................................3
  Beschrijving van de keuzeschakelaar.........................3
  Wijzigen van de geprogrammeerde temperaturen ......4
  Apparaat met gesloten deksel ..................................5

  1.

  II PROGRAMMERING....................................................5

  Tip : controleer van tijd tot tijd de batterijen (lekkende
  batterijen kunnen uw apparaat beschadigen).
  Vervangen van de batterijen : het programma en de kloktijd
  zijn gedurende het vervangen van de batterijen 10
  minuten beveiligd.
  + De lege batterijen uithalen
  + De oude batterijen in de milieubox deponeren
  + Gebruik nieuwe batterijen van hetzelfde type, alkaline
  LR6
  + Bij het plaatsen van de nieuwe batterijen de polariteit
  in acht nemen.

  RICHTLIJNEN VOOR MONTAGE EN AANSLUITING ..............8
  Toepassing ............................................................8
  Veiligheidsaanwijzing..............................................8
  Montage en aansluiting...........................................9

  IV FUNCTIES EN INFORMATIE BESTEMD
  VOOR DE VAKMAN ..................................................10
  1 Aanbevolen instellingen ........................................10
  2 Technische gegevens ............................................10
  PROGRAMMAVOORBEELD P3 ....................................11
  NL

  Plaatsen of vervangen van de batterijen (alkaline LR6)

  Plaatsen van de batterijen :
  + Open het deksel aan de onderkant van de thermostaat
  + Plaats twee nieuwe batterijen LR6, van hetzelfde type,
  met inachtneming van de polariteit
  + Sluit het deksel van de klokthermostaat.

  1 Functie ECO of PARTY ............................................5
  2 Wijzigen van de kloktijd of omschakelen van
  zomer-/wintertijd ....................................................6
  3 Programmering van P3............................................6
  4 Vakantieprogramma...............................................7
  5 Functie Service ....................................................7-8
  III
  1
  2
  3

  VEREENVOUDIGDE PROCEDURE

  2 • Page 3

  3.

  Beschrijving van de keuzeschakelaar
  P1 Onverliesbaar programma met
  onveranderlijke schakeltijden
  volgens de onderstaande gegevens.
  Dit programma is geschikt voor installaties
  die gedurende de dag bemand zijn.
  ma Þ vr : 6:00 20 °C, 22:00 17 °C
  za Þ zo : 7:00 20 °C, 23:00 17 °C
  De temperaturen kunnen gewijzigd worden via het menu en
  sub-menu «gewenste temperatuur».

  Gedrag van de klokthermostaat bij lege batterijen
  De display knippert nog enkele dagen. Daarna staat de klok
  stil. Het relais blijft ingeschakeld. De verwarming functioneert maar wordt niet meer geregeld.
  2.

  Eerste inwerkingstelling
  + Open het klapdeksel van
  de thermostaat
  RES
  met
  + Druk op de toets
  een puntig voorwerp
  + Kies de gewenste taal door
  het indrukken van +s of
  –t
  + Bevestig uw keuze met de
  toets OK

  Onverliesbaar programma met onveranderlijke
  schakeltijden volgens de onderstaande gegevens.
  Dit programma is geschikt voor installaties die gedurende
  de dag onbemand zijn van maandag tot vrijdag.
  ma Þ vr : 6:00 20 °C, 8:00 17 °C,
  16:00 20 °C, 22:00 17 °C
  za Þ zo : 7:00 20 °C, 23:00 17 °C
  De temperaturen kunnen gewijzigd worden via het menu en
  sub-menu «gewenste temperatuur».
  P2

  + Stel de kloktijd en de datum in door de berichtjes op te
  volgen in het display. Verhoog de knipperende waarde
  met de toets +s of verminder ze met de toets –t.
  Bevestig met de toets OK .
  é In deze fase van de inwerkingstelling, is het
  programma P1 of P2 actief (controleer de stand
  van de keuzeschakelaar).
  é De schakeltijden van deze onverliesbare
  programma’s kunnen niet gewijzigd worden.
  Alleen de comfort- (20 °C) en verlaagde (17 °C)
  temperaturen kunnen gewijzigd worden.

