Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
BL4464
EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedienungsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
RU | Руководство по
эксплуатации
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ
1
2
3
4
5
WWW.TRISTAR.EU
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
ENInstruction manual
SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
This appliance shall not be used by children.
This appliance can be used by persons with
reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children. Cleaning and
user maintenance shall not be made by
children.
To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
Switch off the appliance and disconnect from
supply before changing accessories or
approaching parts that move in use.
Always disconnect the device from the supply
if it is left unattended and before assembling,
disassembling or cleaning.
It is absolutely necessary to keep this
appliance clean at all times, because it comes
into direct contact with food.
NOTE: The chopping blades are very sharp,
avoid physical contact during emptying and
cleaning the device, you can seriously injure.
This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
By clients in hotels, motels and other residential type environments.
Bed and breakfast type environments.
Farm houses.
PARTS DESCRIPTION
1. Lid with feeding shaft
2. Jar
3. Blades
4. Speed selector
5. Base
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
Caution! Run the blender no longer than 1 minute continuous, after
that always cool the blender for 1 minute.
USE
Place the base on a flat stable surface, not near a sink filled with water
or a similar setting. Make sure the appliance is not connected to the
main supply and the speed selector is in the 'off' position.
Fit the jar on the motor unit.
Turn the jar counterclockwise until it clicks into place.
Put the ingredients in the blender jar.
Note: never fill with ingredients that are hotter than 80 °C
Place the lid on the jug and turn it anti-clockwise, ensuring that the lid
locks securely into the jug. If this is not the case, the safety lock will
prevent the device from starting to work.
Select '1' for the slow modus , select '2' for a faster mode, select 0 to
turn off the appliance. For a short and fast operation, select the Pulse
mode, you need to hold down the switch in this position, not longer
than 1 minute, due to possible overheating of the engine. Allow the
unit to cool down before further use.
CLEANING AND MAINTENANCE
Always remove the plug from the socket when the device will be
cleaned.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
Components that have come into contact with food can be cleaned in
soapy water.
The components are not suitable for cleaning in a dishwasher. If
exposed to heat or caustic cleaners they might become misshapen or
discoloured.
For easy storage the jar can be put upside down on the base, then
place the lid on the jar. This takes up less space.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
verstrikt kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen. Dit apparaat kan worden gebruikt
door personen met verminderde geestelijke,
zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan
ervaring of kennis, mits zij onder toezicht staan
of instructies krijgen over hoe het apparaat op
een veilige manier kan worden gebruikt alsook
de gevaren begrijpen die met het gebruik
samenhangen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Houd het apparaat en het
netsnoer buiten bereik van kinderen. Reiniging
en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker
uit het stopcontact, voordat u accessoires
verwisselt of bewegende onderdelen benadert.
Koppel het apparaat te allen tijde los als er
geen toezicht is en alvorens het apparaat te
monteren, te demonteren of te reinigen.
Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te
houden, aangezien het in direct contact komt
met eetwaren.
LET OP: De hakmessen zijn zeer scherp.
Vermijd fysiek contact tijdens het legen en
reinigen van het apparaat. U kunt ernstig letsel
oplopen.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
soortgelijk gebruik, zoals:
Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
Bed&Breakfast-type omgevingen.
Boerderijen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Deksel met toevoerschacht
2. Kan
3. Messen
4. Snelheidsregelaar
5. Basis
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
producten.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.(Let op: Zorg er voor het
aansluiten van het apparaat voor dat het op het apparaat aangegeven
voltage overeenkomt met de plaatselijke
netspanning.Voltage:220V-240V 50/60Hz)
Let op! Laat de blender nooit langer dan 1 minuut continu draaien, en
laat de blender daarna altijd 1 minuut afkoelen.
GEBRUIK
Plaats de basis op een vlakke stabiele ondergrond en nooit in de buurt
van een met water gevulde gootsteen of of vergelijkbare situaties, zorg
ervoor dat de stekker niet in het stopcontact is geplaatst en dat de
snelheidsschakelaar op de 0 stand is geselecteerd.
Bevestig de kan op de motoreenheid.
Draai de kan tegen de klok in totdat deze vastklikt.
Doe de ingrediënten in de blenderkan.
Opmerking: vul nooit met ingrediënten die warmer dan 80 °C zijn
Plaats het deksel op de kan en draai het tegen de klok in. Controleer of
het deksel stevig vastzit in de kan. Als dat niet zo is, zorgt de
veiligheidsvergrendeling er mogelijk voor dat het apparaat niet werkt.
Voor langzaam selecteer stand 1, voor sneller stand 2, voor uitzetten
stand 0. Voor een korte snelle werking; selecteer de Pulse stand, u dient
de schakelaar vast te blijven houden in deze stand, maximaal 1 minuut
gebruiken, i.v.m. mogelijke oververhitting van de motor. Laat het
apparaat voldoende afkoelen voor verder gebruik.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat wordt
gereinigd.
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt
het apparaat.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
Onderdelen die in aanraking zijn gekomen met voedsel kunnen worden
gereinigd in sopwater.
De onderdelen zijn niet vaatwasser bestendig. Indien de onderdelen
worden blootgesteld aan hitte of bijtende reinigingsmiddelen, kunnen
deze vervormd of verkleurd raken.
Voor eenvoudige opslag kan de kan ondersteboven op de basis worden
geplaatst. Het deksel kan daarna op de kan worden geplaatst. Hierdoor
neemt het apparaat minder ruimte in beslag.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
entortillé.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par les
enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé par
des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites ou
manquant d'expérience et de connaissance,
sauf si elles sont surveillées ou si elles ont reçu
des instructions pour utiliser cet appareil en
toute sécurité en étant conscientes des dangers
liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil. Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants. Le
nettoyage et la maintenance utilisateur ne
doivent pas être confiés à des enfants.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
Éteignez l’appareil et débranchez-le du secteur
avant de changer les accessoires ou
d’approcher de parties amovibles durant le
fonctionnement
Débranchez toujours l'appareil du secteur si
vous quittez la pièce et avant de le monter, le
démonter ou le nettoyer.
Il est impératif de conserver cet appareil propre
en permanence car il est en contact direct avec
des aliments.
NOTE: Les lames du hachoir sont très
tranchantes. Évitez tout contact physique lors
du vidage et du nettoyage de l’appareil. Vous
pourriez vous blesser gravement.
Cet appareil est destiné à une utilisation
domestique et aux applications similaires,
notamment:
Coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de
travail.
Hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
Environnements de type chambre d’hôtes.
Fermes.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Couvercle avec trémie d’alimentation
2. Bol
3. Pales
4. Sélecteur de vitesse
5. Base
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
Branchez le cordon d’alimentation à la prise.(Remarque: Veillez à ce
que la tension indiquée sur l’appareil corresponde à celle du secteur
local avant de connecter l'appareil.Tension220-240V 50/60Hz)
Attention ! Ne pas faire fonctionner l’appareil plus de 1 minut en continu,
et toujours laisser reposer l’appareil pendant au moins 1 minut après
utilisation.
UTILISATION
Positionner le socle sur une surface plane et pas à coté d’un évier rempli
d’eau ou de quelque liquide que ce soit, assurez-vous que la fiche ne
soit pas insérée dans la prise et que le sélecteur de vitesse soit
positionné sur 0.
Placez le bol sur le bloc moteur.
Tournez le bol dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
Placez les ingrédients dans le bol mixeur.
Note : ne remplissez jamais avec des ingrédients à plus de 80°C
Placez le couvercle de la verseuse et tournez-la dans le sens
antihoraire, en veillant à ce que le couvercle soit parfaitement verrouillé
dans la verseuse. Si ce n'est pas le cas, le verrouillage de sécurité
empêche l'appareil de commencer à fonctionner.
Pour vitesse lente, sélectionner mode 1, mode 2 pour aller plus vite, 0
pour arrêt. Pour une utilisation rapide et courte, sélectionner le mode
intermittent, vous devrez cependant éviter de garder le bouton appuyé
dans cette position, pour éviter tout risque de surchauffe du moteur.
Laisser l’appareil refroidir avant une nouvelle utilisation.
NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Débranchez toujours la fiche de la prise lors du nettoyage de l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne sont pas lavables au lave-vaisselle.
Les composants qui ont touché les aliments peuvent être nettoyés à
l’eau savonneuse.
Les pièces ne vont pas au lave-vaisselle. En cas d'exposition à la
chaleur ou des détergents caustiques, une déformation ou une
décoloration est possible.
Pour faciliter le rangement, le bol peut être mis à l'envers sur le socle,
puis placez le couvercle sur le bol. Il prendra ainsi moins d'espace.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.tristar.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es am Netz angeschlossen ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet
werden. Dieses Gerät darf von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern. Reinigungs- und
Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern
ausgeführt werden.
Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
Schalten Sie das Gerät aus und trennen es von
der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile
wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.
Trennen Sie das Gerät immer von der
Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt
zurückgelassen wird sowie vor dem
Zusammenbau, der Zerlegung oder Reinigung.
Es ist absolut notwendig, das Gerät immer
sauber zu halten, weil es in direkten Kontakt mit
Nahrungsmitteln kommt.
HINWEIS: Die Hackmesser sind sehr scharf;
vermeiden Sie beim Entleeren und bei der
Reinigung des Geräts einen Körperkontakt. Sie
können sich ernsthaft verletzen!
Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt
und ähnlichen Anwendungen verwendet zu
werden, wie beispielsweise:
In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen
Bereichen.
Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
In Frühstückspensionen.
In Gutshäusern.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Deckel mit Befüllungsschacht
2. Behälter
3. Messer
4. Geschwindigkeitswähler
5. Sockel
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals
Scheuermittel.
Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose.(Hinweis: Stellen Sie
vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem Gerät
angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt.Spannung: 220V-240V50/60Hz, 500W)
Vorsicht! Nehmen Sie den Mixer nicht länger als 1 Minute
ununterbrochen in Betrieb. Anschließen den Mixer für 1 Minute abkühlen
lassen.
GEBRAUCH
Stellen Sie den Sockel auf eine stabile, ebene Fläche und nicht neben
ein wassergefülltes Waschbecken oder ähnlich. Stellen Sie sicher, dass
der Stecker nicht in der Steckdose steckt und der
Geschwindigkeitswahlschalter auf der 0-Stellung steht.
Setzen Sie den Behälter auf die Motoreinheit.
Drehen Sie den Behälter gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
Füllen Sie die Zutaten in das Mixergefäß.
Hinweis: Niemals mit Zutaten füllen, die heißer als 80 °C sind
Setzen Sie den Deckel auf den Behälter und drehen Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, dass er sicher einrastet. Andernfalls
verhindert die Sicherheitsverriegelung, dass das Gerät in Betrieb
genommen werden kann.
Wählen Sie 1 für den langsamen Modus, 2 für schnelleren Modus und 0
zum Abschalten. Wählen Sie für einen kurzen, schnellen Betrieb den
Impulsmodus. Sie sollten den Schalter in dieser Position nicht länger als
eine Minute gedrückt halten, um ein mögliches Überhitzen des Motors zu
verhindern. Lassen Sie das Gerät vor der weiteren Verwendung
abkühlen.
REINIGUNG UND PFLEGE
Vor der Reinigung des Geräts immer den Netzstecker ziehen.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
Komponenten, die mit Speisen in Berührung gekommen sind, können in
Seifenwasser gereinigt werden.
Die Komponenten sind nicht spülmaschinenfest. Wenn Sie Hitze oder
ätzenden Reinigungsmitteln ausgesetzt werden, können Sie sich
verformen oder verfärben.
Zum leichteren Verstauen wird der Behälter verkehrt herum über den
Sockel gestülpt und dann der Deckel aufgesetzt. Dies beansprucht
weniger Platz.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!
ESManual de instrucciones
SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Este aparato no debe ser utilizado por niños.
Este aparato puede ser usado por personas
con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas, o falta de experiencia y
conocimientos, si reciben supervisión o
instrucciones sobre el uso del aparato de forma
segura y comprenden los riesgos que implica.
Los niños no pueden jugar con el aparato.
Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños. Los niños no podrán
realizar la limpieza ni el mantenimiento
reservado al usuario.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
Apague el aparato y desconéctelo de la
alimentación antes de cambiar accesorios o
acercarse a piezas que se muevan durante el
uso.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  EN Instruction manual
  SAFETY

