Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
BP2961
EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedieningsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
SK | Návod
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
1
2
3
4
WWW.TRISTAR.EU
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
ENInstruction manual
SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
The appliance must be placed on a stable, level
surface.
The user must not leave the device unattended
while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for household
purposes and only for the purpose it is made
for.
This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the
appliance. Keep the appliance and its cord out
of reach of children aged less than 8 years.
Cleaning and user maintenance shall not be
made by children unless older than 8 and
supervised.
To protect yourself against an electric shock, do
not immerse the cord, plug or appliance in the
water or any other liquid.
Keep the appliance and its cord out of reach of
children less than 8 years.
The temperature of accessible surfaces may be
high when the appliance is operating.
The appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or a separate
remote-control system.
Only use the appropriate connector for this
device.
The appliance is to be connected to a socket-
outlet having an earthed contact (for class I
appliances).
Surface are liable to get hot during use.
PARTS DESCRIPTION
1. On/Off switch
2. Temperature control
3. Baking plate
4. Spatulas
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
Place the appliance on a stable surface and make sure there is 10 cm.
free of space around the appliance.
NOTE: It is normal that strange odor comes out from the unit for the first
use. This will cause after a short while.
USE
Connectthepower cable tothe socket.(Note: Make surethe indicated
voltage on the devicematchesthe localvoltage beforeconnecting the
device.Voltage220V-240V50Hz)
Pre-heat your appliance on the highest level for 10 minutes before using
it.
The heating plate should be rubbed in with some food oil.
Place a small quantity of the prepared paste on the heating plate and
distribute these evenly with the help of the paste spatula. Rub the edge
of the baking surface occasionally with a moistened cloth so the crepes
can be removed more easily after baking.
After about 45 seconds use the spatula to turn the crepe. The correct
baking time depends on the dough mixture and the desired browning of
the Crepes.
Note: Never use metal articles for distributing the paste and/or for
turning or taking the Crepes, since it could damage the non-adhesive
coating of the heating plate.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to cool
down.
Wipe the inside and the edges of the appliance with a paper towel or a
soft cloth.
Wipe the outside with only a slightly moistened cloth ensuring that no
moisture, oil or grease enters the cooling slots.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end
of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of
electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance,
instruction manual and packaging puts your attention to this important
issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling
of used domestic appliances you contribute an important push to the
protection of our environment. Ask your local authorities for information
regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!
NLInstruction manual
VEILIGHEID
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het
snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer
nergens in verstrikt kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht
staan.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
De temperatuur van de toegankelijke
oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
apparaat in gebruik is.
Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met behulp van een externe timer of
een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
Gebruik uitsluitend de juiste connector voor dit
apparaat.
Het apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact (voor klasse I-apparaten).
Het oppervlak kan heet worden tijdens
gebruik.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Aan/uitschakelaar
2. Temperatuurregelknop
3. Bakplaat
4. Spatels
VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
producten.
Plaats het apparaat op een stabiel oppervlak. Zorg ervoor dat er 10 cm
vrije ruimte rondom het apparaat is.
LET OP: Het is normaal dat bij het eerste gebruik een vreemde geur uit
het apparaat komt. Dit zal na een korte tijd voorbij zijn.
GEBRUIK
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.(Let op: Zorg er voor het
aansluiten van het apparaat voor dat het op het apparaat aangegeven
voltage overeenkomt met de plaatselijke
netspanning.Voltage220V-240V50Hz)
Zorg ervoor dat het apparaat ongeveer 10 minuten wordt voorverwarmd.
Smeer de bakplaat in met een beetje olie.
Plaats een klein beetje deeg op de bakplaat en verdeel dit gelijkmatig
met behulp van de deegspatel. Wrijf de rand van het bakoppervlak zo nu
en dan in met een vochtige doek. De crêpes kunnen dan na het bakken
gemakkelijker van het bakoppervlak worden verwijderd.
Gebruik na ongeveer 45 seconden de spatel om de crêpe om te
draaien. De juiste baktijd hangt af van de deegmix en de gewenste kleur
van de crêpes.
Let op: Gebruik nooit metalen objecten voor het verdelen van het deeg
en/of voor het omdraaien of verwijderen van de crêpes, want dit kan de
antiaanbaklaag van de warmteplaat beschadigen.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het
apparaat is afgekoeld.
Reinig de binnenkant en de randen van het apparaat met een stuk
keukenpapier of een zachte doek.
Reinig de buitenkant uitsluitend met een licht vochtige doek. Zorg ervoor
dat er geen vocht, olie of vet via de koelspleten naar binnen sijpelt.
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit
beschadigt het apparaat.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale
huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt
voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden
aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en
op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte
materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte
huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de
bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het
inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!
FRInstruction manual
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
entortillé.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants de
moins de 8 ans.
La température des surfaces accessibles peut
devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
un dispositif de programmation externe ou un
système de télécommande indépendant.
Utilisez uniquement le connecteur approprié
pour cet appareil
Branchez l'appareil sur une prise électrique
munie d'une connexion à la terre (pour les
appareils de catégorie I).
La surface peut devenir chaude à l'usage.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
Posez l’appareil sur une surface stable et veillez à conserver un espace
vide de 10 cm autour de l’appareil.
NB: Il est normal lors de la première utilisation qu’une odeur étrange
émane de l’appareil. Cela s’atténuera après un petit moment.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de
sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.tristar.eu!
DEInstruction manual
SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es am Netz angeschlossen ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
Jahren.
Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
oder einem separaten Fernbedienungssystem
betrieben werden.
Verwenden Sie für dieses Gerät nur den
passenden Stecker.
Dieses Gerät darf nur mit einer geerdeten
Steckdose (für Klasse I Geräte) verbunden
werden.
Die Oberfläche kann beim Gebrauch heiß
werden.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Ein/Aus-Schalter
2. Temperaturregelung
3. Backblech
4. Spateln
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie
niemals Scheuermittel.
Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche und stellen Sie einen
Freiraum von 10 cm um das Gerät herum sicher.
HINWEIS: Es ist normal, dass das Gerät bei der ersten Verwendung
ungewöhnliche riecht. Dies hört nach kurzer Zeit auf.
VERWENDUNG
Schließen Sie das Netzkabel an der Netzsteckdose an. (Hinweis: Achten
Sie vor dem Anschluss darauf, dass die Nennspannung des Geräts der
Netzspannung entspricht. Spannung220 V-240 V50 Hz.)
Heizen Sie das Gerät vor der Verwendung 10 Minuten vor.
Die Heizplatte muss mit Speiseöl eingerieben werden.
Geben Sie eine kleine Menge des vorbereiteten Teigs auf die Heizplatte
und verteilen Sie diese mithilfe der Spachtel gleichmäßig. Reiben Sie die
Kante der Backoberfläche gelegentlich mit einem feuchten Tuch ab,
damit die Crepes nach dem Backen leichter entfernt werden können.
Verwenden Sie nach ca. 45 Sekunden die Spachtel, um die Crepe zu
wenden. Die korrekte Backzeit ist abhängig vom Teig und dem
gewünschten Bräunungsgrad der Crepes.
Hinweis: Verwenden Sie zum Verteilen oder Wenden des Teigs niemals
Metallgegenstände, da diese die Antihaftbeschichtung der Heizplatte
beschädigen können.
REINIGUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das
Gerät abgekühlt ist.
Das Innere und die Ränder des Geräts mit einem Papiertuch oder einem
weichen Tuch abwischen.
Das Äußere des Geräts mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch
abwischen und darauf achten, dass keine Feuchtigkeit, Öl oder Fett in
die Kühlschlitze eindringt.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!
ESInstruction manual
SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.
La temperatura de las superficies accesibles
puede ser elevada cuando funcione el aparato.
El aparato no está diseñado para usarse
mediante un temporizador externo o un sistema
de control remoto independiente.
Utilice únicamente el alimentador apropiado
con este dispositivo.
Este aparato debe enchufarse a una toma de
pared conectada a tierra (para aparatos de
clase I).
La superficie puede calentarse durante el uso.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Interruptor de encendido/apagado
2. Control de temperatura
3. Placa para hornear
4. Espátulas
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por
todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
Coloque el aparato sobre una superficie estable y asegúrese de que
existan 10 cm de espacio alrededor del aparato.
NOTA: Es normal que se emitan olores al usar por primera vez la
unidad. Cesarán en un breve tiempo.
USO
Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. (Nota:
Asegúrese de que la tensión indicada en el aparato coincide con la
tensión local antes de conectar al aparato. Tensión220 V-240 V50 Hz)
Realice un calentamiento previo del aparato al nivel máximo durante 10
minutos antes de utilizarlo.
Deberá frotar la placa de calor con aceite comestible.
Coloque una pequeña cantidad de la pasta preparada sobre la placa de
calor y distribúyala de manera uniforme con ayuda de la espátula. Frote
el borde de la superficie de horneado con un paño húmedo
ocasionalmente para que los crepes se puedan retirar más fácilmente
cuando estén listos.
Tras unos 45 segundos, utilice la espátula para darle la vuelta al crepe.
El tiempo correcto de cocción depende de la mezcla de la masa y el
grado de tostado deseado de los crepes.
Nota: No utilice nunca elementos de metal para distribuir la pasta o para
darle la vuelta a los crepes, ya que podría dañar la capa anti adherente
de la placa de calor.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se
enfríe.
Limpie el interior y los bordes del aparato con una toallita de papel o un
paño suave.
Pase un paño ligeramente húmedo por la parte exterior y asegúrese de
que humedad, aceite ni grasa se introducen por las ranuras de
ventilación.
Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar
el aparato.
No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El
aparato no se puede lavar en el lavavajillas.
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de
su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
Puede encontrar toda la información y recambios en www.tristar.eu!
PTInstruction manual
SEGURANÇA
Se não seguir as instruções de segurança, o
fabricante não pode ser considerado
responsável pelo danos.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  EN | Instruction manual
  NL | Gebruiksaanwijzing
  FR | Mode d’emploi
  DE | Bedieningsanleitung
  ES | Manual de usuario
  PT | Manual de utilizador
  IT | Manuele utente
  SV | Bruksanvisning
  PL | Instrukcja obsługi
  CS | Návod na použití
  SK | Návod na použitie

