Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
1
RK-6111
RK-6112
RK-6113
RK-6114
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  RK-6111
  RK-6112
  RK-6113
  RK-6114

  1 • Page 2

  Gebruiksaanwijzing – mode d’emploi
  Gebrauchsanleitung – instructions for use
  Manual de instrucoes
  NEDERLANDS
  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  Bij gebruik van elektrische apparaten moeten de volgende elementaire
  veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen:
  1. Lees aandachtig alle aanwijzingen door.
  2. Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, mag het
  elektrische gedeelte van het apparaat niet in water of in en andere vloeistof
  worden gehouden.
  3. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen, en men dient extra
  voorzichtig te zijn wanneer het in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
  4. Gebruik uitsluitend een geaard stopcontact. Trekt stekker uit het
  stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, evenals wanneer u
  onderdelen bevestigt of verwijdert en alvorens u het apparaat gaat
  schoonmaken.
  5. Voorkom aanraking van bewegende onderdelen.
  6. Controleer het snoer, de stekker en het apparaat regelmatig op
  beschadigingen. Gebruik geen elektrisch apparaat indien het snoer of de
  stekker is beschadigd, indien het is gevallen, of indien het op enigerlei
  wijze is beschadigd. Breng het apparaat terug naar het dichtstbijzijnde
  erkende servicebedrijf voor inspectie, reparatie, of voor elektrische of
  mechanische afstelling.
  7. Gebruik het apparaat niet op het fornuis.
  8. Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant van het apparaat
  worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of
  persoonlijk letsel veroorzaken.
  9. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
  10. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen, en
  zorg dat het niet in aanraking komt met hete oppervlakken.

  2 • Page 3

  BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING
  De Tristar rijstkoker is een eenvoudig en gemakkelijk toestel om perfect rijst
  te koken. De automatische warmhoudfunctie houdt de rijst nog uren lang
  warm,luchtig en klaar om te serveren. Door de grote inhoud van de rijstkoker
  kunt u op een zuinige manier rijst koken voor het gezin, voor een feestje of
  voor de diepvriezer.
  VOOR DE INGEBRUIKNAME
  Was de rijstkom, het deksel, de maatbeker en de spatel in een warm
  zeepsop. Spoelen en droog af. Veeg met een schone , vochtige doek over de
  bodem en droog die zorgvuldig af. Gebruik nooit agressieve schoonmaak- of
  schuurmiddelen op, om het even welk deel van, het toestel. Dompel de
  verwarmingsplaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
  RIJST KOKEN
  Controleer voor elk gebruik of de buitenkant van de rijstkoker schoon en
  droog is en of de hittevoeler “in het midden in het toestel op de
  verwarmingsplaat” schoon, droog en koud is. Behandel de rijstkoker met
  zorg: schrammen en deuken kunnen de goede werking in het gedrang
  brengen.
  1.

  2.
  3.

  4.
  5.
  6.

  Neem de juiste hoeveelheid rijst en water en doe ze in de rijstkom.
  Raadpleeg de kooktabel. Voorkom dat er water op de bodem van het
  apparaat komt.
  Plaats de rijstkom op de bodem. Controleer of de kom goed op de
  verwarmingsplaat staat en doe het deksel er op.
  Steek de stekker in een stopcontact (230V) en schakel het apparaat in:
  Het rode kooklichtje gaat branden. Deze schakelaar zal slechts in de
  benedenpositie blijven, indien de kom correct is geplaatst: dit is een
  veiligheidsborg van deze rijstkoker.. Wacht ± 20 minuten (zie schema)
  tot de rijst volledig gekookt is. Roer met de spatel de rijst los.
  Trek de stekker uit het stopcontact., verwijder de deksel en haal de
  rijstkom uit het toestel.(Pas op: Heet)
  Wanneer u de rijst wilt warm houden, laat u het toestel aan. Plaats de
  deksel weer op zijn plaats nadat u de rijst heeft omgeroerd.
  Indien u ongewassen rijst heeft gebruikt, zal een dun laagje zetmeel
  achterblijven in de kom: dit is normaal. Dit zetmeel kan gewoon weer
  mee doorgeroerd worden met de rijst: het heeft geen enkel effect op de
  smaak of structuur.

  3 • Page 4

  Opmerking: De meningen verschillen over het feit of de rijst voor het koken
  moet worden gespoeld: de voorstanders beweren dat het water het zetmeel
  verwijdert en de korrels niet gaan kleven. Tegenstanders beweren dat de zo
  belangrijke oplosbare vitamines en mineralen verloren gaan. Wanneer u de
  rijst eerst wast, krijgt u een drogere, luchtigere rijst,
  U kunt de rijst enkele uren lang warm houden. Trek gewoon de stekker uit om
  de warmhoudfunctie te stoppen.
  Kooktabel voor witte rijst (waarden zijn slechts richtlijnen: u kunt zelf de
  hoeveelheden aanpassen aan uw smaak of toepassing; natte rijst of droge)
  Standaard bij geleverde maatbeker:

  Tips: Wanneer er andere toevoegingen bij de rijst zijn, mag u de rijst niet
  langer dan 1 uur warm houden, anders gaat de smaak verloren.

