Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
TRT-BA-TWP4025E-TWP7025E-TWP11025E-TC2018-62-004-NL
TWP 4025 E / TWP 7025 E / TWP 11025 E
NL
BEDIENINGSHANDLEIDING
VUILWATER-DOMPELPOMP
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  TWP 4025 E / TWP 7025 E / TWP 11025 ENLTRT-BA-TWP4025E-TWP7025E-TWP11025E-TC2018-62-004-NLBEDIENINGSHANDLEIDINGVUILWATER-DOMPELPOMP
 • Page 2

  InhoudsopgaveOpmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding ................... 2De actuele versie van de bedieningshandleiding en deEU-conformiteitsverklaring, kunt u downloaden via de volgendelink:Veiligheid ............................................................................... 2Informatie over het apparaat ................................................ 6TWP 4025 ETransport en opslag .............................................................. 7Montage en installeren.......................................................... 7Bediening ............................................................................. 10http://hub.trotec.com/?id=40407Defecten en storingen ......................................................... 12Onderhoud ........................................................................... 13TWP 7025 ETechnische bijlagen ............................................................ 14Recycling ............................................................................. 16http://hub.trotec.com/?id=40408Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleidingTWP 11025 ESymbolenWaarschuwing voor elektrische spanningDit symbool wijst op gevaren voor het leven en degezondheid van personen door elektrische spanning.https://hub.trotec.com/?id=42887VeiligheidWaarschuwingDit signaalwoord wijst op een gevaar met eenmiddelmatige risicograad, dat indien niet vermeden dedood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben.VoorzichtigDit signaalwoord wijst op een gevaar met een lagerisicograad, dat indien niet vermeden gering lof matigletsel tot gevolg kan hebben.Let opHet signaalwoord wijst op belangrijke informatie (bijv.op materile schade), maar niet op gevaren.InfoAanwijzingen met dit symbool helpen u bij het snel enveilig uitvoeren van uw werkzaamheden.Handleiding opvolgenAanwijzingen met dit symbool wijzen u erop dat debedieningshandleiding moet worden opgevolgd.2Lees deze handleiding vr het in gebruik nemen / gebruikvan het apparaat zorgvuldig en bewaar de handleidingaltijd in de directe omgeving van de opstellocatie resp. bijhet apparaat.WaarschuwingLees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies enaanwijzingen kunnen een elektrische schok, brand en/of zwaar letsel veroorzaken.Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingenvoor later gebruik.Het apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar enbovendien door personen met verminderde geestelijke,sensorische of mentale vaardigheden of een gebrekaan ervaring en kennis worden gebruikt, als ze ondertoezicht staan of over het veilig gebruik van hetapparaat zijn genstrueerd en de hierdoor ontstanegevaren hebben begrepen.Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen nietdoor kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.vuilwater-dompelpomp TWP 4025 E / TWP 7025 E / TWP 11025 ENL
 • Page 3

