782362
296
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/296
Nächste Seite
296
Garancija HR
Vidljive štete se moraju prijaviti u roku od 8 dana od primitka robe U suprotnom slučaju kupac
gubi pravo na reklamaciju. Mi jamčimo za naše strojeve u slučaju ispravnog postupanja tijekom
perioda zakonskog jamstva tako što zamijenjujemo besplatno bilo koji dio stroja koji dokazano
postane neupotrebljiv uslijed neispravnog materijala ili grešaka u proizvodnji u tom vremenskom
periodu Za dijelove koje mi nismo proizveli jamčimo samo ukoliko imamo pravo na reklamaciju
prema dobavljačima Troškove za ugradnju novih dijelova snosi kupac Molbe za smanjenjem
cijene kao i sve druge reklamacije zbog šteta su isključene.
ruka CZ
Viditelné vady jsou poukazatelné během 8 dní od obdržení zboží, jinak ztrácí zákazník všechny
nároky týkající se takovýchto vad. Poskytujeme záruku na naše stroje, s kterými je správně
zacházeno, na dobu zákonnné záruční lhůty začínající od doručení tak, že bezplatně vyměníme
každou část stroje, která se během této doby může stát prokazatelně nepoužitelnou následkem
materiálové či výrobní vady. Na díly, které sami neopravujeme, poskytujeme záruku pouze v
rozsahu , v němž nám přísluší nárok na záruční plnění vůči subdodavateli . Náklady na instalaci
nového dílu nese zákazník. Nárok na výměnu zboží, na slevu a jiné nároky na odškodnění jsou
vyloučené.
Gwarancja PL
Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłaszane w przeciągu 8 dni od daty otrzymania towaru, w
przeciwnym wypadku, prawo do reklamacji wygasa. Gwarantujemy, że w czasie trwania gwarancji
wymienimy wszelkie części maszyny, które okażą się niesprawne na skutek wad materiału z jakie-
go zostały wykonane lub błędów w produkcji bez dodatkowych opłat pod warunkiem, że maszyna
będzie obsługiwana zgodnie z zaleceniami. W odniesieniu do części nie produkowanych przez
nas, gwarancja obowiązuje tylko w przypadku naszych dostawców. Koszty instalacji nowych części
są ponoszone przez klienta. Odszkodowania wynikłe z uszkodzeń maszyny oraz redukcje ceny
zakupu maszyny w ramach reklamacji nie będą rozpatrywane.
Garanti
SE
Med denna maskin följer en 24 månaders garanti. Garantin täcker endast material- och kon-
struktionsfel. Defekta delar ersätts utan omkostningar, men kunden står för installationen. Vår
garanti täcker endast orginal-delar. Anspråk på garanti öreligger inte för: garantin täcker ej,
transportskador, skador orsakade av felaktig behandling och då skötselföreskrifter inte beaktats.
Vidare kan garantikrav endast ställas för maskiner som inte har reparerats av tredje part.
Garantii EE
Ilmselgetest vigadest tuleb teatada 8 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist, vastasel juhul
kaotab ostja kõik õigused garantiile nimetatud vigade tõttu. Õige käsitsemise korral anname oma
masinatele garantii seadusega ettenähtud ajaks alates kauba üleandmisest nii, et vahetame
tasuta välja kõik masina osad, mis nimetatud aja jooksul peaks muutuma kasutuskõlbmatuks
materjali- või tootmisvea tõttu. Osade eest, mida me ise ei tooda, anname garantii vaid selles osas,
mis tarnija on meile garanteerinud. Uute osade paigaldamise kulud kannab ostja. Muutmis- ja
amortisatsiooninõuded ning muud kahjutasunõuded välistatakse.
Garantija LV
Acīmredzami defekti ir jāpaziņo 8 dienu laikā no preces saņemšanas. Pretējā gadījumā pircēja
tiesības pieprasīt atlīdzību par šādiem defektiem ir spēkā neesošas. Mēs dodam garantiju savām
iekārtām, ja pircējs pret tām atbilstoši izturas garantijas laikā. Mēs apņemamies bez maksas piegā-
dāt jebkuru rezerves daļu, kas iespējams kļuvusi nelietojama bojātu materiālu vai ražošanas defek-
tu dēļ šajā laika periodā. Attiecībā uz rezerves daļām, kuras nav mūsu ražotas, mēs garantējam
tikai gadījumā, ja mums ir garantija no saviem piegādātājiem. Jauno detaļu uzstādīšanas izmaksas
ir jāuzņemas pircējam. Pirkuma atcelšana vai pirkuma cenas samazināšana, kā arī jebkuras citas
prasības par bojājumu atlīdzināšanu netiek izskatītas.
Garantija LT
Dėl akivaizdžiai matomų defektų turi būti informuota per 8 dienas nuo įrenginio gavimo momento.
Kitu atveju pirkėjo teisė reikšti pretenziją dėl šių defektų yra negaliojanti. Savo įrenginiams mes
garantuojame įstatymo nustatytą pilną aptarnavimą garantinio laikotarpio metu, jei yra laikomasi
gamintojo-vartotojo susitarimo ir mes pažadame nemokamai pakeisti bet kurias mašinos dalis,
sugedusias dėl blogos medžiagos ar gamyklinio broko. Mes neatsakome už dalis, pagamintas ne
mūsų ir jūsų gautas iš kito tiekėjo. Naujų dalių montavimo kaštai yra pirkėjo atsakomybė. Pirkimo
nutraukimas ar pirkimo kainos sumažinimas, kaip ir bet kurios kitos pretenzijos dėl nuostolių nebus
patenkinamos.