  4 • Page 5

  ONDERHOUD EN REINIGING
  Na gebruik de rijstkom, de deksel, maatbeker en spatel in warm zeepsop
  afwassen. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen
  of metalen schuursponsjes. Spoel en droog af. Indien de rijst aan de bodem
  van de rijstkom is vastgekookt, vult u de kom met zeepsop en laat het 10
  minuten inweken. Reinig de verwarmingsplaat met een schone , vochtige
  doek en droog af.
  Kook slechts in de verwijderbare rijstkom ter voorkoming van elektrische
  schokken. Wanneer er toch water in de schakelaars of op de verwarmingsplaat komt, trekt u voorzichtig de stekker uit het stopcontact en laat het water
  volledig opdrogen alvorens het toestel weer te gebruiken.
  Werkzaamheden aan dit apparaat mogen uitsluitend worden verricht door
  een erkende servicevertegenwoordiger.
  DIT PRODUKT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HUISHOUDELIJK
  GEBRUIK.
  Aanwijzingen ter bescherming van het milieu
  Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een
  speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en
  elektronische apparaten te worden aangeboden. Het
  symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking
  attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt
  voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten
  of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de
  bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het
  bedoelde inzamelpunt.

  ***

  5 • Page 6

  FRANCAIS
  CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES
  Lors de I’utilisation d’appareils électriques, il convient de respecter certaines
  consignes de sécurité élémentaires et notamment les suivantes :
  1. Lisez attentivement toutes les instructions.
  2. Pour éviter le risque de secousses électriques, ne plongez pas I’appareil
  dans I’eau ou tout autre liquide.
  3. Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants. ll y a lieu d’observer
  la plus grande prudence lorsqu’il est utilisé à proximité d’enfants.
  4. User uniquement une prise de terre. Retirez la fiche de la prise électrique
  si l’appareil n’est pas utilisé, pour fixer ou enlever des pièces avant de
  nettoyer l’appareil.
  5. Evitez de toucher les pièces chaudes.
  6.
  Contrôlez régulièrement le cordon, fiche et appareil pour dommages.
  N’utilisez aucun appareil électrique dont le fil ou la fiche est
  endommagé, qui ne fonctionne plus
  convenablement, qui est
  tombé ou qui est détérioré d’une façon ou d’une autre. Rapportez
  l’appareil au centre de réparation agréé le plus proche pour le faire
  inspecter, réparer ou pour faire effectuer un réglage électrique ou
  mécanique.
  7. N’utilisez pas l’appareil sur la cuisinière.
  8. L’utilisation d’accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par le
  fabricant de l’appareil peut occasionner un incendie, des secousses
  électriques ou des lésions corporelles.
  9. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
  10. Ne laissez pas pendre le fil pardessus le bord d’une table ou d’un plan de
  travail et évitez qu’il touche des surfaces chaudes.
  CONSERVEZ CE MODE D’EMPLOI
  Le cuiseur à riz Tristar est une façon simple et facile de cuire parfaitement un
  riz à votre goût. Avec la fonction de tenue au chaud automatique, le riz reste
  chaud, aéré et prêt à servir pendant des heures. La grande capacité du
  cuiseur permet de préparer du riz de façon économique pour une famille, une
  soirée ou de grosses quantités à congeler.
  Avant la première utilisation
  Lavez le bol à riz, le couvercle, la mesure et la spatule à l’eau chaude
  savonneuse. Rincez et séchez convenablement. Passez un chiffon humide

  6 • Page 7

  propre sur la base. Séchez-la convenablement. Evitez d’utiliser des
  détergents agressifs ou des produits de nettoyage abrasifs sur n’importe
  quelle partie de l’appareil. Ne jamais plonger la base dans l’eau ni autre
  liquide.
  Comment cuire le riz
  Avant chaque utilisation veillez à ce que l’extérieur du bol soit propre et sec,
  et à ce que la sonde de chaleur au centre, à l’intérieur de la base, soit propre,
  sèche et froide. Manipulez le bol à riz avec soin et précaution ; toute rayure
  ou bosselure peut en altérer le fonctionnement.
  Ne jamais verser de l’eau dans la base.
  Faut-il laver le riz avant la cuisson ? Deux théories s’opposent : ceux qui sont
  pour, disent que cela élimine l’amidon, de sorte que les grains ne collent pas.
  Ceux que sont contre, accordent de l’importance aux vitamines et aux sels
  minéraux solubles que nous perdons. Un riz préalablement lavé sera plus sec
  et plus aéré.

