699467
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
VOORBEELD: De tijdschakelklok moet elke dag om 17.15 uur IN- en om 22.30 uur UITGE-
SCHAKELD worden.
a. Houd de toets UP of DOWN ingedrukt tot op het lcd-display „ON_1“ verschijnt.
b. Druk kort op de toets SET en laat ze weer los. Op het lcd-display verschijnt knippe
-
rend „SET“. Tegelijkertijd knippert de WEEKDAG.
c. Druk op de toets UP of DOWN tot op het lcd-display „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
verschijnt.
d. Druk kort op de toets SET en laat ze weer los. Het UUR knippert. De WEEKDAG stopt
met knipperen en wordt op het display getoond.
e. Houd de toets UP of DOWN ingedrukt tot op het lcd-display „5:00PM“ of „17:00
weergegeven wordt.
f. Druk kort op de toets SET en laat ze weer los. De MINUTEN knipperen. Het UUR stop
met knipperen en wordt weergegeven op het display.
g. Houd de toets UP of DOWN ingedrukt tot op het lcd-display „5:15PM“ of „17:15
weergegeven wordt. Druk ter bevestiging op de toets SET.
h. Druk kort op de toets UP en laat ze weer los. Op het lcd-display verschijnt „OFF_1“.
i. Herhaal de bovenstaande stappen b, c, d, e, f en g tot op het display „MO, TU, WE,
TH, FR, SA, SU“, „10:30PM“ of „22:30“ verschijnt.
j. Druk op de toets MANUAL tot AUTO verschijnt op het lcd-display.
MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF instellen
De bedrijfsmodus kan niet gewijzigd worden, zolang er programma-instellingen
uitgevoerd worden.
1. Druk op de toets MANUAL, om te wisselen tussen de drie bedrijfsmodi.
2. De programma‘s kunnen alleen in de modus AUTO uitgevoerd worden. Als de modus
AUTO actief is, voert de tijdschakelklok alle programma‘s automatisch uit. In de
modus MANUAL ON of MANUAL OFF worden alle programma‘s genegeerd. De
tijdschakelklok heeft geen actieve werking. Als de modus MANUAL ON actief is,
staat de vermogensuitgang altijd op ON. Als de modus MANUAL OFF actief is, staat
de vermogensuitgang altijd op OFF.
3. Als de bedrijfsmodus van MANUAL ON veranderd wordt in AUTO, behoudt de
tijdschakelklok de instelling MANUAL ON tot de volgende timerinstelling.
Randomfuncti
1. Druk op de toets RANDOM. Op het lcd-display verschijnt „R“ (RANDOM).
De RANDOMfunctie is ingeschakeld.
2. Als de RANDOMfunctie actief is, wordt de tijdschakelklok willekeurig ingeschakeld
voor 10 tot 31 minuten in de tijdspanne tussen 18.00 uur en 6.00 uur.
3. Druk opnieuw op de toets RANDOM om deze functie te annuleren.
De RANDOMfunctie kan niet ingesteld worden terwijl het PROGRAMMA of de
AFTELfunctie wordt ingesteld.
4. De RANDOMfunctie kan alleen uitgevoerd worden in de modus AUTO tussen 18.00
UUR en 6.00 UUR.
Aftelfunctie (COUNT-DOWN)
1. Houd de toets UP of DOWN ingedrukt tot op het lcd-display „CD“ (COUNT DOWN)
verschijnt. Nu kunt u de tijd van de aftelfunctie (CD) instellen.
2. Druk kort op de toets SET en laat ze weer los. Op het lcd-display verschijnt knippe
-
rend „SET“. Tegelijkertijd knippert „ON“ of „OFF“.
3. Druk op de toets UP of DOWN, om „ON“ of „OFF“ in te stellen naar wens.
4. Druk kort op de toets SET en laat ze weer los. Het UUR knippert. De weergave „ON
of „OFF“ stopt met knipperen en wordt op het display getoond.