  BP2961
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
  BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ

  3

  1

  4

  2

  EN Instruction manual

  NL Instruction manual

  SAFETY

  VEILIGHEID

  • Dieses Gerät darf nur für den
  Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
  • De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
  • By ignoring the safety instructions the
  benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
  voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
  manufacturer can not be hold responsible for
  • Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
  FR Instruction
  manual
  veiligheidsinstructies.
  the damage.
  Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
  SÉCURITÉ
  • Als het netsnoer beschadigd is, moet het
  • If the supply cord is damaged, it must be
  von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
  • Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
  worden vervangen door de fabrikant, de
  replaced by the manufacturer, its service agent
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen
  fabricant ne saurait être tenu responsable des
  onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
  or similarly qualified persons in order to avoid a
  oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
  dommages.
  personen met een soortgelijke kwalificatie om
  hazard.
  an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
  • Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
  gevaar te voorkomen.
  • Never move the appliance by pulling the cord
  werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
  doit être remplacé par le fabricant, son
  • Verplaats het apparaat nooit door aan het
  and make sure the cord can not become
  oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
  réparateur ou des personnes qualifiées afin
  snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer
  entangled.
  unterrichtet wurden und die damit verbundenen
  d'éviter tout risque.
  nergens in verstrikt kan raken.
  • The appliance must be placed on a stable, level
  Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
  • Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
  • Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
  surface.
  dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
  cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
  ondergrond worden geplaatst.
  • The user must not leave the device unattended
  und sein Anschlusskabel außerhalb der
  entortillé.
  while it is connected to the supply.
  • De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd • L'appareil doit être posé sur une surface stable
  Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
  achterlaten wanneer de stekker zich in het
  • This appliance is only to be used for household
  Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
  et nivelée.
  stopcontact bevindt.
  purposes and only for the purpose it is made
  von Kindern vorgenommen werden, es sei
  • Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
  for.
  • Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
  denn, sie sind älter als 8 und werden
  s'il est connecté à l'alimentation.
  gebruik en voor het doel waar het voor bestemd • Cet appareil est uniquement destiné à des
  • This appliance shall not be used by children
  beaufsichtigt.
  is.
  aged less than 8 years. This appliance can be
  • Tauchen Sie zum Schutz vor einem
  utilisations domestiques et seulement dans le
  used by children aged from 8 years and above • Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
  Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
  but pour lequel il est fabriqué.
  kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
  and persons with reduced physical, sensory or
  Gerät niemals in Wasser oder sonstige
  • Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
  worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
  mental capabilities or lack of experience and
  Flüssigkeiten.
  enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
  knowledge if they have been given supervision
  door personen met verminderde lichamelijke,
  • Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
  être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
  zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
  or instruction concerning use of the appliance in
  außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
  des personnes présentant un handicap
  aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
  a safe way and understand the hazards
  Jahren.
  physique, sensoriel ou mental voire ne
  involved. Children shall not play with the
  onder toezicht staan of instructies krijgen over
  • Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
  disposant pas des connaissances et de
  hoe het apparaat op een veilige manier kan
  appliance. Keep the appliance and its cord out
  kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
  l'expérience nécessaires en cas de surveillance
  worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
  of reach of children aged less than 8 years.
  • Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
  ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
  Cleaning and user maintenance shall not be
  die met het gebruik samenhangen. Kinderen
  oder einem separaten Fernbedienungssystem
  toute sécurité et de compréhension des risques
  mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
  made by children unless older than 8 and
  betrieben werden.
  impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
  apparaat en het netsnoer buiten bereik van
  supervised.
  • Verwenden Sie für dieses Gerät nur den
  avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
  kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
  • To protect yourself against an electric shock, do
  passenden Stecker.
  cordon d'alimentation hors de portée des
  onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
  not immerse the cord, plug or appliance in the
  • Dieses Gerät darf nur mit einer geerdeten
  enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
  ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht
  water or any other liquid.
  Steckdose (für Klasse I Geräte) verbunden
  maintenance utilisateur ne doivent pas être
  • Keep the appliance and its cord out of reach of
  staan.
  werden.
  confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
  children less than 8 years.
  • Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
  • Die Oberfläche kann beim Gebrauch heiß
  plus et sont sous surveillance.
  • The temperature of accessible surfaces may be
  niet onder in water of andere vloeistoffen om
  werden.
  • Afin de vous éviter un choc électrique,
  high when the appliance is operating.
  elektrische schokken te voorkomen.
  n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil TEILEBESCHREIBUNG
  • The appliance is not intended to be operated by • Houd het apparaat en het netsnoer buiten
  1. Ein/Aus-Schalter
  dans de l'eau ou autre liquide.
  2. Temperaturregelung
  means of an external timer or a separate
  bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
  • Maintenez l'appareil et son cordon
  3. Backblech
  remote-control system.
  • De temperatuur van de toegankelijke
  4. Spateln
  d'alimentation hors de portée des enfants de
  • Only use the appropriate connector for this
  oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
  moins de 8 ans.
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  • Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen
  device.
  apparaat in gebruik is.
  • La température des surfaces accessibles peut
  Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
  • The appliance is to be connected to a socket• Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
  devenir élevée quand l'appareil est en fonction. • Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
  abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie
  outlet having an earthed contact (for class I
  worden met behulp van een externe timer of
  • L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
  niemals Scheuermittel.
  appliances).
  een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
  un dispositif de programmation externe ou un
  • Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche und stellen Sie einen
  Freiraum von 10 cm um das Gerät herum sicher.
  • Surface are liable to get hot during use.
  • Gebruik uitsluitend de juiste connector voor dit
  système de télécommande indépendant.
  • HINWEIS: Es ist normal, dass das Gerät bei der ersten Verwendung
  apparaat.

