Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
Quality
since 1923 Excellent
service Best
choice
NL Gebruiksaanwijzing
EN Instruction manual
DE Gebrauchsanleitung
FR Mode d’emploi
ES Instrucciones de uso
IT Istruzioni per l’uso
DA Instruktioner til brug
PL Instrukcjeużytkowania
CS Návodkpoužití
SK Návodnapoužitie
TJC4001B
Citruspers
Citrus press
Zitruspresse
Presse-agrumes
Exprimidor
Spremiagrumi
Citruspresser
Wyciskarkadocytrusów
Lisnacitrusovéplody
Lisnacitrusy
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  TJC4001BNLENDEFRESITDAPLCSSKGebruiksaanwijzingInstruction manualGebrauchsanleitungMode demploiInstrucciones de usoIstruzioni per lusoInstruktioner til brugInstrukcje uytkowaniaNvod k pouitNvod na pouitieQualitysince 1923CitruspersCitrus pressZitruspressePresse-agrumesExprimidorSpremiagrumiCitruspresserWyciskarka do cytruswLis na citrusov plodyLis na citrusyExcellentserviceBestchoice
 • Page 2

  2
 • Page 3

  NLENDEFRESITDAPLCSSKGebruiksaanwijzingInstruction manualGebrauchsanleitungMode demploiInstrucciones de usoIstruzioni per lusoInstruktioner til brugInstrukcje uytkowaniaNvod k pouitNvod na pouitiepagina 4-7page 8-11Seite 12-15page 16-19pgina 20-23pagina 24-27side 28-31strona 32-35strana 36-39strana 40-433
 • Page 4

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - NL Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel doorvoordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar dezezorgvuldig voor latere raadpleging. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzingbeschreven doeleinden. De citruspers alleen gebruiken voor hetpersen van citrusvruchten. Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op eenwandcontactdoos, met een netspanning overeenkomstig metde informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat. Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen. Wikkel het snoer geheel af om oververhitting van het snoerte voorkomen. Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparaten die warmteafgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten, etc. Het apparaatop afstand houden van muren of andere objecten die vlamkunnen vatten zoals gordijnen, handdoeken (katoen of papier etc.). Zorg er altijd voor dat het apparaat op een effen, vlakkeondergrond staat en gebruik het uitsluitend binnenshuis. Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of hetapparaat beschadigd is, of wanneer het apparaat niet meernaar behoren functioneert of wanneer het gevallen of op eenandere manier beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of onzetechnische dienst. In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen. Reparatiesaan elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensenuitgevoerd te worden. Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnenaanzienlijke gevaren voor de gebruiker tot gevolg hebben.Het apparaat nooit gebruiken met onderdelen die niet doorde fabrikant zijn aanbevolen of geleverd. Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uitde wandcontactdoos te halen. Het apparaat nooit met natteof vochtige handen aanraken.NL - 4
 • Page 5

  Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Kinderenbeseffen de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan metelektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezichtmet elektrische apparaten werken. Houd het apparaat en hetsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaaren ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijkeof mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneerzij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn genstrueerd overhet veilige gebruik ervan en zij de daaruit voortkomende gevarenbegrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigdof onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt. Indien het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt, verwijderde stekker uit het stopcontact. Ga bij storing nooit zelf repareren; het doorslaan van de beveiligingin het apparaat kan duiden op een defect, dat niet wordt verholpendoor verwijdering of vervanging van deze beveiliging. Het isnoodzakelijk dat er uitsluitend originele onderdelen gebruikt worden. Schakel de citruspers uit en verwijder de stekker voordatu accessoires van het apparaat verwijderd. Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onderin water. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijkgebruik, zoals:- in personeelkeukens, in winkels, kantoren en anderewerkomgevingen;- door gasten in hotels, motels en andere residentile omgevingen;- in Bed&Breakfast type omgevingen;- boerderijen. Wanneer het apparaat oneigenlijk gebruikt wordt, kan er bijeventuele defecten geen aanspraak op schadevergoeding wordengemaakt en vervalt het recht op garantie.NL - 5
 • Page 6

  PRODUCTOMSCHRIJVING1.2.3.4.5.6.7.PerskegelPulpreservoirSapreservoirSchenktuitje met druppelstopMotorhuisAntislipvoetjeTransparante stofdeksel1234561237VOOR HET EERSTE GEBRUIKVoordat u de citruspers voor de eerste maal in gebruik neemt, dient u als volgt te werk te gaan: pak de citruspers en alleaccessoires voorzichtig uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. De verpakking (plastic zakken en karton) buiten het bereikvan kinderen houden. Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdenstransport. Plaats de citruspers op een stevige vlakke ondergrond.Was alle accessoires, zoals de stofdeksel, perskegel, pulp- en sapreservoir met de hand af. Goed drogen voor gebruik.NL - 6
 • Page 7

  PERSENControleer of het voltage op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt met het voltage dat gebruikt wordt in uw regio.1. Plaats het motorhuis op een stevige vlakke ondergrond.2. Plaats achtereenvolgend het sapreservoir, het pulpreservoir en de perskegel op het motorhuis.3. Indien u het sap rechtstreeks in een glas op wilt vangen, dient u het schenktuitje van het sapreservoir licht naar benedente drukken.Wanneer u het sap liever in het sapreservoir opvangt, moet u het schenktuitje naar boven duwen tot het vastklikt.4. Steek de stekker in het stopcontact.5. Druk de halve citrusvrucht met de snijkant op de perskegel. Door licht op de citrusvrucht te drukken, wordt de motorin werking gezet. De perskegel gaat draaien.De citruspers stopt automatisch zodra u niet meer op de perskegel drukt.De pitten en het vruchtvlees worden opgevangen in het pulpreservoir. De uitsteeksels aan de perskegel draaien automatischmee en zorgen ervoor dat het vruchtvlees, dat in het pulpreservoir wordt opgevangen, nog eens extra uitgeperst wordt.Alleen het zuivere sap blijft in het reservoir of glas achter.Attentie: wanneer de motor van de citruspers tijdens het persen zwaarder gaat klinken of deze langzamer gaat draaien,betekent dit dat u te hard drukt op de te persen vrucht. Verminder de druk en u kunt zonder problemen verder persen.Schakel de citruspers niet constant in, dit kan problemen aan de motor veroorzaken. Gebruik de citruspers bij voorkeur1 minuut per keer en laat de citruspers daarna een paar seconden uit staan.REINIGING EN ONDERHOUDVerwijder altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de citruspers reinigt. Reinig de stofdeksel, de perskegel,het pulpreservoir en het sapreservoir met warm water waaraan een mild afwasmiddel is toegevoegd. Droog de onderdelendaarna goed af. Reinig het motorhuis enkel met een vochtige doek. De losse onderdelen mogen ook in de vaatwasmachinegereinigd worden. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen. Dompel het apparaat, het snoerof de stekker nooit onder in water.RECYCLINGDit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.Als u het product correct afvoert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.Het verpakkingsmateriaal van dit product is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.NL - 7
 • Page 8

  SAFETY INSTRUCTIONS - EN First carefully read the instruction manual in full prior to usingthe appliance and store the manual in a safe place for futurereference. Only use this appliance for the purposes described in the instructionmanual. Only use the citrus press for juicing citrus fruit. Only connect the appliance to alternate current, to a wall socket,with a mains voltage that corresponds with the informationprovided on the information plate of the appliance. Never bend the power cord sharply or allow it to run across hot parts. Fully unwind the cord to prevent it from overheating. Never place the appliance near appliances that give off heat,such as ovens, gas cookers, hotplates, etc. Keep the applianceaway from walls or other objects that may catch fire,such as curtains, towels (cotton or paper, etc.). Always make sure the appliance is placed on an even, flat surfaceand is only used indoors. Do not use the appliance if the plug, cord or appliance aredamaged, or if the appliance no longer functions properlyor if it is damaged in any other way. If this is the case,consult the retailer or our maintenance service. Never replace the plug or cord yourself. Repairs to electricalappliances should only be performed by skilled persons. Incorrectrepairs may expose the user to serious hazards. Never use theappliance with parts that are not recommended or suppliedby the manufacturer. Do not pull the cord and/or appliance to remove the plug fromthe wall socket. Never touch the appliance with wet or damp hands. Keep the appliance out of reach of children. Children do notsee the dangers associated with handling electrical appliances.Therefore, never allow children to operate electrical applianceswithout supervision. Keep the appliance and cord out of reachof children younger than 8 years of age.EN - 8
 • Page 9

  The appliance can be used by children of 8 years and older andpersons with a limited physical, sensory or mental capacity orlack of experience or knowledge, provided they use the applianceunder supervision or have been instructed about its safe use andunderstand the hazards involved. Children must not play with the appliance. The appliance may not be cleaned or maintained by children,unless this is done under supervision. If the appliance is not being used or is being cleaned, remove theplug from the socket. In case of a breakdown, never make repairs yourself; a blownsafety device in the appliance could indicate a defect that cannotbe remedied by removing or replacing this safety device.Only original parts should be used. Switch off the citrus press and remove the plug before removingaccessories from the appliance. Never submerge the appliance, cord or plug in water. This appliance is intended for household and similar use, such as:- in staff kitchens, shops, offices and other work environments;- by guests of hotels, motels and other residential environments;- in Bed&Breakfast type environments;- farms. If the appliance is not used as intended, no compensation canbe claimed in case of defects or accidents and the warrantywill be invalidated.EN - 9
 • Page 10

