Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
Voor de installateur/voor de gebruiker
atmoMAG mini 11-0/0 GX
atmoMAG mini 11-0/0 XI
Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding
atmoMAG
Geyser
NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Voor de installateur/voor de gebruiker

  Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding

  atmoMAG

  Geyser

  atmoMAG mini 11-0/0 GX
  atmoMAG mini 11-0/0 XI

  NL • Page 2

  Voor de gebruiker

  Gebruiksaanwijzing

  atmoMAG

  Inhoudsopgave
  Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3

  Bijzondere productkenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3

  1
  1.1
  1.2
  1.3
  1.4

  Aanwijzingen bij de documentatie . . . . . . . . .
  Bewaren van de documenten. . . . . . . . . . . . . . . . .
  Gebruikte symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  CE-aanduiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Toesteltype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3
  3
  3
  4
  4

  2

  Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4

  3
  3.1
  3.2
  3.3
  3.4
  3.5

  Aanwijzingen bij installatie en gebruik . . . . .
  Fabrieksgarantie en aansprakelijkheid . . . . . . . . .
  Gebruik volgens de bestemming . . . . . . . . . . . . . .
  Vereisten aan de plaats van opstelling . . . . . . . .
  Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Recycling en afvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5
  5
  5
  5
  6
  6

  2

  3.5.1
  3.5.2
  3.5.3
  3.6

  Toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Batterij (enkel type XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Verpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Energiebesparende tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6
  6
  6
  6

  4
  4.1
  4.2
  4.3
  4.4
  4.4.1
  4.4.2
  4.5
  4.5.1
  4.5.2
  4.6
  4.7
  4.8
  4.9
  4.9.1

  Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Overzicht van de bedieningselementen . . . . . . . .
  Maatregelen voor de inbedrijfname . . . . . . . . . . .
  Inbedrijfname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Wamwaterbereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Warm water tappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Watertemperatuur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Toestelvermogen instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vermogensinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Modulatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Verhelpen van storingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Buiten bedrijf stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vorstbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Onderhoud en servicedienst . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Batterijwissel (enkel type XI) . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6
  6
  7
  7
  7
  7
  8
  8
  8
  8
  8
  9
  9
  10
  10

  Gebruiksaanwijzing atmoMAG • Page 3

  Algemene informatie
  Bijzondere productkenmerken
  Aanwijzingen bij de documentatie 1
  Algemene informatie
  De toestellen atmoMAG mini zijn aansluitklaar, ze dienen
  enkel nog met de buisleidingen en de verbrandingsgasinstallatie verbonden te worden. Ze dienen om een of
  meerdere aftappunten, b.v. wastafels, douches en badkuipen van warm water te voorzien.
  De toestellen moeten aan een verbrandingsgassysteem
  met natuurlijke luchtafvoer (haard) aangesloten worden.
  De toestellen beschikken over een automatische ontstekings- en bewakingsinrichting voor de hoofdbrander,
  daarvoor valt het gasverbruik van een permanent brandende waakvlam weg.
  Bij de toestellen van het type XI wordt de stroomvoorziening voor de elektronische ontsteking door een batterij
  geleverd. Bij de toestellen van het type GX zorgt een
  generator vanaf een doorstromingshoeveelheid van 2,2
  liter per minuut voor de stroomvoorziening van de elektronische ontsteking.
  De geysers van het type XI en GX beschikken over een
  verbrandingsgassenssor die bij storingen van de verbrandingsgasafvoer de gastoevoer naar de brander
  onderbreekt.
  De geysers van het type XI zijn met een veiligheidstemperatuurbegrenzer uitgerust die bij oververhitting van
  de warmtewisselaar het verdere gebruik van het toestel
  verhindert. Bij de toestellen van het type GX is dit niet
  nodig, omdat deze functie door de generator overgenomen wordt.
  De toestellen kunnen aan de beschikbare gassoort aangepast worden. Voor het ombouwen van het toestel op
  andere gassoorten, gelieve uw installateur om advies te
  vragen.
  De precieze benaming van uw toestel heeft de installateur na de installatie in de installatiehandleiding in de
  tab. 10.2 Gaswaarden m.b.t. de ingestelde gassoort vermeld.

  – De toestellen kunnen ook voor de voorziening van
  aftappunten met geringe afnamehoeveelheden, b.v.
  bidets, ingezet worden, omdat al warmwaterhoeveelheden vanaf 2,2 l/min met constante uitlooptemperatuur getapt kunnen worden.
  – De toestellen kunnen ook in gebieden met lage toevoerdruk (vanaf 0,2 bar, type GX vanaf 0,4 bar) probleemloos ingezet worden.
  – De manuele ontstekingsprocedure valt weg.
  – De toestellen van het type GX worden onafhankelijk
  van een batterij gebruikt. Hierdoor valt de batterijwissel weg.