  Algemene veiligheidsinstructiesGebruik het apparaat niet in ruimten of omgevingen metexplosiegevaar en plaats het daar nooit.Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen.Controleer voor elk gebruik van het apparaat deaccessoires en aansluitonderdelen hiervan op mogelijkebeschadigingen. Gebruik geen defecte apparaten ofapparaatonderdelen.Voor aanvang van onderhouds-, verzorgings- ofreparatiewerkzaamheden aan het apparaat de stekker uithet stopcontact trekken.Houd bij het opstellen van het apparaat rekening met deminimale afstanden t.o.v. wanden en objecten evenals metde opslag- en gebruiksomstandigheden, volgens dehoofdstuk technische gegevens.Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etikettenvan het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickersen etiketten in een leesbare toestand.Algemene veiligheidsinstructies elektrischeveiligheidNLHet apparaat moet via een aardlekschakelaar (RCD) meteen aardlekstroom van maximaal 30 mA worden gevoed.Zorg dat alle elektrische kabels buiten het apparaat zijnbeschermd tegen beschadigingen (bijv. door dieren).Gebruik het apparaat nooit bij schade aan elektrischekabels of aan de netaansluiting!De stroomaansluiting moet voldoen aan de gegeven in hethoofdstuk technische gegevens.Steek de netstekker in een volgens de voorschriftengezekerd stopcontact.Schakel het apparaat uit en verwijder het netsnoer uit hetstopcontact als u het apparaat niet gebruikt.Gebruik het apparaat nooit als u schade aan de netstekkerof het netsnoer constateert.Wordt de aansluitleiding van dit apparaat beschadigd,moet het apparaat volgens de gegevens in het hoofdstukrecycling worden gerecycled.Defecte netsnoeren vormen een ernstig gevaar voor degezondheid!Bij overstromingsgevaar de stekkerverbindingenaanbrengen in een gedeelte zonder overstromingsgevaar.Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!Zorg dat de netspanning overeenkomt met de gegevens ophet typeplaatje.Laat alle elektrische installatiewerkzaamheden, volgens denationale voorschriften en op basis van deapparaatspecifieke eisen, uitvoeren door een vakman.Gebruik het netsnoer niet als trektouw.De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekkendoor de netstekker vast te pakken.Bescherm het netsnoer tegen hitte, olie en scherperanden. Zorg dat het netsnoer niet wordt bekneld, gekniktof aan andere belastingen wordt blootgesteld.Gebruik alleen verlengkabels die bedoeld zijn voor hetbetreffende aansluitvermogen, zijn tegen spatwaterbeschermd en geschikt zijn voor gebruik in de buitenlucht.Een kabelhaspel voor gebruik altijd helemaal afrollen.Controleer de kabel op beschadigingen. Het gebruik vanverlengkabels, die niet zijn goedgekeurd voor gebruik in debuitenlucht, kan leiden topt letsel door een elektrischeschok.Bij alle werkzaamheden aan het apparaat, bij lekkages inhet watersysteem, tijdens pauzes en bij het niet gebruikende netstekker uit het stopcontact verwijderen.Algemene veiligheidsinstructies veiligheid vanpersonenGebruik het apparaat nooit als personen of dieren zich inhet water, resp. pompmedium bevinden of hier toegangtoe hebben. Er bestaat gevaar voor een elektrischeschok!Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.Het apparaat is geen speelgoed. Houd kinderen en dierenop afstand. Gebruik het apparaat alleen onder toezicht.Apparaatspecifieke veiligheidsinstructies voordompelpompenBewaak het apparaat tijdens bedrijf, om automatischuitschakelen of drooglopen van het apparaat op tijd tekunnen constateren. Door het drooglopen kan het apparaatbeschadigen. Controleer de werking van devlotterschakelaar regelmatig.Houd er graag rekening mee, dat het apparaat nietgeschikt is voor continubedrijf (bijv. voor watervallen intuinvijvers). Controleer het apparaat regelmatig op eenprobleemloze werking.Houd er rekening mee dat in het apparaat smeermiddelenworden gebruikt, die door weglekken eventueelbeschadigingen of vervuilingen kunnen veroorzaken.Gebruik het apparaat niet voor drinkwater of in tuinvijversmet een visbestand of waardevolle planten.Draag of bevestig het apparaat niet aan het netsnoer ofaan de slang.Leg geen voorwerpen op het apparaat, ook niet voor hetverzwaren hiervan. Het apparaat zakt door het eigengewicht naar de bodem.vuilwater-dompelpomp TWP 4025 E / TWP 7025 E / TWP 11025 E3
 • Page 4

  Tijdens het gebruik van het apparaat moet na het opstellende netstekker vrij toegankelijk zijn.Draag stevige schoenen ter bescherming tegen eenelektrische schok.Bescherm het apparaat tegen vorst.Voordat u het apparaat in gebruik neemt, graag hetvolgende door een vakman laten controleren: Aarding, nulleider en aardlekschakelaar moetenvoldoen aan de nationale voorschriften en probleemlooswerken. Bescherm de elektrische stekkerverbindingen tegennattigheid.Bedoeld gebruikHet apparaat is uitsluitend geschikt voor het afwateren,verpompen en overpompen van de volgende pompmedia: Schoon en vuil water Niet bijtend zeepsop (bijv. leeggelopen wasmachine) Licht gechloreerd waterHierbij mogen geen zwevende stoffen aanwezig zijn in het waterdie groter zijn dan een deeltjesgrootte van 25 mm.Het apparaat kan volledig worden ondergedompeld (waterdichtomhulsel) en kan tot max. 5 m (TWP 4025 E) resp.7 m (TWP 7025 E / TWP 11025 E) worden ondergedompeld inhet pompmedium.De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 35 C.Het apparaat is bijv. geschikt voor tijdelijk gebruik. bijv. voor: het leegpompen van ondergelopen kelders het leegmaken van bassins en tanks Water oppompen uit waterputten of schachtenNiet bedoeld gebruikHet apparaat is niet geschikt voor duurbedrijf (bijv. alscirculatiepomp voor vijvers).Het apparaat is niet goedgekeurd voor gebruik inzwembaden / pools.Het apparaat is niet geschikt als duurzame enautomatische overloopbeveiliging van bijv. bronnen of voorhet regelen van het grondwaterpeil. Gebruik hiervoor eenstationaire bemalingspompinstallatie voor het bemalen vangebouwpercelen en grondstukken.Het apparaat is niet geschikt voort het verhogen van dedruk bij bestaande waterleidingnetten.Het apparaat is niet geschikt voor het verpompen vandrinkwater.4Het apparaat mag niet voor agressieve, schurende,etsende, brandbare of explosieve pompmedia wordengebruikt, zoals: Zout water Zandering water Levensmiddel Reinigingsmiddelen Brandstoffen (bijv. benzine, diesel) Olie Vetten Petroleum Thinner Afvalwater uit closet- of urinaalsystemenHet apparaat mag niet worden gebruikt bij vorst.Eigenhandige constructieve wijzigingen, evenals aan- ofombouwwerkzaamheden aan het apparaat zijn verboden.Elk ander gebruik en andere bediening dan is opgenomenin deze handleiding is verboden. Bij het negeren hiervanvervalt elke aansprakelijkheid en aanspraak op garantie.Persoonlijke kwalificatiesPersonen die dit apparaat gebruiken moeten: zich bewust zijn van de gevaren die bij werkzaamhedenmet en aan elektrische apparaten in vochtige omgevingontstaan. de bedieningshandleiding, vooral het hoofdstuk veiligheidhebben gelezen en begrepen.Veiligheidssymbolen en plaatjes op het apparaatLet opVerwijder geen veiligheidssymbolen, stickers ofetiketten van het apparaat. Houd alleveiligheidssymbolen, stickers en etiketten in eenleesbare toestand.vuilwater-dompelpomp TWP 4025 E / TWP 7025 E / TWP 11025 ENL
 • Page 5

