637515
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
MP2396
EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedieningsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
6
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
1
2
3 4 5
SERVICE.TRISTAR.EU
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
[WEEE LOGO]
ENInstruction manual
SAFETY
The manufacturer cannot be held responsible
for damages resulting from a failure to comply
to the safety instructions.
This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
This appliance shall not be used by children
from 0 year to 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
if they are continuously supervised. This
appliance can be used by people with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Keep the appliance out of reach of children
aged less than 8 years. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
unless older than 8 and supervised.
Do not expose the battery to high
temperatures or direct sunlight. Never throw
batteries into the fire. There is a danger of
explosion!
Keep batteries away from children. Batteries
are not a toy!
Do not open the batteries by force.
Avoid contact with metallic objects.(Rings,
nails, screws et cetera) there is a danger of
short-circuiting!
As a result of a short-circuit batteries may
heat up consider-ably or even catch fire. this
may result in burns.
For your safety the battery poles should be
covered with adhesive strips during transport.
Do not touch a ruptured and/or leaking
battery. If the liquid from the battery gets into
your eyes, rinse your eyes as soon as
possible with clean water, without rubbing
your eyes. Immediately go to the hospital. If it
is not treated properly, it can cause eye
problems.
PARTS DESCRIPTION
1. Protective cover
2. Slide On/Off switch
3. File Roller (Light blue)
4. Buffing Roller (Blue)
5. Shining Roller (Dark blue)
6. Battery cover
BEFORE THE FIRST USE
Remove the battery cover at the back of the appliance.
Insert 2 x AA alkaline batteries following the directions as shown in the
battery compartment.
Close the battery compartment.
USE
Remove the cover from the nail shiner and attach the desired roller on
the appliance. Be sure to remove the protective foil from the roller.
Use the file roller to file your nails.
Then use the Buffing roller in order to make your nails smooth and
even. Use the Shining roller to polish your nails.
Turn the appliance on by sliding the On/Off switch and slide the roller
onto the surface of your nails from one side to another.
If you have finished smoothing, turn off the appliance and switch the
roller by removing the Buffing roller and attaching the Shining roller.
Follow the same procedure with the Shining roller for shining your
nails.
When finished, turn off the appliance and put on the protective cover.
Change the (disposable) rollers after you have used them a few times.
Change both rollers at the same time.
CLEANING AND MAINTENANCE
Make sure the appliance is turned off.
Remove the roller from the unit.
wipe clean with dry cloth
Never use harsh and abrasive cleaners, steel wool or a scouring pad
as this will damage the device. Do not immerse in water or other
liquid.
GUARANTEE
This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is
valid if the product is used in accordance to the instructions and for the
purpose for which it was created. In addition, the original purchase
(invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
For the detailed warranty conditions, please refer to our service
website: www.service.tristar.eu
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at
service.tristar.eu!
NLGebruiksaanwijzing
VEILIGHEID
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
die ontstaat door het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder, mits zij continu onder toezicht staan. Dit
apparaat kan worden gebruikt door personen
met verminderde geestelijke, zintuiglijke of
mentale vermogens of gebrek aan ervaring of
kennis, mits zij onder toezicht staan of
instructies krijgen over hoe het apparaat op een
veilige manier kan worden gebruikt alsook de
gevaren begrijpen die met het gebruik
samenhangen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Houd het apparaat buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat
reiniging en onderhoud niet door kinderen
uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en
onder toezicht staan.
Stel de batterijen NOOIT bloot aan hoge
temperaturen of direct zonlicht. Gooi batterijen
NOOIT in open vuur. Explosiegevaar!
Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
Batterijen zijn geen speelgoed!
Open de batterijen niet met kracht.
Vermijd contact met metalen voorwerpen
(ringen, spijkers, schroeven, etc.) om gevaar
van kortsluiting te voorkomen!
Door kortsluiting kunnen batterijen heet worden
of zelfs ontbranden. Dit kan brandwonden
veroorzaken.
Voor uw veiligheid moeten de contactpunten
tijdens vervoer met plakstrips worden afgedekt.