  PRODUCT DESCRIPTION1.2.3.4.5.6.7.Press conePulp reservoirJuice reservoirSpout with drip stopMotor housingAnti-slip footTransparent dust cover1234561237PRIOR TO FIRST USEFollow these instructions when using the citrus press for the first time: Carefully remove the citrus press and all accessoriesfrom the packaging and remove all packaging material. Keep the packaging (plastic bags and cardboard) out of reachof children. After unpacking the appliance, carefully check it for external damage that may have occurred during transport.Place the citrus press on a sturdy flat surface.Wash all accessories such as dust cover, press cone, pulp and juice reservoirs by hand. Dry properly prior to use.EN - 10
 • Page 11

  JUICINGCheck that the voltage stated on the information plate matches the voltage used in your region.1. Place the motor housing on a sturdy flat surface.2. Successively place the juice reservoir, pulp reservoir and press cone on the motor housing.3. If you want to collect the juice straight in a glass, lightly press the spout of the juice reservoir downwards.If you prefer to collect the juice in the juice reservoir, press the spout upward until it snaps in place.4. Insert the plug into the socket.5. Press the cut side of half the citrus fruit on the press cone. By lightly pressing the citrus fruit, the motor is activated.The press cone starts to rotate.The citrus press stops automatically when you stop pressing the press cone.Pits and pulps are collected in the pulp reservoir. As the press cone rotates, the protrusions ensure that extra juice is extractedfrom the pulp collected in the pulp reservoir. Only the purest juice ends up in the juice reservoir or glass.Attention: when the motor of the citrus press produces a lower noise or starts to rotate slower while pressing, you are exertingtoo much pressure on the fruit to be juiced. Reduce pressure to continue juicing without any problems.Do not constantly switch on the citrus press, this could cause problems with the motor. Preferably use the citrus press 1 minuteeach time and then leave it off for a few seconds.CLEANING AND MAINTENANCERemove the plug from the socket before cleaning the citrus press. Clean the dust cover, press cone, pulp and juice reservoirswith hot water to which you added a mild washing-up liquid. Then dry these components thoroughly. Clean the motorhousing only with a damp cloth. The loose components may also be cleaned in the dishwasher. Do not use aggressive or abrasivecleaning agents. Never submerge the appliance, cord or plug in water.RECYCLINGThis symbol means that this product should not be disposed of with regular household waste (2012/19/EU).Observe the rules that apply in your country for the separated collection of electric and electronic products.Correct disposal of the product prevents negative consequences for the environment and for public health.The packaging material of this product can be recycled 100%, return packaging material separately.EN - 11
 • Page 12

  SICHERHEITSVORSCHRIFTEN - DE Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der ersten Verwendungdes Gerts vollstndig und aufmerksam durch und bewahrenSie diese sorgfltig auf, damit Sie sie spter zurate ziehen knnen. Verwenden Sie dieses Gert ausschlielich fr die in derGebrauchsanleitung beschriebenen Zwecke. Verwenden Sie dieZitruspresse nur zum Pressen von Zitrusfrchten. Schlieen Sie das Gert nur an Wechselstrom an einerWandsteckdose mit einer Netzspannung an, die der auf demTypenschild des Gerts angegebenen Spannung entspricht. Knicken Sie das Netzkabel niemals stark und achten Sie darauf,dass es nicht mit heien Teilen in Kontakt kommt. Wickeln Sie das Kabel komplett ab, um einer berhitzungdes Kabels vorzubeugen. Stellen Sie das Gert nie in die Nhe von Wrmequellenwie fen, Gasherde, Herdplatten usw. Halten Sie mit demGert immer einen sicheren Abstand zu Wnden oderanderen Gegenstnden ein, die in Brand geraten knnen,z. B. zu Gardinen, Baumwoll- oder Papierhandtchern usw. Sorgen Sie immer dafr, dass das Gert auf einem ebenen,glatten Untergrund steht, und verwenden Sie es ausschlielichinnerhalb des Hauses. Verwenden Sie das Gert nicht, wenn der Stecker, das Kabeloder das Gert beschdigt ist, wenn das Gert nicht mehrordnungsgem funktioniert oder wenn es heruntergefallen istoder auf eine andere Weise beschdigt wurde. Wenden Sie sichdann an Ihren Hndler oder unseren technischen Dienst. Ersetzen Sie den Stecker oder das Kabel auf keinen Fall selbst.Reparaturen an elektrischen Gerten drfen ausschlielich vonFachleuten ausgefhrt werden. Falsch ausgefhrte Reparaturenknnen zu erheblichen Gefahren fr den Benutzer fhren.Verwenden Sie das Gert niemals mit Teilen, die nicht vomHersteller empfohlen oder geliefert wurden. Ziehen Sie nie am Kabel oder am Gert selbst, um den Steckeraus der Wandsteckdose zu ziehen. Fassen Sie das Gert nie mitnassen oder feuchten Hnden an.DE - 12
 • Page 13

  Sorgen Sie dafr, dass das Gert fr Kinder unzugnglich ist. Kinderverstehen die Gefahren nicht, die beim Umgang mit elektrischenGerten entstehen knnen. Lassen Sie Kinder deshalb nie ohneAufsicht mit elektrischen Gerten hantieren. Sorgen Sie dafr, dassdas Gert und das Kabel fr Kinder unter 8 Jahren unzugnglich sind. Das Gert darf nur dann von Kindern ab 8 Jahren und von Personenmit eingeschrnkter krperlicher, sensorischer oder mentalerLeistungsfhigkeit oder einem Mangel an Erfahrung oder Wissenverwendet werden, wenn das Gert von ihnen unter Aufsichtverwendet wird oder sie ber den sicheren Gebrauch des Gertesinstruiert wurden und die sich aus dem Gebrauch ergebendenGefahren verstehen. Kinder drfen nicht mit dem Gert spielen. Das Gert darf von Kindern nicht gereinigt oder gewartet werden,es sei denn, dies geschieht unter Aufsicht. Wenn das Gert nicht verwendet wird oder wenn es gereinigtwird, mssen Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Reparieren Sie das Gert bei einer Strung niemals selbst;das Aktivieren der Sicherung in dem Gert kann auf einen Defekthindeuten, der durch das Entfernen oder Austauschen dieserSicherung nicht behoben wird. Achten Sie darauf, dass immerausschlielich originale Ersatzteile verwendet werden. Schalten Sie die Zitruspresse aus und ziehen Sie den Steckeraus dem Gert, bevor Sie Einzelteile vom Gert entfernen. Tauchen Sie das Gert, das Kabel oder den Stecker niemalsin Wasser ein. Dieses Gert ist fr den Gebrauch in Haushalten oder fr einenhnlichen Gebrauch ausgelegt, z. B.- in Personalkchen, in Geschften, Bros und anderenArbeitsumgebungen;- von Gsten in Hotels, Motels und anderen Unterkunftsbereichen;- in Bed-and-Breakfast-Unterknften;- auf buerlichen Anwesen. Bei unsachgemer Verwendung des Gerts besteht beieventuellen Defekten kein Anspruch auf Schadensersatz;dies fhrt auerdem zum Erlschen der Garantieansprche.DE - 13
 • Page 14

  PRODUKTBESCHREIBUNG1.2.3.4.5.6.7.PresskegelFruchtfleischbehlterSaftbehlterTlle mit TropfstoppMotorgehuseAntirutschfeDurchsichtiger Schutzdeckel1234561237VOR DEM ERSTEN GEBRAUCHBevor Sie die Zitruspresse zum ersten Mal benutzen, nehmen Sie das Gert mit allem Zubehr vorsichtig aus der Verpackungund entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Bewahren Sie die Verpackung (Plastikhllen und Pappe) fr Kinder unzugnglichauf. Kontrollieren Sie das Gert nach dem Auspacken grndlich auf uerliche Schden, die eventuell durch den Transportentstanden sein knnen. Stellen Sie die Zitruspresse auf einen hitzebestndigen und ebenen Untergrund.Waschen Sie alle Zubehrteile wie den Schutzdeckel, den Presskegel, den Fruchtfleisch- und den Saftbehlter mit der Handab. Vor Gebrauch gut trocknen.DE - 14
 • Page 15

  PRESSENKontrollieren Sie, ob die Spannung auf dem Typenschild des Gerts mit der Netzspannung in Ihrer Region bereinstimmt.1. Stellen Sie das Motorgehuse auf einen stabilen und ebenen Untergrund.2. Setzen Sie nacheinander den Saftbehlter, den Fruchtfleischbehlter und den Presskegel auf das Motorgehuse.3. Wenn Sie den Saft direkt in einem Glas auffangen mchten, drcken Sie die Tlle des Saftbehlters leicht nach unten.Wenn Sie den Saft lieber im Saftbehlter auffangen mchten, mssen Sie die Tlle nach oben drcken, bis sie einrastet.4. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.5. Drcken Sie die halbe Zitrusfrucht mit der Schnittkante nach unten auf den Presskegel. Durch leichten Druck auf dieZitrusfrucht wird der Motor gestartet. Der Pressekegel wird sich drehen.Die Zitruspresse stoppt automatisch, wenn Sie keinen Druck mehr auf den Presskegel ausben.Die Kerne und das Fruchtfleisch werden im Fruchtfleischbehlter gesammelt. Die Vorsprnge am Presskegel drehensich automatisch und bewirken damit, dass das Fruchtfleisch im Fruchtfleischbehlter noch weiter ausgepresst wird.In den Saftbehlter oder das Glas kommt nur reiner Saft.Achtung: Wenn der Motor der Zitruspresse beim Pressen beginnt, schwere Gerusche zu machen oder sich langsamerzu drehen beginnt, drcken Sie zu fest auf die zu pressende Frucht. Verringern Sie den Druck und Sie knnen problemlosweiterpressen.Verwenden Sie die Zitruspresse nicht im Dauerbetrieb. Dies kann Probleme am Motor verursachen. Verwenden Sie dieZitruspresse jeweils eine Minute lang und lassen Sie sie dann ein paar Sekunden ruhen.REINIGUNG UND WARTUNGZiehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Zitruspresse reinigen. Reinigen Sie den Schutzdeckel,den Fruchtfleischbehlter und den Saftbehlter mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. TrocknenSie die Teile anschlieend gut ab. Reinigen Sie das Motorgehuse mit einem feuchten Tuch. Die Einzelteile drfen nichtin der Geschirrsplmaschine gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.Tauchen Sie das Gert, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser ein.RECYCLINGDieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmll entsorgt werden darf(2012/19/EU). Befolgen Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften in Bezug auf die getrennte Sammlung vonElektro- und Elektronikgerten. Durch eine korrekte Entsorgung des Produkts beugen Sie negativen Folgen fr dieUmwelt und die Volksgesundheit vor.Das Verpackungsmaterial ist zu 100% recycelbar; sammeln Sie das Verpackungsmaterial daher getrennt ein.DE - 15
 • Page 16