  Utilisez
  uniquement
  le
  connecteur
  approprié
  ungewöhnliche riecht. Dies hört nach kurzer Zeit auf.
  PARTS DESCRIPTION
  1. On/Off switch
  • Het apparaat moet worden aangesloten op een
  pour
  cet
  appareil
  VERWENDUNG
  2. Temperature control
  geaard stopcontact (voor klasse I-apparaten).
  • Branchez l'appareil sur une prise électrique
  • Schließen Sie das Netzkabel an der Netzsteckdose an. (Hinweis: Achten
  3. Baking plate
  Sie vor dem Anschluss darauf, dass die Nennspannung des Geräts der
  4. Spatulas
  • Het oppervlak kan heet worden tijdens
  munie d'une connexion à la terre (pour les
  Netzspannung entspricht. Spannung 220 V-240 V 50 Hz.)
  gebruik.
  appareils de catégorie I).
  • Heizen Sie das Gerät vor der Verwendung 10 Minuten vor.
  BEFORE THE FIRST USE
  • Take the appliance and accessories out the box. Remove the
  • Die Heizplatte muss mit Speiseöl eingerieben werden.
  • La surface peut devenir chaude à l'usage.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  stickers, protective foil or plastic from the device.
  • Geben Sie eine kleine Menge des vorbereiteten Teigs auf die Heizplatte
  • Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
  parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
  • Place the appliance on a stable surface and make sure there is 10 cm.
  free of space around the appliance.
  • NOTE: It is normal that strange odor comes out from the unit for the first
  use. This will cause after a short while.
  USE
  • Connect the power cable to the socket. (Note: Make sure the indicated
  voltage on the device matches the local voltage before connecting the
  device. Voltage 220V-240V 50Hz)
  • Pre-heat your appliance on the highest level for 10 minutes before using
  it.
  • The heating plate should be rubbed in with some food oil.
  • Place a small quantity of the prepared paste on the heating plate and
  distribute these evenly with the help of the paste spatula. Rub the edge
  of the baking surface occasionally with a moistened cloth so the crepes
  can be removed more easily after baking.
  • After about 45 seconds use the spatula to turn the crepe. The correct
  baking time depends on the dough mixture and the desired browning of
  the Crepes.
  • Note: Never use metal articles for distributing the paste and/or for
  turning or taking the Crepes, since it could damage the non-adhesive
  coating of the heating plate.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  • Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to cool
  down.
  • Wipe the inside and the edges of the appliance with a paper towel or a
  soft cloth.
  • Wipe the outside with only a slightly moistened cloth ensuring that no
  moisture, oil or grease enters the cooling slots.
  • Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
  cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
  • Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
  device is not dishwasher proof.
  ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at the end
  of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of
  electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance,
  instruction manual and packaging puts your attention to this important
  issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling
  of used domestic appliances you contribute an important push to the
  protection of our environment. Ask your local authorities for information
  regarding the point of recollection.
  Support
  You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

  WWW.TRISTAR.EU
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands

  Support
  U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
  www.tristar.eu!

  1.
  2.
  3.
  4.

  Aan/uitschakelaar
  Temperatuurregelknop
  Bakplaat
  Spatels

  VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK
  • Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers,
  de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
  • Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
  onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
  producten.
  • Plaats het apparaat op een stabiel oppervlak. Zorg ervoor dat er 10 cm
  vrije ruimte rondom het apparaat is.
  • LET OP: Het is normaal dat bij het eerste gebruik een vreemde geur uit
  het apparaat komt. Dit zal na een korte tijd voorbij zijn.
  GEBRUIK
  • Sluit het netsnoer aan op het stopcontact. (Let op: Zorg er voor het
  aansluiten van het apparaat voor dat het op het apparaat aangegeven
  voltage overeenkomt met de plaatselijke
  netspanning. Voltage 220V-240V 50Hz)
  • Zorg ervoor dat het apparaat ongeveer 10 minuten wordt voorverwarmd.
  • Smeer de bakplaat in met een beetje olie.
  • Plaats een klein beetje deeg op de bakplaat en verdeel dit gelijkmatig
  met behulp van de deegspatel. Wrijf de rand van het bakoppervlak zo nu
  en dan in met een vochtige doek. De crêpes kunnen dan na het bakken
  gemakkelijker van het bakoppervlak worden verwijderd.
  • Gebruik na ongeveer 45 seconden de spatel om de crêpe om te
  draaien. De juiste baktijd hangt af van de deegmix en de gewenste kleur
  van de crêpes.
  • Let op: Gebruik nooit metalen objecten voor het verdelen van het deeg
  en/of voor het omdraaien of verwijderen van de crêpes, want dit kan de
  antiaanbaklaag van de warmteplaat beschadigen.
  REINIGING EN ONDERHOUD
  • Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het
  apparaat is afgekoeld.
  • Reinig de binnenkant en de randen van het apparaat met een stuk
  keukenpapier of een zachte doek.
  • Reinig de buitenkant uitsluitend met een licht vochtige doek. Zorg ervoor
  dat er geen vocht, olie of vet via de koelspleten naar binnen sijpelt.
  • Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
  schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit
  beschadigt het apparaat.
  • Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
  apparaat is niet vaatwasserbestendig.
  MILIEU
  Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale
  huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt
  voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden
  aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en
  op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte
  materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte
  huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de
  bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het
  inzamelpunt.

