Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
450P SOUNDFORCE
GR
Εισαγωγή
Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προορίζεται για τους χρήστες του «TRUST 450P SOUNDFORCE». Το
σύνολο ηχείων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παιχνίδια ή για να ακούσετε µουσική στον Η/Υ .
Ασφάλεια
1. Αποσυνδέστε το ρευµατοδότη ισχύος από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν καθαρίσετε το σύνολο
ηχείων. Μη χρησιµοποιείτε υγρό καθαριστικό ή σπρέι. Καθαρίστε το σύνολο ηχείων µε ένα νωπό
πανί.
2. Μη χρησιµοποιείτε το σύνολο ηχείων κοντά σε χώρους µε νερό.
3. Φροντίστε να µην τοποθετείται τίποτα πάνω στο καλώδιο. Μην τοποθετείτε το σύνολο ηχείων σε
σηµεία όπου µπορεί να φθαρεί το καλώδιο.
4. Μην τοποθετείτε αντικείµενα γενικότερα στο άνοιγµα στο οπίσθιο τµήµα του περιβλήµατος.
5. Μην επισκευάζετε µόνοι σας το σύνολο ηχείων. Το σύνολο ηχείων µπορεί να επισκευαστεί µόνο
από εξειδικευµένο προσωπικό.
Σύνδεση
Λειτουργία Περιγραφή
Λυχνία (LED) Ανάβει όταν το σύνολο ηχείων έχει συνδεθεί στο ρευµατοδότη και είναι
ανοιχτό.
Τροφοδοσία
ρεύµατος
Ανοίγει (ON) και κλείνει (OFF) το σύνολο ηχείων.
Έλεγχος έντασης
ήχου
Αυξάνει ή µειώνει την ένταση.
Καλώδιο ήχου Σύνδεση µε την κάρτα ήχου.
Καλώδιο
εναλλασσόµενης
τάσης (ΑC)
Σύνδεση για τον προσαρµογέα.
Καλώδιο ηχείων Καλώδιο που συνδέει το αριστερό µε το δεξί ηχείο.
Ακουστικά Σύνδεση για τα ακουστικά.
3D ∆ίνει στον παραγόµενο ήχο ένα ειδικό εφέ.
TRUST CUSTOMER CARE CENTERS
24 HOURS: internet www.trust.com
Office Open Phone
1. Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόµενης τάσης (ΑC) µε την τροφοδοσία ρεύµατος.
2. Συνδέστε το καλώδιο ηχείων στη σύνδεση «LINE-OUT» (Γραµµή Εξόδου) ή τη σύνδεση «SPEAK»
(Ηχεία) της κάρτας ήχου. Η σύνδεση είναι πράσινη στις περισσότερες κάρτες ήχου.
Χρήση
1. Ανοίξτε τα ηχεία. Θα ανάψει το λαµπάκι.
2. Βάλτε τον υπολογιστή σας να παραγάγει κάποιον ήχο.
3. Ρυθµίστε τον ήχο στο επίπεδο της αρεσκείας σας µε το κουµπί της έντασης.
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Πρόβληµα Αιτία Πιθανή λύση
Το καλώδιο ήχου δεν
έχει συνδεθεί σωστά
στην κάρτα ήχου.
Ελέγξτε τη σύνδεση στην κάρτα ήχου. Εάν είναι
απαραίτητο, δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών που
συνοδεύει την κάρτα ήχου σας.
Το βύσµα δεν έχει
εισαχθεί σωστά.
Ελέγξτε αν το βύσµα έχει εισαχθεί (σωστά) στην
υποδοχή του.
Η ένταση είναι πολύ
χαµηλή.
Αυξήστε την ένταση.
∆εν ακούγεται
καθόλου ήχος
από τα ηχεία.
Ο έλεγχος έντασης των
Windows είναι πολύ
χαµηλός.
Αυξήστε την ένταση των Windows. ∆είτε τις οδηγίες
των Windows για περαιτέρω οδηγίες.
Το πρόβληµα
δεν
αναφέρεται
εδώ.
Τα ενηµερωµένα FAQ
διατίθενται στο
∆ιαδίκτυο.
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.trust.com/13028 για
FAQ και άλλες πληροφορίες για το προϊόν.