  Mesurez le riz et l’eau et répartissez le tout uniformément dans le bol à
  riz. Consultez le tableau de cuisson.

  Placez le bol à riz dans la base et assurez-vous que le bol repose bien
  sur la base. Fermez avec le couvercle.

  Mettez la fiche dans une prise CA de 220/230V. et appuyez
  l’interrupteur : Le témoin rouge s’allumera et restera allumé jusqu’à la
  fin de la cuisson. L’interrupteur restera dans la position en bas
  seulement au condition que le bol serait placé correctement : c’est une
  règle de sécurité de ce cuiseur.

  Attendez 20 minutes que le riz achève de cuire. Aérez le riz avec la
  spatule.

  Débranchez le cuiseur avant d’enlever le couvercle et le bol à riz de la
  base (attention ;chaud)

  Si le riz doit rester au chaud, laissez le cuiseur branché ; remettez le
  couvercle après avoir aéré le riz.

  Si vous usez du riz non-lavé, une petite quantité d’amidon restera dans
  le bol : c’est normal et n’affecte pas du tout le goût de votre riz.
  Le riz peut rester au chaud pendant quelques heures. Pour stopper le cycle
  de tenue au chaud automatique, il suffit de débrancher l’appareil.

  7 • Page 8

  Tableau de cuisson du riz blanc :
  Mesure standard incluse
  RIZ

  EAU

  Note :

  8 • Page 9

  Si d’autres ingrédients ont été ajoutés au riz, le cycle de tenue au chaud ne
  doit pas fonctionner plus d’une heure. Cela, pour conserver la saveur aux
  aliments.
  Entretien et nettoyage
  Après chaque utilisation, lavez le bol à riz, le panier, le couvercle, la mesure
  et la spatule à l’eau chaude savonneuse. Evitez d’utiliser des détergents
  agressifs, des produits de nettoyage abrasifs ou des éponges à récurer
  métalliques. Rincez et séchez convenablement. Passez un chiffon humide
  propre sur la base et séchez.
  Si du riz colle au fond du bol, remplissez le bol d’eau chaude savonneuse et
  laissez pendant 10 minutes.
  Pour éviter tout risque de décharge électrique, cuire le riz uniquement dans le
  récipient amovible. Au cas où l’eau s’infiltrerait dans le mécanisme de
  commande ou coulerait sur la base, enlevez précautionneusement la fiche de
  la prise. Laissez sécher convenablement avant de réutiliser l’appareil.
  Les réparations doivent être uniquement exécutées par un réparateur agreé.
  CE PRODUIT EST DESTINÉ UNIQUEMENT A UN USAGE MENAGER.
  Renseignements pour la protection de l’environnement
  Ce produit ne devrait pas être mis dans les déchets ménager
  à la fin de son existence mais doit être remis à une point de
  ralliement pour des produits électroménager et électronique.
  Ce symbole sur article, mode d’emploi et boite vous indique
  ce recyclage. Les matières de cet article sont appropriées
  pour recyclage. Par le recyclage des appareils ou de ses
  matières premières vous contribuez à la protection de notre
  environnement.
  Renseignez-vous auprès les autorités locales pour cet endroit de
  rassemblement.

  ***

  9 • Page 10

  DEUTSCH
  WICHTIGE VORSICHTSMASSREGELN
  Wenn Sie Elektrogeräte benützen, sollten Sie einige grundlegende
  Vorsichtsmaßregeln beachten, einschließlich der folgenden:
  1. Lesen Sie alle Anweisungen gründlich durch.
  2. Um sich gegen einen elektrischen Schlag zu schützen, dürfen Sie nie das
  Teil, das den Motor enthält, ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit
  tauchen.
  3. Dieses Elektrogerät sollte nicht von Kindern benützt werden, und wenn es
  in der Nähe von Kindern benützt wird, sollten Sie äußerste Vorsicht walten
  lassen.
  4. Sie sollten immer den Stecker aus der Dose ziehen, wenn Sie entweder
  das Gerät nicht benützen, es reinigen oder bevor Sie Teile abnehmen
  oder aufsetzen.
  5. Berühren Sie keine sich bewegenden Teile.
  6. Benützen Sie kein Gerät, wenn die Schnur oder der Stecker beschädigt ist
  oder nachdem das Gerät einen Defekt aufweist oder irgendwie beschädigt
  oder fallen lassen worden ist. In diesem Fallen sollten Sie das Gerät zur
  nächsten bevollmächtigten Reparaturwerkstätte bringen, um es nachsehen,
  reparieren, oder elektrische oder mechanische Änderungen vornehmen zu
  lassen.
  7. Benützen Sie das Gerät nie auf dem Herd.
  8. Der Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller des Gerätes empfohlen
  oder verkauft wurden, kann Brände, elektrische Schläge oder
  Verletzungen verursachen.
  9. Benützen Sie das Gerät nicht im Freien.
  10. Lassen Sie die Schnur nie über die Tischkante oder über die Kante einer
  anderen Arbeitsfläche hängen und lassen Sie die nie mit heißen Oberflächen
  in Berührung kommen.
  BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF
  Einleitung
  Der Reiskocher von Tristar ist eine einfache und problemlose Art, Reis genau
  nach Wunsch zu kochen. Die Warmhaltefunktion hält den Reis automatisch
  warm, locker und servierbereit und dies zu einige Stunden. Das grosse

