466713
28
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/29
Nächste Seite
INTERNATIONALE GARANTIE
VAN TIMEX
Het TIMEX
®
horloge heeft een garantie van de Timex Group
USA, Inc. voor gebreken in fabricage gedurende een
periode van EEN JAAR vanaf de oorspronkelijke
aankoopdatum. Timex en gelieerde ondernemingen over
de hele wereld erkennen deze internationale garantie.
Timex mag, naar eigen keuze, het horloge repareren door
nieuwe of grondig gereviseerde en geïnspecteerde
componenten te installeren of het vervangen door een
identiek of gelijksoortig model. BELANGRIJK — DEZE
GARANTIE DEKT GEEN GEBREKEN OF SCHADE AAN HET
HORLOGE:
1) nadat de garantietermijn is verlopen;
2) als het horloge oorspronkelijk niet bij een erkende
Timex-winkelier is gekocht;
3) als gevolg van reparaties die niet door Timex zijn uit-
gevoerd;
4) als gevolg van ongelukken, knoeien of misbruik; en
5) het glas, de band, de kast, de accessoires of de bat-
terij. Timex kan het vervangen van deze onderdelen in
rekening brengen.
159
NEDERLANDS
2. Duw de pen terug in de schakel in de richting
tegengesteld aan de pijl.
3. Druk de pen stevig naar beneden in de armband
totdat de pen er niet meer uitsteekt.
BATTERIJ
Timex raadt ten sterkste aan om de batterij door een
winkelier of juwelier te laten vervangen. Druk, indien
van toepassing, op de terugstelknop wanneer u de
batterij vervangt. Het type batterij vindt u aan de
achterkant van de behuizing. De geschatte levensduur
van de batterij is op bepaalde veronderstellingen met
betrekking tot het gebruik gebaseerd; de levensduur
van de batterij varieert al naargelang het werkelijke
gebruik.
DE BATTERIJ NIET IN HET VUUR WEGGOOIEN.
NIET OPLADEN. LOSSE BATTERIJEN UIT DE
BUURT VAN KINDEREN HOUDEN.
158
NEDERLANDS NEDERLANDS
NEDERLANDS
W223_Analog2_EU2_DU.qxd 6/5/09 10:22 AM Page 158
28

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Timex W223 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Timex W223

Timex W223 Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch - 117 seiten

Timex W223 Bedienungsanleitung - Englisch - 277 seiten

Timex W223 Bedienungsanleitung - Holländisch - 117 seiten

Timex W223 Bedienungsanleitung - Holländisch - 277 seiten

Timex W223 Bedienungsanleitung - Französisch - 117 seiten

Timex W223 Bedienungsanleitung - Französisch - 277 seiten

Timex W223 Bedienungsanleitung - Italienisch - 117 seiten

Timex W223 Bedienungsanleitung - Italienisch - 277 seiten

Timex W223 Bedienungsanleitung - Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch - 117 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info