Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Comfortjuicer
model 99240
Handleiding citruspers
Manual citrus juicer
Mode d’emploi presse-agrumes
Bedienungsanleitung Zitruspresse
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Comfortjuicer
  model 99240

  Handleiding citruspers
  Manual citrus juicer
  Mode d’emploi presse-agrumes
  Bedienungsanleitung Zitruspresse • Page 2

  NL) Belangrijke veiligheidsvoorschriften
  Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen deze voorzorgsmaatregelen altijd gevolgd te
  worden:
  1. Lees alle instructies.
  2. Plaats de motorbasis niet in water of een andere vloeistof , ter bescherming tegen het risico van
  elektrische schokken.
  3. LET OP: Houd uit de buurt van kinderen. Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (inclusief
  kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, tenzij zij toezicht
  of instructies over het gebruik van het apparaat krijgen van een persoon die verantwoordelijk is
  voor hun veiligheid. Kinderen moet worden begeleid om ervoor te zorgen dat ze niet met het
  apparaat spelen.
  4. Wanneer het apparaat wordt gebruikt in de buurt van of door kinderen is intensief toezicht
  vereist. Dit apparaat is uitgerust met een mes met scherpe rand, laat het apparaat niet
  onbeheerd achter tijdens het gebruik.
  5. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, voor het opzetten
  van of afnemen van onderdelen en voor het schoonmaken.
  6. Vermijd contact met bewegende onderdelen.
  7. Bedien geen apparaten met beschadigd stroomsnoer, een beschadigde stekker of nadat het
  apparaat storing heeft, of gevallen of beschadigd is. Breng het apparaat terug naar het
  aankooppunt voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische aanpassing.
  8. Het gebruik van opzetstukken die niet zijn aangeraden of verkocht door de fabrikant kan leiden
  tot brand, elektrische schok of verwonding.
  9. Gebruik het apparaat altijd op een droge, vlakke ondergrond.
  10. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
  11. Laat het stroomsnoer niet over de rand van een tafel of toonbank hangen.
  12. Gebruik het product niet langer dan 5 minuten achter elkaar. Wanneer u het product langer wilt
  gebruiken, laat het dan eerst afkoelen.
  Zorg en reinigen
  LET OP: Dompel de motorbasis of het stroomsnoer niet onder in water of een andere vloeistof. • Page 3

  Onderdelen:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Transparante deksel
  Mes
  Perskegel
  Sapruimte met saptuit
  Tandwiel
  Beker (200 ml)
  Productbasis
  Deksel
  Onderstel

  Demonteren:
  1. Haal de perskegel uit de sapruimte. De sapruimte kunt u vervolgens loshalen van de
  productbasis door het schuifje aan de zijkant naar voren te schuiven.
  2. Om druppend sap te voorkomen, verwijder de kegels en de sapruimte samen.
  3. De beker kunt u opbergen in het vakje aan de onderkant van het product.
  Reinigen:
  Reinig voor gebruik alle onderdelen! Alle verwijderbare onderdelen kunnen met de hand worden
  gewassen in warm zeepwater. Was geen onderdelen met meer dan 40 graden in de vaatwasser,
  omdat de hoge temperaturen en agressieve reinigingsmiddelen negatieve gevolgen kunnen hebben
  voor de onderdelen. Veeg de motorbasis schoon met een vochtige doek. Niet onderdompelen in
  water of andere vloeistoffen.
  Door sterke natuurlijke kleurstoffen in de schil van citrusvruchten kan de sapruimte van kleur
  veranderen. Reinig het verkleurde gebied, met zuiveringssoda en water. Laat het ’s nachts staan en
  was het daarna in warm zeepwater.
  Tip voor fruitpersen:
  Er kan meer sap worden verkregen uit fruit dat op kamertemperatuur wordt bewaard. • Page 4

  Oude sinaasappelen met zachte huid kunnen scheuren bij gebruikt in uw duo citruspers.
  Balencia sinaasappelen hebben een hoog sapgehalte en zijn daarom de beste soort voor sap. Navel
  sinaasappelen zijn perfecte sinaasappelen om te eten, pitloos, eenvoudig te schillen en te splitsen. Ze
  zijn ook geschikt om te persen in uw duo citruspers.
  Stap 1:
  Steek de stekker in het stopcontact.
  Stap 2:
  De citruspers snijdt fruit in tweeën zonder gebruik te hoeven maken van borden of messen, geen
  verlies van sap.
  Stap 3:
  Plaats een helft van de sinaasappel op de kegel en plaats het volgende stuk fruit in het apparaat om
  het te snijden.
  Stap 4:
  Sluit het deksel, het sap wordt automatisch uit de helft geperst en de volgende sinaasappel wordt
  tegelijkertijd gesneden.
  Stap 5:
  plaats een glas of de beker onder de tuit om het sap op te vangen. Geniet van een heerlijk glas vers
  geperst sap.

