Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
Mode d’emploi
Instruction manual
Bedienungsanleitung
TM-6669
Blender
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  TM-6669

  Gebruiksaanwijzing
  Mode d’emploi
  Instruction manual
  Bedienungsanleitung

  Blender • Page 2

  Gebruiksaanwijzing / Mode d’emploi / Instruction manual / Bedienungsanleitung TM-6669

  2 • Page 3

  Gebruiksaanwijzing TM-6669
  Geachte klant,
  Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct.
  Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u
  optimaal gebruik kunt maken van deze blender. In deze
  handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en
  adviezen voor het gebruik, schoonmaken en onderhoud
  van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u
  altijd een uitstekend resultaat.
  Wij hopen dat u deze blender met plezier zult gebruiken.


  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Algemeen
  • Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en
  bewaar deze goed.
  • Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in
  deze handleiding.
  • In geval van schade, veroorzaakt door het niet
  naleven van deze gebruikshandleiding, vervalt
  de garantie onmiddellijk. De fabrikant/importeur
  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
  schade veroorzaakt door het niet naleven van de
  gebruikshandleiding, een onachtzaam gebruik of
  een gebruik niet conform de voorschriften van deze
  handleiding.
  • Plaats het apparaat buiten bereik van kinderen.
  • Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door
  personen (waaronder kinderen) met gereduceerde
  fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met  een tekort aan kennis en ervaring, tenzij onder
  toezicht of na instructies te hebben ontvangen van
  een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid
  betreffende gebruik van het apparaat.
  Houd het apparaat en snoer buiten bereik van
  kinderen jonger dan 8 jaar.
  Houd strikt toezicht op kinderen om te voorkomen
  dat zij het apparaat als speelgoed gebruiken.
  Laat kinderen die niet onder toezicht staan, dit
  apparaat niet reinigen of onderhouden.
  Haal altijd de stekker uit het stopcontact:
  -- voordat u het apparaat verplaatst;
  -- voordat u het apparaat opbergt;
  -- voordat u onderdelen monteert of demonteert;
  -- voordat u het apparaat reinigt of onderhoud
  uitvoert;
  -- nadat u het apparaat heeft gebruikt.
  Laat reparaties alleen door een gekwalificeerd
  servicecentrum* uitvoeren.

  * G
   ekwalificeerd servicecentrum: after-sales-dienst van
  de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd
  is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk
  gevaar vermeden wordt. Gelieve het apparaat bij
  problemen naar deze dienst terug te brengen.

  Elektriciteit en warmte
  • Controleer vóór gebruik of de netspanning gelijk
  is aan de netspanning die op het apparaat wordt
  vermeld.
  • Sluit het apparaat alleen aan op een geaard

  3 • Page 4

  Gebruiksaanwijzing TM-6669
  stopcontact.
  • Controleer het snoer regelmatig op beschadigingen.
  • Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigd
  is. Laat een beschadigd snoer vervangen door een
  gekwalificeerd servicecentrum.
  • Gebruik geen enkel apparaat met een beschadigde
  kabel of stekker of nadat het apparaat defecten
  vertoont, gevallen is of op enige manier beschadigd
  is geraakt. Lever het apparaat in bij de fabrikant of
  het dichtstbijzijnde, gekwalificeerde servicecentrum
  voor inspectie, reparatie of elektrische of
  mechanische modificaties.
  • Trek aan de stekker en niet aan het snoer wanneer u
  de stekker uit het stopcontact haalt.
  • Voorkom dat het snoer in aanraking komt met een
  heet oppervlak of stoom.
  • Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u
  het apparaat verplaatst.
  • Bedien het apparaat niet door middel van een
  externe tijdschakelaar of door middel van een apart
  systeem met afstandsbediening.
  • Gebruik een 10-ampèresnoer, als er een
  verlengsnoer nodig is. Snoeren met minder ampère
  kunnen doorbranden. Let er bij het neerleggen
  van het snoer op, dat er niet aan getrokken of over
  gestruikeld kan worden.
  • Voorkom overbelasting door niet te veel apparaten
  op een groep aan te sluiten.
  • Dompel de kabel, de stekker of de behuizing nooit
  onder in water of andere vloeistoffen, om het risico
  op elektrische schokken te vermijden.

  4

  • Raak het apparaat niet aan als het in water is
  gevallen. Haal de stekker uit het stopcontact,
  schakel het apparaat uit en gebruik het niet meer.
  • Gebruik het apparaat niet in de directe nabijheid van
  hittebronnen zoals een fornuis of oven.
  Gebruik
  • Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
  vergelijkbaar gebruik zoals:
  -- in personeelskeukens van winkels, kantoren en
  andere werkomgevingen;
  -- op boerderijen;
  -- door hotel- en motelgasten of gasten van andere
  residentiële omgevingen;
  -- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.
  • Gebruik van accessoires niet aanbevolen door de
  fabrikant van het apparaat kan leiden tot persoonlijk
  letsel.
  • Gebruik het apparaat alleen binnenshuis, in droge
  ruimtes en niet in de nabijheid van water.
  • Dompel het apparaat of de stekker niet onder in
  water of andere vloeistoffen. Dit kan een elektrische
  schok veroorzaken met de dood tot gevolg!
  • Gebruik het apparaat niet buiten of op natte
  oppervlakken, om het risico op een elektrische schok
  te vermijden.
  • Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak
  waar het niet van af kan vallen.
  • Plaats het apparaat op een stabiel en vlak oppervlak
  en niet te dicht bij hete voorwerpen en open vuur
  (zoals kookplaten). • Page 5

  Gebruiksaanwijzing TM-6669
  • Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het
  apparaat niet in gebruik is en voor reiniging.
  • Laat het netsnoer niet over scherpe randen hangen
  en houd het uit de buurt van hete voorwerpen en
  open vuur.
  • Gebruik het apparaat nooit als het netsnoer of
  de stekker tekenen van schade vertonen, als het
  apparaat op de grond is gevallen of bij enige andere
  vorm van schade. Breng in zulke gevallen het
  apparaat naar een deskundige voor controle en laat
  het indien nodig repareren.
  • Laat kinderen nooit zonder toezicht elektrische
  huishoudelijke apparaten gebruiken. Kinderen
  zijn niet in staat de gevaren in te schatten die het
  verkeerd gebruik van elektrische apparaten met zich
  meebrengt.
  • Houd kinderen die zich in nabijheid van het
  apparaat bevinden of het apparaat gebruiken, altijd
  onder toezicht van een volwassene.
  • Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit
  onbeheerd achter.
  • Wees voorzichtig met het messengedeelte, dit is
  scherp.
  • Gebruik het apparaat altijd met gesloten deksel.
  • Gebruik het apparaat uitsluitend voor het kleinmaken
  van voedsel. Als u het apparaat voor andere
  doeleinden gebruikt, kan dit schade veroorzaken.
  • Wees voorzichtig met het messengedeelte, dit is
  scherp.
  • Controleer de mengbeker regelmatig op
  beschadigingen. Gebruik de mengbeker niet als de

  binnenkant beschadigd is, er kunnen glasdeeltjes in
  het voedsel komen.
  • Houd het apparaat zuiver, aangezien het in direct
  contact komt met eetwaren.
  Waarschuwing
  Houd handen en keukengerei uit de
  mengbeker als het messengedeelte draait,
  om ernstig letsel of beschadiging aan het
  apparaat te voorkomen.