  CONSIGNES DE SCURIT - FR Lisez attentivement et entirement le mode demploi avantdutiliser lappareil pour la premire fois, et conservez-lesoigneusement pour une consultation future. Utilisez cet appareil uniquement aux fins dcrites dans ce modedemploi. Le presse-agrumes doit tre utilis uniquement pourpresser des agrumes. Branchez lappareil uniquement sur du courant alternatif, dans uneprise de courant murale, avec une tension de secteur correspondant celle indique sur la plaque signaltique de lappareil. Le cble dalimentation ne doit jamais tre pli de manire tropserre ou entrer en contact avec des parties chaudes. Droulez entirement le cble dalimentation pour viter qu'ilne chauffe. Ne placez jamais lappareil prs dquipements produisant de lachaleur comme les fours, cuisinires gaz, plaques de cuisson,etc. Maintenez l'appareil loign des murs ou d'autres objetssusceptibles de s'enflammer tels que les rideaux, serviettes(coton ou papier, etc.). Veillez toujours poser lappareil sur un plan de travail stableet plat, et l'utiliser exclusivement l'intrieur. Nutilisez pas lappareil si la fiche, le cble dalimentation oulappareil est endommag, ou si lappareil ne fonctionne pluscorrectement ou sil est tomb ou endommag dune autremanire. Dans ce cas, consultez le revendeur ou notre servicetechnique. Ne remplacez en aucun cas la fiche ou le cble dalimentationvous-mme. Les rparations sur des appareils lectriques doiventtre effectues uniquement par des techniciens spcialiss.Une rparation incorrectement ralise peut entraner de grandsrisques pour l'utilisateur. N'utilisez jamais lappareil avec despices de rechange qui nont pas t recommandes ou livrespar le fabricant. Ne tirez pas sur le cble dalimentation ou sur lappareil pourretirer la fiche de la prise de courant murale. Ne touchez jamaislappareil avec les mains mouilles ou humides.FR 16
 • Page 17

  Maintenez lappareil hors de porte des enfants. Les enfantsne sont pas conscients des dangers qui peuvent rsulterde la manipulation dappareils lectriques. Par consquent,ne laissez jamais des enfants utiliser des appareils lectriquessans surveillance. Tenez lappareil et le cble dalimentation horsde porte des enfants de moins de 8 ans. Lappareil peut tre utilis par les enfants partir de 8 ans et pardes personnes ayant des capacits physiques, sensorielles oumentales rduites ou un manque dexprience et de connaissances, condition quils utilisent lappareil sous surveillance ou quils aientreu des instructions concernant lutilisation de lappareil en toutescurit et quils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec lappareil. Lappareil ne doit pas tre nettoy ni entretenu par des enfants, moins que cette tche soit effectue sous surveillance. Si l'appareil n'est pas utilis ou s'il va tre nettoy, retirez la fichede la prise de courant. En cas de panne, ne rparez jamais lappareil vous-mme ; le faitque le dispositif de scurit interne de l'appareil saute peut indiquerla prsence d'un dfaut qui ne peut pas tre rpar par le simpleretrait ou remplacement du dispositif de scurit. Il est impratifque seules des pices de rechange dorigine soient utilises. Mettez le presse-agrumes hors tension et dbranchez la ficheavant de retirer des accessoires de lappareil. Nimmergez jamais lappareil, le cble dalimentation ou la fichedans leau. Cet appareil est destin un usage domestique et analogue,par exemple :- dans les cuisines destines au personnel, dans les magasins,bureaux et autres environnements de travail ;- par des clients dans les htels, motels et autres environnementsrsidentiels ;- dans les environnements de type chambre d'hte ;- dans les fermes. Une utilisation inapproprie de lappareil annule tout droit uneindemnisation en cas dventuels dfauts, et annule la garantie.FR 17
 • Page 18

  DESCRIPTION DU PRODUIT1.2.3.4.5.6.7.Cne de pressageRservoir de pulpeRservoir de jusBec verseur avec systme anti-goutteBotier du moteurPied antidrapantCouvercle antipoussire transparent1234561237AVANT LA TOUTE PREMIRE UTILISATIONAvant d'utiliser le presse-agrumes pour la premire fois, vous devez procder comme suit : dballez l'appareil avec prcautionet retirez tous les emballages. Conservez le matriel demballage (sacs en plastique et carton) hors de porte des enfants.Aprs lavoir dball, vrifier scrupuleusement si l'appareil n'a pas t endommag (dommages apparents) pendant le transport.Placez le presse-agrumes sur une surface plane et solide.Lavez la main tous les accessoires, tels que le couvercle antipoussire, le cne de pressage, les rservoirs pulpe et jus.Schez bien avant lutilisation.FR 18
 • Page 19

  PRESSERVrifiez si la tension sur la plaque signaltique de lappareil correspond la tension qui est utilise dans votre rgion.1. Placez le botier du moteur sur une surface plane et solide.2. Placez successivement le rservoir jus, le rservoir pulpe et le cne de pressage sur le botier de moteur.3. Si vous voulez rcuprer le jus directement dans un verre, vous devez appuyer lgrement vers le bas le bec verseurdu rservoir jus.Lorsque vous prfrez recueillir le jus dans le rservoir jus, vous devez pousser le bec verseur vers le haut jusquce quil se bloque avec un dclic.4. Branchez la fiche dans la prise de courant.5. Appuyez la moiti dagrume avec la face coupe sur le cne de pressage. En appuyant lgrement sur lagrume, le moteurest actionn. Le cne de pressage va pivoter.Le presse-agrume sarrte automatiquement ds que vous arrtez d'appuyer sur le cne de pressage.Les ppins et la pulpe sont rcuprs dans le rservoir pulpe. Les protubrances sur le cne de pressage tournentautomatiquement avec le cne et elles font en sorte que la pulpe qui est rcupre dans le rservoir pulpe subit encoreun pressage supplmentaire. Seul le jus pur reste dans le rservoir ou le verre.Attention : lorsque le moteur du presse-agrumes met un bruit plus fort ou tourne plus lentement, cela signifie que vousappuyez trop fort sur le fruit presser. Diminuez la pression et vous pourrez continuer presser sans problme.Nutilisez pas le presse-agrumes en continu, ceci pourrait endommager le moteur. Utilisez le presse-agrumes de prfrencepar tranche de 1 minute et laissez-le reposer ensuite quelques secondes.NETTOYAGE ET ENTRETIENRetirez toujours la fiche de la prise de courant avant de nettoyer le presse-agrumes. Nettoyez le couvercle antipoussire,le rservoir pulpe et le rservoir jus avec de leau chaude laquelle vous ajoutez un liquide vaisselle doux. Schezensuite correctement les diffrents lments de l'appareil. Nettoyez le botier du moteur avec un chiffon humide. Les picesamovibles peuvent galement tre laves au lave-vaisselle. Nutilisez pas de dtergents agressifs ou abrasifs. Nimmergezjamais lappareil, le cble dalimentation ou la fiche dans leau.RECYCLAGECe symbole signifie que ce produit ne peut pas tre jet avec les dchets mnagers ordinaires (2012/19/UE). Veuillezsuivre les rgles en vigueur dans votre pays concernant la collecte slective des produits lectriques et lectroniques.La mise au rebut adquate du produit permet d'viter des consquences ngatives pour l'environnement et la santpublique.Le matriel d'emballage de ce produit est 100 % recyclable ; veuillez donc lliminer sparment.FR 19
 • Page 20

  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - ES Lea atenta e ntegramente el manual de instrucciones antesde empezar a utilizar el aparato y gurdelo bien para consultasfuturas. Utilice el aparato nica y exclusivamente para los fines quese describen en el presente manual. Utilice el exprimidornicamente para exprimir ctricos. Conecte el aparato solo a corriente alterna, a un enchufede pared con una tensin de red que se corresponda conla informacin que se proporciona en la placa de caractersticasdel aparato. No doble nunca en exceso el cable de red ni deje que pase porencima de piezas calientes. Desenrosque por completo el cable para evitar que se calienteen exceso. No coloque nunca el aparato cerca de otros aparatos queemitan calor, como hornos, cocinas de gas, placas de cocina,etc. Mantenga el aparato alejado de paredes y otros objetosinflamables, como cortinas, paos (de algodn o papel, etc.). Asegrese siempre de que el aparato est sobre una superficielisa y plana y utilcelo solo en interiores. No utilice el aparato si el enchufe, el cable o el propio aparatoestn deteriorados, ni cuando el aparato ya no funcionecorrectamente, ni en el caso de que est daado de una manerau otra. En esos casos, consulte a la tienda o a nuestro serviciotcnico. En ningn caso deber sustituir el enchufe o el cable porsu cuenta. Las reparaciones de aparatos elctricos las debernllevar a cabo solo profesionales especializados. Las reparacionesmal hechas pueden suponer un riesgo considerable parael usuario. No utilice nunca el aparato con piezas que no hayansido recomendadas o suministradas por el fabricante. No tire nunca del cable o el aparato para desenchufarlode la toma de corriente. No toque nunca el aparato con lasmanos mojadas o hmedas.ES - 20
 • Page 21

