Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/29
Nächste Seite
MX-4114
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  MX-4114 • Page 2

  NL
  Algemene Veiligheidsaanwijzingen.
  Controleer of de spanning van uw stroomnetwerk overeenkomt met de spanning aangegeven op het label van
  uw apparaat.
  • Voordat u dit apparaat in gebruik gaat nemen, lees a.u.b. eerst de gebruiksaanwijzing grondig door en
  bewaar het zodat u het later weer kunt nalezen.
  • Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het garantiecertificaat, de verkoopbon en indien mogelijk de
  kartonnen doos met de binnenste verpakking.
  • Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé gebruik en niet voor commercieel gebruik. Houd het uit
  de buurt van directe warmte, zon en vocht en bescherm het tegen zware botsingen.
  • Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, wanneer er
  accessoires op aangesloten worden, tijdens het schoonmaken van het apparaat of wanneer er een
  storing plaatsvindt. Schakel het apparaat van tevoren uit. Trek aan de stekker niet aan de kabel.
  • Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen) met
  verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij
  onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat door
  iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
  • Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder
  toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat
  kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat de kabel niet naar beneden hangt.
  • Test het apparaat, de stekker en de kabel regelmatig op schade. Als er schade is dan dient het
  apparaat niet gebruikt te worden maar dient het gerepareerd te worden door een gekwalificeerd
  technicus om gevaar te vermijden. Alleen de oorspronkelijke onderdelen mogen gebruikt worden.
  • Een beschadigd snoer of stekker moet vervangen worden door een geautoriseerde technicus om
  gevaar te vermijden. Repareer het apparaat niet zelf.
  • Houd het apparaat uit de buurt van hitte, direct zonlicht, vochtigheid en scherpe randen e.d.
  • Laat het apparaat nooit alleen wanneer het gebruikt wordt. Schakel het apparaat uit wanneer u het
  niet gebruikt zelfs al is het maar voor een ogenblik.
  • Het gebruik van een verlengsnoer of afstandbediende schakelaar is niet toegestaan.
  • Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
  • Dompel in geen geval het apparaat onder in water of een andere vloeistof en laat het er niet mee in
  contact komen. Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige handen.
  • Wanneer het apparaat vochtig of nat wordt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Reik
  niet met uw hand in het water.
  • Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is. • Page 3

  Onderdelenlijst
  A
  Variabele snelheidsregeling
  B
  Behuizing van de motor
  C
  Regelknop met twee standen
  D
  Roestvrijstalen mixer
  E
  Houder van de garde
  F
  Garde
  G
  Hakmolen
  H
  Mengkom
  I
  Klein “S”-mes

  C
  B
  F • Page 4

  De snelheid instellen
  Afhankelijk van het apparaat, raden we de volgende instelling van de snelheid aan:
  Staafmixer
  Stand II
  Hakmolen
  Stand II
  Garde
  Stand II
  De staafmixer gebruiken
  De staafmixer is ideaal om dipsauzen, sauzen, soepen, mayonaise en babyvoedsel te bereiden en ook voor
  mixen en milkshakes.
  • Draai de roestvrijstalen mixer (D) op de behuizing van de motor (B) totdat deze vergrendelt (1&2).
  • Steek de staafmixer in de beker (3). Zet dan de regelknop (C) in stand I of II (turbo).
  • Draai de roestvrijstalen mixer na gebruik uit de behuizing.
  U kunt de staafmixer in een maatbeker, of in welke andere bak dan ook gebruiken. Wanneer u tijdens het koken
  direct in een pan mixt, moet u ervoor zorgen dat de mixer niet oververhit raakt.
  Gebruik het apparaat niet langer dan 15 seconden en laat het geheel afkoelen alvorens het nogmaals te
  gebruiken.
  De garde gebruiken
  Gebruik de garde alleen voor het opkloppen van room, eiwit en het mengen van deeg voor cake en instant
  desserts.
  • Steek de garde (f) in de houder (E) en draai de houder van de garde op de behuizing van de motor (B)
  totdat deze vergrendelt (4,5 & 6).
  • Steek de garde in een bak en gebruik de knop om het te bedienen (7).
  • Draai de houder van de garden na gebruik weer uit de behuizing van de motor. Trek daarna de garde
  uit de houder.
  • Kortdurend gebruik: gebruik het apparaat niet langer dan 15 seconden en laat het geheel afkoelen
  alvorens het nogmaals te gebruiken.
  De hakmolen gebruiken
  De hakmolen werkt uitstekend voor hard voedsel, zoals het hakken van vlees, kaas, uien, kruiden, knoflook,
  wortels, walnoten, amandelen, gedroogde pruimen, enz. Hak geen voedsel dat zeer hard is, zoals
  muskaatnoten, koffiebonen en granen.
  o
  • Plaats het mes (I) op de centrale pin van de mengkom (8). Druk het mes aan en draai 90 om het te
  vergrendelen (10). Plaats de mengkom altijd op de antislip ondergrond.
  • Plaats het voedsel in de mengkom.
  • Draai de hakmolen (G) op de mengkom.
  • Draai de behuizing van de motor hakmolen totdat deze vergrendelt (11).
  • Druk op de knop om de hakmolen te bedienen (12). Houd tijdens het werk de motoreenheid met één
  hand vast en de mengkom met de andere.
  • Draai de motoreenheid na gebruik van de tandwielkast af.
  • Verwijder vervolgens de tandwielkast.
  • Verwijder voorzichtig het mes (I).
  • Neem het bewerkte voedsel uit de mengkom.
  Gebruik het apparaat niet langer dan 15 seconden en laat het geheel afkoelen alvorens het nogmaals te
  gebruiken. • Page 5

  Reiniging
  Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
  Dompel de motoreenheid nooit in water of een andere vloeistof onder.
  Veeg de buitenkant van de motoreenheid alleen schoon met een licht vochtige doek. U kunt het met een zachte
  droge doek oppoetsen.
  Was de afneembare delen zoals de mixerstaven, garde, kom, beker, mes, ijsmolen en het bakje af in een sopje.
  Gebruik geen schuurmiddelen voor de plastic materialen. Stop ze niet in de vaatwasmachine.
  Reinig niet met een pannenspons of metalen schuurspons, aangezien dit de buitenkant van het apparaat
  beschadigt.
  Let erop dat de messen zeer scherp zijn; wees voorzichtig bij het gebruik en het reinigen ervan.