  EN | Instruction manual
  NL | Gebruiksaanwijzing
  FR | Mode d’emploi
  DE | Bedienungsanleitung
  ES | Manual de usuario
  PT | Manual de utilizador
  IT | Manuele utente
  SV | Bruksanvisning
  PL | Instrukcja obsługi
  CS | Návod na použití
  SK | Návod na použitie
  RU| Руководство по
  эксплуатации

  BL4464
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
  BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ

  1

  2

  3

  • By ignoring the safety instructions the
  manufacturer can not be hold responsible for
  the damage.
  • If the supply cord is damaged, it must be
  replaced by the manufacturer, its service
  agent or similarly qualified persons in order to
  avoid a hazard.
  • Never move the appliance by pulling the cord
  and make sure the cord can not become
  entangled.
  • The appliance must be placed on a stable,
  level surface.
  • The user must not leave the device
  unattended while it is connected to the supply.
  • This appliance is only to be used for
  household purposes and only for the purpose
  it is made for.
  • This appliance shall not be used by children.
  This appliance can be used by persons with
  reduced physical, sensory or mental
  capabilities or lack of experience and
  knowledge if they have been given
  supervision or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and understand
  the hazards involved. Children shall not play
  with the appliance. Keep the appliance and its
  cord out of reach of children. Cleaning and
  user maintenance shall not be made by
  children.
  • To protect yourself against an electric shock,
  do not immerse the cord, plug or appliance in
  the water or any other liquid.
  • Switch off the appliance and disconnect from
  supply before changing accessories or
  approaching parts that move in use.
  • Always disconnect the device from the supply
  if it is left unattended and before assembling,
  disassembling or cleaning.
  • It is absolutely necessary to keep this
  appliance clean at all times, because it comes
  into direct contact with food.
  • NOTE: The chopping blades are very sharp,
  avoid physical contact during emptying and
  cleaning the device, you can seriously injure.
  • This appliance is intended to be used in
  household and similar applications such as:
  – Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
  – By clients in hotels, motels and other residential type environments.
  – Bed and breakfast type environments.
  – Farm houses.

  4
  PARTS DESCRIPTION
  1. Lid with feeding shaft
  2. Jar
  3. Blades
  4. Speed selector
  5. Base

  5

  BEFORE THE FIRST USE
  • Take the appliance and accessories out the box. Remove the
  stickers, protective foil or plastic from the device.
  • Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
  cm. free space around the device. This device is not suitable for
  installation in a cabinet or for outside use.
  • Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
  parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
  • Put the power cable into the socket. (Note: Make sure the
  voltage which is indicated on the device matches the local voltage
  before connecting the device. Voltage 220V-240V  50/60Hz)
  • Caution! Run the blender no longer than 1 minute continuous, after
  that always cool the blender for 1 minute.
  USE
  • Place the base on a flat stable surface, not near a sink filled with water
  or a similar setting. Make sure the appliance is not connected to the
  main supply and the speed selector is in the 'off' position.
  • Fit the jar on the motor unit.
  • Turn the jar counterclockwise until it clicks into place.
  • Put the ingredients in the blender jar.
  • Note: never fill with ingredients that are hotter than 80 °C
  • Place the lid on the jug and turn it anti-clockwise, ensuring that the lid
  locks securely into the jug. If this is not the case, the safety lock will
  prevent the device from starting to work.
  • Select '1' for the slow modus , select '2' for a faster mode, select 0 to
  turn off the appliance. For a short and fast operation, select the Pulse
  mode, you need to hold down the switch in this position, not longer
  than 1 minute, due to possible overheating of the engine. Allow the
  unit to cool down before further use.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  • Always remove the plug from the socket when the device will be
  cleaned.
  • Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
  cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
  • Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
  device is not dishwasher proof.
  • Components that have come into contact with food can be cleaned in
  soapy water.
  • The components are not suitable for cleaning in a dishwasher. If
  exposed to heat or caustic cleaners they might become misshapen or
  discoloured.
  • For easy storage the jar can be put upside down on the base, then
  place the lid on the jar. This takes up less space.

  recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
  important push to the protection of our environment. Ask your local
  authorities for information regarding the point of recollection.
  Support
  You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