  1

  Aanwijzingen bij de documentatie

  De volgende aanwijzingen zijn een wegwijzer door de
  volledige documentatie.
  In combinatie met deze gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften zijn andere documenten geldig.
  Voor schade die door het niet naleven van deze handleidingen ontstaat, kunnen we niet aansprakelijk
  gesteld worden.
  Aanvullende geldende documenten
  voor de gebruiker van de installatie:
  – Gebruiksaanwijzing (nr. 921074)
  – Garantiekaart
  voor de installateur:
  – Installatiehandleiding (nr. 921074)
  1.1
  Bewaren van de documenten
  Gelieve deze gebruiksaanwijzing alsook alle aanvullende
  geldende documenten zodanig te bewaren dat ze direct
  ter beschikking staan.
  Geef de documenten bij verhuis of verkoop van het toestel aan de volgende eigenaar.
  1.2
  Gebruikte symbolen
  Gelieve bij de bediening van het toestel de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing in acht te nemen!

  Bijzondere productkenmerken
  Het maximale vermogen van de toestellen kan naargelang de behoefte via de vermogenskeuze van 50 % tot
  100 % in 10 stappen ingesteld worden. In het bereik van
  de gekozen vermogensstand wordt de gashoeveelheid
  traploos aan de doorstromende waterhoeveelheid aangepast.
  Door deze uitrustingskenmerken onstaan voor het
  gebruik de volgende voordelen:
  – Het toestel verbruikt slechts zoveel gas als nodig is
  voor de momentele behoefte. Daardoor wordt in het
  volledige aftapbereik van het toestel een constante
  uitlooptemperatuur bereikt.
  – Het gebruik van thermostaatmengkranen en ééngreepsmengkranen is zonder beperking mogelijk.

  Gebruiksaanwijzing atmoMAG

  Gevaar!
  Onmiddellijk gevaar voor leven en goed!
  Attentie!
  Mogelijk gevaarlijke situatie voor product en
  omgeving!
  Aanwijzing!
  Nuttige informatie en aanwijzingen.
  • Symbool voor vereiste activiteit.
  1.3
  CE-aanduiding
  Met de CE-aanduiding wordt gedocumenteerd dat de
  toestellen conform het typeoverzicht aan de fundamentele vereisten van de volgende richtlijnen voldoen:

  3 • Page 4

  1 Aanwijzingen bij de documentatie
  2 Veiligheid
  – Gastoestelrichtlijn (richtlijn 90/396/EEG van de Raad)
  – Richtlijn over de elektromagnetische compatibiliteit
  met de grenswaardeklasse B (richtlijn 89/336/EEG van
  de raad)
  – Laagspanningsrichtlijn (richtlijn 73/23/EEG van de
  Raad)
  1.4
  Toesteltype
  U kunt het geïnstalleerde toesteltype aan de hand van
  de vermelding in het hoofdstuk 10 Technische gegevens
  in de installatiehandleiding vaststellen, die de installateur na de installatie daar aangebracht heeft.

  2

  Daarom geen veranderingen uitvoeren:
  – aan het toestel
  – in de omgeving van het toestel
  – aan de toevoerleidingen voor gas, toevoerlucht en
  water
  – alsook aan de afvoerleidingen voor verbrandingsgas

  Veiligheid

  Wat te doen in geval van nood
  Gevaar!
  Gasgeur! Vergiftigings- en explosiegevaar door
  defecten!
  Gelieve bij gasgeur als volgt te handelen:
  • Geen licht in-/uitschakelen.
  • Geen andere elektrische schakelaars bedienen.
  • Geen telefoon in de gevarenzone gebruiken.
  • Geen open vuur gebruiken (b.v. aansteker, lucifer).
  • Niet roken.
  • Gasafsluitkraan sluiten.
  • Ramen en deuren openen.
  • Medebewoners waarschuwen.
  • Huis verlaten.
  • Gasmaatschappij of uw erkende technicus op de hoogte brengen.
  Veiligheidsinstructies
  Neem absoluut de volgende veiligheidsvoorschriften in
  acht.
  Gevaar!
  Ontploffingsgevaar door ontvlambare gas-luchtmengsels!
  Explosieve of licht ontvlambare stoffen (b.v.
  benzine, verf etc.) niet in de opstellingsruimte
  van het toestel gebruiken of opslaan.
  Gevaar!
  Vergiftigingsgevaar door koolstofmonoxide!
  De verbrandingsgasbewakingsinrichting (verbrandingsgassensor) mag in geen geval uit
  bedrijf gesteld worden. Anders kunnen bij permanent ongunstige luchtafvoeromstandigheden
  in de schoorsteen verbrandingsgassen ongecontroleerd uit de schoorsteen in de opstellingsruimte terugstromen.

  4

  Gevaar!
  Vergiftigings- en explosiegevaar door defecten!
  De veiligheidsinrichtingen mogen in geen geval
  buiten bedrijf gesteld worden en er mogen ook
  geen manipulaties aan deze inrichtingen uitgevoerd worden, waardoor de goede werking ervan
  in gevaar kan komen.

