35045
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
222
Mogen wij u danken voor de aankoop van ons product. We
wensen er u veel plezier mee. Neem dit document volledig door,
alvorens uw nieuwe Webtalker 6000 voor Skype™ in gebruik te
nemen. In geval van problemen neemt u contact op met onze
dienst na verkoop.
Het CE-symbool bevestigt dat de telefoon in overeenstem-
ming is met de EG-richtlijnen. Wij verklaren hierbij
dat de Webtalker 6000 in overeenstemming is met de essentle
vereisten en andere relevante voorwaarden van de R&TTE Richtlijn
1999/5/EEG. De conformiteitsverklaring is beschikbaar in de
gebruikershandleiding op www.topcom.net/cedeclarations.php
De Webtalker 6000 is onderworpen aan de Europese
richtlijn 2002/96/EG, wat betekent dat het niet mag worden
meegegeven met het gewone huishoudelijke afval. Om
eventuele schade aan het milieu of de volksgezondheid te
vermijden, dient u dit product van andere afvalstromen gescheiden
te houden zodat het op een milieuvriendelijke manier kan
worden gerecycled. Voor meer informatie over de beschikbare
ophaalmogelijkheden, kunt u contact opnemen met uw lokale
overheid of met de handelaar bij wie u dit product heeft gekocht.
Opmerkingen:
Deze installatiegids bevat de basisinstallatieprocedure en de
meest voorkomende functies van uw Webtalker. Voor de
beschrijving van meer geavanceerde functies raadpleegt u de
gebruikershandleiding op www.topcom.net/userguides.php
Skype™, SkypeMe™, SkypeOut™, SkypeIn™, Skype
Voicemail™, the whole world can talk for free™, het Skype-
logo en het S-logo zijn handelsmerken van Skype™.
I N S TA L L AT I E GID S
04 70
Beste klant
n e d e r l a n d s
NL DUALphone Inst.indd 222 27/04/2007 15:30:24
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Topcom Webtalker 6000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info