  5 • Page 6

  Gebruiksaanwijzing TM-6669

  onderdelenbeschrijving
  1
  2

  3

  WERKING
  Met deze blender maakt u snel en eenvoudig uw eigen
  verse sapjes, soepen of voedzame smoothies. U kunt
  de blender op twee snelheden instellen: “1” (normaal)
  en “2” (snel). Daarnaast is hij uitgerust met een pulsefunctie, waarbij de blender werkt zolang u de knop
  “” ingedrukt houdt. De blender is beveiligd met een
  sluitsysteem: alleen als de blender goed is geïnstalleerd,
  zal hij werken.

  4

  eerste gebruik
  5
  6

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  Doseerdop
  Deksel
  Glazen mengbeker
  Messengedeelte met 4 mesbladen
  Motorbehuizing
  Bedieningsknoppen (PULSE , 2, 1, 0)

  • Verwijder alle verpakkingen van het apparaat.
  • Reinig het apparaat, zie de sectie ‘Reiniging en
  onderhoud’.
  • Ga verder met de procedure in de sectie ‘Gebruik’.

  Gebruik
  • Plaats de mengbeker op het motorbehuizing.
  • Draai de mengbeker tegen de klok in totdat de deze
  vergrendeld is.
  LET OP
  • Veiligheid staat voorop. Daarom is de blender
  uitgerust met een veiligheidssluitsysteem. De blender
  werkt alleen wanneer de mengbeker op de juiste
  wijze is geplaatst.
  • Verwijder het deksel van de mengbeker.

  6 • Page 7

  Gebruiksaanwijzing TM-6669

  Doe de in stukjes gesneden ingrediënten erin.
  Voeg de vloeistof toe.
  Overschrijd het maximumniveau (1250 ml) niet.
  Plaats het deksel met de doseerdop op de
  mengbeker, waarbij het lipje van het deksel zich
  boven de schenktuit bevindt.
  • Steek de stekker in het stopcontact.
  • Schakel de blender in door de bedieningsknop “1”
  of “2” in te drukken of door de pulse-knop “” vast
  te houden.
  LET OP
  • Laat de blender niet langer dan 3 minuten
  achterelkaar in werking. De blender moet na 3
  minuten gebruik ten minste 10 minuten afkoelen.
  • Schakel als de ingrediënten voldoende fijn zijn,
  de blender uit door de pulse-knop los te laten of
  bedieningsknop “0” in te drukken.
  • Voeg eventueel nog ingrediënten toe via het deksel
  of de doseerdop.
  • Plaats het deksel met de doseerdop weer op de
  mengbeker.
  • Schakel de blender nogmaals in met een van de
  bedieningsknoppen.
  • Schakel de blender uit en wacht tot het
  messengedeelte niet meer draait.
  • Draai de mengbeker met de klok mee om deze van
  het motorblok af te halen.
  • Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact.
  • Reinig het apparaat direct na gebruik.

  TIPS VOOR HET GEBRUIK
  • Snijd de ingrediënten die u wilt blenden, in stukken
  van maximaal 2 tot 3 cm, voor een optimaal
  resultaat.
  • Zorg ervoor dat pitten uit fruit en botten uit vlees zijn
  verwijderd, deze kunnen de messen beschadigen.
  • Bewerk geen hete vloeistoffen in de blender. Koel ze
  eerst af.

  REINIGING EN ONDERHOUD
  Waarschuwing:
  Alvorens het apparaat te reinigen, schakel het altijd uit,
  koppel het los van de elektriciteitstoevoer en laat het
  volledig afkoelen.
  Reinigen
  • Gebruik voor het schoonmaken geen agressief
  schoonmaakmiddel, schuurmiddel of een scherp
  object, zoals een harde borstel of mes.
  • Reinig de buitenkant van de behuizing met een
  vochtige doek.
  • Droog de buitenzijde na met een droge doek.
  • Vul de mengbeker voor de helft met lauwwarm water
  en voeg een beetje afwasmiddel toe.
  • Zet de blender een paar seconden aan volgens de
  procedure in de sectie ‘Gebruik’.
  • Verwijder de mengbeker van het motorblok als het
  messengedeelte niet meer draait.
  • Reinig de doseerdop, het deksel en de mengbeker

  7 • Page 8

  Gebruiksaanwijzing TM-6669
  in een warm sopje. Spoel ze hierna af en droog ze
  grondig.
  LET OP
  De messen in de kan zijn zeer scherp, probeer nooit zelf
  de messen los te halen en pas op met het schoonmaken
  ervan. Voorkom ieder lichamelijk contact met de
  messen, deze kunnen u ernstig verwonden.

  OPBERGEN
  Zet de blender met het deksel gesloten op een droge
  plaats.

  TECHNISCHE GEGEVENS
  TM-6669

  8

  Vermogen:

  350 W

  Voltage:

  230 V – 50 Hz

  Inhoud

  1250 ml • Page 9

  Garantiebepalingen
  Wij feliciteren u met de aanschaf van een apparaat uit het
  TOMADO-assortiment.

  Garantiebepalingen
  • TOMADO geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het
  gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat
  ongeschikt maken voor normaal gebruik.
  • De garantie gaat in op het moment van aankoop;
  bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
  • Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricageen/of materiaalfouten kostenloos door ons worden
  verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van
  onderdelen of omruilen van het apparaat.
  • Het garantiebewijs dient ingevuld te worden door de
  verko(o)p(st)er op het moment van aankoop.
  • Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien
  overtuigend wordt aangetoond, (d.m.v. ingevulde
  garantiekaart met bijbehorende aankoopbon), dat
  de dag waarop de klacht is ingediend binnen de
  garantieperiode valt.
  • De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door
  schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik,
  verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er
  ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten
  de service werkplaats van TOMADO (uitgezonderd
  demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
  • Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting
  op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de
  gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
  • De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan
  door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water
  ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor
  stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).

  • TOMADO kan niet aansprakelijk gesteld worden
  voor materiele schade of persoonlijke ongelukken ten
  gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse
  geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen
  (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie
  geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
  • Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn
  uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
  • Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen
  door ons niet worden gehanteerd.

  Service
  Voor informatie kunt u schrijven (portvrij)
  naar onderstaand adres:

  TOMADO Consumentenservice
  Antwoordnummer 19016
  1000 VC Amsterdam
  Nederland

  Wat te doen als uw apparaat niet werkt?
  Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich
  wenden tot uw winkelier. Uw winkelier zal er zorg
  voor dragen dat deze defecten zo spoedig mogelijk
  verholpen worden.

  Reparaties buiten de garantieperiode

  Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk.
  Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

  9 • Page 10

  Mode d’emploi TM-6669
  Chère cliente, cher client,
  Nous vous félicitons d’avoir choisi ce produit de qualité.
  Veuillez bien lire le mode d’emploi pour profiter au
  mieux de votre mélangeur. Ce mode d’emploi contient
  l’ensemble des explications et des conseils nécessaires à
  l’utilisation, au nettoyage et à l’entretien de l’appareil.
  Vous obtiendrez le meilleur résultat en suivant ces
  indications.
  Nous espérons que vous utiliserez ce mélangeur avec
  plaisir.