5. Druk op de toets UP of DOWN, om het UUR in te stellen.
6. Druk kort op de toets SET en laat ze weer los. De MINUTEN knipperen. Het UUR
stopt met knipperen en wordt weergegeven op het display.
7. Druk op de toets UP of DOWN, om de MINUTEN in te stellen.
8. Druk kort op de toets SET en laat ze weer los. De SECONDEN knipperen.
De MINUTEN stoppen met knipperen en blijven op het display staan.
9. Druk op de toets UP of DOWN, om de SECONDEN in te stellen. Druk op de toets SET.
De SECONDEN stoppen met knipperen en blijven op het display staan.
10. Druk op de toets CD. Als de bedrijfsmodus AUTO actief is, wordt de COUNT DOWN-
tijd verminderd met één seconde.
11. Druk opnieuw op de toets CD. De COUNT DOWN-tijd stopt met aftellen en gaat terug
naar de oorspronkelijk ingestelde COUNT DOWN-tijd.
12. De maximaal instelbare COUNT DOWN-tijd is 99 uur 59 minuten en 59 seconden.
13. De AFTELfunctie kan alleen uitgevoerd worden in de modus AUTO. Daartoe moet de
RANDOMfunctie stopgezet worden.
14. „CD“ knippert op het lcd-display als er in de uurweergavemodus op de toets CD
gedrukt wordt. Dat betekent dat de AFTELfunctie uitgevoerd wordt.
12/24-UURS modus
Druk tegelijkertijd op de toetsen CD en SET, om in de uurweergavemodus te wisselen
tussen de 12- en de 24-uurs weergave.
Zomertijdfunctie
1. Druk tegelijkertijd op de toetsen MANUAL en SET (of RANDOM). Op het lcd-display
verschijnt „S“ (van „summer“, zomer). De klok wordt één uur vooruit gezet.
2. Druk opnieuw op de twee toetsen samen, om terug te keren naar de wintertijd. De
klok wordt één uur achteruit gezet. De „S“ verdwijnt van het lcd-display.
Volgorde van de funcgties
Bij het instellen van de tijdschakelklok dient u de volgende volgorde van de functies in
acht te nemen:
1.MANUAL ON / MANUAL OFF ------►2.RANDOM------►3.CD------►4.PROGRAM
Bij het gebruik van de tijdschakelklok is de eerste instelling die moet worden uitgevoerd
MANUAL ON of MANUAL OFF. De tweede instelling is RANDOM, de derde CD en de
laatste PROGRAM. Gelieve de gewenste bedrijfsmodus in te stellen.
Technische gegevens
Spanning 230 V AC, 50 Hz
Max. vermogen 8 (1) A, 1.800 W
Kortste schakelinterval 1 minuut
Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +40 °C
Precisie +/- 1 minuut per maand
Accu voor gegevensopslag NiMH 1,2 V >100 uur
S
Digital veckotimer
Läs igenom dessa anvisningar noga innan timern ansluts till elektriska apparater.
VIKTIGT
Anslut inte till en apparat vars strömstyrka överstiger 10 ampere. Kontrollera att kon-
takten för de enskilda apparaterna sitter i helt i utgången på timern. Om det skulle bli
nödvändigt att rengöra timern måste den separeras från strömnätet och timern torkas
av med en torr trasa.
SÄNK INTE NER TIMERN I VATTEN ELLER ANNAN VÄTSKA.
Element och andra apparater får inte lämnas utan uppsikt under drift.
Tillverkaren rekommenderar att sådana apparater inte ansluts till timern.
Manöverelement
1. MASTER-CLEAR-KNAPPEN: Alla data i minnet, som aktuell tid och alla program,
raderas.
2. UP: Den aktuella tiden ställs in genom att knapparna SET, DOWN kombineras.
Programmen ställs in genom att knapparna SET, DOWN kombineras. CD ställs in
genom att knapparna SET, DOWN kombineras.