Raak een gescheurde en/of lekkende batterij
niet aan! Spoel als de vloeistof uit de batterij in
uw ogen komt uw ogen dan zo snel mogelijk uit
met schoon water en wrijf niet in uw ogen. Ga
onmiddellijk naar het ziekenhuis. Als dit niet
wordt behandeld, kan dit oogproblemen
veroorzaken.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Beschermkapje
2. Aan/Uit-schakelaar
3. Vijlroller (Licht blauw)
4. Polijstroller (Blauw)
5. Glansroller (Donkerblauw)
6. Batterijdeksel
VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK
Verwijder het batterijdeksel aan de achterzijde van het apparaat.
Plaats 2 AA-alkalinebatterijen volgens de aanduiding in het batterijvak.
Sluit het batterijvak.
GEBRUIK
Neem het kapje van het apparaat en bevestig de roller van uw keuze op
het apparaat. Denk eraan de beschermfolie van de roller te halen.
Vijl uw nagels met de vijlroller.
Maak vervolgens uw nagels glad en gelijk met de Polijstroller. Maak uw
nagels glanzend met de glansroller.
Schakel het apparaat in door de Aan/Uit-schakelaar te schuiven en
beweeg de roller heen en weer over het oppervlak van uw nagels.
Als u uw nagels glad en gelijk hebt gemaakt, schakel het apparaat dan
uit, neem de Polijstroller los en bevestig de Glansroller.
Volg dezelfde procedure met de Glansroller en geef uw nagels een
mooie glans.
Schakel, wanneer u hiermee klaar bent, het apparaat uit en zet het
beschermkapje erop.
Verwissel de (wegwerp)rollers wanneer u ze enkele malen hebt gebruikt.
Wissel beide rollers tegelijkertijd.
REINIGING EN ONDERHOUD
Let er op dat het apparaat moet zijn uitgeschakeld.
Verwijder de roller van het apparaat.
veeg schoon met droge doek
Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen, staalwol of
een schuurspons; dit beschadigt het apparaat. Niet onderdompelen in
water of andere vloeistoffen.
GARANTIE
Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden
overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
artikelnummer van het product.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
servicewebsite: www.service.tristar.eu
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
service.tristar.eu!
FRManuel d'instructions
SÉCURITÉ
Le fabricant décline toute responsabilité pour
les dommages résultant du non-respect des
instructions de sécurité.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
L'appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants à partir de 8 ans
sous supervision continue. Cet appareil ne doit
pas être utilisé par des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou manquant d'expérience et de
connaissance, sauf si elles sont surveillées ou
si elles ont reçu des instructions pour utiliser cet
appareil en toute sécurité en étant conscientes
des dangers liés. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l'appareil. Maintenez l'appareil hors
de portée des enfants de moins de 8 ans. Le
nettoyage et la maintenance utilisateur ne
doivent pas être confiés à des enfants sauf s'ils
ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance.
N'exposez pas les batteries et piles à des
températures élevées ou à la lumière directe du
soleil. Ne jetez pas les batteries et piles dans le
feu. Vous risquez une explosion !
Maintenez les batteries et piles hors de portée
des enfants. Les batteries et piles ne sont pas
des jouets !
Ne forcez pas l’ouverture des batteries et piles.
Évitez tout contact avec des objets métalliques
(Bagues, clous, vis, etc.). Ils risquent de
provoquer un court-circuit !
Suite à un court-circuit, les batteries et piles
peuvent chauffer excessivement, voire
s’enflammer, ce qui peut entraîner des brûlures.
Pour votre sécurité, les pôles de batteries
devraient être recouverts par des languettes
adhésives pendant le transport.
Ne touchez pas les batteries et piles percées ou
présentant une fuite. Si du liquide de batterie ou
de pile entre en contact avec vos yeux, rincez-
les dès que possible à l'eau claire, sans frotter
les yeux. Rendez-vous immédiatement à
l'hôpital. En l'absence de traitement approprié,
des lésions oculaires sont possibles.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Couvercle de protection
2. Sélecteur marche/arrêt
3. Rouleau à limer (Bleu clair)
4. Rouleau à polir (Bleu)
5. Rouleau à lustrer (Bleu foncé)
6. Cache de piles
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Retirez le cache de piles à l'arrière de l'appareil.
Insérez 2 x piles alcalines AA dans le sens indiqué dans le compartiment
de piles.
Fermez le compartiment de piles.
UTILISATION
Retirez le couvercle du polisseur d'ongle et fixez le rouleau souhaité sur
l'appareil. Assurez-vous de retirer le film protecteur du rouleau.