  Aanwijzingen ter bescherming van het milieu
  Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal
  inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel,
  gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van
  gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid
  naar het bedoelde inzamelpunt. • Page 6

  DU
  Allgemeine Sicherheitshinweise
  Überprüfen Sie, ob Ihre Haushaltsspannung mit der Spannung auf dem Typenschild Ihres Geräts übereinstimmt.
  • Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme bitte sorgfältig durch und bewahren Sie
  diese für die Zukunft gut auf.
  • Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung, den Garantieschein, die Kaufquittung, und wenn
  möglich, den Karton mit der inneren Verpackung auf!
  • Dieses Gerät ist nur für den privaten und nicht den kommerziellen Gebrauch! Schützen Sie es vor
  direkter Hitze, Sonne und Feuchtigkeit, und schützen Sie es vor Einwirkungen scharfer Gegenstände.
  • Ziehen Sie immer den Stecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, wenn Sie Zubehörteile
  anschließen, das Gerät reinigen oder eine Störung auftritt. Ziehen Sie den Stecker vorher. Halten Sie
  das Kabel am Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
  • Dieses Gerät ist nicht für Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten,
  oder für unerfahrene und unwissende Personen geeignet, es sei denn, diese wurden von einer
  schutzbefohlenen Person in Bezug auf den Gebrauch des Geräts beaufsichtigt oder angeleitet.
  • Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, um sie vor den Gefahren im Umgang mit
  elektrischen Geräten zu schützen. Suchen Sie für das Gerät also einen Platz aus, der für Kinder
  unzugänglich ist. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht herunterhängt.
  • Überprüfen Sie das Gerät, den Stecker und das Kabel regelmäßig auf Schäden. Verwenden Sie das
  Gerät nicht bei Vorhandensein irgendwelcher Schäden, sondern lassen Sie es von einem Techniker
  reparieren, um Gefahrensituationen zu vermeiden. Es dürfen nur Originalteile verwendet werden.
  • Beschädigte Kabel oder Stecker müssen von einem authorisierten Techniker ersetzt werden, um
  Gefahrensituationen zu vermeiden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
  • Verwendung einer Verlängerungskabel oder externe Zeitschalter ist nicht erlaubt.
  • Schützen Sie das Gerät und das Kabel vor Hitze, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, scharfen Kanten
  und ähnlichem.
  • Verwenden Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt! Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht
  benutzen, auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist.
  • Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
  • Das Gerät darf unter keinen Umständen in Wasser oder andere Flüssigkeiten gestellt werden oder mit
  solchen in Berührung kommen. Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
  • Wenn das Gerät feucht oder nass wird, ziehen Sie bitte umgehend den Stecker. Fassen Sie nicht in das
  Wasser.
  • Verwenden Sie das Gerät nur für seinen Bestimmungszweck. • Page 7

  Teileliste
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I

  Geschwindigkeitstasten
  Motoreinheit
  2 – Stufen - Schaltung
  Edelstahl - Mixstab
  Getriebeteil für Quirl
  Quirl
  Getriebeteil für Zerkleinerer
  Zerkleinerer
  Kleines “S” Messer

  C
  B
  F • Page 8

  Vor dem Zerkleinern…
  • Die Kunststoffhülle vorsichtig vom Messerwerk entfernen. Vorsicht: Das Messer ist sehr scharf! Nur am
  Kunststoffschaft anfassen.
  • Das Messerwerk auf die Achse im Zerkleinerer setzen. Zerkleinerer: Messerwerk herunterdrücken und
  90 Grad drehen, bis es einrastet. Den Zerkleinerer immer auf den Stützdeckel setzen.
  • Die Lebensmittel in den Arbeitsbehälter einfüllen.
  • Das Getriebe auf den Zerkleinerer setzen.
  • Das Motorteil auf das Getriebe setzen und einrasten lassen.
  • Schalter betätigen, um den Zerkleinerer zu starten. Halten Sie während der Verarbeitung die
  Motoreinheit mit der einen Hand und den Zerkleinerer mit der anderen.
  • Nach dem Gebrauch, die Motoreinheit vom Getriebe abnehmen.
  • Dann das Getriebe abnehmen.
  • Das Messerwerk vorsichtig herausnehmen.
  • Die verarbeiteten Lebensmittel aus dem Zerkleinerer schütten.
  Einstellen der Geschwindigkeit
  Je nach Anwendung wird die folgende Geschwindigkeitseinstellung empfohlen:
  Handmixer
  Stufe II
  Zerkleinerer
  Stufe II
  Quirl
  Stufe II
  Gebrauch des Handmixers
  Der Handmixer eignet sich zur Zubereitung von Dips, Saucen, Suppen, Mayonnaise und Babynahrung sowie zum
  Mixen und für Milchshakes.
  • Mixstab auf das Motorteil setzen und einrasten lassen.
  • Handmixer in das Gefäß eintauchen. Schalter I oder Schalter II (Turbo) betätigen.
  • Nach dem Gebrauch den Mixstab vom Motorteil abnehmen.
  • Sie können den Handmixer sowohl im Messbecher als auch in jedem anderen Gefäß verwenden. Wenn
  Sie den Handmixer beim Kochen direkt im Kopftopf verwenden möchten, achten Sie darauf, dass er
  nicht überhitzt.
  • Kurzbetrieb: Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 15 Sekunden und lassen Sie es vor erneutem
  Gebrauch vollständig abkühlen.
  Gebrauch des Quirls
  Benutzen Sie den Quirl ausschließlich zum Schlagen von Sahne, Eiweiß, Biskuitteig und Fertig-Desserts.
  • Quirl in das Getriebeteil stecken und das Getriebeteil dann auf das Motorteil setzen und einrasten
  lassen.
  • Tauchen Sie den Quirl in ein Gefäß ein und schalten Sie ihn am Schalter ein.
  • Nach dem Gebrauch nehmen Sie das Getriebeteil des Quirls vom Motorteil ab. Ziehen Sie
  anschließend den Quirl vom Getriebe ab.
  • Kurzbetrieb: Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 15 Sekunden und lassen Sie es vor erneutem
  Gebrauch vollständig abkühlen.
  Gebrauch des Zerkleinerers
  • Der Zerkleinerer eignet sich für harte Nahrungsmittel, wie Fleisch, Käse, Zwiebeln, Kräuter, Knoblauch,
  Karotten, Walnüsse, Mandeln, Pflaumen, usw.
  • Zerkleinern Sie kein Gut, das zu hart ist, wie Muskatnuss, Kaffeebohnen und Getreide.
  • Kurzbetrieb: Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 15 Sekunden und lassen Sie es vor erneutem
  Gebrauch vollständig abkühlen. • Page 9