  Keuze van een gepersonaliseerd programma met
  max. 22 regimeomschakelingen, toepasbaar op
  één of meerdere dagen (zie HOOFDSTUK II PROGRAMMERING § 3 programmering van P3).
  Als P3 niet geprogrammeerd is en de keuzeschakelaar op P3
  staat, wordt 24 u/24 een vaste temperatuur van 17 °C
  gehandhaafd.
  P3

  3

  NL • Page 4

  De gewenste comforttemperatuur wordt permanent
  gehandhaafd, ongeacht het programma.

  4.

  De vorstbeveiligingstemperatuur wordt permanent
  gehandhaafd, ongeacht het programma.

  Wijzigen van de geprogrammeerde temperaturen
  + De keuzeschakelaar instellen op MENU
  + Kies het sub-menu «gewenste temperatuur» met de
  toetsen +s of –t
  + Bevestig met toets OK
  + Verander de comforttemperatuur met +s of –t
  + Bevestig met toets OK

  MENU Deze stand van de keuzeschakelaar geeft toegang
  tot de volgende functies:
  – invoeren van de temperaturen comfort, verlaagd en
  vorstbeveiliging
  – instellen van kloktijd en datum, keuze van de automatische
  zomer-/wintertijdomschakeling
  – invoeren van programma P3
  – invoeren van een vakantieprogramma
  – keuze van de serviceparameters zoals soort weergave,
  taal van teksten, ijking en regeling.

  é De geprogrammeerde temperaturen zijn identiek
  voor P1, P2 en P3.
  é Het is niet mogelijk een verlaagde temperatuur te
  programmeren die hoger is dan de comforttemperatuur,
  noch een comforttemperatuur die lager is dan de
  verlaagde temperatuur.

  De gewenste verlaagde temperatuur is permanent
  gehandhaafd, ongeacht het programma.

  d

  + Verander de verlaagde temperatuur met +s of –t
  + Bevestig met toets OK
  + De keuzeschakelaar instellen op P1, P2, P3, , of d.

  Bij het afsluiten van de programmering of de tijdinstelling,
  moet men noodzakelijkerwijs de keuzeschakelaar terugstellen op een andere stand dan MENU.

  NL

  4 • Page 5

  5.

  Apparaat met gesloten deksel

  HOOFDSTUK II

  DISPLAY

  PROGRAMMERING

  TIPS
  é Tijdens de procedure wordt u begeleid in klare taal.
  é Met de toetsen +s of –t kan u een waarde verhogen
  of verlagen. Ze dienen eveneens om de sub-menu’s te
  doorlopen.
  é Bevestig de functie of de waarde met de toets OK .
  é Met de toets ESC kan men een actieve functie afsluiten of
  een programmering onderbreken in geval van foutieve
  bediening
  é Men kan tijdelijk van het programma afwijken met de
  toetsen +s, –t en permanent via de functies , en
  d.
  é Voor het wijzigen van P3 of de temperaturen van P1, P2
  of P3, de keuzeschakelaar op MENU instellen.

  Naargelang de configuratie
  van de thermostaat,
  visualiseert het display de
  gewenste temperatuur (instelwaarde) en/of de gemeten
  temperatuur en/of de kloktijd
  (zie «HOOFDSTUK II PROGRAMMERING, § 5 Functie
  service»).
  Het symbool « » duidt aan dat de thermostaat in warmtevraag is.
  Het symbool «
  » duidt aan dat de batterijen moeten
  worden vervangen.
  + s Met deze 2 toetsen kan men de instelwaarde van de
  – t temperatuur verhogen of verlagen zonder het
  programma te wijzigen (één toets tegelijk indrukken). De
  temperatuur blijft gewijzigd tot bij de volgende geprogrammeerde regimeomschakeling.

  1. Functie ECO of PARTY
  + s Door de 2 toetsen gelijktijdig in te drukken kan men
  – t een «ECO» of «PARTY» temperatuur programmeren voor een tijdsduur van 10 minuten tot 23.50 u, dit
  onafhankelijk van het programma.
  Bevestig de functie ECO of PARTY met de toets OK . Men kan
  deze functie wissen door opnieuw de 2 toetsen +s en –t
  in te drukken.