Ábyrgð IS
Augljósar skemmdir verður að tilkynna innan 8 daga frá viðtöku vörunnar. Annars er réttur kau-
panda um bætur vegna slíka skemmda ógildur. Við ábyrgjumst, í tilfelli réttrar meðhöndlunar yr
lögbundið ábyrgðartímabil frá afhendingu, að við skiptum um hvern vélarhlut án kostnaðar sem
ónothæfur er vegna gallaðs efnis eða skemmda í framleiðslu innan ákveðins tímabils. Af því er
tekur til hluti sem ekki eru framleiddir af
okkur, ábyrgjumst við af því leiti aðeins að við eigum rétt á ábyrgðarkröfum gagnvart birgðasölum.
Kostnaður vegna uppsetningar á nýjum hlutum skal falla í skaut kaupanda. Ógilding sölu eða
afsláttur á kaupverði sem og aðrar kröfur vegna skemmda eru undanskildar.
Garanti TR
Apaçık kusurları malların alınmasından 8 gün içinde bildirilmesi gerekir, aksi takdirde alıcı bu
kusurları için tüm talepler kaybeder. Biz ücretsiz, yararsız olmalıdır malzeme veya işçilik üst üste
saptanabilir bu süre içinde her bir parça takmadan böyle bir şekilde teslim tarihinden itibaren zımni
garanti süresine uygun tedavi ile makinelerde bir garanti veriyoruz. Biz tedarikçiler karşı garanti
talepleri hakkı olarak kendimizi üretmek değil bu parça için, biz, sadece teminat olun. Alıcıya yeni
parçaların yerleştirilmesi için maliyetleri. Dönüşüm ve azaltma iddiaları ve diğer tazminat talepleri
dahil değildir.
гаранция BG
Очевидни недостатъци трябва да бъдат докладвани в рамките на 8 дни от получаването на
стоки, в противен случай купувачът губи всякакви претенции за такива дефекти. Предлагаме
гаранция на нашите машини с правилното лечение на срока на действие на косвена
гаранция от датата на доставка по такъв начин, че ние замени всяка част в рамките на
това време открива в един ред в материала или изработката трябва да бъде безполезно,
безплатно. За части, които ние не се произвеждат, ние правим само като гаранция, като
имаме право на гаранционни искове срещу доставчици. Разходите за вмъкване на нови
части на купувача. Преобразуване и намаляване вземания и други исковете за обезщетения,
са изключени.
Garanti NO
Åpenbare mangler skal meldes innen 8 dager etter at varen er mottatt, ellers taper kunden
samtlige krav pga slik mangel. Vi gir garanti for at våre maskiner ved riktig behandling under
den rettslige garantitidens varighet, fra overlevering, på den måten at vi erstatter kostnads-
fritt hver maskindel, som innen denne tiden påviselig er ubrukbar som følge av material- eller
produksjonsfeil. For deler som vi ikke produserer selv, yter vi garanti kun i den utstrekning som
garantikrav mot underleverandør tilkommer oss. Kjøperen bærer kostnadene ved montering av
nye deler. Endrings- og verditapskrav og øvrige skadeerstatningskrav er utelukkede.
Гарантия RU
Об очевидных дефектах необходимо уведомить в течение 8 дней после получения товара. В
ином случае все претензии покупателя по таким дефектам не принимаются. Мы предостав-
ляем гарантию на наши машины при условии правильного обращения с ними. Гарантия дей-
ствует с момента передачи машины в течение установленного законом гарантийного срока.
В течение этого времени мы гарантируем бесплатную замену любой части машины, если
они стали непригодны к использованию в результате доказуемых ошибок в применяемых
материалах или при изготовлении. На части машины, которые мы не изготавливаем сами,
мы предоставляем гарантии в той мере, насколько нас касаются рекламационные претензии
к изготовителям. Расходы по замене деталей несет покупатель. Претензии на расторжение
договора купли-продажи, штрафы и прочие требования о возмещении ущерба исключаются.
Garantie NL
Zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld,
zo niet verliest de verkoper elke aanspraak op grond van deze gebreken. Onze machines
worden geleverd met een garantie voor de duur van de wettelijke garantietermijn. Deze termijn
gaat in vanaf het moment dat de koper de machine ontvangt. De garantie houdt in dat wij elk
onderdeel van de machine dat binnen de garantietermijn aantoonbaar onbruikbaar wordt als
gevolg van materiaal- of productiefouten, kosteloos vervangen. De garantie vervalt echter bij
verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van de machine. Voor onderdelen die wij niet zelf
produceren, geven wij enkel de garantie die wij zelf krijgen van de oorspronkelijke leverancier.
De kosten voor de montage van nieuwe onderdelen vallen ten laste van de koper. Eisen tot het
aanbrengen van veranderingen of het toestaan van een korting en overige schadeloosstellings-
claims zijn uitgesloten.
scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH | Günzburger Str. 69 |
D-89335 Ichenhausen | www.scheppach.com
296

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Toolson KGZ2550PRO wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info