  10 • Page 11

  Fassungsvermögen des Reiskochers bietet die Möglichkeit, Reis energieund mühebesparend für die ganze Familie, für eine Party oder im voraus zur
  Tiefkühlung zu kochen.
  Vor dem ersten Gebrauch.
  Kochbehalter, Deckel Messbecher und Schaber in warmem Seifenwasser
  waschen, abspülen und gründlich abtrocknen. Aussengehäuse mit einem
  sauberen, feuchten Tuch abwischen und gründlich trocknen. Keine starken
  Reinigungsmittel oder Scheuermittel zum Säubern der Geräteteile benutzen.
  Aussengehäuse in keinem Falle in irgendwelchem Flüssigkeit eintauchen.
  Reiskochen
  Vor jedem Gebrauch ist sicherzustellen, dass die Aussenseite des
  Kochbehälters sauber und trocken ist und dass der Wärmemelder in der Mitte
  des Gehäuses, sauber trocken und kalt ist. Kochbehälter mit Vorsicht
  handhaben; Kratzen und Kerben im Kochbehälter können zu verringerter
  Leistung führen.
  Anmerkung: ob Reis vor dem Kochen gewaschen werden sollte ist umstritten.
  Die Befürworter dieser Methode behaupten, damit werde die Stärke entfernt
  und der Reis klebe nach dem Kochen nicht. Die Gegner dieser Methode
  wenden an, dass wichtige Vitamine und Mineralstoffe verloren gehen. Bei
  vorherigem Waschen ist der Reis tatsächlich meist trockener und lockerer.

  Reis und Wasser abmessen und gleichmässig im Kochbehälter
  verteilen.(Siehe Kochtabelle)

  Kochbehälter in das Aussengehäuse stellen und sicherstellen, dass der
  Kochbehälter richtig eingesetzt ist. Deckel schliessen.

  Netzkabel in 230V-AC-Steckdose einstecken

  Schalter betätigen um mit dem Kochen zu beginnen. Die rote
  Betriebsanzeigelampe beginnt zu glühen und bleibt an. Reis 20 Minuten
  auskochen lassen und Reis mit dem Schaber auflockern.

  Vor dem Abnehmen des Deckels und dem Herausnehmen des
  Kochbehälters aus dem Aussengehäuse muss das Netzkabel des
  Reiskochers aus der Steckdose gezogen werden.

  Wenn der Reis warmgehalten werden soll, muss das Netzstecker
  eingesteckt bleiben. In diesem Fall miss der Deckel nach dem
  Auflockern wieder aufgesetzt werden.
  Hinweis: Der Reis kan einige Stunden warmgehalten werden: durch
  einfaches Herausziehen des Netzkabels aus der Steckdose wird der
  automatische Warmhaltezyklus beëndet.

  11 • Page 12

  Reiskochtabelle
  Standard mitgelieferte Messbecher :

  REIS

  WASSER

  Tips: Wenn dem Reis weitere Zutaten beigegeben wurden, sollte der
  Warmhaltezyklus höchstens eine Stunde eingeschaltet bleiben, damit das
  Aroma erhalten bleibet.

  12 • Page 13

  Reinigung und Pflege
  Kochbehälter, Deckel, Messbecher und Schaber nach jedem Gebrauch in
  warmem Seifenwasser waschen. Keine starken Reinigungsmittel,
  Scheuermittel oder Scheuerschwämme benutzen. Abspülen und gründlich
  trocknen. Falls der Reis am Boden des Kochbehälters festklebt, sollte der
  Behälter mit heissem Seifenwasser gefüllt werden und etwa 10 Minuten zum
  Aufweichen stehen bleiben. Aussengehäuse mit einem sauberen, feuchten
  Tuch abwischen und trocknen.
  Es darf nur in dem herausnehmbaren Kochbehälter gekocht werden, da
  andernfalls die Gefahr eines Elektroschocks besteht. Falls versehentlich
  Wasser in den Schaltmechanismus gelangt oder auf die Heizplatte spritzt,
  muss das Netzkabel vorsichtig aus der Steckdose gezogen werden. Vor
  erneutem Gebrauch muss der Reiskocher vollständig trocken sein.
  Eine Reparatur sollte nur von einer bevollmächtigten Reparaturwerkstätte
  vorgenommen werden.
  DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.
  Hinweise zum Umweltschutz
  Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über
  den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern
  muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von
  elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
  Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder
  der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß
  ihrer Kennzeichnung
  wieder verwertbar.
  Mit der
  Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen
  Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag
  zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung
  die zuständige Entsorgungsstelle.