  Reinigung
  Vor der Reinigung immer den Netzstecker ziehen.
  Tauchen Sie das Motorteil nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Wischen Sie das Äußere des
  Motorteils mit einem leicht feuchten Tuch ab und putzen Sie es mit einem weichen Handbuch ab.
  Die abnehmbaren Teile in Seifenwasser reinigen, wie Mixstäbe, Getriebe, Quirl, Mixbecher, Messer, Eiscrusher
  und Gefäß. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme für die Kunststoffteile. Anschließend mit klarem Wasser
  abspülen und trocknen. Nicht in die Spülmaschine geben.
  Nicht mit aggressiven Scheuerschwämmen oder Stahlwolle reinigen, da die Oberfläche des Gerätes dadurch
  beschädigt werden kann.
  Beachten Sie, dass die Messer sehr scharf sind und seien Sie bei deren Gebrauch und Reinigung sehr vorsichtig.
  Hinweise zum Umweltschutz
  Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem
  Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der
  Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der
  Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag
  zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. • Page 10

  FR
  Instructions générales de sécurité
  Vérifiez si la tension de votre alimentation correspond au voltage indiqué sur le label de votre appareil.
  • Avant de mettre cet appareil en service, veuillez lire le manuel d’instructions attentivement et
  conservez-le afin de pouvoir vous y référer dans le futur.
  • Veuillez conserver ces instructions, le certificat de garantie, le ticket de caisse et, si possible, le carton
  contenant l’emballage interne.
  • L’appareil est conçu uniquement pour un usage privé et non pour un usage commercial ! Tenez le á
  l’écart de la chaleur, du soleil et de l‘humidité et protégez-le des impacts coupants.
  • Débranchez toujours la prise quand vous n’utilisez pas l’appareil, quand vous attachez des parties
  accessoires, quand vous nettoyez l’appareil ou quand vous observez un problème. Eteignez d’abord
  l’appareil. Tirez sur la prise et non sur le câble.
  • Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) don't les
  capacities physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, oou des personnes dénuées d'expérience
  ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de
  leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
  • Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
  • Afin de protéger les enfants des dangers des appareils électriques, ne les laissez jamais sans
  surveillance à proximité de l’appareil. En conséquence, lorsque vous choisissez l’emplacement de
  l’appareil, faites-le de telle manière que l’enfant n’aura pas accès à l’appareil. Vérifiez et assurez-vous
  que les câbles ne pendent pas.
  • Testez régulièrement l’appareil, la prise et le câble au cas ou ils seraient endommagés.. Seules des
  parties de remplacement originales peuvent être utilisées.
  • Si la prise ou de câble d’alimentation serait endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
  service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger Ne réparez pas
  l’appareil vous-même.
  • Tenez l’appareil et le câble à l’écart de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l’humidité ou des
  coins tranchants…etc.
  • N’utilisez jamais l’appareil sans surveillance ;éteignez l’appareil quand vous ne l’utilisez pas, même
  pour un court moment.
  • L’appareil n’est pas destiné à etre mis en fonctionnement au moyen d’une minuterie extérieure ou par
  un système de commande à distance séparé.
  • N’utilisez pas l’appareil en extérieur.
  • L’appareil ne doit être placé dans l’eau ou un autre liquide en aucune circonstance. N’utilisez pas
  l’appareil si vos mains sont humides ou mouillées.
  • Si l’appareil devient humide ou mouillé, débranchez la prise principale immédiatement. Ne touchez
  pas l’eau.
  • Utilisez l’appareil seulement pour les fins auxquelles il a été conçu. • Page 11

  Liste des parties
  A
  Contrôleur de vitesse
  B
  Moteur
  C
  Interrupteur de contrôle deux niveaux
  D
  Tige de mixage en acier inoxydable
  E
  Boîte de transmission du fouet
  F
  Fouet
  G
  Dispositif pour le hachoir
  H
  Bol de mixage
  I
  Petite lame en "S"

  C
  B
  F • Page 12

  Avant de mixer…
  • Retirez prudemment le couvercle en plastique de la lame. Attention : la lame est très aiguisée! Tenez-la
  toujours par la partie supérieure en plastique.
  • Placez la lame sur le centre de rotation du bol de mixage. Mixage : Appuyez sur la lame et tournez à
  o
  90 pour l’enclencher. Placez toujours le bol de mixage sur le socle anti-dérapant.
  • Mettez la nourriture dans le bol de mixage.
  • Tournez le dispositif sur le bol de mixage.
  • Tournez le moteur sur le dispositif jusqu’à ce qu’il soit enclenché.
  • Appuyez sur l’interrupteur pour commencer à mixer. Durant le mixage, tenez le moteur d'une main et
  le bol de mixage de l'autre.
  • Après usage, retirez le moteur du dispositif.
  • Puis retirez le dispositif.
  • Retirez la lame prudemment.
  • Retirez la nourriture mixée du bol de mixage.
  Réglage de la vitesse
  Suivant l’appareil, nous recommandons les vitesses suivantes:
  Mixeur manuel
  Niveau II
  Couperet
  Niveau II
  Fouet
  Niveau II
  Comment utiliser le mixeur manuel
  Le mixeur manuel est tout indiqué pour préparer crèmes, sauces, soupes, mayonnaises et nourritures pour
  nourrisson ainsi que pour mixer et préparer des milk-shakes.
  • Tournez la tige de mixage sur le moteur jusqu’à ce qu’elle soit enclenchée.
  • Introduisez le mixeur manuel dans le bol. Puis mettez l’interrupteur de contrôle deux niveaux sur le
  niveau I ou le niveau II (turbo)
  • Retirez la tige de mixage du moteur après usage.
  • Vous pouvez utiliser le mixeur manuel dans un verre doseur ou tout autre récipient. Lorsque vous
  mixez directement dans une casserole, faîtes attention à ne pas surchauffer le mixeur.
  • Utilisation rapide : N’utilisez pas l’appareil pour plus de 15 secondes et laissez le refroidir
  complètement avant de l’utiliser à nouveau.
  Comment utiliser le fouet
  Utilisez le fouet uniquement pour les crèmes fouettées, battre les blancs en neige et mélanger les desserts pré
  préparés.
  • Insérez le fouet dans le dispositif, puis tournez le dispositif sur le moteur jusqu’à ce qu’il soit enclenché.
  • Placez le fouet dans un récipient, puis pressez l’interrupteur pour le démarrer.
  • Retirez le dispositif du fouet du moteur après usage. Puis retirez le fouet du dispositif.
  • Utilisation rapide : N’utilisez pas l’appareil pour plus de 15 secondes et laissez le refroidir
  complètement avant de l’utiliser à nouveau.
  Comment utiliser le couperet
  • Le couperet est parfait pour les nourritures dures, telles que la viande, le fromage, les oignons, les
  herbes, l’ail, les noix, les amandes, pruneaux, etc.
  • Ne coupez pas de nourritures très dures telles que les noix de muscade, les grains de café et les grains.
  • Utilisation rapide : N’utilisez pas l’appareil pour plus de 15 secondes et laissez le refroidir
  complètement avant de l’utiliser à nouveau. • Page 13

