Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
450P SOUNDFORCE
SE
Inledning
Den här bruksanvisningen är avsedd för användare av TRUST 450P SOUNDFORCE. Högtalarna kan
användas när du spelar spel eller lyssnar på musik på datorn.
Säkerhet
1. Koppla ur strömkontakten från vägguttaget innan du rengör högtalarna. Använd inte
rengöringsmedel eller sprej. Rengör högtalarna med en fuktig trasa.
2. Ställ inte högtalarna i närheten av vatten.
3. Se till att inte sätta något på strömkabeln. Placera inte högtalarna så att kabeln kan utsättas för
slitage.
4. Placera inga föremål i öppningen på baksidan av höljet.
5. Försök inte att laga högtalarna på egen hand. Högtalarna får endast repareras av kvalificerade
yrkespersoner.
Anslutning
Funktion Beskrivning
Lampa (LED) Är tänd när högtalarna är anslutna till ström och påslagna.
Ström Slår på/stänger av högtalarna.
Volymkontroll Höjer eller sänker volymen.
Ljudkabel Anslutning till ljudkortet.
AC-strömkabel Anslutning för strömadaptern.
Högtalarkabel Kabel mellan vänster och höger högtalare.
Hörlurar Anslutning för hörlurar.
3D Ger det skapade ljudet en rymdeffekt.
TRUST CUSTOMER CARE CENTERS
24 HOURS: internet www.trust.com
Office Open Phone
1. Anslut AC-strömkabeln till nätström.
2. Anslut högtalarkabeln till utgången “LINE-OUT” eller “SPEAK” på ljudkortet. Anslutningen är grön på
de flesta ljudkort.
Användning
1. Slå på högtalarna. Lampan tänds.
2. Låt datorn ge ifrån sig ett ljud.
3. Justera ljudvolymen efter ditt eget önskemål med volymknappen.
Felsökning
Problem Orsak Möjlig lösning
Ljudkabeln har inte
anslutits korrekt till
ljudkortet.
Kontrollera anslutningen till ljudkortet. Se om
nödvändigt ljudkortets bruksanvisning.
Kontakten har inte satts
in ordentligt.
Kontrollera om kontakten har kopplats in i
vägguttaget (på rätt sätt).
Volymen är för låg. Höj volymen.
Inget ljud hörs
från
högtalarna.
Windows volymkontroll
är för låg.
Höj volymen i Windows. Se bruksanvisningen för
Windows för anvisningar.
Problemet
finns inte med
här.
Den senaste
uppdateringen av FAQ
(vanliga frågor och svar)
finns på Internet.
Gå till http://www.trust.com/13028 för FAQ och
annan produktinformation.
Om du fortfarande har problem efter det att du försökt med dessa lösningar, kontakta Trust Kundcenter
(se tabellen längst ned till höger). Se till att du har följande uppgifter till hands: produktnumret (i detta
fall 13028; eller 13029 för Brittisk version) och en god beskrivning av vad som inte fungerar samt när
det upphörde att fungera.
HU
Bevezetés
Ez a kezelési útmutató a TRUST 450P SOUNDFORCE használóinak szól. A hangszórókészlet
számítógépes játékokhoz vagy zenehallgatáshoz használható.
Biztonság
1. A hangszórókészlet tisztítása előtt húzza ki a tápfeszültség dugaszt a dugaszolóaljzatból. Ne
használjon folyékony tisztítószereket vagy permeteket. Benedvesített kendővel tisztítsa a
hangszórókészletet.
2. Ne használja a hangszórókészletet víz közelében!
3. Ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne kerüljön a tápfeszültség-kábelre! Ne helyezze a
hangszórókészletet olyan helyre, ahol a kábelek elkophatnak.
4. Tilos bármilyenfajta tárgyat a hangszórókészlet dobozainak hátulján lévő résekbe dugni!
5. A készüléket tilos saját kezűleg javítani! A hangszórókészletet kizárólag szakképzett személyek
javíthatják.
Csatlakoztatás
Funkció Leírás
Jelzőfény (LED)
Akkor világít, amikor a hangszórókészlet csatlakoztatva van a
dugaszolóaljzathoz, és be van kapcsolva.
Power
(Tápfeszültség)
A hangszórókészlet be- és kikapcsolásához.
Volume control
(Hangerő-
szabályozó)
A hangerő növelésére vagy csökkentésére.
Audio cable
(Hangkábel)
A hangkártyához való csatlakoztatásra.
AC power cord
(Váltófeszültségű
kábel)
Az adapter csatlakoztatására.
Speaker cable
(Hangszórókábel)
A jobb és a bal oldali hangszóró közötti kábel.
Headphone
(Fejhallgató)
A fejhallgató csatlakozója.
3D Térhatásúvá alakítja a hangzást.
1. Csatlakoztassa a váltófeszültségű kábelt a hálózati tápfeszültséghez.
2. Csatlakoztassa a hangszórókábelt a hangkártya „LINE-OUT” vagy „SPEAK” csatlakozójához. A
legtöbb hangkártyán ez a csatlakozó zöld.
Használat
1. Kapcsolja be a hangszórókat. Elkezd világítani a jelzőfény.
2. Adasson ki valamilyen hangot a számítógéppel.
3. A hangerő-szabályozó gombbal állítsa be a kívánt hangerőt.
Hibaelhárítás
Probléma Ok Lehetséges megoldás
A hangkábel nincs
megfelelően
csatlakoztatva a
hangkártyához.
Ellenőrizze a hangkártya csatlakoztatását. Szükség
esetén lapozza fel a hangkártya útmutatóját.
A dugaszt rosszul
illesztették be.
Ellenőrizze, (megfelelően) bedugták-e a dugaszt a
dugaszolóaljzatba.
Túl kicsi a hangerő. Növelje a hangerőt.
Nem jön
hallható hang
a hangszórók-
ból.
A Windowsban a
hangerő-szabályozó túl
alacsony hangerőre van
állítva.
Növelje a Windowsban a hangerőt. Ennek módjáról
a Windows útmutatójában tájékozódhat.
A probléma
nem szerepel
ebben a
felsorolásban.
A gyakran ismételt
kérdések (angol
rövidítéssel FAQ)
legfrissebb gyűjteménye
az interneten olvasható.
A www.trust.com/13028 oldalon találja a gyakran
ismételt kérdéseket (FAQ) és az egyéb
termékinformációkat.
Ha ezek után még mindig problémákba ütközik, kérjük, forduljon a Trust Vevőszolgálati Központok
valamelyikéhez (lásd a jobb alsó sarokban a táblázatot). Kérjük, álljon készen a következő információk
megadására: a cikkszám (ebben az esetben 13028; az Egyesült Királyság-beli verzióé 13029) és
pontos leírás arról, mi nem működik, illetve hogy pontosan mikor fordulnak elő a problémák.
UK Mon - fri 8:00 - 16:00 +44-(0)845-6090036
Italia Lun – ven 9:00–13:00 / 14:00-18:00 +39-051-6635947
France Lun – ven 9:00 à 17:00 +33-(0)825-083080
Deutschland Mo – Fr 9:00 - 17:00 0800-00TRUST (0800-0087878)
España Lun – viernes 9:00 - 17:00 +34-(0)902-160937
Polska Pon do pią 9:00 - 17:00 +48-(0)22-8739812
Nederland Ma – vr 9:00 - 17:00 0800-BELTRUST (0800-23587878)
Other countries Mon – fri 9:00 - 17:00 +31-(0)78-6549999
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Trust 3d soundforce 450p wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Trust 3d soundforce 450p in der Sprache / Sprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,06 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info