  Het veranderingsverbod geldt eveneens voor bouwconstructies in de omgeving van het toestel, voor zover die
  een invloed op de bedrijfsveiligheid van het toestel kunnen hebben.
  Voorbeelden hiervoor zijn:
  – Be- en ontluchtingsopeningen in deuren, plafonds,
  ramen en wanden mag u niet afsluiten, ook niet tijdelijk. Bedek bijvoorbeeld geen ventilatieopeningen met
  kledingstukken e.d. Bij het plaatsen van vloerbekledingen mogen de ventilatieopeningen aan de onderkanten van de deuren niet afgesloten of verkleind worden.
  – De ongehinderde toevoer van lucht naar het toestel
  mag u niet hinderen. Let hierop vooral bij het eventueel opstellen van kasten, rekken of dergelijke onder
  het toestel. Een kastachtige mantel van het toestel valt
  onder de betreffende uitvoeringsvoorschriften. Vraag
  hierover om informatie bij uw gespecialiseerde firma,
  als u een dergelijke mantel wenst.
  – Openingen voor toevoerlucht en verbrandingsgas
  moet u vrijhouden. Let erop dat b.v. afdekkingen van
  de openingen bij werkzaamheden opnieuw verwijderd
  worden.
  – De toestellen mogen niet in ruimtes geïnstalleerd worden, van waaruit ventilatie-installaties of warmeluchtverwarmingsinstallaties lucht met behulp van ventilatoren afzuigen (b.v. wasemkappen, droogtrommels).
  Tenzij er veiligheidsinrichtingen gebruikt worden die
  bij het gebruik van de geyser de ventilatoren automatisch uitschakelen. We raden voor dergelijke gevallen
  onze accessoire Solomatik voor MAG (best.-nr. 304
  821) aan.
  – Bij het inbouwen van voegdichte vensters moet u er in
  samenspraak met uw erkende gespecialiseerde firma
  voor zorgen dat er voor voldoende toevoer van verbrandingslucht naar het toestel gezorgd wordt.
  Voor wijzigingen aan het toestel of in de omgeving ervan
  moet u in elk geval een beroep doen op de erkende
  gespecialiseerde firma die hiervoor bevoegd is.

  Gebruiksaanwijzing atmoMAG • Page 5

  Veiligheid 2
  Aanwijzingen bij installatie en gebruik 3
  Attentie!
  Gevaar voor beschadiging door ondeskundige
  veranderingen!
  Voer in geen geval zelf wijzigingen of manipulaties aan de geyser of aan andere delen van de
  installatie uit.
  Probeer nooit om onderhoud of reparaties aan
  het toestel zelf uit te voeren.
  – Vernietig of verwijder geen loodjes van componenten.
  Enkel erkende vaklui en de klantendienst van de
  fabriek zijn geautoriseerd om gelode componenten te
  veranderen.
  Gevaar!
  Verbrandingsgevaar!
  Het water uit de waterkraan kan heet zijn.
  Attentie!
  Gevaar voor beschadiging!
  Gebruik geen sprays, oplosmiddelen, chloorhoudende reinigingsmiddelen, verf, lijm enz. in de
  omgeving van het toestel. Deze stoffen kunnen
  onder ongunstige omstandigheden tot corrosie –
  ook in het verbrandingsgassysteem – leiden.
  Opstelling en instelling
  Het toestel mag enkel door een erkende installateur
  geïnstalleerd worden. Die is ook verantwoordelijk voor
  de deskundige installatie en inbedrijfname.
  Deze technicus is eveneens voor inspectie/onderhoud en
  reparatie van het toestel alsook voor wijzigingen van de
  ingestelde gashoeveelheid bevoegd.

  3

  Aanwijzingen bij installatie en
  gebruik

  3.1
  Fabrieksgarantie en aansprakelijkheid
  Vaillant B.V. staat namens de fabriek in voor de goede
  kwaliteit van fabricage en materiaal. Bedoelde garantie
  beperkt zich tot materiaal en fabricagefouten en heeft
  een looptijd van EEN JAAR na feitelijke, werkende
  installatie. In deze periode worden de noodzakelijke
  onderdelen kosteloos ter beschikking gesteld. Elke verdere aanspraak op garantie, schadevergoeding, gevolgschade hieronder begrepen, is nadrukkelijk uitgesloten.
  De bovengenoemde fabrieksgarantie geldt uitsluitend en
  alleen onder de volgende voorwaarden:
  1. Het apparaat moet door een deskundige zijn geïnstalleerd volgens de voorwaarden en normen van de competente instanties.
  2. Het te installeren apparaat moet van een Nederlands
  toelatingsnummer zijn voorzien, zijn toegelaten voor
  gebruik op de Nederlandse markt en voldoen aan de
  Nederlandse veiligheidsvoorschriften; eventuele aanpassingen van niet voor de Nederlandse markt goedgekeurde apparatuur kunnen en mogen uitsluitend