3. SET: Den aktuella tiden ställs in genom att knapparna UP, DOWN kombineras.
Programmen ställs in genom att knapparna UP, DOWN kombineras. CD ställs in
genom att knapparna UP, DOWN kombineras.
4. DOWN: Den aktuella tiden ställs in genom att knapparna SET, UP kombineras.
Programmen ställs in genom att knapparna SET, UP kombineras. CD ställs in genom
att knapparna SET, UP kombineras.
5. RANDOM: SLUMP-funktionen ställs in eller avbryts.
6. CD (COUNT DOWN): CD
-funktionen ställs in eller avbryts.
7. MANUAL: Driftsätten (ON, AUTO, OFF) på timern väljs. Programmen stängs av eller
så hämtas avstängda program under inställningen av programmen igen.
Allmänna funktioner
1. 10 ON-/OFF-program med 1-minuts-intervall.
2. MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF kan väljas.
3. 12/24-timmarsläge kan väljas.
4. LC-display med sekund.
5. Sommartidsfunktion tillgänglig.
6. Random-funktion där timern slumpmässigt sätts på i 10 till 31 minuter mellan 18:00
och 6:00.
7. 16 kombinationer av dagar eller dagsblock finns tillgängliga enligt följande:
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR
SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR, SA
MO, WE, FR
TU, TH, SA
MO, TU, WE
TH, FR, SA
MO, WE, FR, SU
8. CD- (COUNT DOWN-) funktionen kan maximalt ställas in på 99 timmar 59 minuter
59 sekunder.
Första idrifttagning
1. Sätt i timern i ett vanligt uttag med 250 volt och sätt på den. Lämna kvar timern i
uttaget i ca 14 timmar för att ladda batteriet så att data kan sparas.
2. Ta bort all aktuell information genom att efter laddningen använda ett spetsigt
föremål, t.ex. en penna, och tryck på MASTER-CLEAR-knappen.
3. Timern kan nu ställas in för användning.
Inställning av aktuell tid
1. Tryck på UP- eller DOWN-knappen ända tills TID visas i LC-displayen.
2. Tryck på SET-knappen och håll den tryckt i minst 2 sekunder. I LC-displayen visas
SET och blinkar. Samtidigt blinkar ”VECKODAG”. Timern växlar till läget
INSTÄLLNING. Nu kan aktuell tid ställas in.
3. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att ställa in ”VECKODAG”.
4. Tryck på SET-knappen en gång och släpp den sedan. ”TIMME” blinkar.
VECKODAG” slutar blinka och visas i displayen.
5. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att ställa in ”TIMME”.
6. Tryck på SET-knappen en gång och släpp den sedan. ”MINUT” blinkar. ”TIMME
slutar blinka och visas i displayen.
7. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att ställa in ”MINUT”.
8. Tryck på SET-knappen en gång och släpp den sedan. Timern växlar till läget TID.
9. Upprepa ovanstående steg för att återställa en felaktig tid.
Ställa in program
TIPS: När programmen jämförs måste du säkerställa att inställningarna inte överlappar
varandra om du använder blockalternativet. Om programinställningarna överlappar
varandra slås timern och AV efter programtiden och inte efter programnumret.
AVSTÄNGNING av ett program har företräde före PÅSÄTTNING av ett program.
Kontrollera driftsättet på timern. För att ställa in program måste timern befinna sig i
AUTO-läget och RANDOM- och CD-funktionen måste avbrytas.
1. Tryck på UP- eller DOWN-knappen ända tills ON_1 visas i LC-displayen. Den första
PÅSÄTTNING-inställningen kan nu genomföras.
2. Tryck på SET-knappen en gång och släpp den sedan. SET visas i LC-displayen och
blinkar. Samtidigt blinkar ”VECKODAG”.
3. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att ställa in ”VECKODAG”.
4. Tryck på SET-knappen en gång och släpp den sedan. ”TIMME” blinkar.
VECKODAG” slutar blinka och visas i displayen.
5. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att ställa in ”TIMME”.
6. Tryck på SET-knappen en gång och släpp den sedan. ”MINUT” blinkar. ”TIMME
slutar blinka och visas i displayen.
7. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att ställa in ”MINUT”.
EXEMPEL: Timern ska varje dag sättas klockan 17:15 och stängas AV klockan 22:30.
a. Tryck UP- eller DOWN-knappen ända tills ON_1 visas i LC-displayen.
b. Tryck SET-knappen en gång och släpp den sedan. SET visas i LC-displayen och
blinkar. Samtidigt blinkar ”VECKODAG”.
c. Tryck UP- eller DOWN-knappen ända tills ”MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU” visas i
LC-displayen.
d. Tryck SET-knappen en gång och släpp den sedan. ”TIMME” blinkar.
VECKODAG” slutar blinka och visas i displayen.
Q
Temporizator digital săptămânal programabil
Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a conecta acest temporizator la
aparate electrice.
IMPORTANT
Nu conectați la un aparat a cărui intensitate a curentului depășește 10 amperi.
Asigurați-vă că fișa aparatelor individuale a fost introdusă complet în ieșirea temporiz-
atorului. Dacă este necesară o curățare a temporizatorului, decuplați-l de la rețeaua de
curent și ștergeți-l cu o cârpă uscată.
NU SCUFUNDAȚI TEMPORIZATORUL ÎN APĂ SAU ÎN ALT LICHID.
Încălzirile și alte aparate similare trebuie să nu fie lăsate niciodată nesupraveghe
-
ate în timpul funcționării. Producătorul recomandă ca astfel de aparate să nu fie
conectate la temporizatoare.
Elemente operare
1. TASTĂ MASTER-CLEAR: Toate datele din memorie, precum ora curentă și toate pro
-
gramele sunt șterse.
2. UP: Ora curentă este setată în combinaţie cu tastele SET, DOWN; Programele sunt
setate în combinaţie cu tastele SET, DOWN; CD este setat în combinaţie cu tastele SET,
DOWN;
3. SET: Ora curentă este setată în combinaţie cu tastele UP, DOWN; Programele sunt
setate în combinaţie cu tastele UP, DOWN; CD este setat în combinaţie cu tastele UP,
DOWN;
4. DOWN: Ora curentă este setată în combinaţie cu tastele SET, UP; Programele sunt
setate în combinaţie cu tastele SET, UP; CD este setat în combinaţie cu tastele SET, UP.
5. RANDOM: Funcţia ALEATOARE este setată sau revocată.
6. CD (COUNT DOWN): Funcţia CD este setată sau revocată.
7. MANUAL: Modurile de funcţionare (ON, AUTO, OFF) ale temporizatorului sunt selec
-
tate; programele sunt decuplate sau programele decuplate sunt accesate la reglarea
programelor.
Funcţii generale
1. 10 programe ON/OFF cu un interval de 1 minut.
2. Se poate selecta MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF.
3. Se poate selecta modul de 12/24 ore.
4. Ecran cu cristale lichide cu secunde.
5. Funcţie disponibilă pentru ora de vară.
6. Funcţie aleatoare, la care temporizatorul pornește aleator timp de 10 până la 31 de
minte între orele 18:00 și 6:00.
7. Sunt disponibile 16 combinaţii de zile și blocuri de zile, după cum urmează:
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR
SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR, SA
MO, WE, FR
TU, TH, SA
MO, TU, WE
TH, FR, SA
MO, WE, FR, SU
8. Funcţia CD (COUNT DOWN) maxim reglabilă la 99 ore 59 minute 59 secunde.
Prima punere în funcîiune
1. Introduceți temporizatorul într-o priză normală de 250Volt și porniți-l. Lăsați temporiz
-
atorul în priză timp de aproximativ 14 ore, pentru a încărca acumulatorul pentru păstra-
rea datelor.