  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  • Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte. Retirez les
  autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
  • Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
  amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
  • Posez l’appareil sur une surface stable et veillez à conserver un espace
  vide de 10 cm autour de l’appareil.
  • NB : Il est normal lors de la première utilisation qu’une odeur étrange
  émane de l’appareil. Cela s’atténuera après un petit moment.

  ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de
  sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
  appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
  manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
  important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
  recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
  Support
  Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
  www.tristar.eu !

  DE Instruction manual
  SICHERHEIT

  • Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
  der Hersteller nicht für Schäden haftbar
  gemacht werden.
  • Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
  Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
  qualifizierten Personen ersetzt werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  • Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
  am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
  Kabel nicht verwickelt.
  • Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
  Fläche platziert werden.
  • Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
  während es am Netz angeschlossen ist.

  und verteilen Sie diese mithilfe der Spachtel gleichmäßig. Reiben Sie die
  Kante der Backoberfläche gelegentlich mit einem feuchten Tuch ab,
  damit die Crepes nach dem Backen leichter entfernt werden können.
  • Verwenden Sie nach ca. 45 Sekunden die Spachtel, um die Crepe zu
  wenden. Die korrekte Backzeit ist abhängig vom Teig und dem
  gewünschten Bräunungsgrad der Crepes.
  • Hinweis: Verwenden Sie zum Verteilen oder Wenden des Teigs niemals
  Metallgegenstände, da diese die Antihaftbeschichtung der Heizplatte
  beschädigen können.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  • Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das
  Gerät abgekühlt ist.
  • Das Innere und die Ränder des Geräts mit einem Papiertuch oder einem
  weichen Tuch abwischen.
  • Das Äußere des Geräts mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch
  abwischen und darauf achten, dass keine Feuchtigkeit, Öl oder Fett in
  die Kühlschlitze eindringt.
  • Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
  niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
  Dies würde das Gerät beschädigen.
  • Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
  UMWELT
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
  von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
  werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
  der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
  diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
  das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
  Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
  Informationen über eine Sammelstelle.

  • Nunca mueva el aparato tirando del cable y
  asegúrese de que no se pueda enredar con el
  cable.
  • El aparato debe colocarse sobre una superficie
  estable y nivelada.
  • El usuario no debe dejar el dispositivo sin
  supervisión mientras esté conectado a la
  alimentación.
  • Este aparato se debe utilizar únicamente para
  el uso doméstico y sólo para las funciones para
  las que se ha diseñado.
  • Este aparato no debe ser utilizado por niños
  menores de 8 años. Este aparato puede ser
  utilizado por niños a partir de los 8 años y por
  personas con capacidades físicas, sensoriales
  o mentales reducidas, o que no tengan
  experiencia ni conocimientos, sin son
  supervisados o instruidos en el uso del aparato
  de forma segura y entienden los riesgos
  implicados. Los niños no pueden jugar con el
  aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
  del alcance de los niños menores de 8 años.
  Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
  mantenimiento reservado al usuario a menos
  que tengan más de 8 años y cuenten con
  supervisión.
  • Para protegerse contra una descarga eléctrica,
  no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
  el agua o cualquier otro líquido.
  • Mantenga el aparato y el cable fuera del
  alcance de los niños menores de 8 años.
  • La temperatura de las superficies accesibles
  puede ser elevada cuando funcione el aparato.
  • El aparato no está diseñado para usarse
  mediante un temporizador externo o un sistema
  de control remoto independiente.
  • Utilice únicamente el alimentador apropiado
  con este dispositivo.
  • Este aparato debe enchufarse a una toma de
  pared conectada a tierra (para aparatos de
  clase I).
  • La superficie puede calentarse durante el uso.
  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
  1. Interruptor de encendido/apagado
  2. Control de temperatura
  3. Placa para hornear
  4. Espátulas
  ANTES DEL PRIMER USO
  • Saque el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la
  lámina protectora o el plástico del dispositivo.
  • Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por
  todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
  • Coloque el aparato sobre una superficie estable y asegúrese de que
  existan 10 cm de espacio alrededor del aparato.
  • NOTA: Es normal que se emitan olores al usar por primera vez la
  unidad. Cesarán en un breve tiempo.
  USO
  • Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.  (Nota:
  Asegúrese de que la tensión indicada en el aparato coincide con la
  tensión local antes de conectar al aparato.  Tensión 220 V-240 V 50 Hz)
  • Realice un calentamiento previo del aparato al nivel máximo durante 10
  minutos antes de utilizarlo.
  • Deberá frotar la placa de calor con aceite comestible.
  • Coloque una pequeña cantidad de la pasta preparada sobre la placa de
  calor y distribúyala de manera uniforme con ayuda de la espátula. Frote
  el borde de la superficie de horneado con un paño húmedo
  ocasionalmente para que los crepes se puedan retirar más fácilmente
  cuando estén listos.
  • Tras unos 45 segundos, utilice la espátula para darle la vuelta al crepe.
  El tiempo correcto de cocción depende de la mezcla de la masa y el
  grado de tostado deseado de los crepes.
  • Nota: No utilice nunca elementos de metal para distribuir la pasta o para
  darle la vuelta a los crepes, ya que podría dañar la capa anti adherente
  de la placa de calor.
  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
  • Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se
  enfríe.
  • Limpie el interior y los bordes del aparato con una toallita de papel o un
  paño suave.
  • Pase un paño ligeramente húmedo por la parte exterior y asegúrese de
  que humedad, aceite ni grasa se introducen por las ranuras de
  ventilación.
  • Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
  abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar
  el aparato.
  • No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El
  aparato no se puede lavar en el lavavajillas.

  Support
  Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
  www.tristar.eu!

  MEDIO AMBIENTE
  Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de
  su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
  reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
  manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
  importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
  reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
  fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
  los puntos de recogida a las autoridades locales.

  ES Instruction manual

  Soporte
  Puede encontrar toda la información y recambios en www.tristar.eu!

  SEGURIDAD

  • Si ignora las instrucciones de seguridad,
  eximirá al fabricante de toda responsabilidad
  por posibles daños.
  • Si el cable de alimentación está dañado,
  corresponde al fabricante, al representante o a
  una persona de cualificación similar su
  reemplazo para evitar peligros.