  Gebruiksaanwijzing atmoMAG

  door een erkend installateur of door Vaillant geschieden.
  3. Elke aanspraak op garantie vervalt bij het uitvoeren
  van reparaties, wijzigingen of aanpassingen en/of
  monteren van niet-Vaillant onderdelen zonder voorafgaande toestemming van Vaillant Nederland; daarnaast vervalt elke aanspraak op garantie bij montage
  in afwijking van de ter plaatse geldende voorschriften.
  4. De bij dit garantiebewijs behorende kaart dient ingevuld en binnen acht dagen na installatiedatum ondertekend, voorzien van een stempel van de installerend
  installateur, aan ons te worden verzonden.
  5. De garantie geldt bij normaal huishoudelijk gebruik in
  overeenstemming met de installatievoorschriften.
  Uitdrukkelijk van garantie uitgesloten is gebruik voor
  andere doeleinden dan in de gebruiksaanwijzing vermeld, overbelasting, bevriezing, verwaarlozing of
  onderdelen welke vallen onder de normale gebruiksslijtage.
  6. Aanspraken tijdens de garantieperiode hebben geen
  verlenging van de garantieperiode tot gevolg.
  Elke aanspraak op garantie vervalt daarnaast indien het
  apparaat niet overeenkomstig de daartoe strekkende
  voorschriften tenminste éénmaal jaarlijks door een daartoe erkend deskundige wordt schoongemaakt en van het
  normale onderhoud wordt voorzien.
  3.2 Gebruik volgens de bestemming
  De Vaillant-geysers van de reeks atmoMAG mini zijn volgens de modernste technieken en de erkende veiligheidstechnische regels geconstrueerd. Toch kunnen er
  bij het ondeskundige of niet-reglementaire gebruik gevaren voor leven en goed van de gebruiker of derden
  beschadigingen aan het toestel en andere voorwerpen
  ontstaan.
  De geysers zijn speciaal voor de warmwaterbereiding
  met gas bestemd. Een ander of daarvan afwijkend
  gebruik geldt als niet volgens de voorschriften. Voor
  hieruit resulterende schade kan de fabrikant/leverancier
  niet aansprakelijk gesteld worden. Het risico draagt
  alleen de gebruiker.
  Tot het gebruik volgens de bestemming horen ook het in
  acht nemen van de gebruiksaanwijzing en de installatievoorschriften alsook alle andere aanvullende geldende
  documenten en het naleven van de inspectie- en onderhoudsvoorschriften.
  Attentie!
  Elk misbruik is verboden.
  De geyser moet door een erkend installateur geïnstalleerd worden, die voor de naleving van de bestaande
  voorschriften, regels en richtlijnen verantwoordelijk is.
  3.3 Vereisten aan de plaats van opstelling
  De geysers worden aan een muur, bij voorkeur in de
  buurt van het regelmatige aftappunt en van de verbrandingsgasschoorsteen geïnstalleerd.

  5 • Page 6

  3 Aanwijzingen bij installatie en gebruik
  4 Bediening
  Ze kunnen in b.v. woningen, kelderruimtes, bergruimtes
  of polyvalente ruimtes geïnstalleerd worden. Vraag uw
  installateur welke geldende nationale voorschriften in
  acht genomen moeten worden.
  De opstellingsplaats moet permanent vorstvrij zijn. Als u
  dit niet kunt garanderen, neem dan de vermelde vorstbeveiligingsmaatregelen in acht.
  Aanwijzing!
  Een afstand van het toestel tot componenten
  van brandbaar materiaal resp. naar brandbare
  onderdelen is niet vereist, omdat bij het nominale warmtevermogen van het toestel aan het
  behuizingsoppervlak een lagere temperatuur
  voorhanden is dan de max. toegestane temperatuur van 85 °C.

  Warmwatertemperaturen van meer dan 60 °C leiden
  bovendien tot versterkte kalkaanslag.
  Bewuste omgang met water
  Een bewuste omgang met water kan de verbruikskosten
  duidelijk doen dalen. Bijvoorbeeld douchen in de plaats
  van een bad te nemen: Terwijl voor een bad ca. 150 liter
  water nodig is, heeft een met moderne, waterbesparende armaturen uitgeruste douche slechts ca. een derde
  van deze hoeveelheid nodig. Overigens: Een druppelende
  waterkraan verspilt tot 2000 liter water, een ondichte
  toiletspoeling tot 4000 liter water per jaar. Daarentegen
  kost een nieuwe pakking slechts een paar cent.

  4

  Bediening

  4.1

  Overzicht van de bedieningselementen

  3.4 Onderhoud
  • Reinig de mantel van uw toestel met een vochtige
  doek en een beetje zeep.
  Aanwijzing!
  Gebruik geen schurende of reinigingsmiddelen
  die de mantel of de bedieningselementen van
  kunststof zouden kunnen beschadigen.

  3.5 Recycling en afvoer
  Zowel uw geyser alsook de verpakking bestaan voor het
  grootste deel uit recyclebaar materiaal.
  3.5.1 Toestel
  Uw geyser alsook alle accessoires horen niet in het huishoudelijke afval thuis. Zorg ervoor dat het oude toestel
  en evt. voorhanden accessoires op een deskundige
  manier afgevoerd worden.
  3.5.2 Batterij (enkel type XI)
  Voer de lege batterij volgens de voorschriften af bij de
  verzamelpunten (niet met het huisvuil meegeven).
  3.5.3 Verpakking
  Het afvoeren van de transportverpakking laat u het best
  over aan de gespecialiseerde firma die het toestel geïnstalleerd heeft.

  9

  1
  3
  5

  8

  Aanwijzing!
  Gelieve de geldende nationale wettelijke voorschriften in acht te nemen.