  Nettoyage
  Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer.
  Ne plongez pas le moteur dans l’eau ou tout autre liquide.
  Essuyez l’extérieur du moteur avec un vêtement légèrement humide uniquement et essuyez avec un chiffon
  doux et sec.
  Lavez les parties détachables telles que les tiges de mixage, dispositifs, fouet, bol, pichet, lame, pileur à glace,
  récipient dans de l’eau savonneuse. N’utilisez pas de tampons à récurer sur du matériel en plastique. Rincez les
  à l’eau claire et séchez-les. Ne les placez pas dans le lave-vaisselle.
  Ne nettoyez pas avec des tampons à récurer abrasifs ou de la laine d’acier, car cela endommagerait la finition de
  l’appareil.
  Notez que les lames sont très coupantes, faîtes attention en les utilisant et les nettoyant.
  Renseignements pour la protection de l’environnement
  Ce produit ne devrait pas être mis dans les déchets ménager à la fin de son existence mais doit être remis à une point de ralliement pour des
  produits électroménager et électronique. Ce symbole sur article, mode d’emploi et boite vous indique ce recyclage. Les matières de cet
  article sont appropriées pour recyclage. Par le recyclage des appareils ou de ses matières premières vous contribuez à la protection de notre
  environnement. Renseignez-vous auprès les autorités locales pour cet endroit de rassemblement. • Page 14

  EN
  General safety instructions
  Check if the tension of your supply corresponds with the voltage indicated on the rating plate of your
  appliance.

  Before commissioning this device please read the instruction manual carefully and keep this sothat you
  can check them later .

  Please keep these instructions, the guarantee certificate, the sales receipt and, if possible, the carton with
  the inner packaging!

  The device is intended exclusively for private and not for commercial use! Keep it away from direct heat,
  sun and moist and protect it against sharp impacts.

  Always remove the plug from the socket whenever the device is not in use, when attaching accessory
  parts, cleaning the device or whenever a disturbance occurs. Switch off the device before. Pull on the
  plug, not on the cable.

  This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capacities , or
  lack of experience and knowledge (including children) , unless they have been supervised or instructed
  concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

  In order to protect children from the dangers of electrical appliances, never leave them unsupervised with
  the device. Consequently, when selecting the location for your device, do so in such a way that children
  do not have access to the device. Take care to ensure that the cable does not hang down.

  Test the device, plug and the cable regularly for damage. If there is damage of any kind, the device should
  not be used but the appliance must be repaired by a qualified technician in order to avoid a hazard. Only
  original spare parts must be used.

  A damaged cord or plug must be replaced by an authorized technician to avoid a hazard. Do not repair
  the device yourself,.

  Keep the device and the cable away from heat, direct sunlight, moisture, sharp edges and such like.

  Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not using it, even if this is
  only for a moment.

  Do not use the device outdoors.

  Under no circumstances must the device be placed in water or other liquid, or come into contact with
  such. Do not use the device with wet or moist hands.

  Should the device become moist or wet, remove the mains plug from the socket immediately. Do not
  reach into the water.

  Use the device only for the intended purpose. • Page 15

  Parts list
  A
  Variable speed controller
  B
  Motor unit
  C
  Two-level control switch
  D
  Stainless steel blender stick
  E
  Whisk gear box
  F
  Whisk
  G
  Gear box for chopper
  H
  Chopper bowl
  I
  Small “S” blade

  C
  B

  F • Page 16

  Setting the speed
  Depending on the appliance, we recommend the following speed setting:
  Hand blender
  Level II
  Chopper
  Level II
  Whisk
  Level II
  How to use the hand blender
  The hand blender is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise and baby food as well as for
  mixing and milkshakes.
  • Turn the blender stick (D) on the motor unit (B) until it is locked (1&2).
  • Introduce the hand blender in the jug. Then press the two level control switch level I or the two level
  control switch level II (turbo) (3).
  • Turn the blender stick off the motor unit after use.
  • You can use the hand blender in the measuring beaker and just as well in any other vessel. When
  blending directly in the saucepan while cooking, take the blender from overheating.
  • Short-time operating: Use the appliance for no longer than 15 seconds (and leave it cooled down
  completely before using again.
  How to use your whisk
  Use the whisk only for whipping cream, beating egg whites and mixing sponges and ready-mix desserts.
  • Inset the whisk (F) into the whisk gear box (E), then turn the whisk gear box on the motor unit (B) until
  it is locked (4,5 &6).
  • Place the whisk in a vessel and then press the switch to operate it (7).
  • Turn the whisk gear box off the motor unit after use. Then pull the whisk out of the whisk gear box.
  • Short-time operating: Use the appliance for no longer than 15 seconds and leave it cooled down
  completely before using again.
  How to use your chopper
  Chopper is perfectly for hard food, such as chopping meat, cheese, onions, herbs, garlic, carrots, walnuts,
  almonds, prunes etc. Don’t chop extremely hard food, such as nutmeg, coffee beans and grains.
  o
  • Place the blade on the centre pin of the chopper bowl, press down the blade and turn 90 to lock it.
  Always place the chopper bowl on the anti-slip base (8).
  • Place the food in the chopper bowl.
  • Turn the gear box on the chopper bowl (10).
  • Turn the motor unit on the gear box until it is locked (11).
  • Press switch to operate the chopper (12). During processing, hold the motor unit with one hand and
  hold the chopper bowl/jug with the other.
  • After use, turn the motor unit off the gear box.
  • Then remove the gear box.
  • Carefully take out the blade.
  • Remove the processed food from the chopper bowl/jug.
  • Short-time operating: Use the appliance for no longer than 15 seconds and leave it cooled down
  completely before using again. • Page 17