2. Ștergeți toate informațiile curente prin acționarea tastei MASTER-CLEAR după încăr
-
care, cu un obiect ascuțit, cum ar fi un pix sau un creion.
3. Temporizatorul poate fi acum setat pentru utilizare.
Setarea orei curente
1. Apăsați tasta UP sau DOWN până ce ORA apare pe ecranul LCD.
2. Apăsați tasta SET și țineți-o apăsată timp de cel puțin 2 secunde. Pe ecranul LCD apare
SET și pâlpâie. În același timp pâlpâie „ZIUA SĂPTĂMÂNII”. Temporizatorul trece în
modul SETARE. Acum puteți seta ora curentă.
3. Apăsați tasta UP sau DOWN, pentru a seta „ZIUA SĂPTĂMÂNII”.
4. Apăsați tasta SET o dată și apoi eliberați-o. „ORApâlpâie. „ZIUA SĂPTĂMÂNII” înce
-
tează să pâlpâie și este afișată pe ecran.
5. Apăsați tasta UP sau DOWN, pentru a seta „ORA”.
6. Apăsați tasta SET o dată și apoi eliberați-o. „MINUTULpâlpâie. „ORAîncetează să
pâlpâie și este afișată pe ecran.
7. Apăsați tasta UP sau DOWN, pentru a seta „MINUTUL”.
8. Apăsați tasta SET o dată și apoi eliberați-o. Temporizatorul trece în modul ORĂ.
9. Repetați pașii anteriori pentru a reseta o oră greșită.
Setarea programelor
SFAT: La sincronizarea programelor dumneavoastră, asigurați-vă că setările nu se supra-
pun atunci când folosiți opțiunea de blocare. În cazul în care setările de programe se su-
prapun, temporizatorul PORNEȘTE sau se OPREȘTE după timpul programului și nu după
numărul programului. DECUPLAREA unui program are prioritate față de CUPLAREA unui
program. Vă rugăm să verificați modul de funcţionare al temporizatorului. Pentru setarea
programelor, temporizatorul trebuie să se afle în modul AUTO, iar funcţiile RANDOM și
CD trebuie să fie întrerupte.
1. Apăsați tasta UP sau DOWN până ce pe ecranul LCD este afișat ON_1. Acum se poate
face prima setare de CUPLARE.
2. Apăsați tasta SET o dată și apoi eliberați-o. SET este afișat pe ecranul LCD și pâlpâie. În
același timp pâlpâie „ZIUA SĂPTĂMÂNII”.
3. Apăsați tasta UP sau DOWN, pentru a seta „ZIUA SĂPTĂMÂNII”.
4. Apăsați tasta SET o dată și apoi eliberați-o. „ORApâlpâie. „ZIUA SĂPTĂMÂNII
încetează să pâlpâie și este afișată pe ecran.
5. Apăsați tasta UP sau DOWN, pentru a seta „ORA”.
6. Apăsați tasta SET o dată și apoi eliberați-o. „MINUTULpâlpâie. „ORAîncetează să
pâlpâie și este afișată pe ecran.
7. Apăsați tasta UP sau DOWN, pentru a seta „”.
EXEMPLU: Temporizatorul trebuie să CUPLEZE în fiecare zi la ora 17:15 și DECUPLEZE
la ora 22:30.
a. Apăsați tasta UP sau DOWN până ce pe ecranul LCD este afișat ON_1.
b. Apăsați tasta SET o dată și apoi eliberați-o. SET este afișat pe ecranul LCD și pâlpâie. În
același timp pâlpâie „ZIUA SĂPTĂMÂNII”.
e. Tryck UP- eller DOWN-knappen ända tills 5:00PM eller 17:00 visas i LC-displayen.
f. Tryck SET-knappen en gång och släpp den sedan. ”MINUT” blinkar. ”TIMME
slutar blinka och visas i displayen.
g. Tryck UP- eller DOWN-knappen ända tills 5:15PM eller 17:15 visas i LC-displayen.