  3.6

  Energiebesparende tips

  Gepaste warmwatertemperatuur
  Het water dient slechts zover opgewarmd te worden als
  het voor het gebruik nodig is. Elke verdere opwarming
  leidt tot onnodig energieverbruik.

  6

  6
  7

  Afb. 4.1 Bedieningselementen atmoMAG mini
  Legenda
  1 Temperatuurkeuzeknop
  3 LCD-display (vlammensymbool, batterijsymbool, uitlooptemperatuur, storingscode)
  5 Hoofdschakelaar AAN/UIT
  6 Koudwateraansluiting
  7 Gasaansluiting
  8 Warmwateraansluiting
  9 Vermogensschakelaar (10-traps van 50 – 100 %)

  Gebruiksaanwijzing atmoMAG • Page 7

  Bediening 4

  Het vlammensymbool knippert terwijl de brander in
  gebruik is. Het batterijsymbool knippert bij een zwakke
  batterij.
  4.2

  Aanwijzing!
  Gelieve bij eventuele ondichtheden in de warmwaterleiding tussen toestel en aftappunten
  onmiddellijk het koudwaterafsluitventiel met
  een sleufschroevendraaier aan het toestel aan
  te sluiten, zie paragraaf 4.7 Buiten bedrijf stellen. Laat ondichtheden door uw erkende installateur verhelpen.

  Maatregelen voor de inbedrijfname

  4.4

  Wamwaterbereiding

  4.4.1 Warm water tappen
  6

  Gevaar!
  Verbrandingsgevaar!
  Het water uit de waterkraan kan heet zijn.

  7

  Afb. 4.2 Afsluitinrichtingen

  • Open de gasafsluitkraan (7) van het toestel door de
  greep in te drukken en naar links tot aan de aanslag te
  draaien (kwartdraai).
  • Open het afsluitventiel aan de koudwateraansluiting
  (6) van het toestel.
  • Open het afsluitventiel aan de koudwateraansluiting
  (6) van het toestel door de greep naar links tot aan de
  aanslag te draaien (kwartdraai).
  4.3

  Inbedrijfname

  • Draai de warmwaterkraan aan het aftappunt, b.v. wastafel, gootsteen open, zo treedt de geyser automatisch
  in werking en wordt er warm water geleverd.
  Zolang de brander in gebruik is, verschijnen de uitlooptemperatuur en het vlammensymbool knipperend
  op het display.
  Aanwijzing!
  Als uw geyser bij het tappen van warm water
  niet in werking treedt, controleer dan of het
  voor de waterkraan ingebouwde afsluitventiel
  volledig geopend is en de hoofdschakelaar op
  AAN (I) staat.
  Aanwijzing!
  Verder kan de in de waterkraan ingebouwde zeef
  vervuild zijn. U kunt de zeef demonteren om
  hem schoon te maken. Bij verkalking raden we u
  aan om de zeef met een kalkoplossend middel
  (b.v. azijn) te behandelen.
  De geyser gaat automatisch uit gebruik als u de warmwaterkraan sluit.

  9
  5

  Afb. 4.3 Inbedrijfname

  • Druk de hoofdschakelaar (5) in zodat hij vastklikt.
  • Draai de vermogensdraaischakelaar (9) op de gewenste stand. De geyser gaat in stand-by. Op het display
  verschijnt de uitlooptemperatuur.

  Gebruiksaanwijzing atmoMAG

  7 • Page 8

  4 Bediening

  4.4.2 Watertemperatuur instellen

  • Draai de vermogensdraaischakelaar (9) naar rechts
  : vermogen geringer.
  • Draai de vermogensdraaischakelaar (9) naar links
  : vermogen hoger.

  1

  Afb. 4.4 Instellen van de watertemperatuur

  Het toestel levert een constante watertemperatuur,
  onafhankelijk van de getapte hoeveelheid en de koudwaterinlooptemperatuur.
  Met de temperatuurkeuzeknop (1) kunt u de watertemperatuur variëren:
  :
  • Draai de temperatuurkeuzeknop naar rechts
  Temperatuur hoger.
  : tem• Draai de temperatuurkeuzeknop naar links
  peratuur lager.
  U kunt de watertemperatuur ook veranderen terwijl u
  warm water tapt.
  4.5

  Toestelvermogen instellen

  4.5.1 Vermogensinstelling
  Het toestelvermogen kan via de vermogensdraaischakelaar in tien standen tussen ca. 50 % en 100 % van het
  nominale warmtevermogen ingesteld worden.
  U kunt door het verlagen van het toestelvermogen of
  door het aanpassen van de werkelijke vermogensbehoefte een geringere uitlooptemperatuur bereiken en hierdoor energie besparen.