  ***

  13 • Page 14

  ENGLISH
  Important Safeguards
  The following basic safety precautions apply when using electrical
  appliances:
  1. Read all instructions before first use.
  2. To protect against electrical shock, do not immerse the mains cord, the
  plug, or the motor housing in water or any other liquid.
  3. Close supervision is necessary when any appliance is operated near or by
  children.
  4. Unplug the unit from the outlet when not in use, assembling and
  disassembling, an before cleaning. Make sure the motor stops completely
  before disassembling.
  5. Make sure the supply power is the same as indicated on the rating plate.
  6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or if the
  appliance malfunctions or is damaged in any manner.
  7. This appliance is intended for household use only. Do not use outdoors.
  8. Do not allow the cord to hang over the edge of a table or counter, or touch
  hot surfaces.
  9. Do not place the unit on or near a hot gas or electric burner or a heated
  oven.
  10. Do not use the appliance for other than its intended use.
  11. Never touch hot parts.
  12. The use of accessories not recommended by the manufacturer may
  cause fire electrical shock, or injury.
  13. Never turn the power on unless the appliance is fully and properly
  assembled.
  Save these instructions
  Introduction
  The Tristar rice cooker provides a simple, trouble-free method for cooking
  perfectly rice. The Warm-function automatically keeps the rice warm, fluffy
  and ready to serve for several hours. The large capacity of the rice cooker
  makes it possible to prepare rice economically for a family, for a party and for
  a bulk cooking for the freezer.

  14 • Page 15

  Before first use
  Wash the bowl, the lid the measuring cup and spatula in a warm, soapy
  water. Rinse and dry thoroughly. Wipe the base with a clean, damp cloth. Dry
  thoroughly. Do not use harsh detergents or abrasive cleaners on any part of
  the appliance. Never immerse the base in water or any other liquid.
  How to cook the rice
  Before each use, make sure that the outside of the rice bowl is clean and dry
  and that the heat sensor in the centre, on the inside of the base, is clean, dry
  and cool. Handle the rice bowl carefully; scratching or denting the bowl may
  result in unsatisfactorily performance.
  Note: There are different opinions about whether the rice should be washed
  before cooking or not. Those in favour argue that this washes away the starch
  content and ensures non-sticky grains. Those against, feel valuable soluble
  vitamins and minerals are lost. Drier, fluffier rice is obtained by washing
  before cooking.

  Measure rice and water and place evenly into the rice bowl.(See Rice
  cooking chart) Never put any liquid into the base.

  Place the rice bowl into the base and make sure that the bowl is
  properly sat unto the base. Close by placing the lid.

  Plug cord into a 230V AC outlet. Depress the switch and the red light
  will glow. Cook switch will not stay down unless the rice bowl is placed
  in the right way: this is a safety feature of this rice cooker.

  Wait 20 minutes for the rice to finish cooking. Fluff the rice with the
  spatula.

  Unplug the rice cooker before removing the lid and rice bowl from the
  base.

  If the rice is to be kept warm, leave the rice cooker plugged-in and
  reposition the lid after fluffing.

  If using unwashed rice, a thin layer of starch may form at the bottom of
  the rice bowl: this is quite normal and can be mixed in with the rice
  when fluffing as it does not affect the taste or texture.
  Rice cooking chart
  Standard measuring cup (included)

  15 • Page 16

  Hints
  If other ingredients were added to the rice, the keep warm-cycle should be on
  for less than one hour; to avoid loss of flavour.
  Care and cleaning
  After each use the ricebowl, the lid, the measuring cup and the spatula should
  be washed in warm, soapy water. Do not use harsh detergents, abrasive
  cleaners or metal scouring pads. Rinse and dry carefully. If rice has been
  cooked onto the bottom of the bowl, fill the bowl with hot, soapy water and let
  stand for about 10 minutes. Wipe the base with a clean, damp cloth and dry.