  De volgende veiligheidssymbolen en plaatjes zijn aangebrachtop het apparaat:Waarschuwing voor elektrische spanningAanwijzingen met dit symbool wijzen op gevaren voorhet leven en de gezondheid van personen doorelektrische spanning.Algemeen waarschuwingssymboolDit symbool wijst erop, dat men zich bewust moet zijnvan gevaren, die kunnen ontstaan bij werkzaamhedenmet het apparaat.Het apparaat kan zonder waarschuwing opstartenDit symbool wijst u erop, dat het apparaat iningeschakelde toestand zonder voorafgaandewaarschuwing kan opstarten.Gebruik geen beschadigde netsnoeren ofnetstekkersDit symbool wijst u erop, dat het apparaat niet meermag worden gebruikt als het netsnoer beschadigd is.Geen personen in het waterDit symbool wijst u erop, dat het apparaat niet magworden gebruikt als mensen of dieren aanwezig zijn inhet water.Geen gebruik bij vorstDit symbool wijst u erop, dat het apparaat moet wordenbeschermd tegen vorst.Kinderen uit de buurt van het apparaat houden het is geen speelgoedDit symbool wijst u erop, dat het apparaat geenspeelgoed is en dus niet in handen van kinderen magkomen.Netstekker niet aan het netsnoer uit het stopcontacttrekkenDit symbool wijst u erop, dat de netstekker niet aan hetnetsnoer uit het stopcontact mag worden getrokken.Netstekker uit het stopcontact trekkenDit symbool wijst u erop, dat de netstekker uit hetstopcontact moet worden getrokken als het apparaatniet in gebruik is.Niet geschikt voor verpompen van drinkwaterDit symbool wijst u erop, dat het apparaat niet geschiktis voor het verpompen van drinkwater.Pomp iets gekanteld onderdompelenDit symbool wijst u erop, dat de pomp iets gekanteldmoet worden ondergedompeld in het water, zodat derestlucht kan ontsnappen.NLRestgevarenWaarschuwing voor elektrische spanningWerkzaamheden aan elektrische onderdelen mogenalleen door een geautoriseerd gespecialiseerd bedrijfworden uitgevoerd!Waarschuwing voor elektrische spanningVoor alle werkzaamheden aan het apparaat denetstekker uit het stopcontact verwijderen!Raak de netstekker niet aan met vochtige of nattehanden.De netstekker van het netsnoer uit het stopcontacttrekken door de netstekker vast te pakken.WaarschuwingVan dit apparaat kunnen gevaren uitgaan als hetondeskundig of niet volgens het bedoeld gebruik wordtgebruikt door niet genstrueerde personen! Zorg datwordt voldaan aan de persoonlijke kwalificaties!WaarschuwingHet apparaat is geen speelgoed en hoort niet inkinderhanden.WaarschuwingVerstikkingsgevaar!Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloosrondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijkspeelgoed zijn.Let opHet apparaat kan beschadigd raken als het niet correctwordt opgeslagen of getransporteerd.De informatie m.b.t. het transport en de opslag van hetapparaat opvolgen.Gedrag bij noodgevallen1. Bij noodgevallen het apparaat scheiden van de netvoeding:De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekkendoor de netstekker vast te pakken.2. Sluit een defect apparaat niet opnieuw aan op denetaansluiting.OververhittingsbeveiligingHet apparaat heeft een thermische beveiliging die bijoververhitting van het apparaat wordt geactiveerd en hetapparaat uitschakelt.Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen. Zoek naar deoorzaak van de oververhitting. Blijft het probleem bestaan,neem dan contact op met de klantendienst.vuilwater-dompelpomp TWP 4025 E / TWP 7025 E / TWP 11025 E5
 • Page 6