  4.5.2 Modulatie
  In het bereik tussen de ingestelde vermogensstand en
  het minimaal mogelijke toestelvermogen (ca. 40 %)
  wordt de gashoeveelheid automatisch aan de doorstromende waterhoeveelheid (d.w.z. de aan het aftappunt
  werkelijke uitstromende taphoeveelheid) traploos aangepast en hierdoor wordt de uitlooptemperatuur constant
  gehouden.
  4.6 Verhelpen van storingen
  Een „storing” wordt optisch door een F afwisselend met
  een tweecijferig getal, b.v. F en daarna 02 gesignaleerd.
  Als gebruiker mag u enkel de volgende storingen proberen te verhelpen. Als er andere storingsmeldingen dan
  die die hierna vermeld zijn, weergegeven worden, moet
  u contact opnemen met uw installateur.
  Storing

  Oorzaak

  Oplossing

  Geen functie,
  Enkel type XI:
  geen displayaanduiding.
  Enkel type XI:
  luide
  ontsteking.
  Batterijsymbook knippert
  in het display.
  F02

  Enkel type XI:
  Batterijen leeg.

  Vervang de batterijen door
  nieuwe.

  Batterijen zwak

  Vervang de batterijen door
  nieuwe.

  Temperatuursensor
  defect.
  Gastoevoer onderbroken.
  Lucht in de gastoevoerleiding.
  Enkel type GX:
  Lage waterdruk.
  Enkel type XI:
  Batterijen zwak.

  Neem contact op met uw
  installateur.
  Zorg voor de gastoevoer.
  Bij vloeibaar gas:
  Vervang evt. een lege gasfles door een volle gasfles.
  Open en sluit de waterkraan meerdere keren om
  lucht in de gastoevoer te
  verwijderen.
  Enkel type XI:
  Vervang evt. de batterijen
  door nieuwe.
  Is de storing niet verholpen,
  neem dan contact op met
  uw installateur.

  F29
  Tijdens het
  gebruik.

  Tab. 4.1 Verhelpen van storingen

  9

  Afb. 4.5 Vermogensinstelling

  8

  Gebruiksaanwijzing atmoMAG • Page 9

  Bediening 4

  Storing

  Oorzaak

  Oplossing

  F28
  Het toestel
  treedt niet in
  werking.

  Gastoevoer onderbroken.
  Lucht in de gastoevoerleiding.
  Storing in de ontstekingsinrichting.
  Enkel type GX:
  Lage waterdruk.

  Zorg voor de gastoevoer.
  Bij vloeibaar gas:
  Vervang evt. een lege gasfles door een volle.
  Zorg ervoor dat het afsluitventiel aan de gasaansluiting geopend is.
  Open en sluit de waterkraan meerdere keren om
  lucht in de gastoevoer te
  verwijderen.
  Zorg ervoor dat het koudwaterafsluitventiel geopend
  is.
  Is de storing niet verholpen,
  neem dan contact op met
  uw installateur.
  Zorg ervoor dat het koudwaterafsluitventiel geopend
  is.
  Enkel type XI:
  Vervang evt. de batterijen
  door nieuwe.
  Is de storing niet verholpen,
  neem dan contact op met
  uw installateur.

  F36
  Enkel type GX:
  Oververhitting. Lage waterdruk.
  Enkel type XI:
  Batterijen zwak.
  Veiligheidstemperat
  uurbegrenzer is uitgevallen.

  Gevaar!
  Vergiftigingsgevaar door koolstofmonoxide!
  De verbrandingsgasbewakingsinrichting (verbrandingsgassensor) mag in geen geval buiten
  bedrijf gesteld worden en er mogen ook geen
  manipulaties aan deze inrichting uitgevoerd
  worden, waardoor de goede werking ervan in
  gevaar kan komen. Anders kunnen bij permanent ongunstige luchtafvoeromstandigheden in
  de schoorsteen verbrandingsgassen ongecontroleerd uit de schoorsteen in de opstellingsruimte terugstromen.

  4.7

  Buiten bedrijf stellen

  5

  Tab. 4.1 Verhelpen van storingen vervolg
  6

  Als het toestel door de veiligheidsinrichtingen geblokkeerd werd, kan het pas opnieuw automatisch ontsteken
  als u het „ontstoord” hebt. Voor het „ontstoren” moet u
  ofwel
  • de waterkraan sluiten en opnieuw openen zonder de
  hoofdschakelaar te bedienen of
  • de waterkraan geopend laten en het toestel door een
  tweede keer indrukken van de hoofdschakelaar (5) uiten opnieuw inschakelen.
  Vooral bij de eerste ingebruikneming en na langere stilstand moet u het toestel onder bepaalde omstandigheden meermaals „ontstoren” voor het nog eens automatisch ontsteekt.
  Als de storing verholpen is, treedt de geyser automatisch opnieuw in werking.
  Gaat het toestel meermaals in storing, laat het dan door
  een installateur controleren.
  Attentie!
  Gevaar voor beschadiging door ondeskundige
  veranderingen!
  Voer in geen geval zelf wijzigingen of manipulaties aan de geyser of aan andere delen van de
  installatie uit.
  Probeer nooit om onderhoud of reparaties aan
  het toestel zelf uit te voeren.