  To reduce the risk of electric shock only cook in the removable container. If
  water should accidentally enter the switch mechanism or spill onto the

  16 • Page 17

  heating plate, carefully unplug the power cord from the wall outlet. Allow to
  dry thoroughly before using the appliance again.
  All repairs should be executed by an official service center.
  THIS APPLIANCE IS ONLY FOR DOMESTIC USE
  Guidelines for protection of the environment
  This appliance should not be put into the domestic garbage
  at the end of its useful life, but must be disposed of at a
  central point for recycling of electric and electronic domestic
  appliances. This symbol on appliance, instruction manual
  and packaging puts your attention to this important issue.
  The materials used in this appliance can be recycled. By
  recycling used domestic appliances you contribute an
  important push to the protection of our environment. Ask
  your local authorities for information regarding the point of recollection..

  ***
  ITALIANO
  Norme importanti di sicurezza
  Quando si usano gli apparecchi elettrici, si applicano le seguenti norme di
  sicurezza di base:
  1. Leggere tutte le istruzioni prima del primo utilizzo.
  2. Per proteggersi da shock elettrici, non immergere il cavo di rete, la spina o
  il motore della base in acqua o altro liquido.
  3. E’ necessaria un’attenta supervisione quando qualsiasi apparecchio è
  messo in funzione vicino a o da bambini.
  4. Scollegare l’unità dalla presa elettrica quando non è in uso, in fase di
  montaggio e smontaggio e prima di pulirla. Assicurarsi che il motore si fermi
  completamente prima di smontarla.
  5. Assicurarsi che l’alimentazione sia equivalente a quella riportata
  sull’etichetta di valutazione.

  17 • Page 18

  6. Non mettere in funzione alcun apparecchio con un cavo o con una spina
  danneggiati, o se l’apparecchio funziona male o se è danneggiato in qualche
  modo.
  7. Questo apparecchio è concepito esclusivamente per uso domestico. Non
  usare all’aperto.
  8. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del banco, o che
  tocchi superfici calde.
  9. Non posizionare l’unità sopra o vicino a fuoco vivo oppure ad un bruciatore
  elettrico o ad un forno riscaldato.
  10. Non usare l’apparecchio per cose diverse da quela per cui è stato
  concepito.
  11. Non toccare mai le parti bollenti.
  12. L’utilizzo di accessori non raccomandati dal produttore possono causare
  incendi, shock elettrici o lesioni.
  13. Non accendere mai a meno che l’apparecchio non sia montato
  correttamente.
  Consevare queste istruzioni
  Introduzione
  Il cuociriso Tristar fornisce un metodo semplice, per cuocere perfettamente il
  riso senza problemi. La funzione di riscaldamento automaticamente mantiene
  il riso caldo, leggero e pronto per essere servitor per diverse ore. La grande
  capacità del cuociriso rende possibile preparare il riso in modo economico
  per una famiglia, per una festa e per una grande quantità da congelare.
  Prima del primo utilizzo
  Lavare la ciotola, il coperchio, la tazza di misurazione e la spatola in acqua
  calda e detersivo. Sciacquare e asciugare accuratamente. Asciugare la base
  con un panno umido pulito. Asciugare accuratamente. Non usare detergenti
  aggressivi o detersive abrasive su qualsiasi parte dell’apparecchio. Non
  immergere mai la base in acqua o in qualsiasi altro liquido.
  Come cuocere il riso
  Prima di ogni utilizzo, assicurare che l’esterno della ciotola di riso sia pulita e
  asciutta e che il sensore del calore al centro, all’interno della base, sia pulito,
  asciutto e raffreddato. Maneggiare la ciotola di riso attentamente; graffiare o
  ammaccare la ciotola possono portare a una prestazione non soddisfacente.

  18 • Page 19

  Nota: Ci sono diverse opinioni circa il fatto che il riso debba essere lavato
  prima di essere cucinato o no. Quelli a favore affermano che questo lavi via il
  contenuto di amido e assicuri grani non aderenti. Quelli contro, sentono che
  vengono perse importanti vitamine e minerali solubili. Un riso più asciutto,
  leggero è ottenuto lavandolo prima di cucinarlo.

  Misurare il riso e l’acqua e posizionarli uniformemente nella ciotola di
  riso. (Vedere la tabella di cottura del riso). Non mettere alcun liquido
  nella base.

  Posizionare la ciotola di riso nella base e assicurarsi che la ciotola sia
  posta correttamente nella base. Chiudere posizionando il coperchio.

  Il cavo di alimentazione nella presa elettrica da 230V AC. Premere
  l’interruttore e la luce rossa brillerà. L’interruttore di cottura non resterà
  spento se la ciotola di riso non è posizionata in modo corretto; questo è
  una caratteristica di sicurezza del cuociriso.

  Attendere 20 minuti perché il riso termini la cottura. Smuovere il riso
  con la spatola.

  Scollegare il cuociriso prima di rimuovere il coperchio e la ciotola di riso
  dalla base.