  CONSIGNES DE SÉCURITÉ
  Généralités
  • Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservezle bien.
  • Utilisez l’appareil en suivant les instructions du mode
  d’emploi.
  • En cas de dommages, causés par le non-respect de
  ce mode d'emploi, la garantie sera immédiatement
  annulée. Le fabricant/l'importateur rejette toute
  responsabilité pour des dommages causés par le
  non-respect de ce mode d'emploi, une utilisation
  négligente ou une utilisation non conforme aux
  prescriptions de ce manuel.
  • Gardez l’appareil hors de portée des enfants.
  • Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
  enfants, ni par des personnes ayant un handicap
  physique, sensoriel, mental ou moteur, ni par

  10  quiconque ne dispose pas des connaissances et de
  l'expérience nécessaires, sauf sous la surveillance
  d'une personne responsable de leur sécurité, et/ou
  après que cette personne ait donné sur l'utilisation
  de l'appareil les instructions nécessaires pour leur
  sécurité.
  Conservez l’appareil et son cordon hors de la portée
  des enfants de moins de 8 ans.
  Surveillez bien les enfants pour les empêcher de
  jouer avec l’appareil.
  Ne laissez pas des enfants nettoyer ou entretenir cet
  appareil sans surveillance.
  Débranchez toujours la fiche :
  -- avant de déplacer l'appareil ;
  -- avant de ranger l'appareil ;
  -- avant de monter ou démonter des pièces ;
  -- avant de nettoyer l'appareil et d'effectuer
  l'entretien ;
  -- après avoir utilisé l'appareil.
  Confiez les réparations à un service technique
  qualifié*.

  * S
   ervice technique qualifié : service après-vente
  du fabricant ou de l'importateur, qui est agréé et
  compétent pour effectuer de telles réparations afin
  d'éviter tout danger. Veuillez rapporter l'appareil à ce
  service en cas de problèmes.

  Électricité et chaleur
  • Avant utilisation, assurez-vous que la tension de
  votre réseau d’alimentation correspond à la tension • Page 11

  Mode d’emploi TM-6669
  indiquée sur l’appareil.
  • Branchez l’appareil sur une prise raccordée à la
  terre.
  • Vérifiez régulièrement que le cordon électrique est
  en bon état.
  • N’utilisez pas l’appareil si le cordon est
  endommagé. Faites remplacer le cordon
  endommagé par un service technique qualifié.
  • N'utilisez aucun appareil avec une prise ou un câble
  endommagé(e) ou après que l'appareil ait présenté
  des défauts, soit tombé ou soit endommagé de
  toute manière. Apportez l'appareil au fabricant
  ou au service technique qualifié le plus proche
  pour inspection, réparation ou des modifications
  électriques ou mécaniques.
  • Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez la fiche
  elle-même ; ne tirez pas sur le cordon.
  • Veillez à ce que le cordon n’entre pas en contact
  avec une surface très chaude ou avec de la vapeur.
  • Retirez toujours la fiche de la prise de courant avant
  de déplacer l'appareil.
  • Ne commandez pas l'appareil à l'aide d'une
  minuterie externe ou à l'aide d'un système à part
  avec commande à distance.
  • Utilisez un cordon à 10 ampères, si une rallonge
  est nécessaire. Les cordons avec moins d'ampères
  peuvent se consumer. Lors de l'installation du
  cordon, veillez à ce qu'il ne puisse pas être tiré ou
  faire trébucher.
  • Évitez la surcharge en ne raccordant pas trop
  d'appareils sur une multiprise.

  • Ne plongez jamais le câble, la prise ou le corps de
  l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides, pour éviter
  le risque de chocs électriques.
  • Ne touchez pas l'appareil s'il est tombé dans l'eau.
  Débranchez la fiche, éteignez l’appareil et cessez de
  l’utiliser.
  • N’utilisez pas l’appareil à proximité directe de
  sources de chaleur telles qu’une cuisinière ou un
  four.
  Utilisation
  • Cet appareil est destiné à un usage ménager ou
  similaire comme :
  -- dans des cuisines du personnel de magasins,
  bureaux et autres environnements de travail ;
  -- dans des fermes ;
  -- par des clients d'hôtels et de motels ou des hôtes
  dans d'autres environnements résidentiels ;
  -- dans des environnements bed-and-breakfast ou
  similaires.
  • L'utilisation d'accessoires non recommandés par le
  fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures
  corporelles.
  • Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur, dans des
  pièces sèches et pas à proximité de l'eau.
  • Ne plongez ni l'appareil ni la prise dans l'eau ou
  d'autres liquides. Cela peut entraîner un choc
  électrique pouvant entraîner la mort !
  • N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des
  surfaces humides, pour éviter tout risque de choc
  électrique.

  11 • Page 12

  Mode d’emploi TM-6669
  • Installez l'appareil sur une surface plane et stable
  d'où il ne peut pas tomber.
  • Installez l'appareil sur une surface plane et stable
  et pas à proximité d'objets chauds et de sources de
  chaleur (comme des plaques de cuisson).
  • Retirez la fiche de la prise de courant quand
  l'appareil n'est pas utilisé et pour le nettoyage.
  • Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pende
  sur des bords tranchants et ne le laissez pas à
  proximité d'objets chauds ou de sources de chaleur.
  • N'utilisez jamais l'appareil si le cordon
  d'alimentation ou la prise présentent des
  dommages, lorsque l'appareil est tombé au sol ou
  en cas d'autres formes de dégâts. Le cas échéant,
  apportez l'appareil à un spécialiste pour un contrôle
  et faites-le réparer si nécessaire.
  • Ne laissez jamais des enfants utiliser des appareils
  ménagers électriques sans surveillance. Les enfants
  ne sont pas en mesure d'estimer les dangers
  qu'entraîne une mauvaise utilisation des appareils
  électriques.
  • Veillez à ce que les enfants qui se trouvent à
  proximité de l'appareil ou utilisent l'appareil soient
  toujours sous la surveillance d'un adulte.
  • Ne laissez jamais l'appareil en marche sans
  surveillance.
  • Soyez prudent avec la partie du porte-lames, qui est
  très tranchant.
  • Utilisez toujours l'appareil avec le couvercle fermé.
  • N'utilisez l'appareil que pour mixer des aliments.
  Vous risquez de l'endommager si vous l’utilisez à

  12

  d’autres fins.
  • Soyez prudent avec la partie du porte-lames, qui est
  très tranchant.
  • Vérifiez régulièrement que le bol mélangeur est en
  bon état. N'utilisez pas le bol mélangeur quand
  l'intérieur est endommagé, des morceaux de verre
  pourraient se retrouver dans la nourriture.
  • Veillez à ce que l'appareil soit parfaitement propre,
  étant donné qu'il entre en contact direct avec des
  aliments.
  Attention
  Ne mettez pas les mains et des ustensiles
  de cuisine dans le bol mélangeur quand le
  porte-lames tourne, pour éviter toute
  blessure et un endommagement de
  l'appareil. • Page 13

  Mode d’emploi TM-6669

  Description des composants
  1
  2

  3

  4

  5
  6

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  Couvercle de dosage
  Couvercle
  Bol mélangeur en verre
  Porte-lames avec 4 lames
  Bloc moteur
  Boutons de commande (PULSE , 2, 1, 0)

  FONCTIONNEMENT
  Ce mélangeur vous permettra de préparer facilement
  et simplement vos propres jus frais, des soupes ou des
  smoothies nourrissants. Vous avez le choix entre deux
  vitesses de fonctionnement : 1 (vitesse normale) et 2
  (vitesse rapide). De plus, le bol mélangeur est équipé
  d’une fonction pulse, le mélangeur reste ainsi en marche
  aussi longtemps que le bouton  est enfoncé. Le
  mélangeur est protégé par un système de fermeture : le
  mélangeur ne fonctionne que s’il est correctement installé.

  Première utilisation
  • Retirez tous les emballages de l'appareil.
  • Nettoyez l'appareil, consultez la section « Nettoyage
  et entretien ».
  • Suivez la procédure décrite dans la section
  « Utilisation ».

  Utilisation
  • Posez le bol sur le bloc moteur.
  • Tournez le bol mélangeur vers la gauche jusqu'à ce
  qu'il soit bloqué.
  ATTENTION
  • La sécurité passe avant tout. Le mélangeur est donc
  équipé d’un système de sécurité. Le mélangeur ne
  fonctionne que si le bol mélangeur est correctement
  installé.