  Mantenga el aparato fuera del alcance de los nios. Los niosno comprenden el peligro que puede suponer utilizar aparatoselctricos. Por esa razn, no deje nunca a los nios que usenaparatos elctricos sin supervisin. Mantenga el aparato y el cablefuera del alcance de menores de 8 aos. El aparato lo podrn utilizar nios de 8 o ms aos y personascon capacidades fsicas, sensoriales o mentales limitadas o sinexperiencia o conocimientos siempre que sea bajo supervisino se les est instruyendo acerca de su uso seguro y comprendanlos peligros que se derivan de ello. No deje a los menores jugar con el aparato. No deje a los menores limpiar ni mantener el aparato sinla supervisin adecuada. Si el aparato no se va a utilizar ni a limpiar, desenchfelo. En caso de avera, no trate de repararla por su cuenta;la activacin de la proteccin del aparato puede indicar un falloque no se resolver quitando o sustituyendo dicha proteccin.Es necesario que solo se utilicen piezas originales. Antes de separar los accesorios del exprimidor, desconcteloy desenchfelo. No sumerja nunca el aparato, el cable o el enchufe en agua. Este aparato se ha concebido para uso domstico o similar, como:- en cocinas de empresa, en tiendas, oficinas y otros entornoslaborales;- por clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales;- en alojamientos tipo pensin;- en granjas. Si el aparato se usa de forma indebida, en caso de avera, no sepodrn reclamar daos y perjuicios y la garanta perder su validez.ES - 21
 • Page 22

  DESCRIPCIN DEL PRODUCTO1.2.3.4.5.6.7.Cono exprimidorFiltro de pulpaDepsito de zumoBoquilla con sistema antigoteoCarcasa del motorPata antideslizanteTapa transparente1234561237ANTES DEL PRIMER USOAntes de poner en funcionamiento el exprimidor por primera vez, deber hacer lo siguiente: desembale el exprimidor y todoslos accesorios con cuidado y retire todo el material de embalaje. Deje el embalaje (bolsas de plstico y cartn) fuera del alcancede los nios. A continuacin, compruebe minuciosamente si el aparato presenta daos externos, posiblemente causados porel transporte. Coloque el exprimidor sobre una superficie firme y plana.Lave a mano todos los accesorios, como la tapa, el cono exprimidor, el filtro de pulpa y el depsito de zumo. Seque todo bienantes de usarlo.ES - 22
 • Page 23

  EXPRIMIRCompruebe si el voltaje de la placa de caractersticas del aparato es conforme con el voltaje de la red elctrica local.1. Coloque la carcasa del motor sobre una superficie firme y plana.2. A continuacin, coloque el depsito de zumo, el filtro de pulpa y el cono exprimidor sobre la carcasa del motor.3. Si quiere que el zumo se vierta directamente en un vaso, empuje ligeramente la boquilla del depsito de zumo hacia abajo.Si prefiere que el zumo quede recogido en el depsito, empuje la boquilla hacia arriba hasta que quede enganchada.4. Enchufe el aparato a la corriente.5. Parta la pieza de fruta por la mitad y presione una de las mitades contra el cono exprimidor, por el lado del corte. Al empezara presionar con la fruta, el motor se pondr en marcha. El cono empezar a girar.El exprimidor se detendr automticamente en cuanto deje de presionar sobre el cono.Las semillas y la pulpa se quedarn recogidas en el filtro de pulpa. Los salientes del cono exprimidor giran al mismo tiempoy sirven para que la pulpa que queda recogida en el filtro se exprima un poco ms. En el depsito o el vaso, solo quedar zumosin pulpa.Atencin: Si el motor del exprimidor hace ms ruido de lo normal mientras est en funcionamiento, o si el exprimidor girams despacio, significa que est presionando la fruta demasiado fuerte. Ejerza menos fuerza y podr seguir exprimiendo sinproblemas.No mantenga el exprimidor constantemente en marcha porque podra causar problemas al motor. Lo aconsejable es utilizarel exprimidor durante un minuto y dejarlo descansar unos segundos antes de continuar.LIMPIEZA Y MANTENIMIENTODesenchufe siempre el aparato de la corriente antes de limpiar el exprimidor. Lave la tapa, el cono exprimidor, el filtrode pulpa y el depsito de zumo con agua caliente y un detergente suave. Despus, seque bien estos elementos. Limpiela carcasa del motor solo con un pao hmedo. Las piezas sueltas tambin se pueden limpiar en el lavavajillas. No utilicedetergentes agresivos ni abrasivos. No sumerja nunca el aparato, el cable o el enchufe en agua.RECICLAJEEste smbolo indica que el producto no se puede tirar con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga las normasvigentes en su localidad para la recogida selectiva de aparatos elctricos y electrnicos. Si se deshace correctamentedel producto, evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.El material de embalaje de este producto es 100 % reciclable; separe tambin el material de embalaje.ES - 23
 • Page 24

  AVVERTENZE DI SICUREZZA - IT Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzarel'apparecchio e conservarle per riferimento futuro. Destinare l'apparecchio esclusivamente agli usi descritti nelleistruzioni per l'uso. Lo spremiagrumi destinato esclusivamentealla spremitura di agrumi. Collegare l'apparecchio unicamente a una presa di correntea muro (corrente alternata) che garantisca una tensione di reteconforme a quanto riportato sulla targhetta dati dell'apparecchio. Non piegare mai eccessivamente il cavo elettrico e non farloentrare in contatto con superfici/componenti calde. Svolgere sempre il cavo completamente per evitaresurriscaldamenti. Non posizionare mai l'apparecchio nelle vicinanze di elettrodomesticiche producono calore, come forni, fornelli a gas, piastre di cotturaeccetera. L'apparecchio deve essere tenuto a distanza da murio altri oggetti infiammabili, come tende, fazzoletti (in cotone o carta)eccetera. Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia posizionato su unasuperficie liscia e piana e che sia destinato soltanto all'usodomestico. Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo o lo stessoapparecchio sono danneggiati o qualora l'apparecchio nonfunzioni pi correttamente, sia caduto o abbia subito dannidi altro tipo. In questi casi, consultare il negoziante o il nostroservizio di assistenza tecnica. In nessun caso sostituire da soli la spina o il cavo. Eventualiriparazioni devono essere effettuate unicamente da personalequalificato. Riparazioni effettuate non correttamente possonocausare gravi rischi per l'incolumit dell'utente. Non utilizzare mail'apparecchio con parti di ricambio non originali o non consigliatedal produttore. Non tirare mai il cavo per scollegare la spina dalla presa di corrente.Non toccare mai l'apparecchio con le mani bagnate o umide.IT - 24
 • Page 25

  Mantenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. I bambininon si rendono conto dei pericoli che possono derivare dall'usodi apparecchi elettrici. Per questo motivo, non consentire maiai bambini di usare l'apparecchio senza supervisione. Mantenerel'apparecchio e il cavo elettrico fuori dalla portata dei bambinidi et inferiore agli 8 anni. L'apparecchio pu essere utilizzato da bambini di et superioreagli 8 anni, da persone con capacit fisiche, sensoriali o mentalilimitate e da persone non esperte o con conoscenze limitatea patto che siano adeguatamente supervisionati o siano statisufficientemente istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e su tuttii pericoli che possono derivare dall'uso dell'apparecchio. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Ai bambini non deve essere permesso di pulire l'apparecchion di svolgere operazioni di manutenzione senza supervisione. Quando l'apparecchio non in uso e prima di procedere alleoperazioni di pulizia, scollegare la spina dalla presa di corrente. In caso di malfunzionamento, non riparare l'apparecchio da soli;qualora scatti la protezione dell'apparecchio, potrebbe esserciun difetto che non potr essere risolto rimuovendo o sostituendotale protezione. necessario utilizzare esclusivamente parti diricambio originali. Spegnere lo spremiagrumi e scollegare la spina dalla presa di correnteprima di rimuovere le componenti rimovibili dell'apparecchio. Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua. Questo apparecchio destinato unicamente a un uso domesticoo simili, come:- l'uso nelle cucine del personale, nei negozi, negli uffici e in altriambienti lavorativi;- l'uso negli alberghi e in altre strutture ricettive, qualora sia messoa disposizione degli ospiti;- l'uso nei bed & breakfast e in tipi di alloggio simili;- l'uso nelle fattorie. Se il dispositivo viene usato in modo improprio, in caso di eventualiguasti non ci si pu appellare al risarcimento danni e il diritto allagaranzia viene a cadere.IT - 25
 • Page 26

  DESCRIZIONE DEL PRODOTTO1.2.3.4.5.6.7.ConoColinoContenitore per il succoBeccuccio con salvagocciaVano motorePiedini antiscivoloCoperchio di plastica trasparente1234561237PRIMA DEL PRIMO UTILIZZOPrima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, necessario procedere come segue: estrarre con cautela tutte le componentidello spremiagrumi dalla confezione e rimuovere tutti i materiali da imballaggio. Tenere i materiali da imballaggio (buste di plasticaed elementi in cartone) fuori dalla portata dei bambini. Verificare accuratamente che l'apparecchio non presenti danni visibilia occhio nudo, eventualmente subiti durante il trasporto. Posizionare l'apparecchio su una superficie robusta e piana.Lavare a mano tutte le componenti rimovibili, ovvero il coperchio di plastica, il cono, il colino e il contenitore per il succo.Quindi, asciugarle con cura prima dell'uso.IT - 26
 • Page 27