  Met de toets INFO kan men op elk ogenblik
  secundaire informatie raadplegen zoals de ruimtetemperatuur, de gewenste temperatuur, datum en kloktijd,
  het actieve programma en de gekozen beeldweergave.

  i

  5

  NL • Page 6

  2.

  Wijziging van de kloktijd of omschakeling van zomer-/
  wintertijd
  + De keuzeschakelaar op MENU instellen
  + Kies het sub-menu UUR/datUM met de toetsen +s en –t
  en bevestig met de toets OK
  + Volg de weergegeven berichten op !

  3. Programmering van P3
  De schakeltijden van het programma P3 kunnen vrij geprogrammeerd worden. Men kan maximum 22 wijzigingen van
  de comfort/verlaagde temperaturen programmeren.
  + Plaats de keuzeschakelaar op MENU
  + Kies het sub-menu programmA met de toetsen +s en –t
  en bevestig met de toets OK
  + Volg de weergegeven berichten op !

  Weergegeven berichten bij het instellen van de kloktijd
  MET Z/W Betekent dat de zomer-/wintertijdomschakeling
  automatisch plaatsvindt naargelang het gekozen
  land
  GEEN Z/W Betekent dat er geen automatische omschakeling
  plaatsvindt
  EUROPA Europese landen - incl. België - waarvoor de
  zomer-/wintertijd omschakeling plaatsvindt op
  de laatste zondag van maart en de laatste zondag van
  oktober
  GB/P Zomer-/wintertijdomschakeling voor
  Groot-Brittannië en Portugal
  SF/GR/TR Zomer-/wintertijdomschakeling voor Finland,
  Griekenland en Turkije
  USA/CAN Zomer-/wintertijdomschakeling voor de
  Verenigde Staten en Canada
  VRIJ
  Vrije configuratiemogelijkheid van de zomer-/
  wintertijdomschakeling (voor de niet hierboven
  vermelde landen)
  NL

  Weergegeven berichten bij het programmeren
  NIEUW Invoeren van een ander uur voor de
  temperaturen
  NAKIJKEN Opvragen van programma P3
  WISSEN
  ENKEL
  ALLES

  Programma P3 gedeeltelijk of volledig wissen
  Een enkele temperatuurverandering voor één
  dag wordt gewist
  Alle temperatuurveranderingen worden gewist

  MA-VR

  Temperatuurverandering geldig van ma tot vr

  ZA/ZO

  Temperatuurverandering geldig op za en zo

  alle dagen
  afz. dag

  6

  Temperatuurverandering geldig alle dagen
  Temperatuurverandering geldig één dag • Page 7

  4.
  +
  +
  +
  +

  Vakantieprogramma
  Plaats de keuzeschakelaar op MENU

  Weergegeven berichten in het menu service
  In de automatische modus kan men
  DISPLAY
  kiezen tussen 5 display-varianten:
  Display 1: de gemeten ruimtetempera8.13
  tuur wordt weergegeven in grote cijfers,
  20.3°C
  het uur in kleine cijfers
  Display 2: de gewenste temperatuur
  8.13
  wordt weergegeven in grote cijfers, het uur
  20.0°C
  wordt weergegeven in kleine cijfers
  Display 3: alleen de gewenste temperatuur wordt weergegeven
  20.0°C
  Display 4: de gemeten ruimtetempera20.0°C
  tuur wordt weergegeven in grote cijfers, de
  20.3°C
  gewenste temperatuur wordt weergegeven in kleine cijfers
  Display 5: het uur wordt weergegeven in
  20.3°C
  grote cijfers, de gemeten temperatuur in
  8:13
  kleine cijfers.

  Kies het sub-menu vaKANTIE met de toetsen +s en –t.
  Bevestig met de toets OK
  Volg de weergegeven berichten op !