  PT Instruction manual
  SEGURANÇA

  • Se não seguir as instruções de segurança, o
  fabricante não pode ser considerado
  responsável pelo danos. • Page 2

  • Se o cabo de alimentação estiver danificado,
  deve ser substituído pelo fabricante, o seu
  representante de assistência técnica ou alguém
  com qualificações semelhantes para evitar
  perigos.
  • Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo
  e certifique-se de que este nunca fica preso.
  • O aparelho deve ser colocado numa superfície
  plana e estável.
  • O utilizador não deve abandonar o aparelho
  enquanto este estiver ligado à alimentação.
  • Este aparelho destina-se apenas a utilização
  doméstica e para os fins para os quais foi
  concebido.
  • Este aparelho não deve ser utilizado por
  crianças com idades compreendidas entre
  menos de 8 anos. Este aparelho pode ser
  utilizado por crianças com mais de 8 anos e por
  pessoas com capacidades físicas, sensoriais
  ou mentais reduzidas, assim como com falta de
  experiência e conhecimentos, caso sejam
  supervisionadas ou instruídas sobre como
  utilizar o aparelho de modo seguro e
  compreendam os riscos envolvidos. As
  crianças não devem brincar com o aparelho.
  Mantenha o aparelho e respetivo cabo fora do
  alcance de crianças com idade inferior a 8
  anos. A limpeza e manutenção não devem ser
  realizadas por crianças a não ser que tenham
  mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
  • Para se proteger contra choques elétricos, não
  mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em
  água ou qualquer outro líquido.
  • Mantenha o aparelho e respectivo cabo fora do
  alcance de crianças com menos de 8 anos.
  • A temperatura das superfícies acessíveis
  poderá ser elevada quando o aparelho está em
  funcionamento.
  • O aparelho não se destina a ser operado
  através de um sistema de temporizador externo
  ou de controlo remoto à parte.
  • Utilize apenas o conector apropriado para este
  dispositivo.
  • O aparelho deverá ser ligado a uma saída de
  tomada com contacto de terra (para aparelhos
  de classe I).
  • A superfície poderá aquecer durante a
  utilização.
  DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
  1. Interruptor ligar/desligar
  2. Controlo da temperatura
  3. Placa para cozer
  4. Espátulas
  ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
  • Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocolantes, a
  película ou plástico de proteção do aparelho.
  • Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe todas as peças
  amovíveis com um pano húmido. Nunca utilize produtos abrasivos.
  • Coloque o aparelho numa superfície estável e certifique-se de que fica
  um espaço livre de 10 cm à volta do mesmo.
  • NOTA: É normal que sinta um odor estranho proveniente do aparelho
  na primeira utilização. Este passará após um curto espaço de tempo.
  UTILIZAÇÃO
  • Ligar o cabo de alimentação à tomada. (Nota: Antes de ligar o aparelho
  certifique-se de que a voltagem indicada no aparelho corresponde à
  voltagem local. Voltagem 220V-240V 50Hz)
  • Pré-aqueça o seu aparelho no nível mais alto durante 10 minutos antes
  de o utilizar.
  • A placa de pré-aquecimento deve ser esfregada com óleo alimentar.
  • Coloque uma pequena quantidade da massa preparada na placa de
  aquecimento e distribua-a uniformemente com a ajuda da espátula de
  massa. Ocasionalmente esfregue o rebordo da superfície de cozedura
  com um pano húmido de forma a remover os crepes mais facilmente
  após cozedura.
  • Após 45 segundos utilize a espátula para virar o crepe. O tempo
  correcto de cozedura depende da mistura de massa e de o nível de
  cozedura dos Crepes.
  • Nota: Nunca utilize artigos de metal para distribuir a massa e/ou para
  virar ou retirar os Crepes, pois poderão danificar o revestimento
  antiaderente da placa de aquecimento.
  LIMPEZA E MANUTENÇÃO
  • Antes de limpar, desligue o aparelho da tomada e aguarde até
  arrefecer.
  • Limpe o interior e as extremidades do aparelho com papel de cozinha
  ou um pano macio.
  • Limpe o exterior apenas com um pano ligeiramente humedecido
  garantindo que não entre humidade, óleo ou gordura nas ranhuras de
  arrefecimento.
  • Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de
  limpeza agressivos e abrasivos, esfregões de metal ou palha de aço,
  que danifica o dispositivo.
  • Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido. O aparelho não
  pode ser colocado na máquina de lavar louça.
  AMBIENTE
  Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim da sua
  vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem de
  aparelhos domésticos elétricos e eletrónicos. Este símbolo indicado no
  aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua
  atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste
  aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados,
  está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso
  ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos
  de recolha.
  Assistência
  Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em
  www.tristar.eu!