  7
  Afb. 4.6 Buitenbedrijfstelling

  • Druk een keer op de hoofdschakelaar (5), zodat hij in
  de positie UIT losspringt.
  • Sluit de gasafsluitkraan (7) van het toestel door de
  kraan naar rechts tot aan de aanslag te draaien
  (kwartdraai).
  De gastoevoer naar de brander van de geyser is nu afgesloten.
  • Sluit het afsluitventiel aan de koudwateraansluiting (6)
  van het toestel door de greep naar rechts tot aan de
  aanslag te draaien (kwartdraai).
  4.8 Vorstbeveiliging
  Bij vorstgevaar is het nodig dat u uw geyser leegt. Dit is
  b.v. het geval als uw waterleidingen dreigen te bevriezen.
  Ga hierbij als volgt te werk, zie afb. 4.7 Buiten bedrijf
  stellen.
  • Sluit het afsluitventiel aan de koudwateraansluiting (6)
  van het toestel door de greep naar rechts tot aan de
  aanslag te draaien (kwartdraai).

  Neem de geyser pas opnieuw in gebruik als de storing
  door een installateur verholpen werd.

  Gebruiksaanwijzing atmoMAG

  9 • Page 10

  4 Bediening

  4.9 Onderhoud en servicedienst
  Voorwaarde voor de permanente inzetbaarheid en veiligheid, betrouwbaarheid en lange levensduur is een jaarlijkse inspectie/jaarlijks onderhoud van het toestel door
  de installateur.
  Attentie!
  Gevaar voor beschadiging door ondeskundige
  bediening!
  Probeer nooit om zelf onderhoudswerkzaamheden of reparaties aan uw geyser uit te voeren.

  1

  Geef de opdracht hiertoe aan een erkend installateur. We
  raden u aan om een onderhoudscontract af te sluiten.
  Te weinig onderhoud kan de bedrijfsveiligheid van het
  toestel beïnvloeden en materiële schade en lichamelijk
  letsel veroorzaken.
  4.9.1 Batterijwissel (enkel type XI)
  Als de levensduur van de batterijen (monocellen type A)
  uitgeput is, moeten ze vervangen worden. Dit wordt door
  het knipperen van het batterijsymbool op het display
  weergegeven.
  Het batterijvak (1) bevindt zich onderaan links aan het
  toestel en is zonder demontage van de toestelmantel
  toegankelijk.

  Afb. 4.7 Legen type XI

  1

  1
  Afb. 4.8 Legen type GX

  • Los de zeskantschroef (1) voor het legen.
  • Open alle aan de geyser aangesloten warmwaterkranen, zodat toestel en leiding volledig leeglopen.
  • Laat de warmwaterkranen geopend en de aftapschroef
  geopend, tot u het toestel opnieuw kunt vullen als het
  vorstgevaar geweken is.
  Aanwijzing!
  Neem bij het latere vullen van de geyser de geyser pas opnieuw in gebruik als na het openen
  van het afsluitventiel aan de koudwateraansluiting van het toestel water aan de geopende
  warmwaterkranen naar buiten komt. Hierdoor is
  gegarandeerd dat de geyser volledig met water
  gevuld is.

  10

  Afb. 4.9 Batterijwissel

  • Open het deksel van het batterijvak (1).
  • Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe batterijen conform de markering in het deksel van het
  batterijvak.
  Gevaar!
  Explosiegevaar! Ontladen batterijen niet door
  het laden of andere middelen heractiveren!
  Batterijen niet verhitten of in het vuur werpen!

  Gebruiksaanwijzing atmoMAG • Page 11

  Voor de installateur

  Installatiehandleiding

  atmoMAG

  Inhoudsopgave

  5.3.1

  1
  1.1
  1.2

  Aanwijzingen bij de documentatie . . . . . . . . . 2
  Bewaren van de documenten. . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  Gebruikte symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  2
  2.1
  2.2
  2.3
  2.4
  2.5

  Toestelbeschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Typeplaatje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  CE-aanduiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Gebruik volgens de bestemming . . . . . . . . . . . . . .
  Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bouwgroepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2
  2
  2
  2
  3
  3

  3
  3.1
  3.1.1
  3.1.2
  3.1.3
  3.1.4
  3.1.5
  3.2

  Veiligheidsinstructies en voorschriften. . . . .
  Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Inbedrijfname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Inspectie en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Verhelpen van storingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Voorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4
  4
  4
  4
  4
  5
  5
  5

  4
  4.1
  4.2
  4.3
  4.4
  4.5
  4.5.1
  4.5.2

  Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Omvang van de levering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vereisten aan de plaats van opstelling . . . . . . . .
  Voormontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Afmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Toestelmontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Toestelmantel afnemen of aanbrengen . . . . . . . .
  Toestel monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5
  5
  5
  6
  7
  9
  9
  9

  5
  5.1
  5.2
  5.3

  Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Aansluiting aan de gastoevoer . . . . . . . . . . . . . . .
  Aansluiting aan de watertoevoer . . . . . . . . . . . . .
  Aansluiting op het verbrandingsgassysteem . . .