  13 • Page 14

  Mode d’emploi TM-6669


  Retirez le couvercle du bol mélangeur.
  Placez les ingrédients découpés en morceaux.
  Ajoutez le liquide.
  Ne dépassez pas le niveau maximum (1250 ml).
  Placez le couvercle (avec le couvercle de dosage) sur
  le bol mélangeur de manière à ce que le rebord du
  couvercle se trouve au-dessus de l’ouverture.
  • Branchez la fiche dans la prise de courant.
  • Actionnez le mélangeur en appuyant sur le bouton
  de commande « 1 » ou « 2 » ou en maintenant le
  bouton pulse «  » enfoncé.
  ATTENTION
  • Ne laissez pas fonctionner le mélangeur plus de 3
  minutes de suite. Après trois minutes d’utilisation, le
  mélangeur doit refroidir pendant au moins dix minutes.
  • Arrêtez l'appareil quand les ingrédients sont
  suffisamment mixés en relâchant le bouton pulse ou
  en appuyant sur le bouton de commande « 0 ».
  • Ajoutez encore éventuellement des ingrédients par
  le biais du couvercle ou du couvercle de dosage.
  • Replacez le couvercle avec le couvercle de dosage
  sur le bol mélangeur.
  • Actionnez à nouveau le mélangeur à l’aide d'un des
  boutons de commande.
  • Éteignez le mélangeur et attendez que le portelames ne tourne plus.
  • Tournez le bol mélangeur vers la droite pour le
  retirer du bloc moteur.

  14

  • Débranchez la fiche dès que vous avez fini d'utiliser
  l'appareil.
  • Nettoyez l'appareil directement après utilisation.

  CONSEILS POUR L’UTILISATION
  • Pour obtenir le meilleur résultat possible, coupez les
  ingrédients en morceaux de 2 à 3 cm avant de les
  mettre dans le bol.
  • Veillez à ôter les pépins et les noyaux des fruits et les
  os de la viande. Ils peuvent endommager les lames.
  • Ne travaillez pas de liquides très chauds dans le
  mélangeur. Laissez-les tiédir.

  NETTOYAGE ET ENTRETIEN
  Attention :
  Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le toujours, retirez
  la fiche de la prise et laissez-le refroidir entièrement.
  NETTOYAGE
  • N’utilisez pas de détergents agressifs ou décapants,
  ni d’objets tranchants, tels qu’un couteau ou une
  brosse dure, pour le nettoyage.
  • Nettoyez l'extérieur du corps de l'appareil avec un
  chiffon humide.
  • Séchez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec.
  • Remplissez le bol mélangeur d’eau tiède, jusqu’à la
  moitié, et ajoutez un peu de produit vaisselle. • Page 15

  Mode d’emploi TM-6669
  • Actionnez le mélangeur pendant quelques
  secondes selon la procédure décrite dans la section
  « Utilisation ».
  • Retirez le bol mélangeur du bloc moteur quand le
  porte-lames ne tourne plus.
  • Lavez le couvercle de dosage, le couvercle et le
  bol mélangeur dans de l’eau savonneuse chaude.
  Rincez-les et essuyez-les entièrement.
  ATTENTION
  Les couteaux dans le bol peuvent être très tranchants,
  n'essayez jamais de détacher les lames et faites
  attention lors de leur nettoyage. Évitez tout contact
  physique avec les lames, qui peuvent gravement vous
  blesser.

  RANGEMENT
  Rangez le mélangeur avec le couvercle dessus dans un
  endroit sec.

  DONNÉES TECHNIQUES
  TM-6669
  Puissance :

  350 W

  Tension :

  230 V - 50 Hz

  Contenance

  1250 ml

  15 • Page 16

  Conditions de garantie
  Nous vous félicitons de votre achat de cet appareil de
  l’assortiment TOMADO.

  Conditions de garantie

  16

  • TOMADO donne 2 ans de garantie sur toutes les
  défaillances résultant de défauts cachés et mettant
  l’appareil hors d’usage pour une utilisation normale.
  • La garantie prend effet au moment de l’achat;
  conservez donc soigneusement votre preuve d’achat.
  • Pendant cette période de garantie, vous aurez la
  possibilité de faire réparer gratuitement les éventuels
  défauts de fabrication et / ou défauts de matériaux, de
  remplacer certaines pièces ou d’échanger votre appareil.
  • Le certificat de garantie doit être rempli, au moment de
  l’achat, par celui ou celle qui vend l’appareil.
  • La réparation ne sera effectuée que si vous pouvez
  prouver que le jour de votre réclamation se trouve
  encore dans la période de garantie (par exemple carte
  de garantie dûment remplie accompagnée de la preuve
  d’achat correspondante).
  • La garantie n’est pas valable si le défaut a été causé par
  un dégât suite à un accident, par une mauvaise utilisation,
  une négligence (par exemple, mauvais nettoyage), ou si
  des interventions ou réparations ont été faites autre part
  que dans un atelier de service TOMADO (à l’exception du
  démontage, comme indiqué dans le mode d’emploi).
  • De même, la garantie ne sera plus valable si vous
  branchez votre appareil sur une mauvaise tension réseau,
  si vous ne suivez pas le mode d’emploi et en cas d’usure
  normale de l’appareil.
  • La garantie ne couvre pas non plus les dégâts causés en
  cas de détartrage non fait à temps sur l’appareil, quelle
  que soit l’eau utilisée (ce qui est aussi le cas pour les fers
  à repasser à vapeur, les machines à café et les bouilloires
  électriques).

  • TOMADO ne peut pas être rendu responsable pour
  des dégâts matériels ou des accidents personnels
  ayant été produits par un raccordement contradictoire
  aux consignes de sécurités et normes techniques en
  vigueur sur les lieux (par exemple une prise de courant
  défectueuse). La garantie ne donne en aucun cas droit à
  un dédommagement.
  • Toutes les autres réclamations de dommages et intérêts,
  dégâts inclus, sont exclues à moins que la Loi ne se
  prononce autrement.
  • Les conditions de garantie autres que celles décrites cidessus ne seront pas reconnues par TOMADO.

  Service

  P
   our toute information, vous pouvez nous écrire à
  l’adresse suivante (un timbre n’est pas nécessaire) :

  TOMADO Consumentenservice
  Antwoordnummer 19016
  NL - 1000 VC Amsterdam
  Pays-Bas

  Que faire si votre appareil ne marche pas ?

  S
   i votre appareil présente des défauts, vous pouvez vous
  adresser à votre commerçant. Votre commerçant fera en
  sorte que ces défauts soient réparés le plus rapidement
  possible.

  Réparations qui ont lieu après la période
  de garantie

  C
   es réparations sont toujours possibles. Il va de soit que
  ces réparations seront payantes. • Page 17

  Instruction manual TM-6669
  Dear Customer,
  Congratulations on your purchase of this high-quality
  product. Read the instructions carefully to get the best
  results from this blender. These instructions contain
  comprehensive directions and advice for the use,
  cleaning and maintenance of the appliance. If you
  follow these instructions, you will always achieve
  excellent results.
  We hope that you will enjoy using this blender.