Utilisez le rouleau à limer pour limer vos ongles.
Utilisez ensuite le rouleau à polir pour obtenir des ongles lisses et
réguliers. Utilisez le rouleau à lustrer pour lustrer vos ongles.
Allumez l'appareil avec le sélecteur marche /arrêt et faites glisser le
rouleau sur la surface de vos ongles d'un côté vers l'autre.
Une fois le lissage terminé, arrêtez l'appareil et changez de rouleau en
retirant le rouleau à polir pour fixer le rouleau à lustrer.
Procédez de même avec le rouleau à lustrer pour faire briller vos ongles.
Une fois terminé, arrêtez l'appareil et remettez le couvercle de
protection.
Changez les rouleaux (jetables) après quelques usages. Changez les
deux rouleaux à la fois
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
Retirez le rouleau de l'unité.
nettoyez en essuyant avec un chiffon sec
N'utilisez jamais de nettoyant fort ou abrasif, de tampon à récurer ou de
paille de fer, qui pourraient endommager l'appareil. N'immergez pas
l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
du détaillant et le numéro d'article du produit.
Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
notre site Internet de service: www.service.tristar.eu
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
service.tristar.eu!
DEBedienungsanleitung
SICHERHEIT
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für
Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung der
Sicherheitsanweisungen ergeben.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern bis zu 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden,
wenn sie dabei kontinuierlich beaufsichtigt
werden. Dieses Gerät darf von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
Jahren. Reinigungs- und Wartungsarbeiten
dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden,
es sei denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
Setzen Sie die Batterie keinen hohen
Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung
aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Es
besteht die Gefahr einer Explosion!
Halten Sie Batterien von Kindern fern. Batterien
sind kein Spielzeug!
Die Batterien nicht gewaltsam öffnen.
Vermeiden Sie einen Kontakt mit
Metallgegenständen (Ringe, Nägel, Schrauben,
etc.). Es besteht Kurzschlussgefahr!
Ein Kurzschluss kann zur Folge haben, dass
sich Batterien beträchtlich aufheizen oder sogar
brennen. Das kann zu Verbrennungen führen.
Für Ihre Sicherheit sollten die Batteriepole
während des Transports mit Klebebändern
abgedeckt werden.
Berühren Sie keine beschädigte und/oder
auslaufende Batterie. Falls die Flüssigkeit aus
der Batterie in die Augen gelangt, spülen Sie
Ihre Augen so schnell wie möglich mit
sauberem Wasser aus, ohne die Augen zu
reiben. Suchen Sie unverzüglich ein
Krankenhaus auf. Bei unsachgemäßer
Behandlung können Augenprobleme verursacht
werden.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Schutzabdeckung
2. Ein-/Aus-Schiebeschalter
3. Feilaufsatz (hellblau)
4. Schleifaufsatz (blau)
5. Glanzaufsatz (dunkelblau)
6. Batteriedeckel
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Entfernen Sie den Batteriedeckel hinten am Gerät.
Setzen Sie 2 x AA Alkali-Batterien ein; halten Sie sich dabei an die im
Batteriefach angegebenen Richtungen.
Schließen Sie das Batteriefach.
GEBRAUCH
Entfernen Sie die Abdeckung vom Nagelpflegegerät und bringen Sie den
gewünschten Aufsatz am Gerät an. Stellen Sie sicher, dass die
Schutzfolie vom Aufsatz entfernt wird.
Verwenden Sie den Feilaufsatz, um Ihre Nägel zu feilen.
Verwenden Sie danach den Schleifaufsatz, um Ihre Nägel glatt und
gleichmäßig zu machen. Verwenden Sie den Glanzaufsatz, um Ihre
Nägel zu polieren.
Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter
verschieben, und lassen Sie den Aufsatz von einer Seite zur anderen auf
der Oberfläche Ihrer Nägel gleiten.
Wenn Sie das Glätten beendet haben, schalten Sie das Gerät aus und
wechseln Sie den Aufsatz, indem Sie die Schleifrolle entfernen und den
Glanzaufsatz anbringen.
Gehen Sie beim Glanzaufsatz auf die gleiche Weise vor, um Ihre Nägel
zu polieren.
Schalten Sie das Gerät nach Beendigung aus und setzen Sie die
Schutzabdeckung auf.