  Informatie over het apparaatBeschrijving van het apparaatDe vuilwater-dompelpomp is geschikt voor het afwateren, voorhet verpompen en overpompen van schoon water metzwevende stoffen, die een maximale deeltjesgrootte van 25 mmniet overschrijden.Een vlotterschakelaar zorgt voor het automatisch in- enuitschakelen van het apparaat bij een gedefinieerde in- enuitschakelhoogte. Daarnaast kan de in- en uitschakelhoogtebinnen het gedefinieerde bereik via een vergrendeling fijnerworden ingesteld, zie technische gegevens.De watertemperatuur mag max. 35 C zijn.6InfoDe afbeeldingen in deze bedieningshandleiding tonenals voorbeeld het apparaat TWP 7025 E. Deweergegeven bedieningsstappen en uitleg geldenechter voor het apparaat TWP 4025 E, mits nietsanders is aangegeven. 25 mm1'' 32 mm7Overzicht van het apparaat11 ''23456Nr.Aanduiding1Transportgreep / bevestiging voor nylontouw2Netsnoer3Vlotterschakelaar-vergrendeling4Vlotterschakelaar5Aanzuigopening met afdekplaat en schoepenwiel6Aansluiting met 1"-binnendraad7Verloopstuk8Haakse adaptervuilwater-dompelpomp TWP 4025 E / TWP 7025 E / TWP 11025 E8NL
 • Page 7

  Transport en opslagMontage en installerenLet opHet apparaat kan beschadigd raken als het niet correctwordt opgeslagen of getransporteerd.De informatie m.b.t. het transport en de opslag van hetapparaat opvolgen.TransportVr elk transport de volgende instructies opvolgen: De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekkendoor de stekker vast te pakken. Gebruik het netsnoer niet als trektouw. Draag het apparaat alleen aan de transportgreep. Draag het apparaat niet aan het netsnoer of aan de slang.OpslagHoud u aan de volgende opslagcondities als het apparaat nietwordt gebruikt: Droog en tegen vocht en hitte beschermd Rechtopstaand op een positie die beschermd is tegen stofen direct zonlicht Evt. met een hoes tegen indringen van stof beschermen geen andere apparaten of voorwerpen op het apparaatplaatsen, zodat beschadigingen aan het apparaat wordenvoorkomenGebruikt u het apparaat langere tijd niet, moet het na het laatstegebruik en voor elk nieuw gebruik grondig worden gereinigd.Door afzettingen en restanten kunnen opstartproblemenontstaan.Bij het weer in gebruik nemen te werk gaan volgens hoofdstukinbedrijfstelling.Leveromvang1 x vuilwater-dompelpomp1 x verloopstuk voor binnendiameter 25 mm en 32 mm,evenals 1"-binnendraad1 x haakse adapter1 x nylon touw(12 m)1 x handleidingApparaat uitpakken1. Open de doos en het apparaat hieruit halen.2. Verwijder de verpakking volledig van het apparaat.3. Het netsnoer volledig afwikkelen. Controleer of hetnetsnoer niet is beschadigd en beschadig het niet bij hetafwikkelen.InbedrijfstellingPijpleiding of slang aansluitenU kunt het apparaat gebruiken met een slang of een pijpleiding.Het apparaat wordt vanuit de fabriek geleverd met een 1"binnendraad.Houd rekening met de aanwijzingen voor de waterafvoer: Houd er rekening mee dat het gebruik van hetverloopstuk (7) de capaciteit van het apparaat kanverlagen. Het verloopstuk (7) moet worden afgekort tot dete gebruiken diameter, zodat de capaciteit van hetapparaat niet onnodig wordt beperkt. Houd er rekening mee dat het apparaat niet zo flexibel kanworden bewogen als u het gebruikt samen met eenpijpleiding. Houd er rekening mee dat de maximale deeltjesgrootte deslang of pijpleidingdiameter overeenkomstig vermindert. Houd er rekening mee dat de pompopbrengst bijtoenemende lengte van de waterafvoer afneemt.SlangInfoHet verloopstuk (7) kunt u naar behoefte afzagen op degewenste diameter.1. Schroef de haakse adapter (8) op de aansluiting met 1"binnendraad bij de aansluiting (6).NLvuilwater-dompelpomp TWP 4025 E / TWP 7025 E / TWP 11025 E7
 • Page 8