  SAFETY INSTRUCTIONS
  General Information
  • Read these instructions carefully and keep them in a
  safe place.
  • Only use the appliance as described in this manual.
  • Any damage caused by failure to observe this
  instruction manual will immediately void the
  warranty. The manufacturer/importer accepts no
  liability for damages caused by failure to observe
  this instruction manual, careless use of the appliance
  or use not in accordance with the instructions
  contained in this manual.
  • Keep the appliance out of the reach of children.
  • This appliance is not intended for use by persons
  with reduced physical, sensory or mental capabilities
  (including children), or anyone lacking sufficient
  knowledge or expertise, unless supervised by or
  following instruction from someone responsible for

  their safety.
  • Keep the appliance and its cord out of reach of
  children less than 8 years.
  • Children must be strictly supervised to prevent them
  from treating the appliance like a toy.
  • Do not allow unsupervised children to clean or
  maintain this appliance.
  • Always remove the plug from the mains power
  socket:
  -- before moving the appliance;
  -- before storing the appliance;
  -- before assembling or disassembling parts;
  -- before cleaning the appliance or performing
  maintenance;
  -- after using the appliance.
  • Repairs may only be carried out by a qualified
  service centre*.
  * Q
   ualified service centre: the manufacturer’s or
  importer’s after-sales service department, which is
  authorised and competent to perform such repairs
  so that any danger is avoided. In the event of
  any problems, please return the appliance to this
  department.

  Electricity and heat
  • Before use, check that the mains power supply
  voltage is the same as the voltage indicated on the
  appliance.
  • Always plug the appliance into an earthed plug
  socket.

  17 • Page 18

  Instruction manual TM-6669
  • Regularly check the power cord for damage.
  • Do not use the appliance if the power cord is
  damaged. Have a damaged power cord replaced
  by a qualified service centre.
  • Do not use any appliance with a damaged cord
  or plug or after the appliance has shown signs of
  defects, has fallen or has been damaged in any
  way. Return the appliance to the manufacturer or
  the nearest qualified service centre for inspection,
  repairs or electrical or mechanical modifications.
  • Always remove the plug from the wall socket by
  pulling on the plug, not the power cord.
  • Make sure the power cord does not come into
  contact with hot surfaces or steam.
  • Always remove the plug from the power socket
  before moving the appliance.
  • Do not operate the appliance by means of an
  external time switch or a separate remote control
  system.
  • If an extension lead is required, use a 10 amp power
  cord. Power cords with a lower amp rating may burn
  out. When positioning the power cord, make sure
  that it cannot be pulled on or tripped over.
  • Avoid overloading by not connecting too many
  appliances to a group.
  • Never immerse the appliance, the plug or the
  housing in water or other liquids, to avoid the risk of
  electric shock.
  • Do not touch the appliance if it has fallen into
  water. Remove the plug from its socket, turn off the
  appliance and do not use it again.

  18

  • Do not use the appliance close to hot objects such
  as a stove or oven.
  Using the appliance
  • This appliance is intended for domestic and similar use,
  such as:
  -- in staff kitchens in shops, offices and other working
  environments;
  -- on farms;
  -- by hotel or motel guests or guests in other
  residential settings;
  -- in bed and breakfasts or similar environments.
  • The use of accessories not recommended by the
  manufacturer of the appliance may result in personal
  injury.
  • Only use this appliance indoors, in dry areas away
  from water.
  • Never immerse the appliance or the plug in water
  or any other liquid. This may result in a fatal electric
  shock!
  • Do not use the appliance outdoors or on wet surfaces,
  to avoid the risk of electric shock.
  • Place the appliance on a stable, level surface from
  which it cannot fall onto the floor.
  • Place the appliance on a stable and flat surface, not
  too close to hot objects or naked flames (such as
  stovetops and hotplates).
  • Remove the plug from its socket when the appliance is
  not in use and for cleaning.
  • Do not allow the power cord to hang over sharp edges,
  and keep it away from hot objects and naked flames. • Page 19

  Instruction manual TM-6669
  • Never use the appliance if the power cord or
  plug show any signs of damage, if the appliance
  has fallen on the ground or in the event of any
  other form of damage. In such cases, take the
  appliance to a qualified person for inspection and, if
  necessary, have it repaired.
  • Never allow unsupervised children to use electrical
  household appliances. Children are unable to
  assess the dangers associated with the incorrect use
  of electrical appliances.
  • Children who are close to the appliance or who are
  using it must always be kept under adult supervision.
  • Never leave the appliance unattended whilst it is in
  use.
  • Be careful with the blade unit, it is very sharp.
  • Only use the appliance with the lid closed.
  • Only use the appliance for blending food. Using the
  appliance for other purposes may result in damage.
  • Be careful with the blade unit, it is very sharp.
  • Regularly check the blender jar for any signs of
  damage. Do not use the blender jar if the interior
  is damaged, as particles of glass might get into the
  food.
  • Keep the appliance clean, since it comes into direct
  contact with foodstuffs.

  description of parts
  1
  2

  3

  4

  5
  6

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  Measuring cap
  Lid
  Glass blender jar
  Blade unit with 4 knife blades
  Motor housing
  Control buttons (PULSE , 2, 1, 0)

  Warning
  Keep hands and utensils out of the blender
  jar when the blade unit is rotating, to avoid
  serious injury or damage to the appliance.

  19 • Page 20

  Instruction manual TM-6669

  OPERATION
  With this blender, you can quickly and easily make your
  own fresh juices, soups or nutritious smoothies. You
  can set the blender to two speeds: “1” (normal) and
  “2” (fast). It is also fitted with a pulse action in which
  the blender continues to work while you keep the “”
  button depressed. The blender is safeguarded by a shutoff system: only when the blender is properly set up will
  it work.

  using for the first time
  • Remove all packaging from the appliance.
  • Clean the appliance, see 'Cleaning and
  Maintenance'.
  • Continue with the procedure in ‘Using the
  appliance’.

  Using the appliance
  • Position the blender jar on the motor housing.
  • Turn the blender jar anticlockwise until it is locked.
  NOTE
  • Safety is of paramount importance. For this reason
  the blender is fitted with a safety locking system. The
  blender only works when the blender jar is correctly
  fitted.

  20  Remove the lid from of the blender jar.
  Place the chopped/sliced ​​ingredients into the jar.
  Add the liquid.
  Do not exceed the maximum level (1250 ml).
  Put the lid with the measuring cap back on the
  blender jar so that the lip of the lid seals the spout of
  the blender jar.
  • Insert the plug into the mains power socket.
  • Switch the blender on by pressing control button “1”
  or “2” or by holding down the pulse button “”.
  NOTE
  • Do not use the blender continuously for longer than
  3 minutes at a time. The blender must cool down for
  at least 10 minutes after being used for 3 minutes.
  • When the ingredients are sufficiently fine, switch
  the blender off by releasing the pulse button or by
  pressing control button “0”.
  • If required, add more ingredients via the lid or the
  measuring cap.
  • Place the lid with the measuring cap back on the
  blender jar.
  • Switch the blender on again using one of the control
  buttons.
  • Switch the blender off and wait until the blade unit is
  no longer rotating.
  • Turn the blender jar clockwise to remove it from the
  motor unit. • Page 21

  Instruction manual TM-6669
  • After use, remove the plug from the wall socket.
  • Clean the appliance immediately after use.

  TIPS FOR USE
  • For best results, cut the ingredients that you want to
  blend into pieces of up to 2 to 3 cm in size.
  • Make sure that pips from fruit and bones from meat
  have been removed as they can damage the knife
  blades.
  • Do not introduce any hot liquids into the blender.
  First cool them.

  CLEANING AND MAINTENANCE
  Warning:
  Before cleaning the appliance, always switch it off,
  unplug it from the electricity supply and allow it to cool
  down completely.
  Cleaning
  • Do not clean the appliance with an aggressive or
  abrasive cleaner or with a sharp object, such as a
  hard brush or a knife.
  • Clean the exterior of the housing with a damp cloth.
  • Dry the outside with a dry cloth.
  • Fill the blender jar half full of lukewarm water and
  add a bit of washing-up liquid.
  • Switch the blender on for a few seconds in
  accordance with the procedure in ‘Using the
  appliance’.