  NL Gebruiksaanwijzing
  VEILIGHEID

  • De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
  voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
  veiligheidsinstructies.
  • Als het netsnoer beschadigd is, moet het
  worden vervangen door de fabrikant, de
  onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
  personen met een soortgelijke kwalificatie om
  gevaar te voorkomen.
  • Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
  te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
  verstrikt kan raken.
  • Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
  ondergrond worden geplaatst.
  • De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
  achterlaten wanneer de stekker zich in het
  stopcontact bevindt.
  • Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
  gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
  is.
  • Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
  kinderen. Dit apparaat kan worden gebruikt
  door personen met verminderde geestelijke,
  zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan
  ervaring of kennis, mits zij onder toezicht staan
  of instructies krijgen over hoe het apparaat op
  een veilige manier kan worden gebruikt alsook
  de gevaren begrijpen die met het gebruik
  samenhangen. Kinderen mogen niet met het
  apparaat spelen. Houd het apparaat en het
  netsnoer buiten bereik van kinderen. Reiniging
  en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd
  door kinderen.
  • Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
  niet onder in water of andere vloeistoffen om
  elektrische schokken te voorkomen.
  • Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker
  uit het stopcontact, voordat u accessoires
  verwisselt of bewegende onderdelen benadert.
  • Koppel het apparaat te allen tijde los als er
  geen toezicht is en alvorens het apparaat te
  monteren, te demonteren of te reinigen.
  • Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te
  houden, aangezien het in direct contact komt
  met eetwaren.
  • LET OP: De hakmessen zijn zeer scherp.
  Vermijd fysiek contact tijdens het legen en
  reinigen van het apparaat. U kunt ernstig letsel
  oplopen.
  • Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
  soortgelijk gebruik, zoals:
  – Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
  – Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
  – Bed&Breakfast-type omgevingen.
  – Boerderijen.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Deksel met toevoerschacht
  2. Kan
  3. Messen
  4. Snelheidsregelaar
  5. Basis
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  • Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers,
  de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
  • Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
  minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
  geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
  • Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
  onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
  producten.
  • Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. (Let op: Zorg er voor het
  aansluiten van het apparaat voor dat het op het apparaat aangegeven
  voltage overeenkomt met de plaatselijke
  netspanning. Voltage: 220V-240V  50/60Hz)
  • Let op! Laat de blender nooit langer dan 1 minuut continu draaien, en
  laat de blender daarna altijd 1 minuut afkoelen.
  GEBRUIK
  • Plaats de basis op een vlakke stabiele ondergrond en nooit in de buurt
  van een met water gevulde gootsteen of of vergelijkbare situaties, zorg
  ervoor dat de stekker niet in het stopcontact is geplaatst en dat de
  snelheidsschakelaar op de 0 stand is geselecteerd.
  • Bevestig de kan op de motoreenheid.
  • Draai de kan tegen de klok in totdat deze vastklikt.
  • Doe de ingrediënten in de blenderkan.
  • Opmerking: vul nooit met ingrediënten die warmer dan 80 °C zijn
  • Plaats het deksel op de kan en draai het tegen de klok in. Controleer of
  het deksel stevig vastzit in de kan. Als dat niet zo is, zorgt de
  veiligheidsvergrendeling er mogelijk voor dat het apparaat niet werkt.
  • Voor langzaam selecteer stand 1, voor sneller stand 2, voor uitzetten
  stand 0. Voor een korte snelle werking; selecteer de Pulse stand, u dient
  de schakelaar vast te blijven houden in deze stand, maximaal 1 minuut
  gebruiken, i.v.m. mogelijke oververhitting van de motor. Laat het
  apparaat voldoende afkoelen voor verder gebruik.

  ENVIRONMENT

  WWW.TRISTAR.EU
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands

  This appliance should not be put into the domestic garbage at
  the end of its durability, but must be offered at a central point for the
  recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
  the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
  this important issue. The materials used in this appliance can be

  REINIGING EN ONDERHOUD
  • Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat wordt
  gereinigd.
  • Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
  schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt
  het apparaat.

  • Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
  apparaat is niet vaatwasserbestendig.
  • Onderdelen die in aanraking zijn gekomen met voedsel kunnen worden
  gereinigd in sopwater.
  • De onderdelen zijn niet vaatwasser bestendig. Indien de onderdelen
  worden blootgesteld aan hitte of bijtende reinigingsmiddelen, kunnen
  deze vervormd of verkleurd raken.
  • Voor eenvoudige opslag kan de kan ondersteboven op de basis worden
  geplaatst. Het deksel kan daarna op de kan worden geplaatst. Hierdoor
  neemt het apparaat minder ruimte in beslag.
  MILIEU
  Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
  inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
  gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
  apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
  recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
  bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het inzamelpunt.
  Support
  U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
  www.tristar.eu!

  FR Manuel d'instructions
  SÉCURITÉ

  • Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
  fabricant ne saurait être tenu responsable des
  dommages.
  • Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
  doit être remplacé par le fabricant, son
  réparateur ou des personnes qualifiées afin
  d'éviter tout risque.
  • Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
  cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
  entortillé.
  • L'appareil doit être posé sur une surface stable
  et nivelée.
  • Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
  s'il est connecté à l'alimentation.
  • Cet appareil est uniquement destiné à des
  utilisations domestiques et seulement dans le
  but pour lequel il est fabriqué.
  • Cet appareil ne doit pas être utilisé par les
  enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé par
  des personnes dont les capacités physiques,
  sensorielles ou mentales sont réduites ou
  manquant d'expérience et de connaissance,
  sauf si elles sont surveillées ou si elles ont reçu
  des instructions pour utiliser cet appareil en
  toute sécurité en étant conscientes des dangers
  liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec
  l'appareil. Maintenez l'appareil et son cordon
  d'alimentation hors de portée des enfants. Le
  nettoyage et la maintenance utilisateur ne
  doivent pas être confiés à des enfants.
  • Afin de vous éviter un choc électrique,
  n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
  dans de l'eau ou autre liquide.
  • Éteignez l’appareil et débranchez-le du secteur
  avant de changer les accessoires ou
  d’approcher de parties amovibles durant le
  fonctionnement
  • Débranchez toujours l'appareil du secteur si
  vous quittez la pièce et avant de le monter, le
  démonter ou le nettoyer.
  • Il est impératif de conserver cet appareil propre
  en permanence car il est en contact direct avec
  des aliments.
  • NOTE : Les lames du hachoir sont très
  tranchantes. Évitez tout contact physique lors
  du vidage et du nettoyage de l’appareil. Vous
  pourriez vous blesser gravement.
  • Cet appareil est destiné à une utilisation
  domestique et aux applications similaires,
  notamment :
  – Coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de
  travail.
  – Hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
  – Environnements de type chambre d’hôtes.
  – Fermes.
  DESCRIPTION DES PIÈCES
  1. Couvercle avec trémie d’alimentation
  2. Bol
  3. Pales
  4. Sélecteur de vitesse
  5. Base
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  • Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte. Retirez les
  autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
  • Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
  tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
  à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
  • Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
  amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
  • Branchez le cordon d’alimentation à la prise. (Remarque : Veillez à ce
  que la tension indiquée sur l’appareil corresponde à celle du secteur
  local avant de connecter l'appareil. Tension 220-240V  50/60Hz)
  • Attention ! Ne pas faire fonctionner l’appareil plus de 1 minut en continu,
  et toujours laisser reposer l’appareil pendant au moins 1 minut après
  utilisation.

  UTILISATION
  • Positionner le socle sur une surface plane et pas à coté d’un évier rempli
  d’eau ou de quelque liquide que ce soit, assurez-vous que la fiche ne
  soit pas insérée dans la prise et que le sélecteur de vitesse soit
  positionné sur 0.
  • Placez le bol sur le bloc moteur.
  • Tournez le bol dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
  • Placez les ingrédients dans le bol mixeur.
  • Note : ne remplissez jamais avec des ingrédients à plus de 80°C
  • Placez le couvercle de la verseuse et tournez-la dans le sens
  antihoraire, en veillant à ce que le couvercle soit parfaitement verrouillé
  dans la verseuse. Si ce n'est pas le cas, le verrouillage de sécurité
  empêche l'appareil de commencer à fonctionner.
  • Pour vitesse lente, sélectionner mode 1, mode 2 pour aller plus vite, 0
  pour arrêt. Pour une utilisation rapide et courte, sélectionner le mode
  intermittent, vous devrez cependant éviter de garder le bouton appuyé
  dans cette position, pour éviter tout risque de surchauffe du moteur.
  Laisser l’appareil refroidir avant une nouvelle utilisation.
  NETTOYAGE ET MAINTENANCE
  • Débranchez toujours la fiche de la prise lors du nettoyage de l'appareil.
  • Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
  nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
  verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
  • N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
  ne sont pas lavables au lave-vaisselle.
  • Les composants qui ont touché les aliments peuvent être nettoyés à
  l’eau savonneuse.
  • Les pièces ne vont pas au lave-vaisselle. En cas d'exposition à la
  chaleur ou des détergents caustiques, une déformation ou une
  décoloration est possible.
  • Pour faciliter le rangement, le bol peut être mis à l'envers sur le socle,
  puis placez le couvercle sur le bol. Il prendra ainsi moins d'espace.
  ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
  fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
  appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
  manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
  important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
  recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
  Support
  Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
  www.tristar.eu !

  DE Bedienungsanleitung
  SICHERHEIT

  • Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
  der Hersteller nicht für Schäden haftbar
  gemacht werden.
  • Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
  Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
  qualifizierten Personen ersetzt werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  • Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
  am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
  Kabel nicht verwickelt.
  • Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
  Fläche platziert werden.
  • Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
  während es am Netz angeschlossen ist.
  • Dieses Gerät darf nur für den
  Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
  benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
  • Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet
  werden. Dieses Gerät darf von Personen mit
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen
  oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
  an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
  werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
  oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
  unterrichtet wurden und die damit verbundenen
  Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
  dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
  und sein Anschlusskabel außerhalb der
  Reichweite von Kindern. Reinigungs- und
  Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern
  ausgeführt werden.
  • Tauchen Sie zum Schutz vor einem
  Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
  Gerät niemals in Wasser oder sonstige
  Flüssigkeiten.
  • Schalten Sie das Gerät aus und trennen es von
  der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile
  wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.
  • Trennen Sie das Gerät immer von der
  Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt
  zurückgelassen wird sowie vor dem
  Zusammenbau, der Zerlegung oder Reinigung.
  • Es ist absolut notwendig, das Gerät immer
  sauber zu halten, weil es in direkten Kontakt mit
  Nahrungsmitteln kommt.
  • HINWEIS: Die Hackmesser sind sehr scharf;
  vermeiden Sie beim Entleeren und bei der
  Reinigung des Geräts einen Körperkontakt. Sie
  können sich ernsthaft verletzen!
  • Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt
  und ähnlichen Anwendungen verwendet zu
  werden, wie beispielsweise:
  – In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen
  Bereichen.
  – Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
  – In Frühstückspensionen.
  – In Gutshäusern.