  2. Schroef het verloopstuk (7) weer op de haakse adapter (8).6. Gebruikt u een slang met binnenschroefdraad (1"):Schroef de slangverbinding op het verloopstuk (7).7683. Gebruikt u een slang zonder schroefdraad:Schuif een geschikte slangklem over de slang.4. Schuif de slang (binnendiameter 25 mm of 32 mm) tot deaanslag op het verloopstuk (7).7. Alternatief kunt u een slang met binnendraad (1") directop de haakse adapter (8) schroeven.Pijpleiding1. Schroef de pijpleiding indien mogelijk direct of met eengeschikte adapter in de aansluiting met 1"binnendraad (6).5. Fixeer de slang met de slangklem.8vuilwater-dompelpomp TWP 4025 E / TWP 7025 E / TWP 11025 ENL
 • Page 9

  Vlotterschakelaar instellenHet apparaat is uitgerust met een vlotterschakelaar (4), die hetapparaat bij het betreffende waterpeil automatisch in- enuitschakelt. Controleer de werking van de vlotterschakelaar (4)regelmatig.Schakelpunt1. Vergrendel indien nodig de vlotterschakelaar (4) in degewenste stand, door de kabel in devlotterschakelaarvergrendeling (3) op het apparaat tedrukken.WaterpeilTWP 4025 EHoogte inschakelpuntCa. 450 mmHoogte uitschakelpuntCa. 210 mm3TWP 7025 E4Hoogte inschakelpuntCa. 500 mmHoogte uitschakelpuntCa. 250 mmTWP 11025 EHoogte inschakelpuntCa. 600 mmHoogte uitschakelpuntCa. 180 mmDe pomphoogte kan via de vlotterschakelaar (4) en de positievan de vlotterschakelaarvergrendeling (3) worden geregeld.Graag de volgende aanwijzingen opvolgen m.b.t. devlotterschakelaar (4): Houd er rekening mee dat de vlotterschakelaar (4) altijdvoldoende speling heeft en niet permanent geactiveerdblijft. Dit kan de automatische uitschakeling verhinderenen het apparaat kan drooglopen. Drooglopen beschadigt depomp. Zorg dat de vlotterschakelaar (4) vrij kan bewegen en debewegingsvrijheid niet wordt beperkt door hindernissen. Zorg dat de afstand tussen vlotterschakelaar (4) envlotterschakelaarvergrendeling (3) niet te klein is, omdatdit de automatische uitschakeling kan verhinderen en hetapparaat hierdoor droogloopt. Zorg dat de vlotterschakelaar (4) niet zo is ingesteld, datdeze vlak op de bodem ligt. Dit kan de automatischeuitschakeling verhinderen en het apparaat kan drooglopen.Apparaat opstellenDe volgende aanwijzingen voor opstellen, resp. voor hetinschakelen van het apparaat opvolgen: De vlotterschakelaar moet vrij kunnen bewegen. Eenschacht, waar het apparaat in wordt gebracht, mag debewegingsvrijheid van de vlotterschakelaar niet beperken. Laat het apparaat niet onbewaakt draaien. Zorg dat het apparaat stevig op de bodem staat of veilig isopgehangen. Bij gebruik van het apparaat in wateren met een natuurlijkslibachtige bodem, het apparaat iets hoger hangen ofopstellen, bijv. op bakstenen. Controleer of de slang resp. de pijpleiding correct isaangebracht. Zorg dat het netsnoer niet onder trekbelasting staat envoldoende speling heeft. Zorg dat de netaansluiting overeenkomt met despecificaties in de technische gegevens. Controleer de correct toestand van het stopcontact. Hetstopcontact moet voldoende afgezekerd zijn. Zorg dat nooit vocht bij de netstekker of het stopcontactkan komen. Er bestaat gevaar voor een elektrischeschok!Waarschuwing voor elektrische spanningElektrische schok door beschadigd netsnoer.Zorg dat u het apparaat nooit aan het netsnoervasthoudt of ophangt.NLvuilwater-dompelpomp TWP 4025 E / TWP 7025 E / TWP 11025 E9
 • Page 10