  • Remove the blender jar from the motor unit when
  the blade unit is no longer rotating.
  • Clean the measuring cap, lid and blender jar in
  hot soapy water. Then rinse them and dry them
  thoroughly.
  NOTE
  The blades in the jar are very sharp, never try to remove
  them yourself and be very careful when cleaning them.
  Avoid any physical contact with the blades – they could
  cause you a serious injury.

  STORAGE
  Place the blender in a dry place with the lid closed.

  TECHNICAL DATA
  TM-6669
  Power:

  350 W

  Voltage:

  230 V - 50 Hz

  Capacity

  1250 ml

  21 • Page 22

  Warranty regulations
  We would like to congratulate you on buying an appliance
  from the TOMADO product range.

  Warranty regulations
  • TOMADO provides a 2-year warranty for all defects
  caused by hidden deficiencies which render the appliance
  useless for normal operation.
  • The warranty runs from the date of purchase; we advise
  you to carefully save your receipt.
  • Within the warranty period any defects in production or
  material will be resolved free of charge, by means of
  reparation, replacement of parts or replacement of the
  appliance as a whole.
  • The warranty certificate has to be filled in by the sales
  person at the moment of purchase.
  • Repairs will only be made under warranty in case it can
  proven (by means of a filled in warranty card and the
  receipt) that the day the complaint is filed falls into the
  warranty period.
  • The warranty does not apply when defects or damages
  result from an accident, misuse, negligence (e.g. incorrect
  cleansing), or when repairs of alterations have been
  executed outside the authorized TOMADO service centre
  (excl. disassembling, as stated in the instruction manual).
  • The warranty does not cover any defects arising when the
  appliance is connected to the wrong outlet voltage, not
  following the guidelines in the instruction manual and
  usual wear and tear.
  • The warranty does not cover any defects arising from the
  lack of frequent descaling of appliances, whatever type
  of water has been used (especially for steam irons, coffee
  machines and water boilers).
  • TOMADO cannot be held responsible for any material
  damage or personal accident resulting from connecting

  22

  the appliance in breach of the locally applicable safety
  regulations and technical standards (for instance an
  inferior AC outlet). The warranty under no circumstances
  grants the right for any compensation.
  • All other claims, including damages, are excluded unless
  the Law states otherwise.
  • Other warranty regulations than the warranty regulations
  stated above are not applicable.

  Service

  F
   or more information you can write to the following
  address (postage paid):

  TOMADO Consumentenservice
  Antwoordnummer 19016
  NL - 1000 VC Amsterdam
  The Netherlands

  What do you do in case your appliance
  does not work?

  W
   hen your appliance shows defects, you can refer to
  your salesperson. Your salesperson will make sure any
  defect will be repaired as soon as possible.

  Repairs outside the warranty period

  Y
   ou can always hand in your appliance to have it
  repaired outside the warranty period. This will of
  course not be free of charge. • Page 23

  Bedienungsanleitung TM-6669
  Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
  herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsprodukts.
  Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit
  Sie diesen Mixer optimal nutzen können. In dieser Anleitung
  finden Sie alle erforderlichen Anweisungen und Hinweise für
  die Verwendung, Reinigung und Pflege des Geräts. Wenn Sie
  diese Anweisungen befolgen, werden Sie mit diesem Gerät
  hervorragende Ergebnisse erzielen.
  Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch dieses
  Mixers.

  SICHERHEITSHINWEISE
  Allgemeines
  • Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig
  durch, und bewahren Sie sie auf.
  • Verwenden Sie das Gerät ausschließlich
  entsprechend den Anweisungen in dieser
  Bedienungsanleitung.
  • Im Falle von Schäden, die durch die Nichtbeachtung
  dieser Bedienungsanleitung verursacht werden,
  erlischt die Garantie sofort. Der Hersteller/Importeur
  übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch
  die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
  fahrlässigen Gebrauch oder eine nicht den
  Vorschriften dieser Anleitung entsprechende
  Verwendung verursacht werden.
  • Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von
  Kindern auf.

  • Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch
  Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten
  körperlichen, sensorischen oder geistigen
  Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung
  und Kenntnissen bestimmt, es sei denn sie werden
  beaufsichtigt oder haben von einer für ihre
  Sicherheit verantwortlichen Person eine Einweisung
  in den Gebrauch des Geräts erhalten.
  • Das Gerät und das Netzkabel dürfen nicht in die
  Hände von Kindern unter 8 Jahren gelangen.
  • Beaufsichtigen Sie Kinder sorgfältig. Dieses Gerät ist
  kein Spielzeug!
  • Die Reinigung und Pflege dieses Geräts darf nicht
  von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
  • Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose.
  -- bevor Sie das Gerät an einen anderen Platz
  stellen,
  -- bevor Sie das Gerät verstauen,
  -- bevor Sie Teile ein- oder ausbauen,
  -- bevor Sie die Reinigung oder Pflege des Geräts
  durchführen,
  -- nachdem Sie das Gerät verwendet haben.
  • Lassen Sie Reparaturen nur von einem qualifizierten
  Kundendienstzentrum* ausführen.
  * Q
   ualifiziertes Kundendienstzentrum: After-SalesDienstleister des Herstellers oder Importeurs,
  der staatlich anerkannt und befugt ist, derartige
  Reparaturen durchzuführen, sodass jede Gefahr
  vermieden wird. Falls Probleme auftreten, das Gerät
  bitte zu diesem Dienstleister zurückbringen.

  23 • Page 24

  Bedienungsanleitung TM-6669
  Elektrizität und Wärme
  • Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die
  Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen
  Spannung übereinstimmt.
  • Schließen Sie das Gerät nur an geerdete Steckdosen
  (Schukosteckdosen) an.
  • Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf
  Beschädigungen.
  • Wenn das Netzkabel beschädigt ist, dürfen Sie das
  Gerät nicht benutzen. Lassen Sie ein beschädigtes
  Kabel in einem qualifizierten Kundendienstzentrum
  austauschen.
  • Verwenden Sie nie ein Gerät mit beschädigtem
  Kabel oder Stecker oder ein Gerät, das Mängel
  aufweist, heruntergefallen ist oder auf irgendeine
  Art und Weise beschädigt wurde. Geben Sie das
  Gerät zur Inspektion, Reparatur oder Durchführung
  elektrischer oder mechanischer Modifikationen beim
  Hersteller oder beim nächstgelegenen qualifizierten
  Kundendienstzentrum ab.
  • Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der
  Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
  • Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen
  und heißem Dampf fern.
  • Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose,
  bevor Sie das Gerät an einen anderen Platz stellen.
  • Bedienen Sie das Gerät nicht mit einem externen
  Zeitschalter oder über ein separates System mit
  Fernbedienung.
  • Verwenden Sie ein 10-Ampere-Kabel, wenn ein
  Verlängerungskabel erforderlich ist. Kabel mit

  24  weniger Ampere können durchbrennen. Achten Sie
  beim Verlegen des Kabels darauf, dass nicht daran
  gezogen oder darüber gestolpert werden kann.
  Schließen Sie zur Vermeidung von Überbelastung
  nicht zu viele Geräte an einer einzigen Gruppe an.
  Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das
  Gehäuse nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten,
  um das Risiko von Stromschlägen zu vermeiden.
  Fassen Sie das Gerät nicht an, wenn es ins Wasser
  gefallen ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus
  der Steckdose, schalten Sie das Gerät aus und
  verwenden Sie es nicht mehr.
  Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer
  Nähe von Wärmequellen wie Herd oder Backofen.