  Se il riso deve essere mantenuto caldo, lasciare il cuociriso collegato e
  risposizionare il coperchio dopo averlo smosso.

  Se si usa del riso non lavato, un leggero strato di amido può formarsi
  alla base della ciotola di riso: Questo è abbastanza normale e può
  essere mescolato all’intenro quando lo si smuove perché non ne
  condiziona il sapore o la consistenza.
  Tabella della cottura del riso
  Tazza di misurazione standard (inclusa)
  2004/7/3
  Modello
  N°.

  RK-6111

  Quantità di riso
  non cotto
  (Usare la tazza
  fornita)
  1 Tazza
  2 Tazze
  3 Tazze
  4 Tazze
  5 Tazze

  Acqua con tazza di
  misurazione fornita

  Tempo di cottura
  approssimativo

  2 Tazze
  3 Tazze
  3.5 Tazze
  5 Tazze
  6 Tazze

  23 minuti
  25 minuti
  26 minuti
  29 minuti
  31 minuti

  19 • Page 20

  RK-6112

  RK-6113

  RK-6114

  2 Tazze
  4 Tazze
  6 Tazze
  8 Tazze
  4 Tazze
  6 Tazze
  8 Tazze
  10 Tazze
  6 Tazze
  8 Tazze
  10 Tazze
  12 Tazze
  14 Tazze

  3 Tazze
  5 Tazze
  7 Tazze
  9 Tazze
  5 Tazze
  7 Tazze
  9 Tazze
  11 Tazze
  7 Tazze
  9 Tazze
  11 Tazze
  13 Tazze
  15 Tazze

  18 minuti
  24 minuti
  27 minuti
  30 minuti
  19 minuti
  23 minuti
  25 minuti
  29 minuti
  20 minuti
  23 minuti
  25 minuti
  28 minuti
  30 minuti

  Suggerimenti
  Se altri ingredienti sono aggiunti al riso, il ciclo di mantenimento del calore
  deve essere acceso per meno di un ora, per evitare la perdita di sapore.
  Cura e pulizia
  Dopo ogni utilizzo la ciotola di riso, il coperchio, la tazza di misurazione e la
  spatula devono essere lavati in acqua calda e detersivo. Non usare
  detergenti aggressivi, detersivi abrasivi o spugnette di metallo. Sciacquare e
  asciugare attentamente. Se il riso è stato cucinato nella base della ciotola,
  riempire la ciotola con acqua calda e detersivo e lasciare stare per 10 minuti.
  Asciugare la base von un panno pulito, umido e asciugare.
  Per ridurre il rischio di shock elettrico, cucinare solo nel contenitore rimovibile.
  Se l’acqua entrasse accidentalmente nel meccanismo dell'interruttore o
  fuoriuscisse nel piatto riscaldante, scollegare attentamente il cavo di
  alimentazione dalla presa a muro. Lasciare asciugare ac’uratamente prima di
  usare l’apparecchio di nuovo.
  Tutte le riparazioni devono essere effettuate da un centro di manutenzione
  ufficiale.
  QUESTO APPARECCHIO E’ ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO

  20 • Page 21

  PORTUGUÊS
  COZEDOR DA ARROZ
  IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURANÇA
  Sempre que utiliza aparelhos eléctricos, é conveniente respeitar
  determinadas normas elementares de segurança, e especialmente as
  seguintes:
  1. Ler atentamente todas as instruções.
  2. Para evitar o risco de abalos eléctricos, não imergir o aparelho em água
  ou qualquer outro líquido.
  3. Este aparelho não pode ser utilizado por crianças. Deve ter o máximo
  cuidado e prudência quando o utilizar na proximidade de crianças.
  4. Retirar a ficha da tomada eléctrica se o aparelho não estiver a ser
  utilizado, para fixar ou retirar as peças antes de o limpar.
  5. Evitar tocar nas peças enquanto quentes.
  6. Não utilizar qualquer aparelho eléctrico cujo cabo ou ficha estejam
  danificados, que não funcionem convenientemente, que tenha caído ou
  que por qualquer forma tenha sido deteriorado. Levar o aparelho a um
  centro de reparação autorizado para que seja inspeccionado, reparado
  ou para efectuar um ajustamento eléctrico ou mecânico.
  7. Não utilizar o aparelho sobre o fogão.
  8. A utilização de acessórios que não sejam recomendados ou vendidos
  pelo fabricante do aparelho pode ocasionar um incêndio, riscos eléctricos
  ou lesões corporais.
  9. Não utilizar o aparelho no exterior.
  10. Não deixar o cabo pendurado sobre o canto da mesa ou sobre uma
  superfície de trabalho e evitar que o cabo toque superfícies quentes.
  CONSERVAR SEMPRE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES
  O cozedor de arroz Tristar é uma forma fácil e simples de cozer
  perfeitamente arroz a seu gosto. Com a função automática de manter
  quente, o arroz permanece quente, arejado e pronto a servir durante horas. A
  grande capacidade do cozedor permite preparar o arroz de forma económica
  para uma família, uma ceia ou grandes quantidades para congelar.
  Antes da primeira utilização
  Lavar a taça de arroz, a tampa, a medida e a espátula com água quente
  ensaboada. Enxaguar e secar convenientemente. Passar um pano húmido e

