Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
TRUST 620 LCD POWERC@M ZOOM
21
NL
Probleem Oorzaak Mogelijke oplossing
Camera reageert
niet meer hoewel
de batterijen nog
vol zijn.
Camera heeft op nul
stelling (reset) nodig.
Haal de USB-kabel los en de haal
de batterijen uit de camera. Plaats
de batterijen na 10 minuten weer
terug.
NiCd batterijen
gebruikt.
Gebruik batterijen van het type
Alkaline of oplaadbare NiMH.
Langer dan 3 minuten
geen actie.
Schakel de camera weer in.
Plotselinge uitval.
Lage batterijspanning. Vervang de batterijen.
Camera gaat niet
aan of direct weer
uit.
Batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen.
Camera was bewogen
tijdens de opname.
Probeer de camera stiller te
houden of gebruik het statief.
Afstand tot het object
te klein.
Neem meer afstand tot het te
fotograferen object.
Opnames zijn niet
duidelijk (Wazig).
Te weinig licht. Verbeter de verlichting.
De zelfontspanner
staat nog aan.
Zet deze uit.
Geheugen vol. Breng de foto’s over naar uw
computer en wis het geheugen.
Met een CF kaart kunt u veel meer
foto’s opslaan. Vraag uw dealer.
Geen foto
genomen als
ontspanner wordt
ingedrukt.
Camera is nog bezig
met opslaan foto.
Wacht tot de foto is opgeslagen in
het geheugen.
Geen verbinding
met de computer.
Verkeerd
aangesloten.
Sluit de kabels opnieuw aan.
Camera geeft
geen beeld in
applicatie
(webcam).
Er is een andere
applicatie geopend
dat gebruik maakt van
het camerabeeld.
Sluit eerst de andere applicatie af,
voordat u het programma opstart.
Oude direct X versie
geïnstalleerd.
Installeer DirectX 8.1b vanaf de
bijgeleverde CD-ROM of download
de laatste versie van
www.microsoft.com/directx
Stel uw VGA-kaart in op een lagere
resolutie en kleuren diepte.
Bijvoorbeeld: 800 x 600 / 16 bits
kleuren.
Live opname
geeft verschoven
beeld en
verkeerde
kleuren.
Bij een te hoge VGA-
resolutie (bijv.
1600x1200) is het
mogelijk dat er niet
genoeg geheugen is
voor de video overlay.
Het updaten van uw VGA-driver
kan ook goed een oplossing
geven.
21

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Trust PowerCam Zoom LCD 620 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Trust PowerCam Zoom LCD 620 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,22 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info