  SPREMITURAVerificare che la tensione riportata sulla targhetta dati dell'apparecchio sia conforme alla tensione in uso nel paese in cuisi desidera utilizzare l'apparecchio.1. Posizionare il vano motore su una superficie robusta e piana.2. Assemblare lo spremiagrumi montando il contenitore per il succo, il colino e il cono.3. Qualora si desideri raccogliere il succo direttamente in un bicchiere, spingere il beccuccio del contenitore per il succodelicatamente verso il basso.In caso contrario, ovvero per raccogliere il succo nel contenitore, spingere il beccuccio verso l'alto fino a udire un clic.4. Inserire la spina in una presa di corrente.5. Premere l'agrume dal lato tagliato sul cono. Con una leggera pressione verso il basso, il motore si avvia. Il cono inizia a ruotare.Smettendo di esercitare pressione, lo spremiagrumi si arresta automaticamente.I semi e la polpa vengono trattenuti dall'apposito colino. Le alette del cono, ruotando automaticamente, spremono ulteriormentela polpa trattenuta dal colino. Nel contenitore o nel bicchiere viene raccolto soltanto il succo dell'agrume spremuto.Attenzione! Qualora, durante la spremitura, il motore dello spremiagrumi emetta un suono pi profondo o ruoti pilentamente, significa che la pressione esercitata sull'agrume troppo forte. Premere pi delicatamente sull'agrume percontinuare a spremere senza problemi.Non spremere a lungo, poich potrebbero verificarsi problemi al motore: di preferenza, spremere per 1 minuto alla volta,quindi lasciare riposare l'apparecchio per alcuni secondi.PULIZIA E MANUTENZIONEPrima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia, scollegare sempre la spina dello spremiagrumi dalla presa di corrente.Lavare il coperchio di plastica, il cono, il colino e il contenitore per il succo con una soluzione di acqua calda e detergenteper piatti delicato.Quindi asciugarli con cura.Detergere il vano motore esclusivamente con un panno umido. Le componentirimovibili sono idonee al lavaggio in lavastoviglie.Non utilizzare detergenti aggressivi n utensili abrasivi per la puliziadell'apparecchio.Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua.SMALTIMENTOQuesto simbolo indica che il prodotto non pu essere smaltito insieme ai rifiuti domestici indifferenziati (direttiva2012/19/UE). Si raccomanda di attenersi alle norme in vigore nel proprio paese per quanto riguarda lo smaltimentodegli apparecchi elettrici ed elettronici. Uno smaltimento corretto del prodotto evita ricadute negative sull'ambientee sulla salute pubblica.I materiali da imballaggio di questo prodotto sono riciclabili al 100%: si raccomanda pertanto di smaltirli separatamente.IT - 27
 • Page 28

  SIKKERHEDSANVISNINGER DA Ls frst hele brugervejledningen grundigt igennem,inden apparatet tages i brug, og opbevar den derefteromhyggeligt til senere brug. Benyt kun apparatet til det forml, der er angiveti brugervejledningen. Citruspresseren m kun bruges til presningaf citrusfrugter. Apparatet m kun tilsluttes vekselstrm fra en stikkontakt meden netspnding i overensstemmelse med oplysningerne papparatets typeskilt. Elledningen m ikke bukkes skarpt eller fres hen over dele,der bliver varme. Vikl ledningen helt ud for at undg, at den overophedes. Anbring aldrig apparatet i nrheden af apparater, der afgivervarme, f.eks. ovne, gaskomfurer, kogeplader osv. Anbring aldrigapparatet i nrheden af antndelige vgge eller genstande,f.eks. gardiner, hndklder, kkkenrulle m.m. Srg altid for, at apparatet str p et plant, jvnt underlag,og brug det kun indendrs. Brug ikke apparatet, hvis stikket, ledningen eller apparateter beskadiget, eller hvis apparatet ikke lngere fungerer korrekt,er vltet eller p anden mde er blevet beskadiget. Kontakt i sfald forhandleren eller vores kundeservice. Udskift aldrig selv stikket eller ledningen. Reparation af elektriskeapparater skal altid udfres af fagfolk. Forkert udfrte reparationerkan medfre alvorlige sikkerhedsrisici for brugeren. Brug aldrigapparatet med reservedele, der ikke er anbefalet eller leveretaf producenten. Tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at trkke i ledningen ellerapparatet. Rr aldrig ved apparatet med vde eller fugtige hnder. Opbevar apparatet utilgngeligt for brn. Brn er ikke bevidsteom de farer, der kan opst ved hndteringen af elektriske apparater.Lad derfor aldrig brn bruge elektriske apparater uden opsyn.Srg for, at brn under 8 r ikke kan komme i nrheden af apparatetog ledningen.DA - 28
 • Page 29

  Apparatet kan bruges af brn fra 8 r og opefter samt af personermed nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale frdighedereller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn og erblevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstr de dermedforbundne farer. Brn m ikke lege med apparatet. Apparatet m ikke rengres eller vedligeholdes af brn, medmindredet sker under opsyn. Nr apparatet ikke er i brug, eller nr det skal rengres, skal stikkettrkkes ud af stikkontakten. Forsg aldrig selv at reparere apparatet i tilflde af fejl.Hvis apparatets sikring er get, kan det tyde p en fejl,der ikke kan afhjlpes ved fjernelse eller udskiftning af sikringen.Der m kun bruges originale reservedele. Sluk for citruspresseren, og tag stikket ud af stikkontakten,fr du afmonterer apparatets tilbehr. Nedsnk aldrig apparatet, ledningen eller stikket i vand elleranden vske. Apparatet er beregnet til anvendelse i husholdninger og lignendebrug som f.eks.:- i personalekkkener, butikker, kontorer og andre arbejdsmiljer- af gster p hoteller, moteller og lignende- i Bed & Breakfast-miljer- p landbrugsejendomme. Hvis apparatet ikke bruges efter hensigten, kan der ikke gres kravp skadeserstatning ved eventuelle fejl, og garantien bortfalder.DA - 29
 • Page 30

  PRODUKTBESKRIVELSE1.2.3.4.5.6.7.PressekegleSiSaftbeholderHldetud med drypstopMotorhusSkridsikre fdderTransparent lg1234561237FR IBRUGTAGNINGInden apparatet tages i brug frste gang: Pak forsigtigt citruspresseren ud, og fjern al emballage. Hold emballagen (plastposerog pap) uden for brns rkkevidde. Kontroller efter udpakningen omhyggeligt apparatet for udvendige skader, der mtte vreopstet under transporten. Anbring citruspresseren p et fast, plant underlag.Vask alt tilbehr (lg, pressekegle, si og saftbeholder) op i hnden. Tr det hele grundigt af fr brug.DA - 30
 • Page 31

  PRESNINGKontroller, at spndingen, som er angivet p apparatets typeskilt, stemmer overens med den spnding, der bruges i din region.1. Placer motorhuset p et fast, plant underlag.2. Placer frst saftbeholderen, s sien og til sidst pressekeglen p motorhuset.3. Vil du lade saften lbe direkte ud i et glas, skal du trykke saftbeholderens hldetud forsigtigt ned.Vil du hellere opsamle saften i saftbeholderen, skal du skubbe hldetuden op, s den klikker p plads.4. St stikket i stikkontakten.5. Pres den halverede citrusfrugt (med skrefladen nedad) ned over pressekeglen. Motoren starter af sig selv, nr du trykkerlet p citrusfrugten. Pressekeglen begynder at dreje rundt.Citruspresseren stopper automatisk, nr du ikke lngere trykker p pressekeglen.Kerner og frugtkd opfanges i sien. De to vinger p pressekeglen krer med rundt og srger for at presse den sidste drbe saftud af det frugtkd, der mtte samle sig i sien. Kun den rene saft lber ned i saftbeholderen eller glasset.Bemrk: Hvis citruspresserens motor begynder at lyde overbelastet eller dreje langsommere, nr du presser, betyder det,at du presser for hrdt p keglen. Pres mindre hrdt p keglen s kan du fortstte uden problemer.Lad ikke citruspresseren vre tndt uafbrudt, da det kan medfre problemer med motoren. Vi anbefaler, at du bruger den1 minut ad gangen og herefter lader den vre slukket i nogle sekunder.RENGRING OG VEDLIGEHOLDELSETag altid stikket ud af stikkontakten, inden du rengr citruspresseren. Vask lget, pressekeglen, sien og saftbeholderenop i varmt vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Tr herefter delene grundigt af. Motorhuset m kun rengres med en fugtigklud. Det lse tilbehr kan ogs vaskes i opvaskemaskinen. Brug ikke aggressive rengringsmidler eller skuremidler.Apparatet, ledningen og stikket m aldrig nedsnkes i vand eller anden vske.BORTSKAFFELSEDette symbol betyder, at produktet ikke m bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).Flg de gldende nationale regler for sortering og indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr. Nr du bortskafferproduktet korrekt, er du med til at mindske belastningen af miljet og folkesundheden.Produktets emballage er 100% genanvendelig. Srg for, at emballagen affaldssorteres.DA - 31
 • Page 32