  Let opOp de bodem van oppervlaktewater kunnen in de loopvan de tijd afzettingen hebben afgezet. Ombeschadiging van het apparaat te voorkomen, hetalleen geheel tot de bodem laten zakken als u zekerweet dat het water schoon is, resp. de in het wateraanwezige vuildeeltjes niet groter zijn dan 25 mm.1. Bevestig het meegeleverde nylontouw aan detransportgreep (1) aan de bovenkant van het apparaat.Apparaat inschakelenNadat het apparaat, zoals in hoofdstuk inbedrijfstelling isbeschreven, klaar voor gebruik is opgesteld, kan het wordeningeschakeld.Waarschuwing voor elektrische spanningRaak de netstekker niet aan met vochtige of nattehanden.InfoHet apparaat heeft een automatische ontluchting. Bijeen geringe vloeistofhoogte kan eventueel in de pompaanwezige of aangezogen lucht ontwijken. Ook kanhierbij vloeistof weglekken.Heeft het apparaat bij een laag vloeistofpeil problemenbij het aanzuigen, kunt u de netstekker herhaaldelijk inhet stopcontact steken en er weer uit halen, om hetaanzuigproces te helpen.5 m TWP 4025 E7mBedieningTWP 7025 E /TWP 11025 E1. Steek de netstekker in een voldoende afgezekerdstopcontact. Het apparaat wordt ingeschakeld als devlotterschakelaar boven de ingestelde of de maximaleinschakelhoogte staat.2. Laat het apparaat iets schuin in het water zakken, zodat deevt. opgenomen lucht kan ontsnappen.3. Moet het apparaat op de bodem worden geplaatst, zorgdan voor een vlakke ondergrond.4. Bevestig het nylontouw op een eenvoudig toegankelijkelocatie, om het apparaat er na het pompen weer uit tekunnen trekken.10vuilwater-dompelpomp TWP 4025 E / TWP 7025 E / TWP 11025 ENL
 • Page 11

  Het apparaat wordt uitgeschakeld, zodra devlotterschakelaar de ingestelde of de minimaleuitschakelhoogte heeft bereikt.1. De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekkendoor de netstekker vast te pakken.2. Het apparaat er evt. met het nylontouw uit trekken.3. De vlotterschakelaar (4) in de volgende positie brengen:4 In deze positie is de vlotterschakelaar gefixeerd, zodathet apparaat permanent is ingeschakeld.InfoNadat het apparaat is uitgeschakeld, kan in de leidingaanwezig water terugstromen door het apparaat.Handmatig bedrijfU kunt het apparaat ook in handmatig bedrijf gebruiken.Tijdens handmatig bedrijf heeft u de mogelijkheid tot op 35 mmaf te zuigen.Houd er rekening mee, dat het waterpeil tijdens handmatigbedrijf van de TWP 4025 E min. 90 mm moet zijn en max.210 mm mag zijn.Houd er rekening mee, dat het waterpeil tijdens handmatigbedrijf van de TWP 7025 E / TWP 11025 E min. 115 mm moetzijn en max. 250 mm mag zijn.Waarschuwing voor elektrische spanningRaak de netstekker niet aan met vochtige of nattehanden.Let opHet apparaat kan door drooglopen worden beschadigd.Schakel het apparaat uit, voordat het kan drooglopen.4. Laat het apparaat iets schuin in het water zakken, zodat deevt. opgenomen lucht kan ontsnappen. Zorg hierbij dat devlotterschakelaar (4) in de juiste positie blijft.5. Steek de netstekker in een voldoende afgezekerdstopcontact. Het apparaat schakelt in.6. Observeer het pompproces.7. Constateert u dat het apparaat lucht aanzuigt, denetstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekkendoor de stekker vast te pakken.InfoMocht het apparaat na een korte bedrijfstijd weeruitschakelen, is de vlotterschakelaar losgekomen.Fixeer de vlotterschakelaar opnieuw volgens deafbeelding.Buiten gebruik stellen1.2.3.4.5.NLWaarschuwing voor elektrische spanningRaak de netstekker niet aan met vochtige of nattehanden.De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekkendoor de netstekker vast te pakken.Het apparaat er met het nylontouw uit trekken.Verwijder de aansluitleiding.Reinig het apparaat volgens het hoofdstuk onderhoud.Het apparaat opslaan volgens het hoofdstuk opslag.vuilwater-dompelpomp TWP 4025 E / TWP 7025 E / TWP 11025 E11
 • Page 12