  Cleaning
  Always unplug the appliance from the power supply before cleaning.
  Do not immerse the motor unit in water or any other liquid.
  Wipe the outside of the motor unit with only a slightly moistened cloth and polish with a soft dry cloth.
  Wash the detachable accessories in soap water, such as blender sticks, gear boxes, whisk, bowl, jug, blade, ice
  crusher, vessel. Do not use scouring pads for the plastic materials. Rinse them with clear water and dry them.
  Do not place them in the dishwasher.
  Do not clean with any abrasive scouring pad or steel wool, as this will damage the finish of the appliance.
  Note that the blades are very sharp, take care while using and cleaning them.
  Guidelines for protection of the environment
  This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for
  recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
  this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an
  important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection. • Page 18

  IT
  Istruzioni di sicurezza generale
  Controllare che la tensione dell’alimentazione corrisponda con quella indicate nella targhetta di classificazione
  dell’apparecchio.
  • Prima di far usare a qualcuno questo dispositivo si prega di leggere attentamente il manuale
  d’istruzioni e tenerlo in modo da poterlo controllare in futuro.
  • Si prega di tenere queste istruzioni, il certificato di garanzia, la ricevuta di acquisto e, se possibile, il
  cartone con l’imballaggio interno!
  • Il dispositivo è inteso esclusivamente per uso privato e non commerciale! Tenerlo lontano dal calore
  diretto, sole e umidità e proteggerlo da urti con oggetti affilati.
  • Togliere sempre la spina dalla presa tutte le volte che il dispositivo non viene usato, quando si
  attaccano gli accessori, quando si pulisce il dispositivo o quando si ha qualche disturbo. Prima
  spegnere il dispositivo. Tirare la spina, non il cavo.
  • Questo apparecchio non è inteso per l’uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o
  mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza (inclusi bambini), se non sono supervisionate o
  istruite sull’uso dell’apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
  • Per proteggere i bambini dai pericoli degli apparecchi elettrici, non lasciarli mai senza controllo con il
  dispositivo. Di conseguenza, quando si sceglie il luogo per il dispositivo, si deve farlo in modo che i
  bambini non vi abbiano accesso. Fare attenzione che il cavo non penzoli.
  • Controllare regolarmente che il dispositivo, la spina e il cavo non siano danneggiati. Se c’è un qualche
  danno, il dispositivo non dovrebbe essere usato ma l’apparecchio deve essere riparato da un tecnico
  qualificato in modo da evitare un qualsiasi pericolo. Devono essere usate solo pezzi di ricambio
  originali.
  • Un filo o una spina danneggiata devono essere sostituiti da un tecnico autorizzato per evitare un
  rischio. Non riparare da se il dispositivo.
  • Tenere il dispositivo e il cavo lontano da calore, luce diretta del sole, umidità, bordi affilati e simili.
  • Non usare mai il dispositivo senza controllo! Spegnere il dispositivo tutte le volte che non si usa, anche
  se solo per un momento.
  • Non usare il dispositivo all’aperto.
  • In nessuna circostanza il dispositivo deve essere messo in acqua o altro liquido, o entrare in contatto
  con essi. Non usare il dispositivo con mani bagnate o umide.
  • Se il dispositivo diventasse umido o bagnato, togliere la spina dalla presa immediatamente. Non
  toccare l’acqua.
  • Usare il dispositivo solo per lo scopo per cui è inteso. • Page 19

  Elenco dei pezzi
  A
  Regolatore di velocità variabile
  B
  Motore
  C
  Interruttore di controllo a due livelli
  D
  Stecca del frullatore in acciaio inossidabile
  E
  Trasmissione per frusta
  F
  Frusta
  G
  Trasmissione per tritatutto
  H
  Ciotola tritatutto
  I
  Piccola lama a “S”