  Weergegeven berichten bij het programmeren
  STARTDATUM Datum en uur van het begin van de vakantie
  einde

  Datum en uur van het einde van de vakantie

  5. Functie Service
  Deze functie geeft toegang tot verschillende instellingen
  zoals de keuze van de weergave, de keuze van de taal, de
  parameters van de regelaar, enz.
  + Plaats de keuzeschakelaar op MENU
  + Kies het sub-menu service en daarna de gewenste
  functie met de toetsen +s en –t
  + Bevestig met de toets OK
  + Volg de weergegeven berichten op !

  TAAL

  7

  English

  DEUTSCH

  ITALIANO

  ESPANOL

  NEDERL

  FRANCAIS

  NL • Page 8

  Functies voorbehouden voor de vakman

  HOOFDSTUK III RICHTLIJNEN VOOR MONTAGE EN
  AANSLUITING

  TEMP AFSTEL Indien de temperatuur van de wand waarop de

  thermostaat is gemonteerd verschilt van die van het lokaal,
  heerst er een temperatuurverschil tussen de door de thermostaat
  gemeten waarde en de werkelijke waarde. In dat geval kan het
  verschil vereffend worden door middel van de functie
  temperatuurafstelling, instelbaar van –3 tot +3 °C.

  REGELAAR

  1. Toepassing
  De klokthermostaat dient voor de temperatuurregeling van
  privé- of beroepsruimten, maar is niet geschikt voor zeer
  stoffige media (fabriekshallen).
  De thermostaat handhaaft de comforttemperatuur tijdens de
  aanwezigheidstijden en de verlaagde temperatuur tijdens de
  afwezigheidstijden of ‘s nachts (energiespaarprogramma).
  Men kan het begin en het einde van de comfort- en
  verlaagde programma’s vrij programmeren.

  Keuze van de regelfunctie

  HYST-REGELAAR Regeling met hysteresis
  PD REGELaar Regeling met proportionele band
  HYSTERESIS Verschil tussen de in- en uitschakeltemperatuur

  2. Veiligheidsaanwijzing
  Bij het monteren en demonteren van de klokthermostaat, erop letten dat de aansluitkabel niet
  op de netspanning is aangesloten ! Het apparaat mag in geen geval op een stroomgeleidende
  basis gemonteerd worden !

  van de thermostaat, instelbaar van 0,2 tot 1 °C
  (alleen voor regelaar met hysteresis)
  Tijdsduur tussen 2 inschakelingen van de therPERIODE
  mostaat, instelbaar van 5 tot 30 minuten (alleen
  voor PD-regelaar)
  AMPLITUDE Proportionele band instelbaar van 0,2 tot 5°C.
  Deze instelling bepaalt het temperatuurbereik
  tussen de uiterste temperatuurwaarden waarin de thermostaat
  in- of uitschakelt (alleen voor PD-regelaar).
  REG-OFFSET Thermische anticipatie instelbaar van 0 tot
  0,2 °C (alleen voor PD-regelaar). Met deze
  instelling kan men de inertie van de installatie compenseren om
  een zo nauwkeurig mogelijke regeling te verkrijgen. Voor
  installaties met grote inertie kiest men een offset van 0,2 °C.
  NL

  De aansluiting en de montage mogen enkel door een
  bekwaam vakman uitgevoerd worden. Indien de klokthermostaten in een installatie met andere apparatuur
  gebruikt worden, erop letten dat de installatie in haar geheel
  geen elektrische storingen veroorzaakt. De nationale
  voorschriften en de lokaal geldende veiligheidsbepalingen
  dienen in acht genomen te worden.
  Ingrepen of wijzigingen aan het apparaat zelf hebben het
  verlies van de garantie tot gevolg.

  8 • Page 9

  3
  1
  *

  Contactbelasting:
  max. 6 A/250 V AC,
  min. 1 mA/5 V DC

  L
  N
  T1
  T2

  OK
  L

  L

  3

  3

  2

  2

  1

  1

  N

  Sluiten

  + De aansluiting overeenkomstig het elektrisch schema
  uitvoeren.