  Defecten en storingenWaarschuwing voor elektrische spanningRaak de netstekker niet aan met vochtige of nattehanden.Waarschuwing voor elektrische spanningWerkzaamheden waarvoor het openen van debehuizing noodzakelijk is, mogen uitsluitend doorgeautoriseerde vakbedrijven of door Trotec wordenuitgevoerd. Schakel het apparaat uit. De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekkendoor de stekker vast te pakken.Het apparaat is tijdens de productie meerdere keren op eengoede werking getest. Mochten er desondanks storingenontstaan, controleer het apparaat dan op basis van de volgendelijst.Het apparaat start niet: Controleer de netaansluiting. Controleer de afzekering van de gebouwinstallatie. Controleer het netsnoer en de netstekker opbeschadigingen. Constateert u beschadigingen, probeerdan niet het apparaat weer in gebruik te nemen. Omgevaren te voorkomen, elke reparatie achterwege laten.Recycle het apparaat volgens de gegevens in hethoofdstuk recycling. Controleer of de vlotterschakelaar boven het automatischeuitschakelpunt staat. Het apparaat is warmgelopen en de thermische beveiligingis geactiveerd.Wacht in dit geval 10 minuten, voordat u het apparaatopnieuw start. Mocht het apparaat niet opstarten, laat daneen elektrische controle uitvoeren door gespecialiseerdbedrijf of door Trotec. De watertemperatuur is hoger dan 35 C en de thermischebeveiliging is geactiveerd. Controleer of vreemde voorwerpen vastzitten in deaanzuigopening (5), in het schoepenwiel, in hetverloopstuk (7) en / of in de slang, resp. de pijpleiding.Het apparaat draait, pompt echter geen water: Controleer of nog lucht aanwezig is in het apparaat. Laathet iets schuin in het water zakken en wacht tot alle luchtvolledig is ontsnapt uit het apparaat. Het apparaat meerdere keren in- en uitschakelen, terwijlhet aanwezig is in het water, voor het ondersteunen van deautomatische ontluchting. Controleer of het minimale waterpeil is bereikt, zietechnische gegevens. Het apparaat heeft een minimalewaterhoogte nodig, om te kunnen beginnen met hetpompen.12Controleer of de slangen verstopt zijn en of eventueelzwevende stoffen met een deeltjesgrootte van meer dan25 mm aanwezig zijn in het water, die het apparaatkunnen verstoppen.Controleer of de gebruikte slangdiameter te gering is.Controleer of de slang geknikt of geblokkeerd is. Verwijderknikken en / of blokkades.Controleer of het verloopstuk (7) en / of de haakseadapter (8) geblokkeerd zijn.Het apparaat schakelt automatisch uit: De vlotterschakelaar kan niet zinken. Controleer of devlotterschakelaar vrij kan bewegen. Verwijder indien nodigblokkades, resp. zorg voor voldoende bewegingsvrijheidvan de vlotterschakelaar.Het apparaat schakelt uit na een korte looptijd: Controleer of de watertemperatuur te hoog is. Het apparaatis mogelijk warmgelopen door een te hogewatertemperatuur en de thermische beveiliging isgeactiveerd. Controleer de netaansluiting. Controleer het netsnoer en de netstekker opbeschadigingen. Controleer de afzekering van de gebouwinstallatie. Controleer of de slangen verstopt zijn en of eventueelzwevende stoffen met een deeltjesgrootte van meer dan25 mm aanwezig zijn in het water, die het apparaatkunnen verstoppen. Het apparaat is door de blokkademogelijk warmgelopen en de thermische beveiliging isgeactiveerd.De pompopbrengst neemt af, resp. is te laag: Controleer of de slangen verstopt zijn en of eventueelzwevende stoffen met een deeltjesgrootte van meer dan25 mm aanwezig zijn in het water, die het apparaatkunnen verstoppen. Controleer de slangdiameter en de opvoerhoogte. Een tegrote opvoerhoogte bij een kleine slangdiameter kan leidentot een afname van de pompopbrengst. Controleer of de slang geknikt of geblokkeerd is. Verwijderknikken en / of blokkades.Let opWacht na alle onderhouds- enreparatiewerkzaamheden minimaal 3 minuten. Schakelhet apparaat daarna weer in.Werkt uw apparaat na deze controles nog nietprobleemloos?Neem contact op met de klantendienst. Het apparaat indiennodig voor reparatie naar een geautoriseerd elektrotechnischvakbedrijf of naar Trotec brengen.vuilwater-dompelpomp TWP 4025 E / TWP 7025 E / TWP 11025 ENL
 • Page 13