  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Deckel mit Befüllungsschacht
  2. Behälter
  3. Messer
  4. Geschwindigkeitswähler
  5. Sockel
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  • Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen
  Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
  • Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
  einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
  Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
  oder im Freien geeignet.
  • Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
  abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals
  Scheuermittel.
  • Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose. (Hinweis: Stellen Sie
  vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem Gerät
  angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
  übereinstimmt. Spannung: 220V-240V 50/60Hz, 500W)
  • Vorsicht! Nehmen Sie den Mixer nicht länger als 1 Minute
  ununterbrochen in Betrieb. Anschließen den Mixer für 1 Minute abkühlen
  lassen.
  GEBRAUCH
  • Stellen Sie den Sockel auf eine stabile, ebene Fläche und nicht neben
  ein wassergefülltes Waschbecken oder ähnlich. Stellen Sie sicher, dass
  der Stecker nicht in der Steckdose steckt und der
  Geschwindigkeitswahlschalter auf der 0-Stellung steht.
  • Setzen Sie den Behälter auf die Motoreinheit.
  • Drehen Sie den Behälter gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
  • Füllen Sie die Zutaten in das Mixergefäß.
  • Hinweis: Niemals mit Zutaten füllen, die heißer als 80 °C sind
  • Setzen Sie den Deckel auf den Behälter und drehen Sie ihn gegen den
  Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, dass er sicher einrastet. Andernfalls
  verhindert die Sicherheitsverriegelung, dass das Gerät in Betrieb
  genommen werden kann.
  • Wählen Sie 1 für den langsamen Modus, 2 für schnelleren Modus und 0
  zum Abschalten. Wählen Sie für einen kurzen, schnellen Betrieb den
  Impulsmodus. Sie sollten den Schalter in dieser Position nicht länger als
  eine Minute gedrückt halten, um ein mögliches Überhitzen des Motors zu
  verhindern. Lassen Sie das Gerät vor der weiteren Verwendung
  abkühlen.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  • Vor der Reinigung des Geräts immer den Netzstecker ziehen.
  • Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
  niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
  Dies würde das Gerät beschädigen.
  • Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
  • Komponenten, die mit Speisen in Berührung gekommen sind, können in
  Seifenwasser gereinigt werden.
  • Die Komponenten sind nicht spülmaschinenfest. Wenn Sie Hitze oder
  ätzenden Reinigungsmitteln ausgesetzt werden, können Sie sich
  verformen oder verfärben.
  • Zum leichteren Verstauen wird der Behälter verkehrt herum über den
  Sockel gestülpt und dann der Deckel aufgesetzt. Dies beansprucht
  weniger Platz.
  UMWELT
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
  von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
  werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
  der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
  diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
  das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
  Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
  Informationen über eine Sammelstelle.
  Support
  Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
  www.tristar.eu!

  ES Manual de instrucciones
  SEGURIDAD

  • Si ignora las instrucciones de seguridad,
  eximirá al fabricante de toda responsabilidad
  por posibles daños.
  • Si el cable de alimentación está dañado,
  corresponde al fabricante, al representante o a
  una persona de cualificación similar su
  reemplazo para evitar peligros.
  • Nunca mueva el aparato tirando del cable y
  asegúrese de que no se pueda enredar con el
  cable.
  • El aparato debe colocarse sobre una superficie
  estable y nivelada.
  • El usuario no debe dejar el dispositivo sin
  supervisión mientras esté conectado a la
  alimentación.
  • Este aparato se debe utilizar únicamente para
  el uso doméstico y sólo para las funciones para
  las que se ha diseñado.
  • Este aparato no debe ser utilizado por niños.
  Este aparato puede ser usado por personas
  con capacidades físicas, sensoriales o
  mentales reducidas, o falta de experiencia y
  conocimientos, si reciben supervisión o
  instrucciones sobre el uso del aparato de forma
  segura y comprenden los riesgos que implica.
  Los niños no pueden jugar con el aparato.
  Mantenga el aparato y el cable fuera del
  alcance de los niños. Los niños no podrán
  realizar la limpieza ni el mantenimiento
  reservado al usuario.
  • Para protegerse contra una descarga eléctrica,
  no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
  el agua o cualquier otro líquido.
  • Apague el aparato y desconéctelo de la
  alimentación antes de cambiar accesorios o
  acercarse a piezas que se muevan durante el
  uso. • Page 2

  • Desconecte siempre el dispositivo de la
  alimentación si está sin supervisión y antes de
  montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
  • Es absolutamente necesario mantener este
  aparato limpio en todo momento porque entra
  en contacto directo con los alimentos.
  • NOTA: Las hojas de corte están muy afiladas;
  evite el contacto físico con ellas al vaciar y
  limpiar el dispositivo, podría herirse de
  gravedad.
  • Este aparato se ha diseñado para el uso en el
  hogar y en aplicaciones similares, tales como:
  – Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos
  de trabajo.
  – Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
  – Entornos de tipo casa de huéspedes.
  – Granjas.
  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
  1. Tapa con tolva de alimentación
  2. Jarra
  3. Cuchillas
  4. Selector de velocidad
  5. Base
  ANTES DEL PRIMER USO
  • Saque el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la
  lámina protectora o el plástico del dispositivo.
  • Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese
  de tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
  dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
  uso en exteriores.
  • Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por
  todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
  • Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. (Nota:
  Asegúrese de que la tensión que se indica en el dispositivo coincida con
  la tensión local antes de conectarlo. Tensión 220V-240V  50/60Hz)
  • ¡Precaución! No utilice la batidora durante más de 1 minut seguidos,
  después, deje que se enfríe la batidora durante 1 minut.
  USO
  • Coloque la base sobre una superficie plana estable, no cerca de un
  fregadero lleno de aguja o un lugar similar. Asegúrese de que el aparato
  no esté conectado al suministro principal y que el selector de velocidad
  esté en la posición de "apagado".
  • Coloque la jarra sobre la unidad del motor.
  • Gire la jarra en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que
  encaje en su posición.
  • Ponga los ingredientes en la jarra de la batidora.
  • Nota: nunca llene con ingredientes que estén a una temperatura
  superior a 80 °C
  • Coloque la tapa sobre la jarra y gírela en el sentido contrario a las
  agujas del reloj, asegurándose de que encaje firmemente en ella. De lo
  contrario, el cierre de seguridad impedirá que el dispositivo se ponga en
  marcha.
  • Seleccione '1' para el modo lento; seleccione '2' para un modo más
  rápido; seleccione 0 para apagar el aparato. Si desea un
  funcionamiento rápido y corto, seleccione el modo de impulsos. Es
  necesario mantener presionado el interruptor en esta posición, no más
  de 1 minuto ya que el motor podría sobrecalentarse. Deje enfriar la
  unidad antes de volver a utilizar.
  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
  • Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente antes de
  limpiarlo.
  • Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
  abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar
  el aparato.
  • No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El
  aparato no se puede lavar en el lavavajillas.
  • Los componentes que han estado en contacto con alimentos pueden
  lavarse con agua y jabón.
  • Los componentes no se pueden lavar en lavavajillas. Si se expone al
  calor o a detergentes cáusticos podrían deformarse o perder el color.
  • Para un fácil almacenamiento, puede situar la jarra boca abajo en la
  base y, a continuación, colocar la tapa. De esta forma ocupará menos
  espacio.
  MEDIO AMBIENTE
  Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
  de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
  reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
  manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
  importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
  reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
  fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
  los puntos de recogida a las autoridades locales.
  Soporte
  Puede encontrar toda la información y recambios en www.tristar.eu!

  PT Manual de Instruções

  utilização segura do aparelho e
  compreenderem os riscos envolvidos. As
  crianças não devem brincar com o aparelho.
  Mantenha o aparelho e respectivo cabo fora do
  alcance de crianças. A limpeza e manutenção
  pelo utilizador não devem ser realizadas por
  crianças.
  Para se proteger contra choques elétricos, não
  mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em
  água ou qualquer outro líquido.
  Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada
  antes de alterar acessórios ou abordar partes
  que se movem durante a utilização.
  Desligue sempre o dispositivo da tomada se o
  mesmo ficar sem supervisão e antes de o
  montar, desmontar ou limpar.
  É absolutamente necessário manter este
  aparelho sempre limpo uma vez que entra em
  contacto direto com alimentos.
  NOTA: As lâminas de corte são muito afiadas.
  Evite o contacto físico durante o esvaziamento
  e limpeza do dispositivo uma vez que se pode
  magoar com gravidade.
  Este aparelho destina-se a ser usado em
  aplicações domésticas e semelhantes tais
  como:
  – Zonas de cozinha profissional em lojas, escritórios e outros
  ambientes de trabalho.
  – Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial.
  – Ambientes de dormida e pequeno almoço.
  – Quintas.

  DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
  1. Tampa com orifício de enchimento
  2. Jarro
  3. Lâminas
  4. Seletor de velocidade
  5. Base
  ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
  • Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocolantes, a
  película ou plástico de proteção do aparelho.
  • Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável e deixe, no
  mínimo, 10 cm de espaço livre à volta do aparelho. Este aparelho não
  está adaptado para a instalação num armário ou para a utilização no
  exterior.
  • Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe todas as peças
  amovíveis com um pano húmido. Nunca utilize produtos abrasivos.
  • Ligue o cabo de alimentação à tomada. (Nota: antes de ligar o aparelho,
  certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão
  local. Tensão de 220V-240 V, 50/60 Hz).
  • Atenção! Não deixe a misturadora funcionar durante mais de 1 minuto
  seguido. Após esse período, deixe sempre repousar a misturadora
  durante 1 minuto.
  UTILIZAÇÃO
  • Coloque a base sobre uma superfície plana, afastada de um lava-loiça
  cheio de água ou outro local do género. Certifique-se de que o aparelho
  não está ligado à corrente eléctrica e que o selector de velocidade se
  encontra na posição 'off' (desligar).
  • Encaixe o jarro na unidade motora.
  • Rode o jarro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até fazer
  clique.
  • Coloque os ingredientes no jarro da liquidificadora.
  • Nota: nunca encha com ingredientes que tenham uma temperatura
  acima de 80 °C
  • Coloque a tampa no jarro e rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros
  do relógio, garantindo que fica bem fixa ao jarro. Se não for o caso, o
  bloqueio de segurança evitará que o aparelho comece a funcionar.
  • Seleccione '1' para o modo lento, seleccione '2' para um modo mais
  rápido, seleccione 0 para desligar o aparelho. Para uma operação curta
  e rápida, seleccione o modo de impulsos, terá de manter este interruptor
  premido nesta posição, não mais do que 1 minuto, pois o motor poderá
  sobreaquecer. Deixe o aparelho arrefecer antes de continuar a utilizar.
  LIMPEZA E MANUTENÇÃO
  • Retire sempre a ficha da tomada quando limpar o aparelho.
  • Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de
  limpeza agressivos e abrasivos, esfregões de metal ou palha de aço,
  que danifica o dispositivo.
  • Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido. O aparelho não
  pode ser colocado na máquina de lavar louça.
  • Os componentes que entraram em contacto com alimentos podem ser
  limpos com água e detergente.
  • Os componentes não são adequados para limpeza na máquina de lavar
  loiça. Se forem expostos a calor ou produtos de limpeza cáusticos, os
  componentes poderão ficar deformados ou descoloridos.
  • Para o guardar facilmente, pode voltá-lo para baixo, sobre a base, e
  depois colocar a tampa no jarro. Desta forma, ocupa menos espaço.

  SEGURANÇA
  AMBIENTE
  • Se não seguir as instruções de segurança, o
  fabricante não pode ser considerado
  Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim
  responsável pelo danos.
  da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem
  • Se o cabo de alimentação estiver danificado,
  de aparelhos domésticos elétricos e eletrónicos. Este símbolo indicado no
  aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua
  deve ser substituído pelo fabricante, o seu
  para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste
  representante de assistência técnica ou alguém atenção
  aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados,
  está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso
  com qualificações semelhantes para evitar
  ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos
  perigos.
  de recolha.
  • Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo
  Assistência
  e certifique-se de que este nunca fica preso.
  Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em
  • O aparelho deve ser colocado numa superfície www.tristar.eu!
  plana e estável.
  • O utilizador não deve abandonar o aparelho
  IT Istruzioni per l'uso
  enquanto este estiver ligado à alimentação.
  SICUREZZA
  • Este aparelho destina-se apenas a utilização
  • Il produttore non è responsabile di eventuali
  doméstica e para os fins para os quais foi
  danni e lesioni conseguenti alla mancata
  concebido.
  osservanza delle istruzioni di sicurezza.
  • Este aparelho não pode ser usado por
  • Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
  crianças. Este aparelho pode ser utilizado por
  essere sostituito dal produttore, da un addetto
  pessoas com capacidades mentais, sensoriais
  all'assistenza o da personale con qualifiche
  ou físicas reduzidas ou com falta de
  analoghe per evitare rischi.
  experiência e conhecimento, se receberem
  supervisão ou instruções relativamente à

  • Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il
  cavo e controllare che il cavo non possa
  rimanere impigliato.
  • Collocare l'apparecchio su una superficie
  stabile e piana.
  • Non lasciare mai l'apparecchio senza
  sorveglianza quando è collegato
  all'alimentazione.
  • Questo apparecchio è destinato a un uso
  esclusivamente domestico e deve essere
  utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
  • Questo apparecchio non deve essere utilizzato
  dai bambini. L'apparecchio può essere
  utilizzato da persone con ridotte capacità
  fisiche, sensoriali, mentali o con mancanza di
  esperienza e conoscenza sotto supervisione o
  con adeguate istruzioni riguardo all’uso
  dell’apparecchio in modo sicuro e alla
  comprensione dei rischi impliciti. I bambini non
  devono giocare con l'apparecchio. Tenere
  l'apparecchio e il relativo cavo di alimentazione
  fuori dalla portata dei bambini. I bambini non
  devono eseguire interventi di manutenzione e
  pulizia.
  • Per proteggersi dalle scosse elettriche, non
  immergere il cavo, la spina o l'apparecchio
  nell'acqua né in qualsiasi altro liquido.
  • Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla
  presa di rete prima di cambiare gli accessori o
  di avvicinarsi alle parti mobili quando in uso.
  • Scollegare sempre il dispositivo
  dall'alimentazione se lasciato incustodito e
  prima dell'assemblaggio, il disassemblaggio o
  la pulizia.
  • È assolutamente necessario pulire
  l’apparecchio prima che esso venga in contatto
  con gli alimenti.
  • NOTA: Le lame per tritare sono molto affilate;
  evitare il contatto fisico durante lo svuotamento
  e la pulizia dell'apparecchio, onde evitare di
  ferirsi gravemente.
  • Questo apparecchio è concepito per uso
  domestico e applicazioni simili come:
  – Aree cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi.
  – Per i clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale.
  – Ambienti di tipo Bed and breakfast.
  – Fattorie.
  DESCRIZIONE DELLE PARTI
  1. Coperchio con tappo di riempimento
  2. Caraffa
  3. Lame
  4. Selettore di velocità
  5. Base
  PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
  • Estrarre apparecchio e accessori dall'imballaggio. Rimuovere adesivi,
  pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
  • Posizionare l’apparecchio su una superficie piana stabile e assicurare
  un minimo di 10 cm di spazio libero intorno. Questo apparecchio non è
  idoneo per l'installazione in un armadietto o per uso all'aperto.
  • Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, pulire tutte le parti
  amovibili con un panno umido. Non utilizzare mai prodotti abrasivi.
  • Collegare il cavo di alimentazione alla presa. (Nota: Assicurarsi che la
  tensione indicata sul dispositivo corrisponda alla tensione locale prima di
  collegarlo. Tensione 220 V-240 V  50/60 Hz)
  • Attenzione! Non far funzionare il miscelatore per più di 1 minuti di
  seguito; lasciar quindi raffreddare il miscelatore per 1 minuti.
  USO
  • Collocare la base su una superficie stabile e orizzontale, non accanto a
  lavandini pieni d’acqua o altri liquidi. Verificare che l'apparecchio non sia
  collegato all'alimentazione principale e che il selettore di velocità sia in
  posizione "off".
  • Posizionare la caraffa sull’unità motore.
  • Ruotare la caraffa in senso antiorario finché non scatta in posizione.
  • Introdurre gli ingredienti nel barattolo frullatore.
  • Nota: non riempire mai con ingredienti più caldi di 80 °C
  • Mettere il coperchio sulla caraffa e ruotarle in senso antiorario,
  verificando che sia bloccato saldamente alla caraffa. In caso contrario, il
  blocco di sicurezza impedirà all’apparecchio di avviarsi.
  • Selezionare "1" per la modalità lenta, "2" per la modalità più veloce e "0"
  per spegnere l'apparecchio. Per un funzionamento breve e rapido,
  selezionare la modalità Pulse (A impulsi); l'interruttore non deve essere
  tenuto premuto nella posizione della modalità a impulsi per più di 1
  minuto, in quanto ciò può causare il surriscaldamento del motore.
  Lasciar raffreddare l'unità prima di utilizzarla nuovamente.
  PULIZIA E MANUTENZIONE
  • Sfilare sempre la spina dalla presa prima di pulire l’apparecchio.
  • Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detergenti duri
  e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggiano l'apparecchio.
  • Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. L'apparecchio
  non è lavabile in lavastoviglie.
  • I componenti che entrano in contatto con gli alimenti possono essere
  puliti in acqua e sapone.
  • I componenti non sono adatti per il lavaggio in lavastoviglie. Se esposti a
  calore o detergenti aggressivi potrebbero deformarsi o scolorire.
  • La caraffa può essere riposta capovolta sulla base, con il coperchio
  sopra di essa. In questo modo occupa meno spazio.
  AMBIENTE
  Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici
  alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di
  riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo
  sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale
  importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono
  essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire
  alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni
  in merito ai punti di raccolta.
  Assistenza
  Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito
  www.tristar.eu!

  SV Instruktionshandbok

  Support
  Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på www.tristar.eu!