  IT Instruction manual

  SV Instruction manual

  CS Instruction manual

  SICUREZZA

  SÄKERHET

  BEZPEČNOST


  • W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby
  uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony
  Il produttore non è responsabile di eventuali
  • Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan
  przez producenta, jego agenta serwisowego lub
  danni e lesioni conseguenti alla mancata
  inget ansvar utkrävas av tillverkaren för
  osoby o podobnych kwalifikacjach.
  osservanza delle istruzioni di sicurezza.
  eventuella skador som uppkommer.
  • Nie wolno przesuwać urządzenia, ciągnąć za
  Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve • Om nätsladden är skadad måste den bytas ut
  przewód ani dopuszczać do zaplątania kabla.
  essere sostituito dal produttore, da un addetto
  av tillverkaren, dess servicerepresentant eller
  • Urządzenie należy umieścić na stabilnej i
  all'assistenza o da personale con qualifiche
  liknande kvalificerade personer för att undvika
  wypoziomowanej powierzchni.
  analoghe per evitare rischi.
  fara.
  • Nigdy nie należy zostawiać włączonego
  Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il
  • Flytta aldrig apparaten genom att dra den i
  urządzenia bez nadzoru.
  cavo e controllare che il cavo non possa
  sladden och se till att sladden inte kan trassla in • Urządzenie przeznaczone jest tylko do
  rimanere impigliato.
  sig.
  eksploatacji w gospodarstwie domowym, w
  Collocare l'apparecchio su una superficie
  • Apparaten måste placeras på en stabil, jämn
  sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
  stabile e piana.
  yta.
  • Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą używać
  Non lasciare mai l'apparecchio senza
  • Använd aldrig apparaten obevakad när den är
  tego urządzenia. Z urządzenia mogą korzystać
  sorveglianza quando è collegato
  ansluten till vägguttaget.
  dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby
  all'alimentazione.
  • Denna apparat får endast användas för
  o ograniczonych możliwościach fizycznych,
  Questo apparecchio è destinato a un uso
  hushållsändamål och endast för det syfte den
  sensorycznych i psychicznych bądź
  esclusivamente domestico e deve essere
  är konstruerad för.
  nieposiadające odpowiedniej wiedzy
  utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
  • Apparaten ska inte användas av barn som är
  i doświadczenia, pod warunkiem, że są
  L'apparecchio non deve essere utilizzato da
  yngre än 8 år. Apparaten kan användas av barn
  nadzorowane lub otrzymały instrukcje
  från och med 8 års ålder och av personer med
  bambini di età inferiore agli 8 anni.
  dotyczące bezpiecznego używania urządzenia,
  L'apparecchio può essere utilizzato da bambini
  ett fysiskt, sensoriskt eller mentalt handikapp
  a także rozumieją związane z tym zagrożenia.
  di almeno 8 anni e da persone con ridotte
  eller brist på erfarenhet och kunskap om de
  Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
  capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure
  övervakas eller instrueras om hur apparaten
  Urządzenie oraz dołączony do niego kabel
  senza la necessaria pratica ed esperienza sotto
  ska användas på ett säkert sätt och förstår de
  należy przechowywać poza zasięgiem dzieci,
  risker som kan uppkomma. Barn får inte leka
  la supervisione di un adulto o dopo aver
  które nie ukończyły 8 lat. Czyszczenia
  med apparaten. Håll apparaten och nätkabeln
  ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in
  i konserwacji nie powinny wykonywać dzieci
  sicurezza dell'apparecchio e aver compreso i
  utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
  chyba, że ukończyły 8 lat i znajdują się pod
  Rengöring och underhåll får inte utföras av barn
  possibili rischi. I bambini non devono giocare
  nadzorem osoby dorosłej.
  såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
  con l'apparecchio. Mantenere l'apparecchio e il
  • Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym,
  relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di
  • För att undvika elektriska stötar ska du aldrig
  nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani
  età inferiore agli 8 anni. I bambini non devono
  sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i
  urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
  eseguire interventi di manutenzione e pulizia
  vatten eller någon annan vätska.
  • Urządzenie oraz dołączony do niego kabel
  almeno che non abbiano più di 8 anni e non
  • Håll apparaten och nätkabeln utom räckhåll för
  należy przechowywać poza zasięgiem dzieci,
  barn som är yngre än 8 år.
  siano controllati.
  które nie ukończyły 8 lat.
  Per proteggersi dalle scosse elettriche, non
  • Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög
  • Podczas pracy urządzenia temperatura jego
  immergere il cavo, la spina o l'apparecchio
  när apparaten är i drift.
  dostępnych powierzchni może być wysoka.
  nell'acqua né in qualsiasi altro liquido.
  • Apparaten är inte avsedd att manövreras med
  • Urządzenie nie powinno być używane w
  hjälp av en extern timer eller ett separat
  Mantenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori
  połączeniu z zewnętrznym wyłącznikiem
  fjärrkontrollsystem.
  dalla portata di bambini di età inferiore agli 8
  czasowym lub osobnym urządzeniem
  anni.
  • Använd endast lämplig kontakt för den här
  sterującym.
  enheten.
  La temperatura delle superfici accessibili può
  • Urządzenie powinno być wyposażone we
  essere alta quando l'apparecchio è in funzione. • Apparaten ska anslutas till ett vägguttag med
  właściwą wtyczkę.
  L'apparecchio non è progettato per essere
  jordad kontakt (för Klass I-apparater).
  • Urządzenie musi być podłączone do gniazdka
  azionato tramite un timer esterno o un sistema • Ytan kan bli varm vid användning.
  elektrycznego z uziemieniem (dla urządzeń
  di telecomando separato.
  klasy I).
  BESKRIVNING AV DELAR
  Per questo dispositivo utilizzare esclusivamente 1. På/av-knapp
  • Powierzchnia może stać się gorąca podczas
  2. Temperaturreglage
  il connettore appropriato.
  użytkowania.
  3. Bakplåt
  4. Spatlar
  L'apparecchio deve essere collegato a una
  OPIS CZĘŚCI
  presa di rete dotata di messa a terra (per
  1. Przycisk włączania/ wyłączania (wł/wył)
  FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
  2. Regulator temperatury
  • Ta ut apparaten och tillbehören ur lådan. Avlägsna klistermärken,
  elettrodomestici di classe I).
  3. Płyta do pieczenia
  skyddsfolie och plast från apparaten.
  La superficie può riscaldarsi molto durante
  4. Szpatułki
  • Innan apparaten används för första gången, torka av alla avtagbara
  delar med en dammtrasa. Använd aldrig slipande produkter.
  l'uso.
  PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

  DESCRIZIONE DELLE PARTI
  1. Interruttore On/Off
  2. Comando temperatura
  3. Piastra di cottura
  4. Spatole
  PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
  • Estrarre apparecchio e accessori dall'imballaggio. Rimuovere adesivi,
  pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
  • Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, pulire tutte le parti
  amovibili con un panno umido. Non utilizzare mai prodotti abrasivi.
  • Mettere il dispositivo su una superficie stabile e assicurarsi che vi siano
  10 cm di spazio libero intorno al dispositivo.
  • NOTA: Durante il primo utilizzo è normale avvertire uno strano odore
  fuoriuscire dall'unità. Questo cesserà dopo alcuni istanti.
  USO
  • Collegare il cavo di alimentazione alla presa. (Nota: controllare che la
  tensione indicata sull’apparecchio corrisponda alla tensione locale prima
  di collegare l’apparecchio. Tensione 220 V-240 V 50 Hz).
  • Preriscaldare l’apparecchio al livello più alto per 10 minuti prima di
  utilizzarlo.
  • Strofinare la piastra di riscaldamento con olio alimentare.
  • Collocare una piccola quantità d’impasto sulla piastra di riscaldamento e
  distribuirla in modo uniforme con l’ausilio della spatola. Strofinare di
  tanto in tanto la superficie dell’impasto con un panno umido affinché sia
  più facile rimuovere le crêpe dopo la preparazione dell’impasto.
  • Dopo circa 45 secondi, girare la crêpe con la spatola. Il tempo di
  impasto corretto dipende dal tipo di impasto e dal grado di doratura
  desiderato.
  • Nota: Non utilizzare mai articoli metallici per distribuire l’impasto e/o
  girare o spostare le crêpe, per non danneggiare il rivestimento antiaderente della piastra di riscaldamento.

  • Placera apparaten på en stabil yta och se till att det finns 10 cm fritt
  utrymme runt apparaten.
  • OBS: Det är normalt att konstig lukt kommer ut från enheten vid första
  användningen. Detta kommer att upphöra efter en kort stund.