  C
  B

  F • Page 20

  Prima di tritare…
  • Rimuovere attentamente il rivestimento in plastica dalla lama. Attenzione: la lama è davvero tagliente!
  Prenderla sempre per la parte superiore in plastica.
  • Posizionare la lama sul foro centrale della ciotola tritatutto. Tritare: premere la lama verso il basso e
  o
  ruotare di 90 per bloccarla. Posizionare sempre la ciotola tritatutto sulla base anti-scivolo.
  • Porre il cibo nella ciotola tritatutto/recipiente.
  • Avvitare la trasmissione sulla ciotola tritatutto/recipiente.
  • Girare il motore sulla ciotola tritatutto finchè non è bloccata.
  • Premere l’interruttore per attivare il tritatutto. Durante il procedimento, tenere il motore con una
  mano e la ciotola tritatutto/recipiente con l’altra.
  • Dopo l’uso, svitare il motore dalla ciotola tritatutto.
  • Quindi rimuovere la ciotola tritatutto.
  • Rimuovere attentamente la lama.
  • Rimuovere il cibo tritato dalla ciotola tritatutto/recipiente.
  Impostare la velocità
  A seconda del dispositivo, raccomandiamo di impostare le seguenti velocità:
  Frullatore manuale
  Livello II
  Tritatutto
  Livello II
  Frusta
  Livello II
  Come usare il frullatore manuale
  Il frullatore manuale è perfettamente adatto per la preparazione di creme, salse, zuppe, maionese e cibo per
  bambini, come anche per miscele e frullati.
  • Girare la stecca del frullatore sul motore finchè non è bloccata.
  • Introdurre il frullatore manuale nel recipiente. Quindi posizionare l’interruttore di controllo a due livelli
  su livello I o sul livello II (turbo).
  • Svitare la stecca del frullatore dal motore dopo l’uso.
  • Potete usare il frullatore manuale nel dosatore come anche in qualsiasi altro recipiente. Quando si
  frulla direttamente nella casseruola durante la cottura, evitare il surriscaldamento del frullatore.
  • Sistema rapido: usare il dispositivo per non più di 15 secondi (e lasciarlo raffreddare completamente
  prima di usarlo nuovamente).
  Come usare la frusta
  Usare la frusta solo per frullare creme, sbattere gli albumi e miscelare pan di Spagna e dolci preconfezionati.
  • Inserire la frusta nella trasmissione, poi ruotare la trasmissione sul motore finchè non si blocca.
  • Posizionare la frusta in un recipiente e quindi premere l’interruttore per attivarla.
  • Svitare la trasmissione dal motore dopo l'uso. Quindi togliere la frusta dalla trasmissione.
  • Sistema rapido: Usare il dispositivo per non più di 15 secondi e lasciarlo raffreddare completamente
  prima di usarlo nuovamente.
  Come usare il tritatutto
  • Il tritatutto è perfetto per alimenti solidi, come carne macinata, formaggio, cipolle, aromi, aglio, carote,
  noci, mandorle, prugne secche etc.
  • Non tritare cibo troppo duro, come noce moscata, chicchi di caffé e grani.
  • Sistema rapido: usare il dispositivo per non più di 15 secondi e lasciarlo raffreddare completamente
  prima di usarlo nuovamente. • Page 21

  Pulizia
  Staccare sempre il dispositivo dalla presa di corrente prima di pulirlo.
  Non immergere il blocco motore in acqua o in altro liquido.
  Strofinare l’esterno del motore solo con un panno leggermente inumidito e pulire con un panno morbido
  asciutto.
  Pulire in acqua e sapone gli accessori staccabili, come stecche del frullatore, trasmissioni, frusta, ciotola,
  recipiente, lama, tritaghiaccio, contenitore. Non usare pagliette per i materiali plastici. Pulirli con acqua
  corrente e asciugarli. Non porli nella lavastoviglie.
  Non pulire con alcuna paglietta abrasiva o spugna d’acciaio, poiché ciò danneggerà la rifinitura del dispositivo.
  Si noti che le lame sono davvero taglienti, fare attenzione quando si usano e si puliscono.
  Avvertenza per la tutela dell’ambiente
  Come indicato dal simbolo riportato sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso oppure sull'imballaggio, una volta terminata la vita utile di questo
  prodotto, non smaltirlo nei normali rifiuti domestici, bensì portarlo ad un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed
  elettronici. I materiali sono riutilizzabili in conformità alla loro marcatura. Con il riutilizzo, il ricupero dei materiali oppure altre forme del
  ricupero di apparecchi vecchi si contribuisce in modo importante alla tutela del nostro ambiente. Richiedete all’amministrazione comunale i
  dati relativi al punto di smaltimento competente. • Page 22

  ES
  Instrucciones generales de seguridad
  Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente se corresponde con el voltaje indicado en la placa de
  especificaciones del aparato.
  • Antes de utilizar el aparato, lea el manual de instrucciones atentamente y consérvelo para futuras
  consultas.
  • Conserve el manual de instrucciones, el certificado de garantía, el recibo de compra y, si es posible, el
  embalaje original.
  • El aparato está diseñado exclusivamente para uso particular y no comercial. Manténgalo alejado de
  fuentes de calor, del sol y de la humedad, y protéjalo de impactos fuertes.
  • Desconecte el enchufe de la toma de corriente siempre que no utilice el aparato, que desee acoplar
  accesorios, que lo limpie o cuando detecte algún problema. Desenchufe el aparato antes de realizar
  estas operaciones. Tire del enchufe, no del cable.
  • El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con disminuciones físicas, sensoriales o
  mentales, o con falta de experiencia y conocimiento (niños incluidos), a menos que estén supervisados
  o hayan sido instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
  • Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, nunca los deje solos con el aparato
  sin supervisión. Consecuentemente, al seleccionar el emplazamiento del aparato, piense en un lugar
  fuera del alcance de los niños. Asegúrese de que el cable no quede colgando.
  • Pruebe el aparato, el enchufe y el cable para detectar cualquier daño posible. En caso de detectar
  cualquier tipo de daño, no utilice el aparato y hágalo reparar por un técnico cualificado. Sólo se deben
  utilizar piezas originales.
  • Si el cable o el enchufe están dañados deberán ser sustituidos por un técnico autorizado para evitar
  cualquier tipo peligro. No repare el aparato usted mismo.
  • Mantenga el aparato y el cable alejados de fuentes de calor, de la luz directa del sol, de la humedad, de
  bordes afilados y semejantes.
  • Nunca utilice el aparato sin vigilancia. Desconecte el aparato cuando no lo utilice, aunque sólo sea por
  un rato.
  • No utilice el aparato al aire libre.
  • Bajo ninguna circunstancia coloque el aparato bajo agua o cualquier otro líquido, ni permita que entre
  en contacto con dichos líquidos. No utilice el aparato con las manos mojadas o húmedas.
  • En caso de que el aparato se moje, desenchúfelo de la corriente inmediatamente. No permita que
  entre en contacto con el agua.
  • No utilice el aparato para otros usos que no sean para el que ha sido fabricado. • Page 23

  Lista de componentes
  A
  Regulador de velocidad
  B
  Unidad del motor
  C
  Interruptor de encendido de dos niveles
  D
  Cuchilla mezcladora de acero inoxidable
  E
  Caja de engranaje de la varilla batidora
  F
  Varilla batidora
  G
  Caja de engranaje de la cuchilla picadora
  H
  Recipiente para picar
  I
  Cuchilla en forma “S”