  P123
  4567

  * circulatiepomp, elektrothermische kraan, gasklep, brander
  zonder 230 V~ voeding

  2

  Openen

  3. Montage en aansluiting
  + De sokkel van het thermostaatgedeelte verwijderen
  + Bevestig de sokkel op een muur, op ca. 1,5 m hoogte en
  zo mogelijk op een binnenmuur waar de lucht ongehinderd kan circuleren.
  + De elektrische kabel door de sokkeluitsnijding halen
  + De thermostaat terug op zijn sokkel plaatsen

  N

  brander met 230 V~
  voeding

  9

  gemotoriseerde
  mengkraan

  NL • Page 10

  HOOFDSTUK IV

  Aanbevolen instellingen

  2. Technische gegevens
  Voeding:
  2 alkaline-batterijen LR6

  PD-REGELAAR

  HYSTERESIS

  PERIODE

  AMPLITUDE

  OFFSET

  Levensduur van
  batterijen:

  HYST-REGELAAR

  1.

  INFORMATIE EN FUNCTIES VOORBEHOUDEN VOOR DE VAKMAN

  Gasbrander

  ®  0,5 K  Toegelaten ruimtetemperatuur:

  Stookoliebrander

  ®  0,8 K  Temperatuurbereiken:

  Circulatiepomp

  ®  0,5 K  Elektrothermische
  kraan  ®  10 0,5 K 0,2 °C

  Gemotoriseerde
  mengkraan  ®  5

  1K

  0,2 °C

  Module PS, MZ, enz. ®  0,5 K  Regeling SAM 2000 ®  1K  Regeling MRI

  ®  10

  1K

  0,2 °C

  Gestuurde
  apparaten

  NL  Regelmodus:

  Schakelvermogen
  van contact:
  Beschermingsklasse:
  Beschermingsgraad:

  10

  18 maanden
  hysteresis of proportionele
  band
  0 tot 40 °C
  10 tot 30 °C voor de comforten verlaagde periodes
  6 tot 10 °C voor de
  vorstbeveiliging
  max. 6 A/250 V AC cos j = 1
  2 A/250 V AC cos j = 0,6;
  min. 1 mA/5 V DC
  II volgens EN 60730-1
  IP 20 volgens EN 60529-1 • Page 11

  VOORBEELD van vrij programma P3
  Alvorens het programma P3 te realiseren, raden wij u aan de tabel op de keerzijde met zorg in te vullen op basis van dit
  voorbeeld en er een kopie van bij te houden. Dit zal u van grote hulp zijn bij het invoeren van het programma.
  Nr. van
  schakeltijd

  Ma Di Wo Do Vr Za Zo

  Uur

  Temperatuur

  Commentaar

  1

  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  06.00

  comfort

  We staan op om 6.30 u

  2

  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  07.30

  verlaagd

  We vertrekken om 8.00 u

  11.30

  comfort

  De kinderen komen thuis om 12.00 u

  ®

  15.30

  comfort

  We komen thuis om 16.00 u

  17.00

  comfort

  We komen thuis om 17.30 u

  22.30

  3

  ®

  4
  5

  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  6

  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  verlaagd

  We gaan slapen om 23.00 u

  7

  ®

  ® 08.00

  comfort

  Tijdens het weekend staan we op om 8.30 u

  8

  ®

  ® 23.00

  verlaagd

  Tijdens het weekend gaan we slapen om 23.30 u

  9
  10
  11
  ..
  .
  21
  22

  11

  NL • Page 12

  Uw programma P3
  Nr. van
  schakeltijd

  Ma Di Wo Do Vr Za Zo

  Uur

  Temperatuur

  Commentaar

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  ..
  .
  21
  22

  NL

  Route de Biesme 49• B-6530 THUIN • TEL 071 59 00 39 • FAX 071 59 01 61
  info@tempolec.be • www.tempolec.be


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Theben RAM 811 Top - 811 9 901 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Theben RAM 811 Top - 811 9 901 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Theben RAM 811 Top - 811 9 901

Theben RAM 811 Top - 811 9 901 Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Theben RAM 811 Top - 811 9 901 Bedienungsanleitung - Englisch - 17 seiten

Theben RAM 811 Top - 811 9 901 Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info