466713
117
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/117
Nächste Seite
116
TÜRKÇE 222-095001-03
GEÇEN SÜRE BİLEZİĞİ
Saatinizin kadranında dakikaya karşılık kalan sayılar içeren döndürülebilir bir dış halka
mevcutsa bu Geçen Zaman Halkasını bir etkinliğe yönelik olarak başlangıçtan itibaren
süre tutmak veya bir etkinliğin süresi için bitiş zamanını belirtmek üzere kullanabilirsiniz.
ETKİNLİĞE YÖNELİK OLARAK BAŞLANGIÇTAN İTİBAREN SÜRE TUTMAK İÇİN:
Başlat/Durdur üçgenini etkinliğe başladığınız zamana (saat veya dakika) ayarlayın
(aşağıda solda gösterilen çizimde olduğu gibi). Tamamlandığında, etkinliğin ne kadar
sürdüğünü görebilirsiniz.
KALAN ZAMANI ÖLÇMEK İÇİN:
Üçgeni, etkinliği tamamlamak istediğiniz saat veya dakika konumuna ayarlayın ve bu
hedefe yönelik ilerleme durumunu görmek düzenli olarak saate bakın.
Önceki sayfada sağda gösterilen çizimde, yelkovan saat konumunu 20 dakika geçen
konuma geldiğinde durabilirsiniz.
TAKİMETRE HALKASI
Takimetre özelliği, kesintisiz saniye kolunu ve kadranın üzerindeki duvarda bulunan
ölçeği kullanarak hızı mil/saat, deniz mili/saat veya km/saat cinsinden ölçmek için
kullanılabilir. Aldığınız gerçek mesafeyi mil veya kilometre cinsinden bilmeniz gerekir.
Saniye kolu sıfırdayken (saat on iki konumu) kronometreyi başlatın. Birinci dakika içinde,
saniye kolu bir kilometrelik (veya bir millik) parkur için elde edilen hızı gösterir: 45
saniye sürerse, kol o konumda 80’e işaret eder – 80 km/saat veya 80 mil/saat.
Birinci dakika içinde, bir kilometreyi veya mili aşan bir mesafe katedilirse takimetre
sayısını mesafeyle çarparak gerçek oranı elde edebilirsiniz: 45 saniyede 1,2 km yol
katettiyseniz 80’i 1,2 ile çarparak 96 km/saat sonucunu elde edebilirsiniz.
PUSULA HALKASI
Saatinizde kadranı çevreleyen ve (dört pusula yönünü temsil edecek şekilde) “N”, “E”,
W, “S” harfleriyle veya pusula dereceleriyle işaretlenmiş hareketli bir halka mevcutsa
yaklaşık pusula yönü değerini bulmak için bu özelliği kullanabilirsiniz.
1. Saati düz bir yüzeye koyun veya kadranı yere paralel olacak şekilde tutun.
2. Güneşi bulun ve akrebin güneşe işaret etmesini sağlayın.
3. Sabah saatlerinde, “S” (güney) göstergesi akrep ile 12:00 arasında ortada olana kadar
halkayı döndürün (akrepten sonra veya akrep ile 12:00 arasındaki en kısa mesafe
içinde).
4. Akşam saatlerinde, “S” göstergesi akrepten önce ve akrep ile 12:00 arasında ortada
olana kadar halkayı döndürün.
12 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
N
S
W
E
KORDONUN AYARLANMASI
(Aşağıdaki kordon kısımlarına yönelik farklılıklar tüm saat modelleri için geçerlidir).
KAYAR TOKALI KORDON
1. Kilitleme plakasını açın.
2. Tokayı istenen kordon uzunluğuna götürün.
3. Kilitleme plakasını tutarak baskı uygulayın ve toka kordonun alt tarafındaki yuvalara
geçene kadar tokayı ileri-geri kaydırın.
4. Kilitleme plakası tamamen kapanana kadar aşağı doğru bastırın. Aşırı kuvvet
kullanılırsa toka zarar görebilir.
KATLANAN TOKALI KORDON
1. Kordonu tokaya bağlayan yaylı çubuğu bulun.
2. Sivri uçlu bir alet kullanarak yaylı çubuğu içeri itin ve serbest bırakmak için kordonu
nazikçe bükün.
3. Bilek boyutunu belirleyin, ardından yaylı çubuğu doğru alt deliğe takın.
4. Yaylı çubuğu aşağı doğru itin, üst delikle hizalayın ve yerine sabitlemek için serbest
bırakın.
Şekil 2Şekil 1 Şekil 3
KORDON BAKLASININ ÇIKARTILMASI
BAKLALARIN ÇIKARTILMASI:
1. Kordonu dik duracak şekilde yerleştirin ve baklanın boşluğuna sivri uçlu bir alet
sokun.
2. Bakla ayrılana kadar pimi ok yönünde kuvvetle itin (pimler zor sökülecek şekilde
tasarlanmıştır).
3. İstenen sayıda bakla çıkartılana kadar aynı işlemi tekrarlayın.
YENİDEN TAKILMASI:
1. Kordon parçalarını tekrar birleştirin.
2. Pimi okun ters yönünde bakla içine geri itin.
3. Pim kordonun kenarıyla aynı hizaya gelene kadar pimi kordon içine bastırın.
PİL
Timex, pilin bir bayi veya kuyumcu tarafından değiştirilmesini önemle önerir. Varsa,
pili değiştirirken sıfırlama düğmesine basın. Pilin türü saat gövdesinin arkasında
belirtilmiştir. Pil ömrüne yönelik tahminler, kullanımla ilgili bazı varsayımlara dayanır;
pil ömrü gerçek kullanıma göre değişiklik gösterebilir.
PİLİ ATEŞE ATMAYIN. TEKRAR ŞARJ ETMEYİN. AÇIKTAKİ PİLLERİ ÇOCUKLARDAN
UZAK TUTUN.
TIMEX ULUSLARARASI GARANTİSİ
https://www.timex.com/productWarranty.html
©2022 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO ve NIGHT-MODE, Timex Group B.V.
ve bağlı şirketlerinin tescilli ticari markalarıdır.
117

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Timex W223 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Timex W223

Timex W223 Bedienungsanleitung - Englisch, Holländisch - 277 seiten

Timex W223 Bedienungsanleitung - Holländisch - 29 seiten

Timex W223 Bedienungsanleitung - Französisch, Italienisch - 277 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info