  Gebrauch
  • Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und
  einen damit vergleichbaren Gebrauch bestimmt,
  wie:
  -- in Personalküchen von Läden, Büros und anderen
  Arbeitsumgebungen,
  -- auf Bauernhöfen,
  -- durch Hotel- oder Motelgäste oder Gäste anderer
  Wohnumgebungen,
  -- in Frühstückspensionen oder ähnlichen
  Umgebungen.
  • Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom
  Hersteller des Geräts empfohlen wurde, kann zu
  Verletzungen führen.
  • Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen
  Innenräumen und nicht in der Nähe von Wasser. • Page 25

  Bedienungsanleitung TM-6669
  • Tauchen Sie das Gerät oder den Stecker nie in
  Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Dies könnte
  einen Stromschlag mit Todesfolge verursachen!
  • Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf
  nassen Flächen, um das Risiko eines Stromschlags
  zu vermeiden.
  • Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile
  Fläche, von der es nicht herunterfallen kann.
  • Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene
  Fläche und nicht zu nah an heiße Gegenstände und
  offenes Feuer (wie Kochplatten).
  • Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das
  Gerät nicht in Gebrauch ist sowie vor der Reinigung.
  • Lassen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten
  hängen und halten Sie es von heißen Gegenständen
  und offenem Feuer fern.
  • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Netzkabel
  oder Stecker Anzeichen von Schäden aufweisen,
  wenn das Gerät auf den Boden gefallen ist oder
  bei irgendeinem Schaden anderer Art. Bringen Sie
  das Gerät in solchen Fällen zur Kontrolle zu einem
  fachkundigen Berater und lassen Sie es wenn nötig
  reparieren.
  • Lassen Sie Kinder nie ohne Beaufsichtigung
  elektrische Haushaltsgeräte verwenden. Kinder sind
  nicht in der Lage, die Gefahren einzuschätzen, die
  der falsche Gebrauch elektrischer Geräte mit sich
  bringt.
  • Lassen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Geräts
  aufhalten oder das Gerät verwenden, immer von
  einem Erwachsenen beaufsichtigen.

  • Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht
  unbeaufsichtigt.
  • Seien Sie vorsichtig mit der Klingeneinheit, da diese
  scharf ist.
  • Benutzen Sie das Gerät immer mit geschlossenem
  Deckel.
  • Verwenden Sie das Gerät nur zum Zerkleinern
  von Lebensmitteln. Nicht bestimmungsgemäßer
  Gebrauch kann Schäden verursachen.
  • Seien Sie vorsichtig mit der Klingeneinheit, da diese
  scharf ist.
  • Kontrollieren Sie den Mixerbehälter regelmäßig auf
  Beschädigungen. Verwenden Sie den Mixerbehälter
  nicht, wenn die Innenseite beschädigt ist. Es könnten
  Glassplitter in die Lebensmittel gelangen.
  • Halten Sie das Gerät sauber, da es in direkten
  Kontakt mit Lebensmitteln kommt.
  Warnhinweis
  Halten Sie Hände und Küchenutensilien
  vom Mixerbehälter fern, wenn sich die
  Klingeneinheit dreht, um schwere
  Verletzungen oder Schäden am Gerät zu
  vermeiden.

  25 • Page 26

  Bedienungsanleitung TM-6669

  Beschreibung der Einzelteile
  1
  2

  3

  FUNKTIONSWEISE
  Mit diesem Mixer bereiten Sie schnell und einfach
  frische Säfte, Suppen und nahrhafte Smoothies zu. Am
  Mixer sind zwei Geschwindigkeiten einstellbar: „1“
  (normal) und „2“ (schnell). Außerdem ist er mit einer
  Impulsfunktion ausgestattet. Die Impulsfunktion ist aktiv,
  solange der Knopf “” gedrückt wird. Der Mixer ist mit
  einem Verschlusssystem gesichert: der Mixer startet nur,
  wenn der Mixerbehälter korrekt aufgesetzt ist.

  4

  Erste Verwendung
  5
  6

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  Dosierbecher
  Deckel
  Mixerbehälter aus Glas
  Klingeneinheit mit 4 Klingen
  Motorgehäuse
  Bedienknöpfe (Impuls , 2, 1, 0)

  • Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial
  vom Gerät.
  • Reinigen Sie das Gerät; siehe Abschnitt „Reinigung
  und Pflege“.
  • Befolgen Sie anschließend die Anweisungen im
  Abschnitt „Gebrauch“.

  Gebrauch
  • Setzen Sie den Mixerbehälter auf das
  Motorgehäuse.
  • Drehen Sie den Mixerbehälter gegen den
  Uhrzeigersinn, bis dieser eingerastet ist.
  ACHTUNG
  • Sicherheit hat beim Arbeiten höchste Priorität.
  Deshalb hat der Mixer ein SicherheitsVerschlusssystem. Er arbeitet nur, wenn der

  26 • Page 27

  Bedienungsanleitung TM-6669
  Mixerbehälter korrekt aufgesetzt ist.
  • Entfernen Sie den Deckel des Mixerbehälters.
  • Geben Sie die in Stücke geschnittenen Zutaten
  hinein.
  • Fügen Sie die Flüssigkeit hinzu.
  • Überschreiten Sie den Höchstfüllstand (1250 ml)
  nicht.
  • Setzen Sie den Deckel mit dem Dosierbecher so auf
  den Mixerbehälter, dass sich die Deckellippe über
  dem Ausgießer befindet.
  • Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
  • Schalten Sie den Mixer ein, indem Sie den
  Bedienknopf “1” oder “2” drücken oder indem Sie
  den Impulsknopf “” gedrückt halten.
  ACHTUNG
  • Lassen Sie den Mixer nicht länger als 3 Minuten
  ohne Unterbrechung eingeschaltet. Der Mixer
  muss nach 3 Minuten Dauerbetrieb mindestens 10
  Minuten abkühlen.
  • Sind die Zutaten ausreichend zerkleinert, schalten
  Sie den Mixer durch Loslassen des Impulsknopfes
  oder durch Drücken des Bedienknopfes “0” aus.
  • Fügen Sie eventuell weitere Zutaten durch Öffnen
  des Deckels oder mithilfe des Dosierbechers hinzu.
  • Setzen Sie den Deckel mit dem Dosierbecher wieder
  auf den Mixerbehälter.
  • Schalten Sie den Mixer nochmals mit einem der
  Bedienknöpfe ein.

  • Schalten Sie den Mixer aus und warten Sie, bis sich
  die Klingeneinheit nicht mehr dreht.
  • Drehen Sie den Mixerbehälter im Uhrzeigersinn, um
  ihn vom Motorgehäuse zu nehmen.
  • Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus
  der Steckdose.
  • Reinigen Sie das Gerät sofort nach der Benutzung.

  TIPPS FÜR DIE VERWENDUNG
  • Um optimale Ergebnisse zu erreichen, schneiden Sie
  die Zutaten, die Sie mixen möchten, in Stücke von
  maximal 2 bis 3 cm.
  • Entfernen Sie gründlich alle Kerne aus Früchten
  sowie alle Knochenreste aus Fleisch. Solche
  Fremdkörper können die Klingen beschädigen.
  • Bearbeiten Sie mit dem Mixer keine heißen
  Flüssigkeiten. Kühlen Sie diese zuvor ab.