Tryck på SET-knappen för att bekräfta.
h. Tryck UP-knappen en gång och släpp den sedan. I LC-displayen visas OFF_1.
i. Upprepa ovanstående steg b, c, d, e, f och g tills ”MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU”,
10:30PM eller 22:30 visas i displayen.
j. Tryck på MANUAL-knappen tills AUTO visas i LC-displayen.
Ställa in MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF
Driftsätten kan inte ändras så länge programinställningar görs.
1. Tryck på MANUAL-knappen för att växla de tre lägena efter varandra.
2. Programmen kan endast utföras i AUTO-läget. Om AUTO väljs går alla program auto
-
matiskt via timern. I MANUAL ON- eller MANUAL OFF-läget ignoreras alla program
och timern är inte aktiverad. Om MANUAL ON-läget väljs står effektutgången alltid
ON. Om MANUAL OFF-läget väljs står effektutgången alltid på OFF.
3. Om driftsättet ändras från MANUAL ON till AUTO behåller timern inställningen
MANUAL ON till nästa timer-inställning.
Slumfunktion
1. Tryck på RANDOM-knappen. I LC-displayen visas R(RANDOM).
SLUMP-FUNKTIONEN är aktiverad.
2. Om SLUMPFUNKTIONEN är aktiverad befinner sig timern slumpmässigt i
10–31 minuter inom tidsperioden mellan klockan 18:00 och 6:00 i påsatt position.
3. Tryck på RANDOM-knappen igen för att avbryta denna funktion. SLUMP-funktionen
kan inte ställas in under PROGRAM- och CD-inställningen.
4. SLUMP-funktionen kan endast utföras i AUTO-läget mellan klockan 18:00 och 6:00.
CD- (COUNT DOWN-) funktion
1. Tryck på UP- eller DOWN-knappen ända tills CD visas i LC-displayen. Nu kan CD-
tiden ställas in.
2. Tryck på SET-knappen en gång och släpp den sedan. SET visas i LC-displayen och
blinkar. Samtidigt blinkar ”ON” eller ”OFF”.
3. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att ställa in ”ON” eller ”OFF”.
4. Tryck på SET-knappen en gång och släpp den sedan. ”TIMME” blinkar. ”ON” eller
OFF” slutar blinka och visas i displayen.
5. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att ställa in ”TIMME”.
6. Tryck på SET-knappen en gång och släpp den sedan. ”MINUT” blinkar. ”TIMME
slutar blinka och visas i displayen.
7. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att ställa in ”MINUT”.
8. Tryck på SET-knappen en gång och släpp den sedan. ”SEKUND” blinkar. ”MINUT
slutar blinka och visas i displayen.
9. Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att ställa in ”SEKUND”.
Tryck på SET-knappen. ”SEKUND” slutar blinka och visas i displayen.
10. Tryck på CD-knappen. COUNT DOWN-går tillbaka en sekund när driftsättet AUTO
för närvarande är inställt.
11. Tryck på CD-knappen igen. COUNT DOWN-tiden stoppar och går tillbaka till den
ursprungliga COUNT DOWN-tiden.
12. Den maximalt inställbara COUNT DOWN-tiden är 99 timmar 59 minuter 59 sekunder.
13. CD-funktionen kan endast utföras i AUTO-läget. För att göra detta måste
SLUMP-funktionen avbrytas.
14. CD blinkar i LC-displayen om CD-knappen trycks i tidsläget.
Det innebär att CD-funktionen utförs.
12/24-timmarsläge
Tryck samtidigt på CD- och SET-knappen för att i tidsvisningen växla mellan 12- och
24-timmarsläget.
Sommartidsfunktion
1. Tryck samtidigt på knappen MANUAL och SET-(eller RANDOM-). I LC-displayen visas
S(sommartid). Tiden flyttas fram 1 timme.