  21 • Page 22

  limpo sobre a base. Secá-la convenientemente. Evitar a utilização de
  detergentes agressivos ou produtos de limpeza abrasivos sobre qualquer
  parte do aparelho. Nunca imergir a base em água ou qualquer outro líquido.
  Como cozer o arroz
  Antes de cada utilização verifique que o exterior da taça esteja limpo e seco,
  e que a sonda de calor ao centro, no interior da base, esteja limpa, seca e
  fria. Utilizar a taça de arroz com cuidado e precaução; qualquer ranhura ou
  anomalia pode alterar o seu funcionamento.
  Nunca entornar água na base.
  Deve lavar o arroz antes de cozer?
  Duas teorias se opõem: os que são a favor, dizem que o lavar antes elimina
  o amido, de forma que os grãos não se colam; os que são contra, atribuem a
  importância às vitaminas e aos sais minerais solúveis que se perdem. Um
  arroz previamente lavado será mais seco e mais arejado.
  • Medir o arroz e a água e repartir o todo uniformemente na taça de arroz.
  Consultar a tabela de cozedura.
  • Colocar a taça de arroz na base e verificar que a taça está bem colocada
  sobre a base. Fechar com a tampa.
  • Colocar a ficha na tomada CA de 220/230V e ligar o interruptor: a luz
  vermelha acenderá e permanecerá acesa até ao final da cozedura. O
  interruptor ficará na posição em baixo somente na condição que a taça
  esteja correctamente colocada: é uma regra de segurança do cozedor.
  • Esperar 20 minutos para que o arroz acabe de cozer. Mexer o arroz com
  a espátula.
  • Desligar o cozedor antes de retirar a tampa e a taça do arroz da base
  (atenção que está quente).
  • Se o arroz deve ficar no quente, deixar o cozedor ligado, recolocar a
  tampa após mexer o arroz.
  • Se utilizar o arroz não lavado, uma pequena quantidade de amido ficará
  na taça: é normal e não afecta de todo o gosto do seu arroz. O arroz
  pode ficar no quente durante horas. Para parar o ciclo de manter no
  quente, é suficiente desligar o aparelho.

  22 • Page 23

  Tabela de cozedura do arroz branco:
  Medida standard incluída.

  Nota:
  Se outros ingredientes forem juntos ao arroz, o ciclo de manter no quente
  não deve funcionar mais de uma hora. Isto para conservar o sabor dos
  alimentos.
  Manutenção e Limpeza
  Após cada utilização, lavar a taça de arroz, a tampa, a medida e a espátula
  com água quente ensaboada. Evitar a utilização de detergentes agressivos,
  produtos de limpeza abrasivos ou esponjas metálicas. Enxaguar e secar
  convenientemente. Passar um pano húmido limpo sobre a base e secar.
  Se o arroz colar no fundo da taça, encher a taça com água quente
  ensaboada e deixar durante 10 minutos.

  23 • Page 24

  Para evitar qualquer risco de descarga eléctrica, cozer o arroz unicamente no
  recipiente amovível. No caso de a água se infiltrar no mecanismo de
  comando ou vazar sobre a base, retirar com precaução a ficha da tomada.
  Deixar secar convenientemente antes de reutilizar o aparelho.
  As reparações devem ser executadas unicamente por um técnico qualificado
  autorizado.
  ESTE PRODUTO ESTÁ DESTINADO UNICAMENTE PARA UTILIZAÇÃO
  DOMÉSTICA.
  Indicações para a protecção ambiental
  Este produto não pode ser deitado no lixo doméstico normal
  no final da sua vida útil, tendo de ser colocado num ponto de
  recolha selectiva para reciclagem de aparelhos eléctricos e
  electrónicos. O símbolo apresentado no produto, o manual
  de instruções ou a embalagem avisam sobre esta situação.
  Os materiais são reutilizáveis de acordo com a sua
  identificação. Através da reutilização, do aproveitamento de
  materiais ou de outras formas de aproveitamento de
  aparelhos antigos, irá contribuir significativamente para proteger o ambiente.
  Informe-se no seu município para saber qual o ponto de eliminação de
  resíduos responsável.

  24


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tristar RK 6113 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tristar RK 6113 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info