  Service
  Als u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft over het product, kunt u contact
  opnemen met de Trebs klantenservice:
  Telefoonnummer: 0900-TREBS (0900-873 27 28), € 1.00 per gesprek + reguliere kosten telefonie.
  Email: info@trebs.nl
  Trebs BV
  Thermiekstraat 1a
  6361 HB Nuth
  Nederland
  Email: info@trebs.nl
  Internet: www.trebs.nl

  CE • Page 5

  GB) Important Safeguards
  When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the
  following.
  1. Read all instructions.
  2. To protect against risk of electrical shock do not put the motor base in water or other liquid.
  3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
  sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
  supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
  safety.
  4. Close supervision is necessary when this appliance is being used by or near children. This
  appliance has a knife with sharp edge, do not leave the appliance unattended when not in use.
  5. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
  6. Avoid contacting moving parts.
  7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions,
  or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service
  facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
  8. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electrical
  shock or injury.
  9. Always use the appliance on a dry level surface.
  10. Do not use outdoors.
  11. Do not let cord hang over edge of table or counter.
  12. Do not use the product for more than 10 minutes. If you want to use the product longer, please
  wait till it cools down.
  Parts: • Page 6

  Care and cleaning
  Do not immerse motor base or cord in water or any other liquid.
  To disassemble:
  1. Slide out juice container and drip tray. Push the slider on the side to the front.
  2. To prevent juice dripping remove the cones and juicing chamber together.
  3. The juicer cup you will find under the body base.
  To clean:
  All removable parts may be washed by hand in hot soapy water. Due to the strong natural colorings
  in the skin of citrus fruits, the juicing chamber may change color. To clean spread affected area with
  soda and water. Allow to stand overnight and wash in hot soapy water. Do not place parts in the
  dishwasher over 40 degrees, as the high temperatures and harsh cleaning agents may adversely
  affect the parts. Wipe the motor base with a clamp cloth. Do not immerse in water or any liquid.
  Tip for juicing
  More juice is obtained from fruit stored at room temperature.
  Old oranges with softened skins may tear when used in your duo lemon squeezer.
  Balencia oranges have e very high juice content, and therefore, are the best variety to juice. Navel
  oranges are a perfect eating orange, seedless, easy to peel and segment.

  Step 1:
  Plug the plug into the socket.
  Step 2:
  Powerful duo lemon squeezer cuts fruit into half without the mess of boards or knives plus, no loss of
  juice.
  Step 3:
  Both halves are placed onto serrated cones with the next piece of fruit positioned for cutting.
  Step 4:
  Close the lid, juice is squeezed automatically from the two halves and cut the next orange at the
  same time.
  Step 5:
  Put a glass or the juicer cup under the juicer bowl to collect the juice.
  Service
  If you have any further questions about the product after reading this manual, please contact the
  Trebs customer service: info@trebs.nl.
  Trebs BV
  Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nuth, The Netherlands, Email: info@trebs.nl, Internet: www.trebs.nl
  CE • Page 7

  FR) Précautions importantes
  L’utilisation de tout appareil électrique exige le respect de certaines mesures de sécurité
  élémentaires, notamment les suivantes :
  1. Lisez toutes les instructions.
  2. Afin de vous prémunir contre tout risque de décharges électriques, ne plongez pas le moteur
  dans l’eau ou tout autre liquide.
  3. TRES IMPORTANT : N’immergez pas l’unité dans de l’eau ou tout autre liquide, n’utilisez pas
  l’unité près d'un évier rempli d'eau, n'immergez aucune pièce du bloc moteur dans de l'eau.
  Assurez-vous de maintenir la base de l’appareil au sec, veillez à ce que celle-ci n’entre pas en
  contact avec de l’eau (éclaboussures, etc.), ne l’utilisez pas les mains mouillées.
  4. Surveillez étroitement les enfants lorsque ceux-ci utilisent tout appareil ou lorsque tout appareil
  est utilisé en leur présence. Cet appareil possède une lame tranchante, ne laissez pas l’appareil
  sans surveillance lorsque celui-ci fonctionne.
  5. Débranchez le mélangeur de la prise de courant après utilisation, à l’installation ou au
  démontage des pièces et avant de le nettoyer.
  6. Evitez tout contact avec les pièces mobiles.
  7. Ne vous servez pas d’un appareil dont le cordon ou la fiche est abîmé(e), ni d’un appareil qui
  fonctionne mal ou qui a pu s’endommager en tombant ou autre. Retournez l’appareil au centre
  de réparation agréé le plus proche à des fins de vérification, de réparation ou de réglage
  électrique ou mécanique.
  8. L’utilisation d’accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut entraîner des
  risques d’incendies, d’électrocutions ou de blessures.
  9. Utilisez toujours l’unité sur une surface plane et sèche.
  10. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
  11. Ne pas laisser le cordon pendre au bord d’une table ou d’un comptoir.
  Soin et nettoyage
  Ne plongez pas le cordon ou le moteur dans l’eau ou tout autre liquide. • Page 8