  SÄKERHET

  • Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan
  inget ansvar utkrävas av tillverkaren för
  eventuella skador som uppkommer.
  • Om nätsladden är skadad måste den bytas ut
  av tillverkaren, dess servicerepresentant eller
  liknande kvalificerade personer för att undvika
  fara.
  • Flytta aldrig apparaten genom att dra den i
  sladden och se till att sladden inte kan trassla in
  sig.
  • Apparaten måste placeras på en stabil, jämn
  yta.
  • Använd aldrig apparaten obevakad när den är
  ansluten till vägguttaget.
  • Denna apparat får endast användas för
  hushållsändamål och endast för det syfte den
  är konstruerad för.
  • Apparaten ska inte användas av barn.
  Apparaten kan användas av personer med
  nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga
  eller brist på erfarenhet och kunskap om de
  övervakas eller får instruktioner angående
  användning av enheten på ett säkert sätt och
  förstår riskerna. Barn får inte leka med
  apparaten. Håll apparaten och dess kabel utom
  räckhåll för barn. Rengöring och underhåll ska
  inte utföras av barn.
  • För att undvika elektriska stötar ska du aldrig
  sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i
  vatten eller någon annan vätska.
  • Stäng av apparaten och koppla från
  strömförsörjningen innan du byter tillbehör eller
  delar som rör sig under användning.
  • Koppla alltid bort enheten från eluttaget om den
  lämnas obevakad och innan montering,
  demontering eller rengöring.
  • Det är absolut nödvändigt att apparaten alltid är
  ren eftersom den kommer i direkt kontakt med
  livsmedel.
  • OBS: Hackknivarna är mycket vassa. Undvik
  fysisk kontakt när du tömmer eller rengör
  apparaten, annars riskerar du allvarliga skador.
  • Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och
  liknande användningsområden, såsom:
  – Personalkök i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer.
  – Av gäster på hotell, motell och andra liknande boendemiljöer.
  – ”Bed and breakfast” och liknande boendemiljöer.
  – Bondgårdar.
  BESKRIVNING AV DELAR
  1. Lock med matarrör
  2. Behållare
  3. Blad
  4. Hastighetsväljare
  5. Bas
  FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
  • Ta ut apparaten och tillbehören ur lådan. Avlägsna klistermärken,
  skyddsfolie och plast från apparaten.
  • Placera enheten på en platt yta och se till att det finns 10 cm fritt
  utrymme runt enheten. Enheten lämpar sig inte för placering i ett skåp
  eller för användning utomhus.
  • Innan apparaten används för första gången, torka av alla avtagbara
  delar med en dammtrasa. Använd aldrig slipande produkter.
  • Anslut nätsladden till uttaget. (Obs: Kontrollera att spänningen som står
  angiven på enheten motsvarar den lokala spänningen innan du ansluter
  enheten. Spänning 220V-240V  50/60Hz)
  • Varning! Använd inte mixern längre än 1 minut utan avbrott, låt den alltid
  svalna av i 1 minut efteråt.
  ANVÄNDNING
  • Placera basen på en flat och stabil yta, inte nära en diskho fylld med
  vatten eller ett liknande ställe. Kontrollera att apparaten inte är ansluten
  till elnätet och att hastighetsväljaren är i läget "av".
  • Sätt på behållaren på motorenheten.
  • Vrid behållaren moturs tills den klickar på plats.
  • Lägg ingredienserna i mixerbehållaren.
  • Notera: fyll aldrig med ingredienser som är varmare än 80 °C
  • Placera locket på behållaren och vrid det medurs så att det låser fast
  ordentligt på behållaren. Om locket inte sitter som det ska förhindrar
  säkerhetsspärren att enheten startar.
  • Välj "1" för långsamt, välj "2" för snabbare och välj "0" för att stänga av
  apparaten. För kort och snabbt drift ska du trycka på pulsläge, du måste
  hålla nere brytaren i detta läge, men inte längre än i en minut på grund
  av risken för att motorn ska överhettas. Låt enheten svalna innan den
  används igen.
  RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
  • Ta alltid ut kontakten ur vägguttaget när enheten rengörs.
  • Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och
  slipande rengöringsmedel, skursvamp eller stålull som skadar
  apparaten.
  • Sänk aldrig apparaten i vatten eller i någon annan vätska. Apparaten
  kan inte diskas i diskmaskin.
  • Delar som har kommit i kontakt med matvaror kan rengöras med vatten
  och diskmedel.
  • Komponenterna är inte lämpliga för rengöring i diskmaskin. Om de
  utsätts för värme eller frätande rengöringsmedel kan de få fel form eller
  bli missfärgas.
  • Behållaren kan förvaras uppochned på basen med locket ovanpå. Då tar
  apparaten mindre plats.

  PL Instrukcje użytkowania
  BEZPIECZEŃSTWO

  • Producent nie ponosi odpowiedzialności za
  uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania
  instrukcji bezpieczeństwa.
  • W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby
  uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony
  przez producenta, jego agenta serwisowego lub
  osoby o podobnych kwalifikacjach.
  • Nie wolno przesuwać urządzenia, ciągnąć za
  przewód ani dopuszczać do zaplątania kabla.
  • Urządzenie należy umieścić na stabilnej i
  wypoziomowanej powierzchni.
  • Nigdy nie należy zostawiać włączonego
  urządzenia bez nadzoru.
  • Urządzenie przeznaczone jest tylko do
  eksploatacji w gospodarstwie domowym, w
  sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
  • Dzieci nie mogą używać tego urządzenia.
  Urządzenia mogą używać osoby o
  ograniczonych zdolnościach fizycznych,
  zmysłowych lub umysłowych, bądź
  nieposiadające doświadczenia pod warunkiem,
  że są one nadzorowane lub zostały pouczone
  na temat bezpiecznego użytkowania oraz są
  świadome powiązanego ryzyka. Dzieciom nie
  wolno bawić się urządzeniem. Trzymać
  urządzenie oraz przewód poza zasięgiem
  dzieci. Czyszczenie i konserwacja dozwolona
  dla użytkownika nie mogą być wykonywane
  przez dzieci.
  • Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym,
  nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani
  urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
  • Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z
  kontaktu przed zmianą akcesoriów lub
  zbliżeniem się do części ruchomych.
  • Zawsze odłączać urządzenie od prądu, gdy jest
  ono pozostawiane bez nadzoru oraz przed
  montażem, demontażem lub czyszczeniem.
  • Niezbędne jest stałe utrzymywanie czystości
  urządzenia, ponieważ ma ono bezpośredni
  kontakt z żywnością.
  • UWAGA: Ostrza tnące są bardzo ostre, unikać
  fizycznego kontaktu podczas opróżniania
  i czyszczenia urządzenia — można się
  poważnie zranić.
  • To urządzenie zaprojektowano do użycia w
  domu oraz w celu podobnych zastosowań w
  miejscach takich jak:
  – Pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach
  pracy.
  – Przez klientów w hotelach, motelach i innych ośrodkach tego typu.
  – Ośrodki oferujące noclegi ze śniadaniem.
  – Gospodarstwa rolne.
  OPIS CZĘŚCI
  1. Pokrywa z kominem podawczym
  2. Dzbanek
  3. Ostrza
  4. Przełącznik prędkości
  5. Podstawa
  PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
  • Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Usuń z urządzenia
  naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
  • Urządzenie umieścić na odpowiedniej, płaskiej powierzchni i zapewnić
  minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie to nie
  jest przystosowane do montażu w szafce lub do użytkowania na wolnym
  powietrzu.
  • Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wytrzeć wszystkie
  wyjmowane części wilgotną szmatką. Nigdy nie należy używać
  szorstkich środków czyszczących.
  • Kabel zasilający należy podłączyć do gniazda elektrycznego. (Uwaga:
  Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie
  wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci lokalnej. Napięcie:
  220V-240V 50/60Hz)
  • Uwaga! Mikser można uruchamiać na czas nie dłuższy niż 1 minut
  ciągłej pracy, po którym to okresie należy go wyłączyć i pozostawić na 1
  minut do schłodzenia.
  UŻYTKOWANIE
  • Umieść podstawę na płaskiej, stabilnej powierzchni z dala od zlewu
  napełnionego wodą lub innym płynem. Upewnij się, że urządzenie nie
  jest podłączone do sieci elektrycznej i że przełącznik prędkości znajduje
  się w pozycji „off” (urządzenie wyłączone).
  • Nałożyć dzbanek na silnik.
  • Przekręcić dzbanek w lewo, aby się zatrzasnął.
  • Umieść składniki w naczyniu miksera.
  • Uwaga: nie wkładać składników o temperaturze powyżej 80°C
  • Zamknąć dzbanek pokrywą, obrócić ją w lewo. Upewnić się, że pokrywa
  jest dokładnie zablokowana w dzbanku. W przeciwnym razie blokada
  bezpieczeństwa uniemożliwi uruchomienie urządzenia.
  • Wybierz opcję „1” - tryb wolny lub opcję „2” - tryb szybszy. Aby wyłączyć
  urządzenie, wybierz opcję „0”. Krótkie i szybkie działanie umożliwia tryb
  pulsacyjny; przełącznika nie należy utrzymywać zbyt długo (powyżej 1
  minuty) w tej pozycji ze względu na możliwość przegrzania silnika.
  Przed dalszą pracą urządzenie powinno ostygnąć.