  REINIGUNG UND PFLEGE
  Achtung:
  Das Gerät vor der Reinigung immer ausschalten, von
  der Stromversorgung trennen und vollständig abkühlen
  lassen.
  Reinigung
  • Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven
  Reinigungsmittel, Scheuermittel oder scharfen
  Gegenstände wie harte Bürsten oder Messer.
  • Reinigen Sie die Außenseite des Gehäuses mit

  27 • Page 28

  Bedienungsanleitung TM-6669
  einem feuchten Tuch.
  • Trocknen Sie die Außenseite mit einem trockenen
  Tuch nach.
  • Befüllen Sie den Mixerbehälter zur Hälfte mit
  lauwarmem Wasser und geben Sie etwas Spülmittel
  zu.
  • Schalten Sie den Mixer einige Sekunden gemäß
  den im Abschnitt „Gebrauch“ beschriebenen
  Anweisungen ein.
  • Nehmen Sie den Mixerbehälter vom Motorgehäuse,
  wenn sich die Klingeneinheit nicht mehr dreht.
  • Reinigen Sie den Dosierbecher, den Deckel und den
  Mixerbehälter in warmem Wasser mit Spülmittel.
  Spülen Sie die Teile danach ab und trocknen Sie sie
  gründlich.
  ACHTUNG
  Die Klingen im Mixer sind sehr scharf. Versuchen Sie
  niemals selbst die Klingen zu lösen und seien Sie bei
  der Reinigung der Klingen vorsichtig. Vermeiden Sie
  jeglichen Körperkontakt mit den Klingen. Sie können
  sich schwer verletzen.

  AUFBEWAHRUNG
  Stellen Sie den Mixer mit geschlossenem Deckel an
  einen trockenen Ort.

  28

  TECHNISCHE DATEN
  TM-6669
  Leistung:

  350 W

  Spannung:

  230 V – 50 Hz

  Inhalt

  1250 ml • Page 29

  Garantiebedingungen
  Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Gerätes aus dem
  TOMADO-Sortiment.

  Garantiebedingungen
  • TOMADO gewährt 2 Jahre Garantie auf alle Fehler
  in Folge verborgener Mängel, die das Gerät für den
  normalen Gebrauch untauglich machen.
  • Die Garantiefrist beginnt mit dem Kauf; bewahren Sie
  den Kaufbeleg deshalb sorgfältig auf.
  • Innerhalb dieses Garantiezeitraumes werden eventuelle
  herstellungs- und/oder materialbedingte Fehler
  unentgeltlich durch uns behoben, sei es durch Reparatur,
  Auswechseln von Teilen oder Austausch des Geräts.
  • Der Garantieschein muss zum Kaufzeitpunkt vom
  Verkäufer ausgefüllt werden.
  • Reparaturen werden nur dann im Rahmen der Garantie
  ausgeführt, wenn (durch den ausgefüllten Garantieschein
  und den zugehörigen Kaufbeleg) nachgewiesen wird,
  dass die Garantieleistung innerhalb der Garantiefrist
  beansprucht wird.
  • Die Garantie erlischt, wenn der Fehler durch Schäden
  aufgrund von Unfall, unsachgemäßer Verwendung bzw.
  Fahrlässigkeit (z. B. schlechte Reinigung) entstanden
  ist oder wenn Eingriffe oder Reparaturen nicht beim
  Kundendienst von TOMADO durchgeführt wurden
  (letzteres gilt nicht für eine Demontage, wie sie in der
  Bedienungsanleitung angegeben ist).
  • Eine Garantieverpflichtung besteht außerdem nicht
  bei einem Anschluss an falsche Netzspannung, bei
  Nichtbefolgung der Bedienungsanleitung und bei
  normaler Abnutzung des Geräts.
  • Ebenso wenig sind solche Schäden von der Garantie
  abgedeckt, die durch nicht rechtzeitiges Entkalken
  von Geräten entstehen und zwar unabhängig davon,
  welche Wassersorte verwendet wurde (insbesondere bei

  Dampfbügeleisen, Kaffeemaschinen und Wasserkochern).
  • TOMADO übernimmt keine Haftung für Sach- oder
  Personenschäden in Folge eines Anschlusses des
  Geräts an Einrichtungen, die nicht den vor Ort
  geltenden Sicherheitsbestimmungen oder technischen
  Normen entsprechen (z. B. eine untaugliche
  Steckdose). Die Garantie berechtigt in keinem Fall zu
  Schadensersatzansprüchen.
  • Weitergehende Schadensansprüche, unter anderem
  wegen Beschädigung, sind ausgeschlossen, sofern nicht
  zwingend gesetzlich vorgeschrieben.
  • Andere als die oben genannten Garantiebedingungen
  werden von uns nicht angewandt.

  Kundendienst
  Informationen sind schriftlich (portofrei) unter der
  nachstehenden Adresse erhältlich:
  TOMADO Kundendienst
  Antwoordnummer 19016
  1000 VC Amsterdam
  Niederlande
  Was tun, wenn das Gerät nicht funktioniert?
  Wenn Ihr Gerät Mängel aufweist, wenden Sie sich bitte
  an Ihren Händler. Der Händler wird veranlassen, dass
  die Mängel so schnell wie möglich behoben werden.

  Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist

  Reparaturen sind auch außerhalb der Garantiefrist
  jederzeit möglich.
  Hierdurch fallen jedoch Kosten an.

  29 • Page 30

  Milieu - Environnement - Environment - Umwelt

  30

  Aanwijzingen ter bescherming van het
  milieu
  Dit product mag aan het einde van zijn
  levensduur niet bij het normale huisafval
  worden gedeponeerd, maar dient bij een
  487
  speciaal inzamelpunt voor het hergebruik
  van elektrische en elektronische apparaten te
  worden aangeboden. Het symbool op artikel,
  gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op.
  De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik.
  Met het hergebruik van gebruikte apparaten of
  grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de
  bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

  Guidelines for protection of the
  environment
  This appliance should not be put into the
  domestic garbage at the end of its useful life,
  but must be disposed of at a central point for
  487
  recycling of electric and electronic domestic
  appliances. This symbol on appliance, instruction
  manual and packaging puts your attention to this
  important issue. The materials used in this appliance
  can be recycled. By recycling used domestic appliances
  you contribute an important push to the protection
  of our environment. Ask your local authorities for
  information regarding the point of recollection..

  Renseignements pour la protection de
  l’environnement
  Ce produit ne devrait pas être mis dans les
  déchets ménager à la fin de son existence
  mais doit être remis à une point de ralliement
  487
  pour des produits électroménager et
  électronique. Ce symbole sur article, mode d’emploi
  et boite vous indique ce recyclage. Les matières de cet
  article sont appropriées pour recyclage. Par le recyclage
  des appareils ou de ses matières premières vous
  contribuez à la protection de notre environnement.
  Renseignez-vous auprès les autorités locales pour cet
  endroit de rassemblement.

  Umweltschutzhinweise
  Dieses Produkt darf am Ende seiner
  Lebensdauer nicht mit dem normalen
  Hausmüll entsorgt werden, sondern muss
  bei einer speziellen Sammelstelle für die
  487
  Wiederverwertung von elektrischen und
  elektronischen Geräten abgegeben werden. Das
  Symbol auf dem Artikel, der Bedienungsanleitung und
  der Verpackung weist Sie darauf hin. Die verwendeten
  Grundstoffe sind für die Wiederverwertung geeignet.
  Mit der Wiederverwertung der gebrauchten Geräte
  und Grundstoffe leisten Sie einen wichtigen Beitrag
  zum Umweltschutz. Erkundigen Sie sich bitte bei den
  örtlichen Behörden nach der betreffenden Sammelstelle. • Page 31 • Page 32

  Type nr. TM-6669

  Art. nr. 1705.128


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tomado TM-6669 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tomado TM-6669 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,27 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info