  Composants :

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Couvercle transparent
  Couteau
  Cône de presse
  Place de jus
  Pignon
  Coupe (200 ml)
  Base de produit
  Couvercle
  Basis

  Désassemblage de l’unité :
  1. Téléchargez le cône de la presse de le place de jus. Vous pouvez alors déconnecter le place de jus
  le produit de base par le curseur sur le côté pour glisser vers l'avant.
  2. Pour retirer le couvercle, le couvercle s'ouvre complètement et appliquer une pression avec les
  pouces. Le couvercle se débloque de le place de jus.
  3. La coupe vous pouvez le stocker dans la zone en bas du produit.
  Nettoyage :
  Toutes les pièces amovibles peuvent être lavées à la main avec une solution d’eau chaude
  savonneuse. En raison des puissants colorants naturels présents dans la peau u citron, le récepteur
  de jus peut se décolorer. Vous pouvez nettoyer les taches avec une pâte épaisse de bicarbonate de
  soude et de l’eau. Laissez la solution agir pendant une nuit puis rincez avec de l’eau chaude
  savonneuse. Ne lavez pas les pièces amovibles au lave-vaisselle sous une température supérieure à
  40 degrés, les hautes températures et nettoyants agressifs peuvent endommager ces pièces. Essuyez
  le moteur à l’aide d’un chiffon humide. Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide. • Page 9

  Astuces de confection de jus :
  Vous obtiendrez davantage de jus des fruits rangés à température ambiante.
  Les vieilles oranges avec la peau adoucie peuvent de décomposer lorsqu’utilisées avec votre pressecitron 2 en 1.
  Les oranges de Valence contiennent beaucoup de jus, celles-ci sont donc une variété recommandée
  pour al confection de jus. Les oranges Navel sont très adaptées à la consommation, celles-ci ne
  contiennent pas de graines, sont aisées à couper et à éplucher.

  Étape 1 :
  Le puissant presse-citron 2 en 1 coupe les fruits en deux sans la nécessité d’employer une planche de
  découpe et un couteau, de plus, les fruits ne subiront aucune perte de jus.
  Étape 2 :
  Les deux moitiés du fruit sont placées sur des cônes, le prochain fruit à découper se positionne
  automatiquement pour la découpe.
  Étape 3 :
  Refermez le couvercle, le jus est automatiquement extrait et le fruit positionné est
  automatiquement coupé en deux.
  Étape 4 :
  La capacité (200 ml) du récepteur de jus permet, avec le filtre amovible, de servir du jus avec ou sans
  pulpe. Au choix.

  Service
  Pour toute question, contactez le service clientèle Trebs :info@trebs.nl
  Trebs BV
  Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nuth, Nederland, Email: info@trebs.nl, Internet: www.trebs.nl
  CE • Page 10