Αν εξακολουθείτε να έχετε προβλήµατα αφού έχετε δοκιµάσει τις παραπάνω λύσεις, επικοινωνήστε µε
ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της Trust (δείτε τον πίνακα στην κάτω δεξιά γωνία). Θα
πρέπει να έχετε διαθέσιµα τα εξής στοιχεία: τον αριθµό προϊόντος (σε αυτή την περίπτωση είναι 13028
ή 13029 για την Αγγλική έκδοση) και µια σωστή περιγραφή του προβλήµατος και πότε ακριβώς
παρουσιάζεται το πρόβληµα.
DK
Introduktion
Denne betjeningsvejledning er til brugere af TRUST 450P SOUNDFORCE. Højtaleranlægget kan
anvendes til at spille computerspil eller lytte til musik på pc’en.
Sikkerhed
1. Træk stikket ud af stikdåsen før højtaleranlægget rengøres. Anvend ikke flydende rengøringsmidler
eller spraymidler. Rengør højtaleranlægget med en fugtig klud.
2. Brug ikke højtaleranlægget i nærheden af vand.
3. Kontroller at der ikke står noget på netkablet. Placer ikke højtaleranlægget på steder hvor kablet kan
slides.
4. Stik ingen genstande af nogen art ind i åbningerne på bagsiden af kabinettet.
5. Reparer ikke selv enheden. Dette højtaleranlæg må kun repareres af kvalificerede fagfolk.
Forbindelse
Funktion Beskrivelse
Lampe (LED) Lyser når højtaleranlægget er tilsluttet en stikdåse og er tændt.
Tænd/sluk (Power) Tænder og slukker for højtaleranlægget.
Lydstyrke
(Volume)
Skruer op eller ned for volumen.
Lydkabel (Audio
cable)
Tilslutning til lydkortet.
Strømkabel (AC
power cord)
Tilslutning for strømadapter.
Højtalerkabel
(Speaker cable)
Kabel mellem venstre og højre højtaler.
Hovedtelefon
(Headphone)
Tilslutning for hovedtelefon.
3D Giver den frembragte lyd en speciel effekt.
1. Tilslut strømkablet til strømforsyningen.
2. Tilslut højtalerkablet til “LINE-OUT”-forbindelsen eller “SPEAK”-forbindelsen på lydkortet.
Forbindelsen er grøn på de fleste lydkort.
Anvendelse
1. Tænd for højtalerne. Lysdioden lyser.
2. Lad computeren frembringe lyd.
3. Justér lyden efter eget ønske med volumenknappen.
Fejlafhjælpning
Problem Årsag Mulig løsning
Lydkablet er ikke
tilsluttet korrekt til
lydkortet.
Kontroller forbindelsen til lydkortet. Om nødvendigt
ses efter i betjeningsvejledningen for lydkortet.
Stikket er ikke sat
korrekt i.
Kontroller om stikket er sat korrekt i stikdåsen.
Volumen er for lav. Skru op for volumen.
Der høres
ingen lyd fra
højtalerne.
Windows-
volumenkontrol er for
lav.
Skru op for Windows-volumen. Se i Windows-
instruktionerne hvordan dette gøres.
Problemet er
ikke angivet
her.
Opdaterede Hyppigt
Stillede Spørgsmål
(FAQ) står til rådighed
på internettet.
Se http://www.trust.com/13028 for FAQ og andre
produktinformationer.
Hvis der stadig er problemer efter at disse løsninger er afprøvet, kontaktes et af Trusts
kundeservicecentre (se tabellen i nederste højre hjørne). Hav venligst følgende informationer klar:
Artikelnummer (det er 13028; eller 13029 for UK-version) og en god beskrivelse af hvad der ikke
fungerer hvornår.
UK Mon - fri 8:00 - 16:00 +44-(0)845-6090036
Italia Lun – ven 9:00–13:00 / 14:00-18:00 +39-051-6635947
France Lun – ven 9:00 à 17:00 +33-(0)825-083080
Deutschland Mo – Fr 9:00 - 17:00 0800-00TRUST (0800-0087878)
España Lun – viernes 9:00 - 17:00 +34-(0)902-160937
Polska Pon do pią 9:00 - 17:00 +48-(0)22-8739812
Nederland Ma – vr 9:00 - 17:00 0800-BELTRUST (0800-23587878)
Other countries Mon – fri 9:00 - 17:00 +31-(0)78-6549999
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Trust 3d soundforce 450p wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Trust 3d soundforce 450p in der Sprache / Sprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,06 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info