2. Tryck på de två knapparna igen för att gå tillbaka till vintertid. Tiden flyttas bak 1
timme. S försvinner i LC-displayen.
Driftfunktioernas ordningsföljd
När timern ställs in måste driftfunktionernas ordningsföljd beaktas.
Följande ordningsföljd gäller:
1.MANUAL ON ELLER MANUAL OFF ------►2.RANDOM------►3.CD------►4.PROGRAM
När timern används sker först inställningen MANUAL ON ELLER MANUAL OFF,
sedan inställningen RANDOM, därefter inställningen CD och slutligen inställningen
PROGRAM. Ställ in rätt driftsätt.
Tekniska data
Spänning 230 V AC, 50 Hz
Max. effekt 8 (1) A, 1.800 W
Kortaste kopplingsintervall 1 minut
Drifttemperatur -10 oC till +40 oC
Precision +/- 1 minut i månaden
Batteri för att spara data NiMH 1,2 V >100 timmar
c. Apăsați tasta UP sau DOWN până ce pe ecranul LCD apare MO, TU,
WE, TH, FR, SA, SU”.
d. Apăsați tasta SET o dată și apoi eliberați-o. ORA” pâlpâie. ZIUA
SĂPTĂMÂNII” încetează să pâlpâie și este afișată pe ecran.
e. Apăsați tasta UP sau DOWN până ce pe ecranul LCD este afișat
5:00PM sau 17:00.
f. Apăsați tasta SET o dată și apoi eliberați-o. MINUTUL” pâlpâie.
ORAîncetează să pâlpâie și este afișată pe ecran.
g. Apăsați tasta UP sau DOWN până ce pe ecranul LCD este afișat
5:15PM sau 17:15. Pentru acționare apăsați tasta SET.
h. Apăsați tasta UP o dată și apoi eliberați-o. Pe ecranul LCD este afișat
OFF_1.
i. Repetați pașii anteriori b, c, d, e, f și g, până ce pe ecran este afișat
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU”, 10:30PM sau 22:30.
j. Apăsați tasta MANUAL, până ce pe ecranul LCD este afișat AUTO.
Setare MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF
Modurile de funcţionare nu pot fi modificate atât timp cât se fac setări de programe.
1. Apăsați tasta MANUAL, pentru a comuta pe rând cele trei moduri de funcţionare.
2. Programele pot fi derulate numai în modul AUTO. Dacă se selectează AUTO, toate
programele se vor derula automat prin temporizator. În modul MANUAL ON sau
MANUAL OFF sunt ignorate toate programele, iar temporizatorul nu este activat. Dacă
este selectat modul MANUAL ON, ieșirea este întotdeauna pe ON. Dacă este selectat
modul MANUAL OFF, ieșirea este întotdeauna pe OFF.
3. Dacă modul de funcţionare este comutat de pe MANUAL ON pe AUTO, temporizatorul
reține setarea MANUAL ON până la următoarea setare a temporizatorului.
Funcţie aleatoare
1. Apăsați tasta RANDOM. Pe ecranul LCD este afișat R(RANDOM). FUNCŢIA
ALEATOARE este activată.
2. Dacă este activată FUNCŢIA ALEATOARE, temporizatorul se află aleator timp de 10–31
minute în intervalul dintre ore 18:00 și 6:00 în poziție cuplată.
3. Apăsați din nou tasta RANDOM-, pentru a revoca această funcţie. Funcţia ALEATOARE
nu poate fi setată în timpul setării PROGRAMULUI și CD.
4. Funcţia ALEATOARE poate fi derulată numai în modul AUTO între ora 18:00 și ora 6:00.
Funcţia CD (COUNT DOWN)
1. Apăsați tasta UP sau DOWN până ce pe ecranul LCD este afișat CD. Acum puteți seta
timpul CD.
2. Apăsați tasta SET o dată și apoi eliberați-o. SET este afișat pe ecranul LCD și pâlpâie.
În același timp pâlpâie„ONsau „OFF”.