  ANVÄNDNING
  • Anslut elkabeln till vägguttaget. (Obs: Se till att den angivna spänningen
  på apparaten stämmer överens med den lokala nätspänningen innan du
  ansluter enheten. Spänning 220V-240V 50Hz).
  • Förvärm maskinen på det högsta läget i 10 minuter innan du använder
  den.
  • Värmeplattan bör smörjas in med lite matolja.
  • Placera en liten mängd av den förberedda smeten på värmeplattan, och
  sprid ut den jämnt med hjälp av stekspaden. Torka av kanten på
  stekytan då och då med en fuktig trasa, så att pannkakorna enkelt kan
  tas loss när de är färdiga.
  • Vänd pannkakan efter ungefär 45 sekunder med hjälp av spateln. Den
  korrekta stektiden beror på smetens sammansättning och hur välstekta
  du vill att pannkakorna ska vara.
  • Obs: Använd aldrig redskap av metall när du brer ut smeten och/eller
  vänder och tar ut pannkakorna, eftersom metall kan skada
  värmeplattans beläggning, som gör att pannkakorna inte fastnar.
  RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
  • Innan rengöring, dra ur kontakten och vänta tills apparaten har svalnat.
  • Torka av insidan och kanterna på apparaten med en pappershandtug
  eller mjuk tygbit.
  • Rengör utsidan endast med svagt fuktad tygbit för att säkerställa att
  ingen fukt, olja eller fett kommer in i kyllslingorna.
  • Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och
  slipande rengöringsmedel, skursvamp eller stålull som skadar
  apparaten.
  • Sänk aldrig apparaten i vatten eller i någon annan vätska. Apparaten
  kan inte diskas i diskmaskin.

  PULIZIA E MANUTENZIONE
  • Prima della pulizia, scollegare l'apparecchio ed attendere che
  l'apparecchio si raffreddi.
  • Asciugare l'interno e i bordi con un tovagliolo di carta o con un panno
  morbido.
  • Asciugare l'esterno solo con un panno leggermente umido assicurandosi
  che liquidi, olio e grassi non entrino nella fessura di raffreddamento.
  • Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detergenti duri
  e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggiano l'apparecchio.
  • Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. L'apparecchio
  non è lavabile in lavastoviglie.

  OMGIVNING
  Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat
  fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och
  elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten, bruksanvisningen
  och förpackningen gör dig uppmärksam på detta. Materialen som
  används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna
  hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de
  lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.

  AMBIENTE
  Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici alla
  fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di
  riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo
  sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale
  importante questione. I materiali usati in questo apparecchio possono
  essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici è possibile contribuire
  alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni
  in merito ai punti di raccolta.

  PL Instruction manual

  Assistenza
  Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito
  www.tristar.eu!

  Support
  Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på www.tristar.eu!

  BEZPIECZEŃSTWO

  • Producent nie ponosi odpowiedzialności za
  uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania
  instrukcji bezpieczeństwa.

  • Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Usuń z urządzenia
  naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
  • Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wytrzeć wszystkie
  wyjmowane części wilgotną szmatką. Nigdy nie należy używać
  szorstkich środków czyszczących.
  • Urządzenie należy postawić na stabilnej powierzchni, zostawiając 10 cm
  wolnej przestrzeni wokół niego.
  • UWAGA: Normalnym zjawiskiem jest wydobywanie się specyficznego
  zapachu podczas używania urządzenia po raz pierwszy. Pojawi się on
  po chwili użytkowania.

  UŻYTKOWANIE
  • Podłącz przewód zasilający do gniazdka. (Uwaga: Przed podłączeniem
  urządzenia do sieci elektrycznej upewnij się, że napięcie oznaczone na
  urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci. Napięcie 220V-240V 50Hz)
  • Przed rozpoczęciem użytkowania nagrzej wstępnie urządzenie do
  najwyższego poziomu przez 10 minut.
  • Posmaruj płytę grzejną niewielką ilością oleju.
  • Wylej niewielką ilość przygotowanego wcześniej ciasta na płytę grzejną i
  rozprowadź równomiernie ciasto za pomocą łopatki do ciasta. Od czasu
  do czasu przecieraj krawędź powierzchni smażenia wilgotną szmatką,
  aby ułatwić zdejmowanie usmażonych naleśników.
  • Po około 45 sekundach obróć naleśnik za pomocą łopatki. Właściwy
  czas smażenia zależy od przygotowanego ciasta i żądanego stopnia
  zbrązowienia naleśników.Użytkowanie
  • Uwaga: Nie należy nigdy używać metalowych przedmiotów do
  rozprowadzania ciasta i/lub obracania lub zdejmowania naleśników,
  ponieważ mogłyby one uszkodzić nieprzywierającą powłokę płyty
  grzejnej.
  CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
  • Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazda i odczekać, aż urządzenie
  wystygnie.
  • Wnętrze i krawędzie urządzenia należy wytrzeć ręcznikiem papierowym
  lub miękką szmatką.
  • Zewnętrzną obudowę urządzenia należy wytrzeć nieznacznie wilgotną
  szmatką, uważając aby woda, olej lub tłuszcz nie dostały się do otworów
  chłodzących.
  • Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy
  używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do
  szorowania oraz druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
  • Nie należy nigdy zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym
  płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
  ŚRODOWISKO
  Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go wraz z
  odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane w
  centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i
  elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach
  użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy
  zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się
  do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego
  jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy
  skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje
  dotyczące punktów zbiórki odpadów.
  Wsparcie
  Wszelkie informacje i części zamienne można znaleźć stronie
  www.tristar.eu.