  OMGIVNING
  Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den
  slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt
  och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten,
  bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta.
  Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att
  återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö.
  Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.

  CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
  • Podczas mycia zawsze należy wyciągać wtyczkę z gniazdka.
  • Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy
  używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do
  szorowania oraz druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
  • Nie należy nigdy zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym
  płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
  • Elementy stykające się bezpośrednio z żywnością można myć w wodzie
  z dodatkiem mydła.

  • Elementy wyposażenia nie nadają się do mycia w zmywarce do mycia
  naczyń. Wystawione na ciepło lub działanie żrących środków
  czyszczących, elementy te mogą ulec deformacji lub odbarwieniu.
  • Aby urządzenie było łatwo przechowywać, nałożyć dzbanek odwrócony
  do góry dnem na podstawę i umieścić pokrywę na dzbanku. W ten
  sposób zajmuje mniej miejsca.
  ŚRODOWISKO
  Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go
  wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane
  w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
  elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach
  użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy
  zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się
  do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego
  jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy
  skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje
  dotyczące punktów zbiórki odpadów.
  Wsparcie
  Wszelkie informacje i części zamienne można znaleźć stronie
  www.tristar.eu.

  CS Návod k použití
  BEZPEČNOST

  • Při ignorování bezpečnostních pokynů není
  výrobce odpovědný za případná poškození.
  • Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
  vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem
  nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se
  předešlo možným rizikům.
  • Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za
  přívodní šňůru a ujistěte se, že se kabel
  nemůže zaseknout.
  • Spotřebič musí být umístěn na stabilním a
  rovném povrchu.
  • Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez
  dozoru.
  • Tento spotřebič lze použít pouze v domácnosti
  za účelem, pro který byl vyroben.
  • Tento spotřebič by neměli používat děti. Tento
  spotřebič smějí používat osoby s omezenými
  tělesnými, smyslovými či mentálními
  schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a
  znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby
  odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud
  byly o použití tohoto spotřebiče touto osobou
  poučeny a uvědomují si možná nebezpečí. Děti
  si nesmí hrát se spotřebičem. Udržujte tento
  spotřebič a jeho napájecí šňůru mimo dosah
  dětí. Čištění a údržba by neměla být prováděna
  dětmi.
  • Abyste se ochránili před elektrickým výbojem,
  neponořujte napájecí kabel, zástrčku či
  spotřebič do vody či jiné tekutiny.
  • Před výměnou doplňků nebo dotýkáním se
  součástí, které se při provozu pohybují, vypněte
  přístroj a vytáhněte jej ze zásuvky.
  • Zařízení vždy vypněte ze zásuvky, když je bez
  dozoru, i před jeho sestavením, rozebráním
  nebo čištěním.
  • Je naprosto nezbytné udržovat vždy tento
  spotřebič čistý, jelikož přichází do styku
  s jídlem.
  • POZNÁMKA: Krájecí nože jsou velmi ostré.
  Vyhněte se při vyprazdňování a čištění přístroje
  fyzickému kontaktu s nimi, abyste se vážně
  nezranili.
  • Tento spotřebič je určený k použití v
  domácnosti a k podobnému používání, jako
  například:
  – kuchyňky personálu v obchodech, kancelářích a na jiných
  pracovištích.
  – Klienty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
  – V penzionech.
  – Na statcích a farmách.
  POPIS SOUČÁSTÍ
  1. Víko s plnicím otvorem
  2. Nádoba
  3. Nože
  4. Volič rychlosti
  5. Základna
  PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
  • Spotřebič a příslušenství vyjměte z krabice. Ze spotřebiče odstraňte
  nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
  • Umístěte spotřebič na rovný stabilní povrch a zajistěte minimálně 10 cm
  volného prostoru kolem spotřebiče. Tento spotřebič není vhodný pro
  instalaci do skříně nebo pro venkovní použití.
  • Před prvním použitím tohoto spotřebiče otřete všechny odnímatelné
  součásti vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky.
  • Napájecí kabel zapojte do zásuvky. (Poznámka: Před zapojením
  spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá
  místnímu síťovému napětí. Napětí: 220V-240V 50/60Hz)
  • Upozornění! Mixér nechejte běžet kontinuálně nejdéle 1 minut, potom
  nechejte mixér po dalších 1 minut vychladit.
  POUŽITÍ
  • Základnu postavte na rovnou stabilní plochu, nikoliv v blízkosti dřezu
  naplněného vodou či na podobném místě. Zkontrolujte, zda spotřebič
  není zapojen do zásuvky a volič rychlosti je v poloze "off".
  • Umístěte nádobu na jednotku motoru.
  • Otáčejte nádobu proti směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne na
  místo.
  • Do nádoby mixéru vložte ingredience.
  • Poznámka: Nikdy nepoužívejte ingredience, kterou jsou teplejší než 80
  °C.
  • Položte na nádobu víko a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček
  tak, aby se pevně zajistilo. V opačném případě bezpečnostní pojistka
  zabrání spuštění zařízení. • Page 3

  • Pro pomalý režim zvolte '1', pro rychlejší režim zvolte '2' a pro vypnutí
  spotřebiče zvolte 0. Pro rychlé a krátké sekání vyberte impulsní režim
  "Pulse". V této poloze nedržte vypínač déle než jednu minutu, aby se
  nepřehřál motor. Nechejte jednotku vychladnout před dalším použitím.

  EN | Instruction manual
  NL | Gebruiksaanwijzing
  FR | Mode d’emploi
  DE | Bedienungsanleitung
  ES | Manual de usuario
  PT | Manual de utilizador
  IT | Manuele utente
  SV | Bruksanvisning

  ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
  • Při čištění přístroje vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
  • Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte silné ani
  abrazivní čisticí prostředky, škrabku ani drátěnku, které poškozují
  spotřebič.
  • Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Zařízení není
  vhodné pro mytí v myčce.
  • Součásti přicházející do kontaktu s potravinami lze čistit v mýdlové
  vodě.
  • Součásti nejsou vhodné do myčky na nádobí. Když jsou vystaveny
  teplu či leptavým čističům, mohou ztratit tvar a barvu.
  • Pro snadnější uskladnění je možné nádobu položit vzhůru nohama na
  základnu a potom položit víko na nádobu. Zařízení tak zabere méně
  místa.
  PROSTŘEDÍ

  PL | Instrukcja obsługi
  CS | Návod na použití
  SK | Návod na použitie
  RU| Руководство по
  эксплуатации

  Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován
  do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo
  k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na
  spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém
  upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné.
  Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete
  k ochraně životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému
  místu se zeptejte na místním obecním úřadě.
  Podpora
  Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na adrese
  www.tristar.eu!

  SK Používateľská príručka
  BEZPEČNOSŤ

  BL4464
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
  BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ

  1

  2

  3

  4
  5

  • V prípade ignorovania týchto bezpečnostných
  pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek
  zodpovednosti za vzniknutú škodu.
  • Ak je napájací kábel poškodený, musí ho
  vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo
  podobné kvalifikované osoby, aby sa
  zamedzilo nebezpečenstvu.
  • Spotrebič nikdy nepremiestňujte za kábel a
  dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
  • Spotrebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú
  plochu.
  • Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý bez
  dozoru.
  • Tento spotrebič sa smie používať iba na
  špecifikované účely v domácom prostredí.
  • Tento spotrebič nesmú používať deti. Tento
  spotrebič môžu používať osoby so zníženými
  fyzickými, zmyslovými alebo psychickými
  schopnosťami alebo nedostatkom skúseností
  a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali
  pokyny týkajúce sa použitia spotrebiča
  bezpečným spôsobom a ak porozumeli
  rizikám spojeným s jeho použitím. Deti sa
  nesmú hrať so spotrebičom. Spotrebič a
  napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
  Čistenie a údržbu nesmú robiť deti.
  • Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič
  neponárajte do vody ani do žiadnej inej
  kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým
  prúdom.
  • Pred výmenou príslušenstva a súčiastok
  vypnite spotrebič a odpojte ho z prívodu el.
  energie.
  • Ak spotrebič ponecháte bez dozoru a pred
  montážou, demontážou alebo čistením ho
  vždy odpojte od elektrickej siete.
  • Je veľmi dôležité udržovať tento spotrebič
  vždy čistý, keďže prichádza do styku
  s potravinami.
  • POZNÁMKA: Čepele a nože na krájanie a
  sekanie sú veľmi ostré, vyhnite sa fyzickému
  kontaktu počas vyprázdňovania a čistenia
  spotrebiča, môžete sa vážne zraniť.
  • Toto zariadenie je určené iba na používanie v
  domácnosti a na podobné účely a smie sa
  používať, napríklad:
  – V kuchynských kútoch vyhradených pre personál v obchodoch,
  kanceláriách a v iných profesionálnych priestoroch.
  – Smú ho používať klienti hotelov, motelov a iných priestorov, ktoré
  majú ubytovací charakter.
  – V turistických ubytovniach.
  – Na farmách.
  POPIS KOMPONENTOV
  1. Viečko s plniacim otvorom
  2. Nádoba
  3. Nože
  4. Regulátor rýchlosti
  5. Podstavec

  WWW.TRISTAR.EU
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands

  PRED PRVÝM POUŽITÍM
  • Spotrebič a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo spotrebiča odstráňte
  nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
  • Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to,
  aby okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento
  výrobok nie je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.
  • Pred prvým použitím spotrebiča utrite všetky demontovateľné diely
  vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte abrazívne výrobky.
  • Napájací kábel zapojte do zásuvky. (Poznámka: Pred zapojením
  spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá
  napätiu siete. Napätie 220 V-240 V, 50/60 Hz)
  • Pozor! Mixér nepoužívajte kontinuálne dlhšie ako 1 minútu a po
  uplynutí tejto doby ho nechajte 1 minútu chladnúť.

