Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
450P SOUNDFORCE
CZ
Úvod
Tento návod k použití je určen pro uživatele sady TRUST 450P SOUNDFORCE. Tuto sadu
reproduktorů lze používat při hraní her ,nebo při poslechu hudby na počítači.
Bezpečnost
1. Před čistěním sady reproduktorů odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Nepoužívejte kapalné čisticí
prostředky nebo spreje. Sadu reproduktorů čistěte vlhkým hadříkem.
2. Nepoužívejte sadu reproduktorů v blízkosti vody.
3. Na napájecí kabel nic nepokládejte. Neumisťujte sadu reproduktorů do míst, kde by mohlo dojít
k opotřebení kabelu.
4. Do prostoru za zařízením neumisťujte žádné předměty.
5. Neopravujte sadu reproduktorů sami. Sadu reproduktorů smí opravovat pouze kvalifikovaní
pracovníci.
Konektor
Funkce Popis
Dioda Svítí, jestliže je zvuková sestava připojena do sítě a zapnuta.
Power Slouží k zapnutí a vypnutí sady reproduktorů.
Ovládání hlasitosti Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- Audio kabel Konektor pro připojení ke zvukové kartě.
Přívodní šňůra Konektor pro připojení napájecího zdroje.
Kabel pro
reproduktory
Kabel pro spojení levého a pravého reproduktoru.
Sluchátka Konektor pro připojení sluchátek.
3D Slouží k zapnutí 3D efektu.
TRUST CUSTOMER CARE CENTERS
24 HOURS: internet www.trust.com
Office Open Phone
1. Připojte přívodní šňůru ke zdroji.
2. Připojte kabel reproduktorů ke konektoru LINE-OUT, nebo konektoru SPEAK zvukové karty. U
většiny zvukových karet je tento konektor zelený.
Použití
1. Zapněte reproduktory. Indikátor se rozsvítí.
2. Spusťte na počítači přehrávání zvuku.
3. Pomocí tlačítka Volume nastavte požadovanou hlasitost.
Řešení problémů
Problém Příčina Možné řešení
Zvukový kabel není
připojen správně ke
zvukové kartě.
Zkontrolujte konektor zvukové karty. Jestliže je to
potřeba, projděte manuál dodávaný ke zvukové
kartě.
Zástrčka není správně
zapojena.
Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojena do síťové
zásuvky.
Hlasitost je příliš nízká. Zvyšte hlasitost.
Z reproduktor
ů se neozývá
zvuk.
Ve Windows je
nastavena příliš nízká
hlasitost.
Zvyšte hlasitost ve Windows. Příslušné pokyny
naleznete v nápovědě Windows.
Problém zde
není uveden.
Na internetu jsou k
dispozici nejnovější
aktualizace FAQ
(nejčastějších otázek).
Časté otázky a další informace o zařízení naleznete
na adrese http://www.trust.com/13028.
Pokud se nepodaří odstranit potíže pomocí těchto řešení, obraťte se na jedno ze středisek péče o
zákazníky společnosti Trust (uvedené v tabulce v pravém spodním rohu). Připravte si následující
informace: Číslo výrobku (v tomto případě 13028; nebo 13029 v případě verze UK) a podrobný popis
toho, co a kdy nefunguje.
SK
Úvod
Tento návod na použitie je určený pre používateľov TRUST 450P SOUNDFORCE. Reproduktorová
sústava sa môže použiť pri hraní hier alebo pri počúvaní hudby na Vašom osobnom počítači.
Bezpečnosť
1. Pred čistením reproduktorovej sústavy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nepoužívajte tekutý čistič
alebo sprej. Reproduktorovú sústavu čistite vlhkou textíliou.
2. Reproduktorovú sústavu nepoužívajte v blízkosti vody.
3. Zaistite, aby na napájacom kábli nebolo nič položené. Neumiestňujte reproduktorovú sústavu na
miesto, kde by sa mohol napájací kábel poškodiť.
4. Nevkladajte žiadne predmety do otvoru na zadnej strane krytu.
5. Neopravujte reproduktorovú sústavu svojpomocne. Reproduktorovú sústavu smú opravovať len
kvalifikovaní pracovníci.
Pripojenie
Funkcia Popis
Kontrolka (LED) Svieti, keď je reproduktorová sústava zapojená do zásuvky a je zapnutá.
Napájanie Zapína a vypína reproduktorovú sústavu.
Ovládanie
hlasitosti
Zvyšuje alebo znižuje hlasitosť.
Audio kábel Pripojenie k zvukovej karte.
Napájací kábel AC Prípojka pre adaptér.
Reproduktorový
kábel
Kábel medzi ľavým a pravým reproduktorom.
Slúchadlá Prípojka pre slúchadlá.
3D Dodáva vydávanému zvuku priestorový efekt.
1. Pripojte napájací kábel AC k zdroju napájania.
2. Zapojte reproduktorový kábel do prípojky “LINE-OUT” alebo prípojky “SPEAK” na zvukovej karte. Na
čšine zvukových kariet je táto prípojka zelená.
Použitie
1. Zapnite reproduktory. Rozsvieti sa kontrolka.
2. Zaistite, aby Váš počítač vydával zvuk.
3. Pomocou ovládania hlasitosti prispôsobte zvuk tak, ako vám vyhovuje.
Riešenie problémov
Problém Príčina Možné riešenie
Audio kábel nie je
správne pripojený na
zvukovú kartu.
Skontrolujte spojenie na zvukovej karte. V prípade
potreby vyhľadajte pomoc v príručke ku zvukovej
karte.
Kolík nebol správne
zasunutý.
Skontrolujte, či je kolík (správne) zasunutý do
zásuvky.
Zvuk je príliš slabý. Zvýšte hlasitosť.
Z
reproduktorov
nepočuť
žiaden zvuk.
Zvuk ovládaný
systémom Windows je
príliš slabý.
Zvýšte hlasitosť vo Windows. Pokyny ako to urobiť
nájdete v príručke Windows.
Problém tu
nie je
uvedený.
Najnovšie často kladené
otázky (FAQ) sú
k dispozícii na Internete.
Často kladené otázky a ďalšie informácie o výrobku
nájdete na adrese http://www.trust.com/13028.
Ak sa ani po vyskúšaní týchto riešení problém neodstránil, obráťte sa na centrá starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Trust (v tabuľke vpravo dolu). Pripravte si prosím nasledujúce informácie:
číslo výrobku (v tomto prípade 13028, alebo 13029 pre verziu VB) a tiež dobrý opis toho, čo nefunguje
a kedy presne k problému dochádza.
UK Mon - fri 8:00 - 16:00 +44-(0)845-6090036
Italia Lun – ven 9:00–13:00 / 14:00-18:00 +39-051-6635947
France Lun – ven 9:00 à 17:00 +33-(0)825-083080
Deutschland Mo – Fr 9:00 - 17:00 0800-00TRUST (0800-0087878)
España Lun – viernes 9:00 - 17:00 +34-(0)902-160937
Polska Pon do pią 9:00 - 17:00 +48-(0)22-8739812
Nederland Ma – vr 9:00 - 17:00 0800-BELTRUST (0800-23587878)
Other countries Mon – fri 9:00 - 17:00 +31-(0)78-6549999
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Trust 3d soundforce 450p wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Trust 3d soundforce 450p in der Sprache / Sprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,06 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info