Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
3
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING
De Tristar rijstkoker is een eenvoudig en gemakkelijk toestel om perfect rijst
te koken. De automatische warmhoudfunctie houdt de rijst nog uren lang
warm,luchtig en klaar om te serveren. Door de grote inhoud van de rijstkoker
kunt u op een zuinige manier rijst koken voor het gezin, voor een feestje of
voor de diepvriezer.
VOOR DE INGEBRUIKNAME
Was de rijstkom, het deksel, de maatbeker en de spatel in een warm
zeepsop. Spoelen en droog af. Veeg met een schone , vochtige doek over de
bodem en droog die zorgvuldig af. Gebruik nooit agressieve schoonmaak- of
schuurmiddelen op, om het even welk deel van, het toestel. Dompel de
verwarmingsplaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
RIJST KOKEN
Controleer voor elk gebruik of de buitenkant van de rijstkoker schoon en
droog is en of de hittevoeler “in het midden in het toestel op de
verwarmingsplaat” schoon, droog en koud is. Behandel de rijstkoker met
zorg: schrammen en deuken kunnen de goede werking in het gedrang
brengen.
1. Neem de juiste hoeveelheid rijst en water en doe ze in de rijstkom.
Raadpleeg de kooktabel. Voorkom dat er water op de bodem van het
apparaat komt.
2. Plaats de rijstkom op de bodem. Controleer of de kom goed op de
verwarmingsplaat staat en doe het deksel er op.
3. Steek de stekker in een stopcontact (230V) en schakel het apparaat in:
Het rode kooklichtje gaat branden. Deze schakelaar zal slechts in de
benedenpositie blijven, indien de kom correct is geplaatst: dit is een
veiligheidsborg van deze rijstkoker.. Wacht ± 20 minuten (zie schema)
tot de rijst volledig gekookt is. Roer met de spatel de rijst los.
4. Trek de stekker uit het stopcontact., verwijder de deksel en haal de
rijstkom uit het toestel.(Pas op: Heet)
5. Wanneer u de rijst wilt warm houden, laat u het toestel aan. Plaats de
deksel weer op zijn plaats nadat u de rijst heeft omgeroerd.
6. Indien u ongewassen rijst heeft gebruikt, zal een dun laagje zetmeel
achterblijven in de kom: dit is normaal. Dit zetmeel kan gewoon weer
mee doorgeroerd worden met de rijst: het heeft geen enkel effect op de
smaak of structuur.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tristar RK 6113 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tristar RK 6113 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info