3. Apăsați tasta UP sau DOWN, pentru a seta„ONsau „OFF”.
4. Apăsați tasta SET o dată și apoi eliberați-o. ORA” pâlpâie. ON” sau OFF” încetează
să pâlpâie și sunt afișate pe ecran.
5. Apăsați tasta UP sau DOWN, pentru a seta ORA”.
6. Apăsați tasta SET o dată și apoi eliberați-o. MINUTUL” pâlpâie. ORA” încetează
pâlpâie și este afișată pe ecran.
7. Apăsați tasta UP sau DOWN, pentru a seta MINUTUL”.
8. Apăsați tasta SET o dată și apoi eliberați-o. SECUNDA” pâlpâie. MINUTUL
încetează să pâlpâie și este afișat pe ecran.
9. Apăsați tasta UP sau DOWN, pentru a seta SECUNDA”. Apăsați tasta SET.
SECUNDAîncetează să pâlpâie și este afișată pe ecran.
10. Apăsați tasta CD. Timpul COUNT DOWN scade cu o secundă, dacă actualmente este
setat modul de funcţionare AUTO.
11. Apăsați din nou tasta CD. Timpul COUNT DOWN se oprește și revine la timpul iniţial
COUNT DOWN.
12. Timpul maxim reglabil COUNT DOWN este de 99 ore 59 minute 59 secunde.
13. Funcția CD poate fi derulată numai în modul AUTO. Pentru aceasta este nevoie ca
funcția ALEATOARE
fie revocată.
14. CD pâlpâie pe ecranul LCD, dacă tasta CD este apăsată în modul oră. Acest lucru înse
-
amnă că este derulată funcția CD.
Modul de 12/24 ore
Apăsați tasta CD și tasta SET simultan, pentru a comuta afișarea timpului între modul de
12 și de 24 de ore.
Funcţia de oră de vară
1. Apăsați simultan tasta MANUAL și SET (sau RANDOM). Pe ecranul LCD este afișat
S(ora de vară). Ora se modifică cu 1 oră înainte.
2. Apăsați din nou cele două taste, pentru a ajunge înapoi la ora de iarnă. Ora se modifică
cu 1 oră înapoi. S dispare de pe ecranul LCD.
Ordinea funcţiilor de operare
La setarea temporizatorului, vă rugăm să respectați ordinea funcțiilor de operare. Este
valabilă următoarea ordine:
1.MANUAL ON SAU MANUAL OFF ------Ț2.RANDOM------Ț3.CD------Ț4.PROGRAM
La funcţionarea temporizatorului are loc mai întâi setarea MANUAL ON SAU MANUAL
OFF, apoi setarea RANDOM, apoi setarea CD și la sfârșit setarea PROGRAM. Vă rugăm
setați modul corect de funcţionare.
Date tehnice
Tensiune 230 V AC, 50 Hz
Putere max. 8 (1) A, 1.800 W
Interval minim de comutare 1 minut
Temperatură de funcţionare -10 oC până la +40 oC
Precizie +/- 1 minut pe lună
Acumulator pentru păstrarea datelor NiMH 1,2 V >100 ore
48436-EIM-TGE-20-Wochenzeitschaltuhr-UNI-IM-INT-V01-OEF.indd 2 24.10.16 14:16
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

unitec-eim-tge-20

Suche zurücksetzen

  • Die digitale Anzeige der Zeitschaltuhr tgc-20 ist nicht zu sehen. Wie kann ich diese aktivieren? Eingereicht am 12-11-2023 13:25

    Antworten Frage melden
  • Was ist passiert, wenn meine Zeitschaltuhr einen Kurzschluss verursacht hat Eingereicht am 22-5-2023 16:22

    Antworten Frage melden
  • Suche Bedienungsanleitung Von der digital Schaltuhr unitec Modell TGE- 20 Eingereicht am 11-1-2021 17:45

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Unitec EIM TGE-20 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info