  ZALECENIA BEZPIECZESTWA PL Przed uyciem urzdzenia naley najpierw uwanie przeczytaca instrukcj obsugi i zachowa j na potrzeby pniejszegowykorzystania. Tego urzdzenia mona uywa wycznie do celw opisanychw niniejszej instrukcji obsugi. Wyciskarki do cytrusw monauywa wycznie do wyciskania owocw cytrusowych. Podczaj urzdzenie wycznie do rde prdu zmiennego,do gniazdka o napiciu sieciowym zgodnym z informacj podanna tabliczce znamionowej urzdzenia. Kabla sieciowego nie mona w adnym wypadku mocno zaginaani ka na gorcych elementach. Kabel naley cakowicie rozwin, aby nie uleg on nadmiernemuprzegrzaniu. Nigdy nie umieszczaj urzdzenia w pobliu urzdze, ktre oddajciepo, jak np. piece, kuchenki gazowe, pyty grzewcze itp.Urzdzenie naley trzyma z dala od cian lub innych obiektw,ktre mog zaj si ogniem, np. zasony, rczniki (bawenianelub papierowe itd.). Zawsze zadbaj o to, aby urzdzenie staona rwnym, paskim podou i uywaj go wycznie wewntrz. Nie uywaj urzdzenia, kiedy wtyczka, kabel lub urzdzenies uszkodzone, kiedy urzdzenie przestaje dziaa prawidowo,lub kiedy upadnie bd w inny sposb ulegnie uszkodzeniu.W takich przypadkach naley skonsultowa si ze sprzedawclub naszym dziaem technicznym. W adnym razie nie mona samodzielnie wymienia wtyczkiani kabla. Naprawami urzdze elektrycznych powinni zajmowasi wycznie odpowiedni specjalici. Nieprawidowo wykonanenaprawy mog skutkowa powanymi zagroeniami dlauytkownika. Urzdzenia nie mona w adnym wypadku uywa,jeli skada si ono z czci, ktre nie s zalecane lub dostarczoneprzez producenta. Nie mona cign za kabel ani urzdzenie, aby odczy wtyczkz gniazdka. Urzdzenia nie mona dotyka mokrymi ani wilgotnymirkami.PL 32
 • Page 33

  Urzdzenie naley przechowywa poza zasigiem dzieci. Dzieci niezdaj sobie sprawy z zagroe, ktre mog wystpowa podczasuywania urzdze elektrycznych. Dlatego w adnym wypadkudzieci nie powinny mie kontaktu z urzdzeniami elektrycznymibez nadzoru. W zwizku z tym trzymaj urzdzenie i kabel pozazasigiem dzieci poniej 8. roku ycia. Urzdzenie moe by uywane przez dzieci w wieku powyej 8 lati przez osoby o ograniczonych zdolnociach fizycznych, umysowychi mentalnych bd osoby nieposiadajce dowiadczenia lub wiedzy,kiedy uywaj one urzdzenia pod nadzorem lub s poinstruowanena temat bezpiecznego jego uytkowania, a take rozumiejzwizane z tym zagroenia. Dzieci nie mog bawi si urzdzeniem. Urzdzenie nie moe by czyszczone ani konserwowane przez dzieci,chyba e odbywa si to pod odpowiednim nadzorem. Jeli urzdzenie nie jest uywane lub naley je wyczyci,wycignij wtyczk z gniazdka. W razie awarii nigdy nie podejmuj si naprawy; przebiciezabezpieczenia w urzdzeniu moe sygnalizowa defekt,ktrego nie mona naprawi poprzez usunicie lub wymiantego zabezpieczenia. Naley koniecznie korzysta wyczniez oryginalnych czci. Wycz wyciskark do cytrusw i wycignij wtyczk przedzdemontowaniem osprztu urzdzenia. Nigdy nie zanurzaj urzdzenia, kabla ani wtyczki w wodzie. Urzdzenie jest przeznaczone do uytku w gospodarstwachdomowych i tym podobnych, jak np.:- w profesjonalnych kuchniach, sklepach, biurach i innychmiejscach pracy;- przez goci w hotelach, motelach i innych obiektachrezydencyjnych;- w obiektach typu Bed&Breakfast;- w gospodarstwach rolnych. Jeli urzdzenie jest niewaciwie uytkowane, w razieewentualnych defektw nie mona roci adnych prawdo odszkodowania, a wszelkie prawa gwarancyjne wygasaj.PL 33
 • Page 34

  OPIS PRODUKTU1.2.3.4.5.6.7.Stoek wyciskajcyZbiornik na miszZbiornik na sokWylewka z systemem zapobiegajcym kapaniuObudowa silnikaNka antypolizgowaPrzezroczysta pokrywka1234561237PRZED PIERWSZYM UYCIEMPrzed pierwszym uyciem wyciskarki do cytrusw naley wykona nastpujce czynnoci: ostronie wycign wyciskark z caymosprztem i usun wszystkie materiay opakowaniowe. Opakowanie (worki plastikowe i karton) trzymaj poza zasigiem dzieci.Po rozpakowaniu urzdzenia sprawd je pod ktem uszkodze zewntrznych, ktre mog ewentualnie powsta podczas transportu.Wyciskark do cytrusw ustawia si na stabilnym i paskim podou.Umyj rcznie wszystkie akcesoria, takie jak pokrywka, stoek wyciskajcy, zbiornik na misz i sok. Przed uyciem dobrze wysuszwszystkie elementy.PL 34
 • Page 35

  WYCISKANIENaley sprawdzi, czy napicie podane na tabliczce znamionowej urzdzenia odpowiada napiciu uywanemu w Pastwa regionie.1. Obudow silnika ustawia si na stabilnym i paskim podou.2. Nastpnie umie na obudowie silnika zbiornik na sok, zbiornik na misz i stoek wyciskajcy.3. Jeli chcesz, aby sok by wyciskany bezporednio do szklanki, delikatnie nachyl na d wylewk zbiornika na sok.Jeli jednak wolisz, aby sok trafia do zbiornika na sok, musisz pchn wylewk do gry, a do usyszenia kliknicia.4. Podcz wtyczk do gniazdka.5. Docinij powk cytrusa przecit stron do stoka wyciskajcego. Lekkie docinicie owocu powoduje uruchomieniesilnika. Stoek wyciskajcy zaczyna si obraca.Wyciskarka zatrzymuje si automatycznie, kiedy przestaje si naciska na stoek wyciskajcy.Pestki i misz s zbierane w zbiorniku na misz. Wypustki stoka wyciskajcego obracaj si automatycznie i sprawiaj,e misz zbierany w zbiorniku na misz, jest dodatkowo wyciskany. W zbiorniku na sok lub w szklance pozostaje wycznieczysty sok.Uwaga: kiedy silnik wyciskarki zaczyna pracowa goniej podczas wyciskania lub obraca si wolniej, oznacza to, e zbyt mocnonaciskasz wyciskany owoc. Zmniejsz si docisku, aby kontynuowa wyciskanie bez problemw.Nie pozostawiaj wyciskarki przez cay czas, poniewa moe to doprowadzi do problemw z silnikiem. Uywaj wyciskarki do cytruswnajlepiej przez 1 minut za kadym razem, a nastpnie pozostaw j wyczon przez kilka sekund.CZYSZCZENIE I KONSERWACJAZawsze wycigaj wtyczk z gniazdka przed czyszczeniem wyciskarki. Wyczy pokrywk, stoek wyciskajcy, zbiornik na miszi zbiornik na sok z uyciem ciepej wody z dodatkiem delikatnego pynu do mycia naczy. Nastpnie dokadnie wysusz wszystkieelementy. Czy obudow silnika wycznie wilgotn cierk. Lune elementy mona rwnie my w zmywarce. Nie uywajadnych agresywnych lub ciernych rodkw czyszczcych. Nigdy nie zanurzaj urzdzenia, kabla ani wtyczki w wodzie.RECYKLINGTen symbol oznacza, e tego produktu nie mona utylizowa wraz ze standardowymi odpadami komunalnymi(2012/19/WE). Przestrzegaj przepisw obowizujcych w danym kraju odnonie do segregowania odpadwelektrycznych i elektronicznych. Utylizujc produkt prawidowo, zapobiegasz negatywnym skutkom dla rodowiskai zdrowia publicznego.Materia opakowaniowy tego produktu w 100% nadaje si do ponownego uycia, dlatego naley go wyrzuci osobno.PL 35
 • Page 36

  BEZPENOSTN PEDPISY - CS Ped pouitm spotebie si nejprve dkladn pette celnvod k pouit a peliv ho uschovejte k pozdjmu nahldnut. Spotebi pouvejte pouze pro ely popsan v tomto nvodu.Lis na citrusov plody pouvejte pouze pro lisovn citrusovch plod. Spotebi pipojujte pouze ke stdavmu proudu, do stnovzsuvky s napjecm naptm podle daj na typovm ttkuspotebie. Nikdy oste neohbejte napjec kabel ani jej nevete peshork plochy. Kabel pln rozmotejte, aby nedolo k jeho peht. Spotebi nikdy neumisujte do blzkosti zazen vydvajcchteplo, jako jsou trouby, plynov sporky, varn desky atd.Spotebi mus bt umstn v bezpen vzdlenosti od zd nebojinch pedmt, kter mohou vzplanout, jako jsou zclony,runky (bavlnn nebo paprov atd.). Vdy se ujistte, e je spotebi na rovnm a hladkm povrchua pouvejte jej pouze uvnit. Spotebi nepouvejte, m-li pokozenou zstrku i kabel,je sm pokozen, funguje nesprvn, spadl nebo je jinakpokozen. V takovm ppad se informujte u prodejce nebona technick podpory. Zstrku ani kabel v dnm ppad nevymujte svpomoc.Opravy elektrickch spotebi mus provdt vhradnodbornci. Nesprvn proveden opravy mohou mt za nsledekznan nebezpe pro uivatele. Nepouvejte spotebi s dly,kter nedoporuil nebo nedodal vrobce. Pi vytahovn zstrky ze zsuvky netahejte za kabel aniza spotebi. Nikdy se spotebie nedotkejte mokrma nebovlhkma rukama. Spotebi uchovvejte mimo dosah dt. Dti si neuvdomujnebezpe, kter me vzniknout pi prci s elektrickmi spotebii.Proto dtem nikdy nedovolte manipulovat s elektrickmi spotebiibez dohledu. Spotebi a kabel uchovvejte mimo dosah dt do 8 let.CS - 36
 • Page 37