  POUŽÍVANIE
  • Základňu postavte na rovný stabilný povrch, nie v blízkosti výlevky
  naplnenej vodou či na podobné miesta. Skontrolujte, či je spotrebič
  vytiahnutý zo zásuvky a volič rýchlosti je nastavený do polohy
  'off' (vypnuté).
  • Nádobu pripevnite na jednotku motora.
  • Otočte nádobu proti smeru hodinových ručičiek, kým nezapadne na
  svoje miesto.
  • Ingrediencie dajte do nádoby mixéra.
  • Poznámka: nenalievajte potraviny s teplotou vyššou ako 80 °C.
  • Na nádobu položte kryt a otočte proti smeru hodinových ručičiek a
  zabezpečte, aby kryt bezpečne zapadol na svoje miesto na nádobe. Ak
  sa tak nestane, bezpečnostná poistka zabráni spusteniu zariadenia.
  • Pre pomalý režim vyberte voľbu '1', pre rýchlejší režim vyberte voľbu '2' a
  na vypnutie spotrebiče vyberte voľbu 0. Pre rýchle a krátke sekanie,
  vyberte Impulzný režim "Pulse". Mali by ste pokračovať v tejto polohe a
  pridržiavať spínač smerom nadol, nie dlhšie ako jednu minútu, kvôli
  možnému prehriatiu motora. Nechajte jednotku vychladiť pred ďalším
  použitím.

  • Это устройство предназначено для
  использования в бытовых условиях, а также
  в схожих областях применения, таких как:

  ČISTENIE A ÚDRŽBA
  • Pred čistením zariadenia vždy najprv vytiahnite zástrčku zo siete.
  • Zariadenie očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné
  čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k
  poškodeniu spotrebiča.
  • Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
  Zariadenie nie je vhodné do umývačky riadu.
  • Súčasti a komponenty, ktoré prišli do kontaktu s jedlom a potravinami sa
  dajú vyčistiť v mydlovej vode.
  • Súčasti a komponenty nie sú vhodné na čistenie v umývačke riadu. Ak
  sú vystavené žiaru a ohrevu alebo leptavým čistiacim prostriedkom,
  môžu sa zdeformovať alebo pokriviť alebo zmeniť farbu.
  • Kvôli jednoduchšiemu uskladneniu nádoby ju môžete položiť na podklad
  spodnou časťou nahor. Kryt potom dajte na nádobu. Takto zaberá menej
  miesta.

  ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  • Извлеките устройство и принадлежности из упаковки. Удалите
  наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.
  • Установите устройство на ровную устойчивую поверхность и
  обеспечьте не менее 10 см свободного пространства вокруг него.
  Это устройство не предназначено для установки в шкафах и для
  использования под открытым небом.
  • Перед первым применением устройства протрите все съемные
  компоненты влажной тканью. Не используйте абразивные изделия.
  • Воткните кабель питания в розетку.  (Примечание. Перед
  подключением устройства убедитесь, что указанное на устройстве
  напряжение совпадает с напряжением в сети.  Напряжение
  220В-240В, 50/60Гц)
  • Внимание! Не используйте блендер больше 1 минуты без
  перерывов. После каждой минуты работы необходим перерыв
  длительностью в 1 минуту, чтобы блендер остыл.

  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
  Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s
  komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku
  určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na
  spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú
  skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať.
  Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate
  k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám
  poskytnú miestne úrady.
  Podpora
  Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.tristar.eu!

  RU
  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

  • Производитель не несет ответственность за
  ущерб в случае несоблюдения правил
  техники безопасности.
  • Во избежание опасных ситуаций для замены
  поврежденного кабеля питания
  рекомендуется обратиться к производителю,
  его сервисному агенту или другим
  достаточно квалифицированным
  специалистам.
  • Не перемещайте устройство, взявшись за
  кабель питания, а также следите за тем,
  чтобы кабель не перекручивался.
  • Установите устройство на устойчивой
  ровной поверхности.
  • Не оставляйте подключенное к источнику
  питания устройство без присмотра.
  • Данное устройство предназначено только
  для использования в бытовых условиях и
  только по назначению.
  • Данное устройство не предназначено для
  использования детьми. Данное устройство
  может быть использовано лицами с
  ограниченными физическими, сенсорными и
  умственными способностями или не
  имеющими соответствующего опыта или
  знаний, если за их действиями
  осуществляется контроль или они получили
  инструкцию по безопасной эксплуатации
  устройства, и они понимают потенциальные
  опасности, связанные с ней. Не позволяйте
  детям играть с устройством. Храните
  устройство и его шнур электропитания в
  месте, недоступном для детей. Очистка и
  обслуживание устройства могут выполняться
  детьми только.
  • Во избежание поражения электрическим
  током не погружайте шнур электропитания,
  штепсель или устройство в воду или любую
  другую жидкость.
  • Выключите устройство и отсоедините его от
  сети электропитания, перед тем как
  произвести замену принадлежностей или
  комплектующих, подвижных при
  эксплуатации.
  • Отключайте устройство от сети
  электропитания каждый раз, когда его
  оставляют без присмотра, а также перед
  сборкой, разборкой и очисткой.
  • Крайне необходимо всегда содержать
  устройство в чистоте, поскольку оно
  вступает в контакт с пищей.
  • ПРИМЕЧАНИЕ: Режущие лезвия очень
  острые. Избегайте физического контакта с
  ними во время опорожнения и очистки
  устройства, в противном случае вы можете
  получить серьезную травму.

  – Кухонные помещения для служащих магазинов, офисов и других
  рабочих условий.
  – Отели, мотели и другие условия проживания для использования
  постояльцами.
  – Условия типа B&B.
  – Фермерские дома.
  ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
  1. Крышка с горловиной
  2. Емкость
  3. Ножи
  4. Регулятор оборотов
  5. Основание

  ПРИМЕНЕНИЕ
  • Поместите основание на плоскую, устойчивую поверхность, на
  безопасном расстоянии от наполненной водой раковины или других
  подобных объектов. Убедитесь в том, что устройство не подключено
  к сети электропитания и регулятор скорости находится в положении
  "выкл".
  • Установите емкость на приводной блок.
  • Поверните емкость против часовой стрелки до защелкивания.
  • Поместите ингредиенты в смесительную емкость.
  • Примечание: не помещайте в емкость ингредиенты, температура
  которых превышает 80 °C
  • Накройте емкость крышкой и поверните ее против часовой стрелки,
  плотно закрепив на емкости. Если этого не сделать, защитная
  блокировка воспрепятствует запуску устройства.
  • Выберите "1" для режима медленного вращения, выберите "2" для
  более быстрого вращения, выберите "0", чтобы выключить
  устройство. Для непродолжительной и интенсивной обработки
  выберите режим "Pulse". Чтобы избежать возможного перегрева
  двигателя, необходимо удерживать переключатель в этой позиции
  не дольше 1 минуты. Подождите пока устройство остынет перед
  дальнейшим его использованием.
  ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
  • Каждый раз перед очисткой устройства извлекайте штепсель из
  розетки.
  • Устройство чистят с помощью влажной ткани. Используйте только
  мягкие чистящие средства. Запрещается использовать абразивные
  средства, скребки или металлические мочалки, которые могут
  царапать устройство.
  • Запрещается погружать электрические устройства в воду.
  Устройство не предназначено для очистки в посудомоечной
  машине.
  • Компоненты, вступающие в контакт с пищей, могут быть очищены в
  мыльной воде.
  • Компоненты не предназначены для очистки в посудомоечной
  машине. Не подвергайте соковыжималку воздействию высоких
  температур и едких очистителей. В противном случае она может
  деформироваться или обесцветиться.
  • Убирая устройство на хранение, можно надеть емкость вверх дном
  на основание и накрыть крышкой. В таком виде прибор займет
  меньше места.
  ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
  По истечении срока службы не выкидывайте данное
  устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать
  в центральный пункт переработки электрических или электронных
  бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный
  символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации
  и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы
  подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной
  переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту
  окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких
  приборов можно узнать в органах местного самоуправления.
  Поддержка
  Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на
  веб-сайте www.tristar.eu!


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tristar BL-4464 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tristar BL-4464 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,43 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info