  • Spotrebič nikdy nepremiestňujte za kábel a
  dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
  Při ignorování bezpečnostních pokynů není
  • Spotrebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú
  výrobce odpovědný za případná poškození.
  plochu.
  Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
  • Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý bez
  vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem
  dozoru.
  nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se
  • Tento spotrebič sa smie používať iba na
  předešlo možným rizikům.
  špecifikované účely v domácom prostredí.
  Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za
  • Tento spotrebič nesmejú používať deti
  přívodní šňůru a ujistěte se, že se kabel
  mladších ako 8 rokov. Tento spotrebič smejú
  nemůže zaseknout.
  detí staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú
  Spotřebič musí být umístěn na stabilním a
  znížené fyzické, senzorické alebo duševné
  rovném povrchu.
  schopnosti, alebo osoby bez patričných
  Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez
  skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ
  dozoru.
  na nich dozerá osoba zodpovedná za ich
  Tento spotřebič lze použít pouze v domácnosti
  bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred
  za účelem, pro který byl vyroben.
  poučí o bezpečnej obsluhe spotrebiča a
  Tento spotřebič nesmí používat děti mladších 8
  príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so
  let. Tento spotřebič mohou osoby starší 8 let a
  spotrebičom. Spotrebič a napájací kábel
  lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
  uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8
  mentálními schopnostmi či nedostatkem
  rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti,
  zkušeností a znalostí používat, pouze pokud
  ktoré sú mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.
  jsou pod dohledem nebo dostali instrukce
  • Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič
  týkající se bezpečného použití přístroje a
  neponárajte do vody ani do žiadnej inej
  rozumí možným rizikům. Děti si nesmí hrát se
  kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým
  spotřebičem. Udržujte spotřebič a kabel mimo
  prúdom.
  dosahu dětí mladších 8 let. Čištění a údržbu
  • Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo
  nemohou vykonávat děti, které jsou mladší 8 let
  dosahu detí mladších ako 8 rokov.
  a bez dozoru.
  • Počas prevádzky spotrebiča môžu byť teploty
  Abyste se ochránili před elektrickým výbojem,
  prístupných povrchov vysoké.
  neponořujte napájecí kabel, zástrčku či
  • Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou
  spotřebič do vody či jiné tekutiny.
  externého časovača alebo samostatného
  Udržujte spotřebič a kabel mimo dosahu dětí
  systému na diaľkové ovládanie.
  mladších 8 let.
  • Pre tento spotrebič používajte len vhodnú
  Teplota povrchů, ke kterým je přístup, může být
  zástrčku.
  při provozu spotřebiče vysoká.
  • Spotrebič musí byť zapojený do uzemnenej
  Přístroj by neměl být ovládán prostřednictvím
  elektrickej zásuvky (pre spotrebiče triedy I).
  externího časovače nebo odděleným dálkovým • Povrch môže byť pri používaní horúci.
  ovládáním.
  POPIS KOMPONENTOV
  Pro tento spotřebič používejte pouze vhodný
  1. Vypínač On/Off (Zapnúť/Vypnúť)
  2. Regulátor teploty
  konektor.
  3. Grilovacia platňa
  Tento spotřebič má být připojen k zásuvce,
  4. Stierky
  která je uzemněná (pro spotřebiče třídy I).
  PRED PRVÝM POUŽITÍM
  • Spotrebič a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo spotrebiča odstráňte
  Povrch může být během používání horký.

  POPIS SOUČÁSTÍ
  1. Vypínač Zap./Vyp.
  2. Ovládání teploty
  3. Pečící plotýnka
  4. Stěrky
  PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
  • Spotřebič a příslušenství vyjměte z krabice. Ze spotřebiče odstraňte
  nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
  • Před prvním použitím tohoto spotřebiče otřete všechny odnímatelné
  součásti vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky.
  • Přístroj umístěte na stabilní povrch a zajistěte, aby kolem něj bylo
  minimálně 10 cm volného prostoru.
  • POZNÁMKA: Je běžné, že při prvním použití z přístroje vychází zápach.
  To po krátké době přejde.
  POUŽITÍ
  • Napájecí kabel zapojte do zásuvky. (Poznámka: Před zapojením
  zařízení zkontrolujte, zda napětí na zařízení odpovídá místnímu
  síťovému napětí. Napětí 220 V-240 V při 50 Hz)
  • Před použitím spotřebič předehřejte po dobu 10ti minut.
  • Ohřevná deska by se měla potřít trochou oleje.
  • Na ohřevnou desku vložte menší množství palačinkového těsta a
  pomocí stěrky ho rovnoměrně rozetřete. Občas otírejte okraje pečícího
  povrchu pomocí vlhkého hadříku, aby bylo možno palačinky jednoduše
  sundávat.
  • Po cca 45ti sekundách pomocí stěrky palačinku otočte. Správná délka
  smažení závisí na hutnosti těsta a žádoucí propečenosti palačinek.
  • Poznámka: Nikdy nepoužívejte kovové předměty pro roztírání těsta,
  otáčení nebo sundávání palačinek, abyste nepoškodili nepřilnavý povrch
  ohřevné desky.
  ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
  • Před čištěním spotřebič vypněte ze zásuvky a počkejte, až vychladne.
  • Vnitřek a okraje spotřebiče vytřete pomocí papírové utěrky nebo
  měkkého hadříku.
  • Vnější část zařízení otřete lehce navlhčeným hadříkem a dbejte na to,
  aby se do chladicích otvorů nedostala vlhkost, olej ani tuk.
  • Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte silné ani
  abrazivní čisticí prostředky, škrabku ani drátěnku, které poškozují
  spotřebič.
  • Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Zařízení není
  vhodné pro mytí v myčce.
  PROSTŘEDÍ
  Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do
  domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo
  k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na
  spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém
  upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné.
  Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete k ochraně
  životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se
  zeptejte na místním obecním úřadě.
  Podpora
  Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na adrese
  www.tristar.eu!

  SK Instruction manual
  BEZPEČNOSŤ

  • V prípade ignorovania týchto bezpečnostných
  pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek
  zodpovednosti za vzniknutú škodu.
  • Ak je napájací kábel poškodený, musí ho
  vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo
  podobné kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo
  nebezpečenstvu.

  nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
  • Pred prvým použitím spotrebiča utrite všetky demontovateľné diely
  vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte abrazívne výrobky.
  • Zariadenie umiestnite na stabilnú plochu a dbajte na to, aby okolo
  zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm.
  • POZNÁMKA: Je normálne, že zariadenie pri prvom používaní zvláštne
  zapácha. Tento jav po istej chvíli prejde.

  POUŽÍVANIE
  • Napájací kábel zapojte do zásuvky. (Poznámka: Pred zapojením
  zariadenia skontrolujte, či napätie uvedené na zariadení zodpovedá
  napätiu siete. Napätie 220 V - 240 V 50Hz).
  • Spotrebič pred použitím predhrejte na najväčšom výkone po dobu 10
  minút.
  • Ohrevnú platňu je treba natrieť potravinárskym olejom.
  • Na ohrevnú platňu naneste malé množstvo pripraveného cesta a
  rovnomerne ho roztiahnite stierkou. Okraje plochy na pečenie utrite
  sporadicky mokrou handričkou, aby sa palacinky dali po upečení ľahšie
  zložiť.
  • Palacinku po približne 45 sekundách otočte pomocou stierky. Správny
  čas pečenia závisí od cesta a požadovaného stupňa opečenia
  palaciniek.
  • Poznámka: Na roztieranie cesta a/alebo na otáčanie alebo skladanie
  palaciniek nikdy nepoužívajte kovové náradie, pretože by mohlo dôjsť k
  poškodeniu nelepivého povrchu ohrevnej platne.
  ČISTENIE A ÚDRŽBA
  • Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte, kým
  vychladne.
  • Vnútro a okraje zariadenia utrite papierovou utierkou alebo jemnou
  handričkou.
  • Vonkajšie časti utrite iba mierne navlhčenou handričkou a dbajte na to,
  aby sa vlhkosť, olej alebo mastnoty nedostali do chladiacich otvorov.
  • Zariadenie očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné
  čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k
  poškodeniu spotrebiča.
  • Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
  Zariadenie nie je vhodné do umývačky riadu.
  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
  Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s
  komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku
  určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na
  spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú
  skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať.
  Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate
  k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám
  poskytnú miestne úrady.
  Podpora
  Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.tristar.eu!


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tristar BP-2961 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tristar BP-2961 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,44 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info