Wechseln Sie die (Wegwerf-)Aufsätze, nachdem Sie sie einige Male
verwendet haben. Wechseln Sie beide Aufsätze zur gleichen Zeit.
REINIGUNG UND PFLEGE
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Entfernen Sie den Aufsatz von der Einheit.
Wischen Sie es mit einem trockenen Tuch sauber.
Reinigen Sie die Außenseite mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals aggressive und scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle oder
Scheuerschwamm, da dadurch das Gerät beschädigt wird. Nicht in
Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen.
GARANTIE
Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!
ESManual de instrucciones
SEGURIDAD
El fabricante no puede ser considerado
responsable de los daños derivados del
incumplimiento de las instrucciones de
seguridad.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Este aparato no debe ser utilizado por niños de
0 a 8 años. Este aparato puede ser utilizado por
niños a partir de los 8 años si son supervisados
de forma continua. Este aparato puede ser
usado por personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas, o falta de
experiencia y conocimientos, si reciben
supervisión o instrucciones sobre el uso del
aparato de forma segura y comprenden los
riesgos que implica. Los niños no pueden jugar
con el aparato. Mantenga el aparato fuera del
alcance de los niños menores de 8 años. Los
niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
No exponga la pila a altas temperaturas ni a la
luz solar directa. Nunca arroje las pilas al fuego.
¡Existe el peligro de explosión!
Mantenga las pilas lejos de los niños. ¡Las pilas
no son un juguete!
No abra las pilas por la fuerza.
Evite el contacto con objetos metálicos (anillos,
clavos, tornillos, etc.). ¡Existe riesgo de
cortocircuito!
Como consecuencia del cortocircuito, las pilas
pueden calentarse considerablemente o incluso
arder, lo que podría provocar quemaduras.
Para su seguridad, los polos de la pila deberán
cubrirse con tiras adhesivas durante el
trasporte.
No toque una pila rota o con fugas. Si le entra
líquido de la pila en los ojos, acláreselos cuanto
antes con agua limpia, sin frotar los ojos. Acuda
inmediatamente al hospital. Si no se trata
correctamente, puede provocar problemas
oculares.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Cubierta protectora
2. Interruptor de encendido/apagado deslizante
3. Rodillo de limado (azul claro)
4. Rodillo de pulido (azul)
5. Rodillo de abrillantado (azul oscuro)
6. Tapa de las pilas
ANTES DEL PRIMER USO
Retire la tapa de las pilas de la parte posterior del aparato.
Inserte 2 pilas alcalinas AA siguiendo las indicaciones que se muestran
en el compartimento de las pilas.
Cierre el compartimento de las pilas.
USO
Retire la cubierta del abrillantador de uñas e instale el rodillo deseado en
el aparato. Asegúrese de retirar la lámina protectora del rodillo.
Utilice el rodillo de limado para limar las uñas.
Posteriormente, utilice el rodillo de pulido para pulir y alisar las uñas.
Utilice el rodillo de abrillantado para abrillantar las uñas.
Encienda el aparato deslizando el interruptor de encendido/apagado y
deslice el rodillo sobre la superficie de las uñas de un lado al otro.
Cuando haya terminado de pulir, apague el aparato y cambie el rodillo
retirando el rodillo de pulido e instalando el rodillo de abrillantado.
Siga el mismo procedimiento con el rodillo de abrillantado para
abrillantar sus uñas.
Cuando termine, apague el aparato y ponga la cubierta protectora.
Cambie los rodillos (desechables) después de utilizarlos unas cuantas
veces. Cambie ambos rodillos al mismo tiempo.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Asegúrese de que el aparato esté apagado.
Retire el rodillo de la unidad.
Limpie con un paño seco.
Limpie el exterior con un paño húmedo. Nunca utilice limpiadores fuertes
y abrasivos, lana de acero o estropajos, pues dañarán el aparato. No lo
sumerja en agua ni otros líquidos.
GARANTÍA
Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si
el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y el propósito
para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra
original (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la
compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la
página web de servicio: www.service.tristar.eu
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
¡Puede encontrar toda la información y recambios en service.tristar.eu!
PTManual de Instruções
SEGURANÇA
O fabricante não se responsabiliza por danos
resultantes do não cumprimento das instruções
de segurança.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tristar MP-2396 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tristar MP-2396 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,27 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info