  A.OnderhoudWerkzaamheden voor aanvang van het onderhoudWaarschuwing voor elektrische spanningRaak de netstekker niet aan met vochtige of nattehanden.Schakel het apparaat uit.De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekkendoor de stekker vast te pakken.Aanwijzingen voor het onderhoudBinnenin het apparaat bevinden zich geen door de gebruiker teonderhouden of smeren onderdelen.B.Veiligheidssymbolen en plaatjes op het apparaatControleer regelmatig de veiligheidssymbolen en plaatjes op hetapparaat. Vervang onleesbare veiligheidssymbolen!ReinigingNLReinig het apparaat met een vochtige, zachte en pluisvrijedoek. Zorg dat elektrische onderdelen niet in contactkomen met vocht. Gebruik geen agressievereinigingsmiddelen, zoals reinigingssprays, oplosmiddelen,alcoholhoudende reinigingsmiddelen of schuurmiddelenvoor het bevochtigen van de doek.Demonteer de afdekplaat bij de pompvoet, om bij deaanzuigopening (5) te kunnen komen.Spoel het verloopstuk (7) en de ander aansluitingen uit metschoon water.Reinig de pomponderkant en het schoepenwiel met eenwaterstraal.Bevestig de afdekplaat weer op het apparaat.C.vuilwater-dompelpomp TWP 4025 E / TWP 7025 E / TWP 11025 E13
 • Page 14

  Technische gegevensTechnische bijlagenParameterWaardeModelTWP 4025 ETWP 7025 ETWP 11025 EArtikel-nummer4.610.000.0154.610.000.0554.610.000.060Pompopbrengst max.7500 l/uur13000 l/uur15000 l/uurOpvoerhoogte max.5m9m11 m5m7m7mWatertemperatuur max.35 C35 C35 CNetaansluiting230 V - 240 V ~ 50 Hz230 V - 240 V ~ 50 Hz230 V - 240 V ~ 50 HzOpgenomen vermogen, max.400 W750 W1100 WBeschermingsgraadIPX8IPX8IPX8Minimale werkdiepte90 mm115 mm115 mmWaterpeil aanzuighoogte max.35 mm35 mm35 mmAansluittypeCEE 7/4CEE 7/4CEE 7/4Kabellengte10 m10 m10 mBeschermingsklasseIIIGewicht3,7 kg5,2 kg6 kgAfmetingen(lengte x breedte x hoogte)220 x 160 x 310 mm220 x 160 x 355 mm220 x 160 x 355 mmDeeltjesgrootte max.25 mm25 mm25 mmHoogte inschakelpunt450 mm500 mm600 mmHoogte uitschakelpunt210 mm250 mm180 mmSlangaansluiting, binnendiameter25 mm; 32 mm25 mm; 32 mm25 mm; 32 mmSchroefdraadaansluiting1"; 1"1"; 1"1"; 1"Dompeldiepte max.14vuilwater-dompelpomp TWP 4025 E / TWP 7025 E / TWP 11025 ENL
 • Page 15

  Schematische weergaveTWP 4025 ECapaciteitsgrafiek (opvoerhoogte / debiet)TWP 4025 Em6303.0006.0009.000 l/hTWP 7025 Em9TWP 7025 E6303.0006.0009.00012.000l/hTWP 11025 Em129TWP 11025 E6303.000NLvuilwater-dompelpomp TWP 4025 E / TWP 7025 E / TWP 11025 E6.0009.00012.00015.000l/h15
 • Page 16

  RecyclingHet symbool met een doorgestreepte vuilnisbak op eenelektrisch of elektronisch apparaat geeft aan, dat het aan heteind van de levensduur niet mag worden weggegooid met hethuishoudelijk afval. Voor kosteloze retournering zijn erinzamelpunten voor oude elektrische en elektronischeapparaten bij u in de buurt. De adressen kunt u opvragen bij uwgemeente. U kunt zich via onze websitehttps://de.trotec.com/shop/ informeren over meer door onsaangeboden retourmogelijkheden.Door het gescheiden inzamelen van oude elektrische enelektronische apparaten worden recycling, materiaalhergebruik,resp. andere vormen van hergebruik van oude apparatenmogelijke gemaakt. Ook worden zo negatieve gevolgen bij derecyclen van de mogelijk in de apparaten opgenomengevaarlijke stoffen voor het milieu en voor de menselijkegezondheid voorkomen.16vuilwater-dompelpomp TWP 4025 E / TWP 7025 E / TWP 11025 ENL
 • Page 17

  Trotec GmbHGrebbener Str. 7D-52525 Heinsberg+49 2452 962-400+49 2452 962-200info@trotec.comwww.trotec.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Trotec TWP7025E wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Trotec TWP7025E in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,45 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Trotec TWP7025E

Trotec TWP7025E Bedienungsanleitung - Deutsch - 17 seiten

Trotec TWP7025E Bedienungsanleitung - Englisch - 17 seiten

Trotec TWP7025E Bedienungsanleitung - Französisch - 17 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info