  C
  B

  F • Page 24

  Antes de picar
  • Retire con cuidado la cubierta de plástico de la cuchilla. Advertencia: la cuchilla está muy afilada.
  Sujétela siempre por la parte de plástico.
  o
  • Inserte la cuchilla en el eje situado en el centro del recipiente. Presione la cuchilla y gírela 90 para
  fijarla en su sitio. Coloque siempre el recipiente para picar sobre una superficie antideslizante.
  • Introduzca los ingredientes en el recipiente para picar.
  • Coloque la caja de engranaje sobre el recipiente y gírela.
  • Introduzca la unidad del motor en la caja de engranaje y gírela hasta que quede bien fijada.
  • Pulse el interruptor para poner en funcionamiento la picadora. Durante el proceso, sujete la unidad del
  motor con una mano y con la otra sostenga el recipiente para picar.
  • Cuando termine, extraiga la unidad del motor de la caja de engranaje.
  • Seguidamente, retire la caja de engranaje del recipiente.
  • Extraiga la cuchilla con cuidado.
  • Por último, saque los alimentos procesados del recipiente.
  Ajuste de la velocidad
  Dependiendo del accesorio que emplee, le recomendamos las siguientes velocidades:
  Mezcladora
  Nivel II
  Picadora
  Nivel II
  Batidora
  Nivel II
  Utilización de la cuchilla mezcladora
  La cuchilla mezcladora es adecuada para preparar salsas, sopas, mayonesa y puré para bebés, para mezclar
  alimentos y elaborar deliciosos batidos.
  • Introduzca la cuchilla en la unidad del motor y gírela hasta que quede bien fijada.
  • Introduzca la cuchilla en el vaso y coloque el interruptor de encendido en el nivel I o II (turbo).
  • Cuando termine, gire la cuchilla y extráigala de la unidad del motor.
  • Puede utilizar la cuchilla mezcladora con la el vaso de medición o con cualquier otro recipiente. Si
  utiliza el aparato directamente en una cacerola mientras cocina, evite que sufra un
  sobrecalentamiento.
  • Funcionamiento breve: utilice el aparato durante un período máximo de 15 minutos. Transcurrido ese
  tiempo, deje que se enfríe por completo antes de ponerlo de nuevo el funcionamiento.
  Utilización de la varilla batidora
  Utilice la varilla batidora únicamente para montar nata y batir claras de huevos, masa para bizcocho y postres
  de preparación rápida.
  • Inserte la varilla batidora en la caja de engranaje, introduzca ésta última en la unidad del motor y gírela
  hasta que quede bien fijada.
  • Introduzca la varilla en un recipiente y pulse el interruptor de encendido para ponerla en
  funcionamiento.
  • Cuando termine, gire la caja de engranaje y extráigala de la unidad del motor. Seguidamente, extraiga
  la varilla batidora de la caja de engranaje.
  • Funcionamiento breve: utilice el aparato durante un período máximo de 15 minutos. Transcurrido ese
  tiempo, deje que se enfríe por completo antes de ponerlo de nuevo el funcionamiento.
  Utilización de la cuchilla picadora
  • Esta cuchilla es adecuada para alimentos duros, como carne, queso, cebolla, ajo, hierbas, zanahorias,
  nueces, almendras, pasas, etc.
  • No utilice la cuchilla para picar alimentos extremadamente duros, como nuez moscada, granos de café
  y cereales.
  • Funcionamiento breve: utilice el aparato durante un período máximo de 15 minutos. Transcurrido ese
  tiempo, deje que se enfríe por completo antes de ponerlo de nuevo el funcionamiento. • Page 25

  Limpieza
  Desenchufe el aparato siempre antes de limpiarlo.
  No sumerja la unidad del motor en agua u otro líquido.
  Limpie la superficie exterior de la unidad del motor con un trapo ligeramente humedecido y sáquele brillo con
  un trapo seco y suave.
  Lave los accesorios extraíbles (Como varillas de batir, cajas de engranajes, batidor, recipiente, jarra, cuchilla,
  pica-hielos, vaso) con agua y detergente. No emplee estropajos abrasivos para limpiar los accesorios de plástico
  y aclárelos y séquelos bien. No los lave en el lavavajillas.
  No utilice estropajos abrasivos ni de aluminio, ya que podría dañar el acabado del aparato.
  Recuerde que las cuchillas están muy afiladas. Extreme las precauciones cuando las utilice y al limpiarlas.
  Indicaciones para la protección del medio ambiente
  Este producto no debe desecharse con la basura normal una vez finalizada su vida útil, sino que debe depositarse en un punto de recogida
  selectiva para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, tal como advierte el símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones
  de uso o en el embalaje. Los materiales se pueden reutilizar según su clasificación. Al reutilizar los aparatos antiguos, ya sea de forma
  material o de cualquier otra forma, contribuye de manera importante a la protección de nuestro medio ambiente. Infórmese en su
  ayuntamiento sobre los puntos de eliminación de residuos correspondientes. • Page 26

  PT
  Instruções gerais de segurança
  Verifique se a sua tensão de alimentação corresponde à tensão indicada na placa de identificação do seu
  aparelho.
  • Antes de ligar este aparelho, leia o manual de instruções, e guarde-o para consulta futura.
  • Guarde estas instruções, o certificado de garantia, o recibo de compra e, se possível, a caixa com os
  respectivos materiais de acondicionamento!
  • Este aparelho destina-se exclusivamente a utilização privada e não a utilizações comerciais! Mantenhao afastado da luz directa do sol, do calor e da humidade para o proteger contra avarias.
  • Retire sempre a ficha da tomada quando não estiver a utilizar o aparelho, quando fixar acessórios,
  quando limpar o aparelho ou quando ocorrer uma avaria. Desligue primeiro o aparelho. Retire o cabo
  da tomada e não do aparelho.
  • Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
  reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento (incluindo crianças), a não ser que tenham sido
  instruídas e supervisionadas na utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança.
  • No sentido de proteger as crianças dos perigos dos aparelhos eléctricos, nunca as deixe sem supervisão
  junto do aparelho. Da mesma forma, quando seleccionar o local onde vai colocar o aparelho, faça-o de
  modo a que as crianças não lhe consigam aceder. Certifique-se de que o cabo não fica suspenso.
  • Verifique regularmente se o dispositivo, a ficha e o cabo estão danificados. Se houver algum tipo de
  dano, não deve utilizar o aparelho. Deve entregá-lo a um técnico qualificado para que este o repare,
  evitando assim mais perigos. Só podem ser utilizadas peças de substituição originais.
  • Se o cabo ou o fio estiverem danificados, devem ser substituídos por um técnico autorizado para evitar
  mais perigos. Não tente reparar o aparelho sozinho.
  • Mantenha o aparelho e o cabo longe do calor, da luz directa do sol, da humidade, de extremidades
  afiadas e de outras situações semelhantes.
  • Não utilize este aparelho sem supervisão! Desligue o aparelho sempre que não o estiver a utilizar,
  mesmo que seja por breves momentos.
  • Não utilize o aparelho ao ar livre.
  • O aparelho não pode, em nenhuma circunstância, entrar em contacto ou ser colocado dentro de água
  ou de outro líquido. Não utilize o aparelho se tiver as mãos molhadas ou húmidas.
  • Se o aparelho ficar húmido ou molhado, retire imediatamente a ficha da tomada. Não coloque as mãos
  dentro de água.
  • Utilize o aparelho exclusivamente para o fim a que se destina. • Page 27