  DE) Wichtige Sicherheitshinweise
  Bei der Benutzung elektrischer Geräte beachten Sie stets allgemeine Sicherheitshinweise wie die
  nachstehenden:
  1. Lesen Sie alle Anleitungen aufmerksam vor der Inbetriebnahme des Geräts durch.
  2. Zur Vermeidung von Stromschlag tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder sonstige
  Flüssigkeiten ein.
  3. SEHR WICHTIG: Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten ein und
  benutzen Sie es nicht in unmittelbarer Nähe von Waschbecken oder Spüle. Achten Sie darauf,
  dass die Motoreinheit nicht nass wird (Spritzwasser usw.) und bedienen Sie das Gerät nicht mit
  nassen Händen.
  4. VORSICHT: Bewahren Sie das Gerät kindersicher auf. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch
  Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen
  Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie wurden zum
  Gebrauch des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person angeleitet und
  beaufsichtigt. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
  Gerät spielen.
  5. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen. Das Gerät hat ein Messer mit
  einer sehr scharfen Klinge, lassen Sie es während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
  6. Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie Zubehörteile ansetzen oder abnehmen und vor dem
  Reinigen.
  7. Berühren Sie keine beweglichen Teile.
  8. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, wenn es einmal
  heruntergefallen oder anderweitig beschädigt ist oder wenn es zu Fehlfunktionen kommt. Ein
  beschädigtes Netzkabel muss vom autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  9. Die Benutzung nicht vom Hersteller empfohlener oder mitgelieferter Zubehörteile kann zu Feuer,
  Stromschlag oder Verletzung führen.
  10. Stellen Sie das Gerät stets auf einer ebenen, trockenen Arbeitsfläche auf.
  11. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
  12. Lassen Sie das Netzkabel nicht herunterhängen.
  13. Benutzen Sie das Gerät nicht langer als 10 Minuten. Wenn Sie das Gerät langer brauchen
  möchten, lass das Gerät abkühlen.
  Reinigung und Pflege
  Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten ein. • Page 11

  Teilen:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Transparanter Deckel
  Messer
  Presse-Kegel
  Saftbehälter
  Zahnrad
  Becher (200 ml)
  Produkt Basis
  Deckel
  Grundplatte

  Zerlegen:
  1. Ziehen Sie den Saftbehälter und die Tropfwanne heraus. Mach das bitte durch den Schieberegler
  auf der Seite nach vorne zu schieben.
  2. Damit kein Saft herunter tropft, nehmen Sie die Entsafterkegel und den Saftbehälter gemeinsam
  ab.
  3. Platzen Sie ein Glas oder die Becher (200 ml) unter der Saftbehälter um den Saft zu sammeln.

  Reinigung:
  Alle abnehmbaren Zubehörteile können mit der Hand in heißem Spülwasser abgewaschen werden.
  Aufgrund der natürlichen Färbung der Schalten von Zitrusfrüchten kann sich der Saftbehälter
  verfärben. Zum Reinigen benutzen Sie bitte eine Paste aus Backsoda und Wasser. Lassen Sie sie über
  Nacht einwirken und waschen Sie die Paste dann mit heißem Spülwasser ab. Waschen Sie die Teile
  nicht im Geschirrspüler über 40 Grad, hohe Temperaturen und aggressive Reinigungsmittel können
  die Teile beschädigen. Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab. Nicht in Wasser
  oder sonstige Flüssigkeiten eintauchen. • Page 12

  Tipps zum Entsaften
  Die Saftausbeute von Früchten ist größer bei Zimmertemperatur.
  Ältere Orangen mit weicher Schale können in der Duo Zitruspresse aufreißen.
  Valencia orangen haben einen sehr hohen Saftanteil und sind daher bestens zum Entsaften geeignet.
  Navelorangen sind perfekte Tafelorangen, kernlos, einfach zu schälen und zu teilen. Es ist eine
  Schritt 1:
  Die leistungsstarke Duo Zitruspresse schneidet die Frucht ohne die Ferkelei auf Schneidbrett und
  Messer und ohne Saftverlust in zwei Hälften.
  Schritt 2:
  Beide Hälften werden auf die gezackten Entsafterkegel gesetzt, die nächste Frucht wird zum
  Schneiden bereitgestellt.
  Schritt 3:
  Schließen Sie den Deckel, die beiden Hälften werden automatisch entsaftet und die nächste Orange
  wird gleichzeitig halbiert.
  Schritt 4:
  Der extra große Saftbehälter (200 ml) erleichtert mit seinem abnehmbaren Durchschlag das
  Ausgießen und Servieren mit oder ohne Fruchtfleisch, ganz nach Ihrem Geschmack.
  Kundendienst
  SERVICE
  Der Service in Deutschland wird durchgeführt von:
  TREBS Service
  Service Center Feuerbach KG
  Cornelius Straße 75
  40215 Düsseldorf
  Tel 0211-381007
  Fax 0211-370497
  E-Mail: trebs-service@t-online.de
  Internet: www.trebs-service.de
  CE


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Trebs 99240 Comfortjuicer wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Trebs 99240 Comfortjuicer in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info