  Dti od 8 let a star osoby s omezenmi fyzickmi, smyslovminebo duevnmi schopnostmi nebo nedostatenmi zkuenostminebo znalostmi sm spotebi pouvat pod dozorem nebo pokudbyly poueny o jeho bezpenm pouvn a chpou nebezpespojen s jeho pouvnm. Dti si se spotebiem nesm hrt. itn ani drbu spotebie nesm provdt dti, ledae by pitombyly pod dozorem. Nen-li spotebi v provozu nebo itn, vythnte zstrku ze zsuvky. V ppad poruchy opravu nikdy neprovdjte sami. Pokud selezabezpeovac zazen v pstroji, me to znamenat zvadu,kterou nelze vyeit odstrannm nebo nahrazenm tohotozabezpeen. Je teba pouvat vhradn originln dly. Ped odebrnm jakhokoli psluenstv ze spotebie vypntelis na citrusov plody a odpojte zstrku. Spotebi, kabel nebo zstrku nikdy nenote do vody. Tento pstroj je uren pro domc a obdobn pouit, jako nap.:- v kuchykch ve firmch, v obchodech, kancelch a na jinchpracovitch;- hosty v hotelech, motelech a jinch obytnch prostedch;- v ubytovnch typu Bed & Breakfast;- na farmch. Pokud je spotebi pouvn nesprvn, nen pi ppadnch poruchchmon poadovat nhradu kody a prvo na zruku zanik.CS - 37
 • Page 38

  POPIS VROBKU1.2.3.4.5.6.7.Lisovac kuelNdoba na duinuNdoba na vuNalvac zobek zamezujc ukapvnSk motoruProtiskluzov nokaPrhledn protiprachov kryt1234561237PED PRVNM POUITMPed prvnm pouitm lisu na citrusov plody postupujte nsledovn: lis na citrusov plody a veker psluenstv opatrnvybalte a odstrate veker obalov materil. Obaly (plastov sky a karton) drte mimo dosah dt. Po vybalen pelivzkontrolujte, zda spotebi nem vnj pokozen, ke ktermu mohlo dojt pi peprav. Lis na citrusov plody umsttena pevn a rovn povrch.Veker psluenstv, nap. protiprachov kryt, lisovac kuel, ndobu na duinu a vu omyjte run. Ped pouitm dobe osute.CS - 38
 • Page 39

  LISOVNZkontrolujte, zda hodnota napt uveden na typovm ttku spotebie odpovd hodnot napt pouvanmu ve va oblasti.1. Sk motoru umstte na pevn a rovn povrch.2. Nsledn umstte ndobu na vu, ndobu na duinu a lisovac kuel na sk motoru.3. Pokud chcete sbrat vu pmo do sklenice, lehce zatlate vtokovou hubici ndoby na vu.Pokud dvte pednost sbru vy do ndoby na vu, zatlate vtokovou hubici nahoru, dokud nezacvakne na msto.4. Zasute zstrku do zsuvky.5. Zatlate polovinu citrusovho plodu eznou hranou na lisovac kuel. Motor se nastartuje lehkm lisovnm citrusovhoplodu. Lisovac kuel se zane otet.Lis na citrusov plody se automaticky zastav, jakmile pestanete tlait na lisovac kuel.Pecky a duina se shromauj v ndob na duinu. Vnlky na lisovacm kuelu se automaticky ot a zajiuj dal lisovnduiny, kter se shromauje v ndob na duinu. V ndob nebo sklenici zstv pouze ist voda.Pozor: Pokud motor lisu na citrusov plody bhem lisovn zane bt hlunj nebo se zane pomalu otet, znamen to,e na lisovan ovoce tlate pli siln. Snite tlak a mete pokraovat v lisovn bez problm.Nezapnejte lis na citrusov plody neustle, me to zpsobit problmy s motorem. Pednostn pouvejte lis na citrusov plodypo dobu 1 minuty a pot jej nechte nkolik sekund vypnut.ITN A DRBAPed itnm lisu na citrusov plody vdy odpojte zstrku ze zsuvky. Oistte protiprachov kryt, lisovac kuel, ndobuna duinu a ndobu na vu teplou vodou a jemnm isticm prostedkem. Jednotliv dly pot dobe osute. Sk motoruistte pouze vlhkm hadkem. Voln dly lze tak vyistit v myce ndob. Nepouvejte agresivn nebo drsn isticprostedky. Spotebi, kabel nebo zstrku nikdy nenote do vody.RECYKLACETento symbol znamen, e vrobek nesm bt likvidovn spolen s bnm domovnm odpadem (2012/19/EU).Pi oddlenm sbru elektrickch a elektronickch vrobk se ite pslunmi pedpisy va zem. Sprvn likvidacevrobku zabrn negativnm dopadm na ivotn prosted a lidsk zdrav.Obalov materil tohoto vrobku je 100% recyklovateln, obalov materil odevzdejte oddlen.CS - 39
 • Page 40

  BEZPENOSTN PREDPISY SK Skr ne zanete spotrebi pouva, pozorne si pretajte celnvod na pouitie a uschovajte ho pre prpad alej potreby. Spotrebi pouvajte vlune na ely uveden v nvodena pouitie. Lis na citrusy pouvajte vlune na lisovaniecitrusovho ovocia. Spotrebi napjajte len na striedav prd do nstennej zsuvkyso sieovm naptm zodpovedajcim dajom, ktor sa uvdzajna typovom ttku spotrebia. Napjac kbel nikdy prli neohbajte ani ho nevete cez horcepovrchy. Kbel plne rozvite, aby nedolo k jeho prehriatiu. Spotrebi nikdy neumiestujte do blzkosti inch zariaden,ktor vyaruj teplo, ako s rry, plynov sporky, varn doskyat. Spotrebi pouvajte v dostatonej vzdialenosti od stienalebo inch predmetov, ktor by mohli vzbknu, ako s zvesy,uterky (bavlnen alebo papierov at.). Spotrebi vdy umiestnite na rovn, hladk povrch a pouvajteho vlune v interiri. Spotrebi nepouvajte, ak je pokoden zstrka, kbel alebosamotn spotrebi. Tie ho nepouvajte, ak viac nefungujesprvne, spadol, resp. vykazuje in znmky pokodenia. V takomprpade sa obrte na predajcu alebo nau technick slubu. Zstrku ani kbel nikdy nevymieajte svojpomocne. Elektrickspotrebie sm opravova vlune odbornci. Opravy vykonannesprvnym spsobom mu pre pouvatea predstavovaznan nebezpeenstvo. Spotrebi nikdy nepouvajtes nhradnmi dielmi, ktor nedodal alebo neodporuil vrobca. Zstrku z nstennej zsuvky nikdy neodpjajte ahanm za kbel,resp. spotrebi. Spotrebia sa nikdy nedotkajte vlhkmii mokrmi rukami. Spotrebi uchovvajte mimo dosahu det. Deti si neuvedomujnebezpeenstv, ktor mu vznikn pri manipulcii s elektrickmispotrebimi. Z toho dvodu nikdy nenechvajte deti pracovas elektrickmi spotrebimi bez dozoru. Spotrebi a kbeluchovvajte mimo dosahu det mladch ako 8 rokov.SK 40
 • Page 41

  Pri zodpovedajcom dozore alebo pouen o bezpenom pouvanspotrebia a upozornen na nebezpeenstv s nm spojen mutento spotrebi pouva deti od veku 8 rokov a osoby so znenmifyzickmi, zmyslovmi alebo mentlnymi schopnosami, ako aj osobybez sksenost alebo potrebnch znalost. Deti sa nesm so spotrebiom hra. Deti sm spotrebi isti alebo vykonva jeho drbu len podzodpovedajcim dozorom. Ak spotrebi nepouvate alebo ho istte, vytiahnite zstrkuzo zsuvky. Poruchu nikdy neopravujte sami. Vyrazenie poistky v spotrebii mepoukazova na poruchu, ktor sa ned opravi odstrnenm alebovmenou poistky. Je potrebn pouva vhradne originlne diely. Skr ne z lisu na citrusy odoberiete prsluenstvo,vypnite ho a vytiahnite zstrku zo zsuvky. Spotrebi, kbel ani zstrku nikdy neponrajte do vody. Tento spotrebi je uren na pouitie v domcnosti a podobnely, ako naprklad:- vo firemnch kuchynkch, obchodoch, kancelrich a v inchpracovnch priestoroch;- hosami v hoteloch, moteloch a inch obytnch priestoroch;- v ubytovacch zariadeniach typu bed & breakfast;- na farmch. V prpade, e sa spotrebi pouva nesprvnym spsobom,nie je pri prpadnch poruchch mon poadova nhradu kodya zanik platnos zruky.SK 41
 • Page 42