  Lista de componentes
  A
  Controlador de velocidade variável
  B
  Unidade de motor
  C
  Interruptor de controlo de dois níveis
  D.
  Misturadora em aço inoxidável
  E.
  Caixa de engrenagens do batedor
  F.
  Batedor
  G.
  Caixa de engrenagens da picadora
  H.
  Taça da picadora
  I.
  Pequena lâmina em “S”

  C
  B

  F • Page 28

  Antes de picar…
  • Retire cuidadosamente a cobertura de plástico da lâmina. Atenção: a lamina é muito afiada! Segure-a
  sempre pela parte superior em plástico.
  o
  • Coloque a lâmina no eixo central da taça da picadora. Picadora: pressione a lâmina e rode 90 para fixála. Coloque sempre a taça da picadora sobre a base antiderrapante.
  • Coloque os alimentos na taça da picadora/no copo.
  • Encaixe a caixa de engrenagens na taça da picadora/no copo.
  • Rode a unidade do motor sobre a caixa de engrenagens até encaixar.
  • Prima o interruptor para pôr a picadora em funcionamento. Durante o processamento, segure a
  unidade do motor com uma mão e a taça da picadora/o copo com a outra.
  • Depois de utilizar, desencaixe a unidade do motor da caixa de engrenagens.
  • Em seguida, retire a caixa de engrenagens.
  • Retire cuidadosamente a lâmina.
  • Retire os alimentos processados da taça da picadora/do copo.
  Definir a velocidade
  Dependendo do aparelho, recomendamos a seguinte definição de velocidade:
  Misturadora
  Nível II
  Picadora
  Nível II
  Batedor
  Nível II
  Como utilizar a misturadora
  A misturadora é perfeita para preparar molhos, sopas, maionese e comida para bebé, bem como para misturar
  e fazer batidos.
  • Rode a misturadora na unidade de motor até encaixar.
  • Introduza a misturadora no copo. Em seguida, prima o interruptor de controlo de dois níveis para nível
  I ou o interruptor de controlo de dois níveis para nível II (turbo).
  • Depois de utilizar, retire a misturadora da unidade do motor.
  • Pode utilizar a misturadora no copo de medida ou em qualquer outro recipiente. Ao misturar
  directamente num tacho enquanto cozinha, evite o sobreaquecimento da misturadora.
  • Funcionamento curto: Não utilize o aparelho durante mais de 15 segundos e deixe-o arrefecer
  completamente antes de utilizá-lo novamente.
  Como utilizar o batedor
  Utilize o batedor apenas para bater natas, claras de ovos e para misturar massas de bolos e sobremesas prépreparadas.
  • Encaixe o batedor na caixa de engrenagens do batedor e, em seguida, rode a caixa de engrenagens do
  batedor na unidade do motor até encaixar.
  • Coloque o batedor dentro de um recipiente e prima o interruptor para pô-lo em funcionamento.
  • Depois de utilizar, retire a caixa de engrenagens da batedeira da unidade do motor. Em seguida, retire
  o batedor da respectiva caixa de velocidades.
  • Funcionamento curto: Não utilize o aparelho durante mais de 15 segundos e deixe-o arrefecer
  completamente antes de utilizá-lo novamente.
  Como utilizar a picadora
  • A picadora é perfeita para alimentos duros, por exemplo, para picar carne, queijo, cebola, ervas
  aromáticas, alho, cenoura, nozes, amêndoas, ameixas secas, etc.
  • Não pique alimentos extremamente duros como, por exemplo, noz-moscada, grãos de café e legumes
  secos.
  • Funcionamento curto: Não utilize o aparelho durante mais de 15 segundos e deixe-o arrefecer
  completamente antes de utilizá-lo novamente. • Page 29

  Limpeza
  Desligue sempre o aparelho da corrente antes de limpá-lo.
  Não mergulhe a unidade do motor em água ou outros líquidos.
  Limpe a parte exterior da unidade do motor apenas com um pano ligeiramente humedecido e seque com um
  pano macio.
  Lave os acessórios amovíveis como, por exemplo, misturadoras, caixas de engrenagens, o batedor, a taça, o
  copo, a lâmina, o picador de gelo e o recipiente em água com detergente. Não utilize esfregões de arame nos
  materiais de plástico. Enxagúe-os com água limpa e seque-os. Não coloque estes componentes na máquina de
  lavar louça.
  Não limpe com esfregões de arame ou palha-de-aço, caso contrário, irá danificar o revestimento do aparelho.
  Tenha em atenção que as lâminas são muito afiadas. Tenha cuidado ao utilizá-las e limpá-las.
  Indicações para a protecção ambiental
  Este produto não pode ser deitado no lixo doméstico normal no final da sua vida útil, tendo de ser colocado num ponto de recolha selectiva
  para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. O símbolo apresentado no produto, o manual de instruções ou a embalagem avisam
  sobre esta situação. Os materiais são reutilizáveis de acordo com a sua identificação. Através da reutilização, do aproveitamento de materiais
  ou de outras formas de aproveitamento de aparelhos antigos, irá contribuir significativamente para proteger o ambiente. Informe-se no seu
  município para saber qual o ponto de eliminação de resíduos responsável.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tristar MX-4114 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tristar MX-4114 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,05 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info