  OPIS VROBKU1.2.3.4.5.6.7.Lisovac kueNdrka na duinuNdrka na avuVlevka s poistkou proti odkvapkvaniuTeleso motoraProtimykov noikaPriehadn kryt proti prachu1234561237PRED PRVM POUITMPred prvm pouitm lisu na citrusy postupujte nasledovne: lis na citrusy a vetko prsluenstvo opatrne vybate a odstrtevetok obalov materil. Obalov materil (plastov vreck a kartn) skladujte mimo dosahu det. Po vybalen vizulneskontrolujte, i spotrebi nevykazuje znmky pokodenia, ku ktormu mohlo djs poas prepravy. Lis na citrusy polotena pevn, rovn povrch.Vetko prsluenstvo, ako je kryt proti prachu, lisovac kue, ndrka na duinu a avu, umyte rune. Pred pouitm ho dobre osute.SK 42
 • Page 43

  LISOVANIESkontrolujte, i hodnota naptia uveden na typovom ttku spotrebia zodpoved hodnote naptia pouvanho vo vaej krajine.1. Teleso motora polote na pevn, rovn povrch.2. Na teleso motora nasate postupne ndrku na avu, ndrku na duinu a lisovac kue.3. Ak chcete, aby ava tiekla rovno do pohra, zatlate vlevku na ndrke na avu jemne nadol.Pokia preferujete, aby ava ostala v ndrke na avu, zatlate vlevku nahor, km nezapadne na miesto.4. Zasute zstrku do zsuvky.5. Polovicu citrusovho ovocia pritlate stranou rezu na lisovac kue. Jemnm zatlaenm citrusovho ovocia spusttemotor. Lisovac kue sa rozto.Lis na citrusy sa automaticky zastav, ke prestanete tlai na lisovac kue.Kstky a duina sa zachytvaj v ndrke na duinu. Vstupky na lisovacom kueli sa automaticky toia tie a slia na dodatonvylisovanie duiny zachytenej v ndrke na duinu. V ndrke alebo pohri ostane iba ist ava.Upozornenie: ke zane motor lisu na citrusy poas lisovania hlasnejie hua alebo sa zane pomalie toi, znamen to,e na odavovan ovocie prli tlate. Zmiernite tlak a mete bez problmov pokraova v lisovan.Lis na citrusy nenechvajte kontantne bea, me to spsobi problmy s motorom. V idelnom prpade nechajte lis na citrusypri jednom pouit pracova 1 mintu vkuse a potom ho na pr seknd odstavte.ISTENIE A DRBASkr ne zanete lis na citrusy isti, vdy vytiahnite zstrku zo zsuvky. Kryt proti prachu, lisovac kue, ndrku na duinua ndrku na avu vyistite teplou vodou s trochou jemnho prostriedku na riad. Jednotliv diely nsledne dobre osute.Teleso motora vyistite len navlhenou handrikou. Von prsluenstvo mete tie vyisti v umvake riadu. Nepouvajteagresvne ani abrazvne istiace prostriedky. Spotrebi, kbel ani zstrku nikdy neponrajte do vody.RECYKLCIATento symbol znamen, e vrobok sa nesmie likvidova spolu s benm komunlnym odpadom (2012/19/E).Pri oddelenom zbere elektrickch a elektronickch vrobkov sa riate prslunmi predpismi svojho ttu.Sprvna likvidcia vrobku zabrni negatvnym dopadom na ivotn prostredie a udsk zdravie.Obalov materil tohto vrobku je 100 % recyklovaten, obalov materil vracajte oddelene.SK 43
 • Page 44

  NLACCESSOIRES BESTELLENGa naar www.tomado.com/support om accessoires of reserveonderdelen aan te schaffen.GARANTIEVOORWAARDENOp dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie is geldig wanneer het product is gebruiktin overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient het origineleaankoopbewijs overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het artikelnummervan het product. Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze website: www.tomado.com/supportENORDERING ACCESSORIESGo to www.tomado.com/support to purchase accessories or spare parts.WARRANTY CONDITIONSA 24 month warranty is provided for this product. Your warranty is valid if the product has been used in accordancewith the user instructions and for the purpose for which it was made. Also the original proof of purchase must be submitted,stating the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product. For extensive warranty informationyou are referred to our website: www.tomado.com/supportDEBESTELLEN VON ZUBEHRWenn Sie Zubehr oder Ersatzteile bentigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.tomado.com/support.GARANTIEBESTIMMUNGENFr dieses Produkt gewhren wir eine Garantie von 24 Monaten. Diese Garantie gilt jedoch nur, wenn das Produkt in bereinstimmungmit den Anweisungen in der Gebrauchsanleitung und fr den Zweck, fr den es hergestellt wurde, verwendet wird. Darber hinausmuss der originale Kaufbeleg (mit Kaufdatum, Namen des Einzelhndlers und Artikelnummer des Produkts) vorgelegt werden.Die ausfhrlichen Garantiebestimmungen finden Sie auf unserer Webseite: www.tomado.com/supportCOMMANDER DES ACCESSOIRESFRRendez-vous sur www.tomado.com/support pour acheter des accessoires ou des pices de rechange.CONDITIONS DE LA GARANTIECe produit est garanti pour une priode de 24 mois. Votre garantie est valable lorsque le produit est utilis conformmentau mode d'emploi et pour l'usage auquel il est destin. Par ailleurs, la preuve d'achat originale doit tre fournie, en portantmention de la date d'achat, du nom du dtaillant ainsi que du numro d'article du produit. Pour connatre les conditionsde garantie dtailles, rendez-vous sur notre site Internet : www.tomado.com/supportESPEDIDOS DE ACCESORIOSVisite www.tomado.com/support para adquirir accesorios o piezas de recambio.CONDICIONES DE LA GARANTAEste producto est cubierto por una garanta de 24 meses. Su garanta es vlida siempre que el producto se utilice conformea las instrucciones de uso y para el fin para el que se ha concebido. Adems, se deber presentar el justificante de compraoriginal, donde figure la fecha de compra, el nombre del vendedor y el nmero de artculo del producto. Para leer todoslos detalles de las condiciones de garanta, visite nuestro sitio web: www.tomado.com/support44
 • Page 45

  ITCOME ORDINARE GLI ACCESSORIAll'indirizzo web www.tomado.com/support possibile acquistare accessori e parti di ricambio.CONDIZIONI DI GARANZIASu questo apparecchio vige una garanzia del produttore di 24 mesi. La garanzia valida soltanto qualora il prodotto sia statoutilizzato in conformit alle istruzioni per l'uso e destinato ai fini a cui preposto. A un'eventuale richiesta, inoltre necessarioallegare la prova di acquisto originale recante la data di acquisto, il nome del venditore e il numero di articolo del prodotto.Per ulteriori informazioni sulle condizioni di garanzia: www.tomado.com/supportDABESTILLING AF TILBEHRTilbehr og reservedele kan bestilles p www.tomado.com/support.GARANTIBETINGELSERP dette produkt gives 24 mneders garanti. Garantien dkker, sfremt produktet anvendes i overensstemmelse medbrugervejledningen og det tilsigtede forml. Der skal ligeledes forevises originalkvittering, som skal indeholde kbsdato,forhandlerens navn og produktets varenummer. Garantibetingelserne kan lses i deres fulde lngde p vores hjemmeside:www.tomado.com/support.PLZAMAWIANIE AKCESORIWAkcesoria lub czci zamienne mona zamawia na stronie internetowej: www.tomado.com/support.WARUNKI GWARANCJITen produkt jest objty 24-miesiczn gwarancj. Gwarancja jest wana, kiedy uytkuje si produkt zgodnie z instrukcjobsugi oraz zgodnie z przeznaczeniem. Oprcz tego naley przy tym przedoy dowd zakupu z widoczn dat zakupu,nazw sprzedawcy detalicznego oraz numerem artykuu dotyczcego produktu. Szczegowe warunki gwarancji monaznale na naszej stronie internetowej pod adresem: www.tomado.com/supportOBJEDNVN PSLUENSTVCSPsluenstv nebo nhradn dly objednvejte pes www.tomado.com/support.ZRUN PODMNKYNa tento vrobek se vztahuje zruka 24 msc. Vae zruka je platn, pokud byl vrobek pouit v souladu s nvodem k pouita za elem, pro kter byl vyroben. Zrove je nutn pedloit pvodn doklad o koupi opaten datem nkupu, jmnemprodejce a slem zbo. Podrobn zrun podmnky naleznete na naich webovch strnkch: www.tomado.com/supportOBJEDNVANIE PRSLUENSTVASKPrsluenstvo alebo nhradn diely objednvajte cez www.tomado.com/support.ZRUN PODMIENKYNa tento vrobok na vzahuje zruka 24 mesiacov. Vaa zruka je platn, pokia bol vrobok pouit v slade s nvodomna pouitie a na ely, na ktor bol vyroben. Zrove je nutn preloi pvodn doklad o kpe s dtumom nkupu, menompredajcu a slom tovaru. Podrobn zrun podmienky njdete na naich webovch strnkach www.tomado.com/support.45
 • Page 46

  46
 • Page 47

  47
 • Page 48

  TJC4001BTomado Electric AppliancesPostbus 1596920 AD DuivenThe Netherlandssupport@tomado.comwww.tomado.comWijzigingen en drukfouten voorbehouden/ nderungen und Druckfehler vorbehalten/ Sous rserve de modification / Modifications and printing errors reserved/Sujeto a cambios y errores de impresin/ Con riserva di modifiche ed errori di stampa/ Der tages forbehold for ndringer og trykfejl/ Zastrzega si prawo do zmian i bdw w druku/Zmny a tiskov chyby vyhrazeny/ Zmeny a tlaov chyby s vyhradenTJC4001B/01.0420TOMADO.COMMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tomado TJC4001B wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tomado TJC4001B in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,62 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info