  10
  10
  10
  10

  Installatiehandleiding atmoMAG

  Werking van de verbrandingsgassensor
  controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5.3.2 Verbrandingsgasbuis monteren . . . . . . . . . . . . . .
  5.4
  Elektrisch bedradingsschema . . . . . . . . . . . . . . . .
  5.4.1 Bedradingsschema type XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5.4.2 Bedradingsschema type GX . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  10
  11
  12
  12
  13

  6
  6.1
  6.1.1
  6.1.2
  6.1.3
  6.2
  6.3
  6.4
  6.5
  6.6

  Inbedrijfname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Gasinstelling controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Gasinstelling met gastoevoer vergelijken . . . . . .
  Gasvoordruk controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Warmtebelasting controleren . . . . . . . . . . . . . . . .
  Gasinsteltabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Toestelfunctie controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Overdracht aan de gebruiker . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Fabrieksgarantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Aanpassing aan andere gassoort . . . . . . . . . . . . .

  14
  14
  14
  14
  15
  16
  17
  17
  17
  17

  7
  7.1
  7.2
  7.3
  7.4
  7.5
  7.6
  7.7

  Inspectie en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Voorbereiden van het onderhoud . . . . . . . . . . . . . 17
  Brander reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Warmtewisselaar reinigen en ontkalken . . . . . . . 19
  Werking van de waterschakelaar controleren . . 20
  Werking van de verbrandingsgassensor
  controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Functietest en herinbedrijfname . . . . . . . . . . . . . . 21
  Reserveonderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  8

  Verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  9

  Servicedienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  10

  Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  1 • Page 12

  1 Aanwijzingen bij de documentatie
  2 Toestelbeschrijving
  1

  Aanwijzingen bij de documentatie

  De volgende aanwijzingen zijn een wegwijzer door de
  volledige documentatie.
  In combinatie met deze gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften zijn andere documenten geldig.
  Voor schade die door het niet naleven van deze handleidingen ontstaat, kunnen we niet aansprakelijk
  gesteld worden.
  Aanvullende geldende documenten
  voor de gebruiker van de installatie:
  – Gebruiksaanwijzing (nr. 921074)
  – Garantiekaart
  voor de installateur:
  – Installatiehandleiding (nr. 921074)
  1.1
  Bewaren van de documenten
  Gelieve deze gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding alsook alle aanvullende geldende documenten en
  evt. benodigde hulpmiddelen aan de gebruiker van de
  installatie te geven. Die zorgt voor de bewaring, zodat de
  handleidingen en hulpmiddelen indien nodig ter beschikking staan.
  1.2
  Gebruikte symbolen
  Gelieve bij de installatie van het toestel de veiligheidsvoorschriften in deze installatiehandleiding in acht te
  nemen!
  Gevaar!
  Onmiddellijk gevaar voor leven en goed!
  Attentie!
  Mogelijk gevaarlijke situatie voor product en
  omgeving!
  Aanwijzing!
  Nuttige informatie en aanwijzingen.
  • Symbool voor vereiste activiteit.

  2

  Toestelbeschrijving

  2.1
  Typeplaatje
  U vindt het typeplaatje vooraan op de stormingsbeveiliging. Hiervoor moet u de toestelmantel demonteren, zie
  paragraaf 4.5.1 Toestelmantel afnemen of aanbrengen.
  De gegevens op het typeplaatje van het toestel hebben
  de volgende betekenis:

  Symbool
  MAG
  NL
  mini 11-0/0
  G
  I
  X
  atmoMAG
  Type
  B11

  Betekenis
  Productcategorie
  Landaanduiding
  Toestelvermogen XX in l/min; type
  haardaansluiting; toestelgeneratie
  met elektronische ontsteking en generator
  met elektronische ontsteking en batterij
  met verbrandingsgassensor
  Productreeks
  Soort verbrandingsgasgeleiding en verbrandingsluchttoevoer
  Ruimteluchtafhankelijk gastoestel met
  een stromingsbeveiliging in het verbrandingsgastraject zonder ventilator

  B11 BS
  cat. II 2L 3B/P

  met verbrandingsgasbewakingsinrichting
  Aanduiding van de gassoort:
  Meergastoestel voor aardgas en vloeibaar gas
  2L
  Gasfamilie aardgassen
  G 25 - 25 mbar
  Aardgassen met toegestane gasdrukwaarden
  3B/P
  Gasfamilie vloeibare gassen
  G 30/31 - 30 mbar
  Vloeibare gassen met toegestane gasdrukwaarden
  Pnom.
  Maximaal warmtevermogen
  Pmin.
  Minimaal warmtevermogen
  Qnom.
  Maximale warmtebelasting
  Qmin.
  Minimale warmtebelasting
  pw max.
  Maximaal toegestane waterdruk
  CE 0099
  Certificerende instantie
  CE-99BP821
  Productcertificeringsnummer
  xxxxxxxxxxxxxXXXXXXx Eerste twee cijfers productiejaar, volgende 8 cijfers artikelnummer, overige
  cijfers dienen voor de productiesturing
  XXxx
  Kwaliteitscode b.v. AC15
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Servicenummer

  Tab. 2.1 Typeplaatje

  Attentie!
  Het toestel mag enkel met de gassoort gebruikt
  worden die op het typeplaatje vermeld is.
  • Vermeld absoluut het toesteltype en het gastype waarmee het toestel gebruikt wordt in de tab. 10.2
  Gaswaarden m.b.t. het ingestelde gastype in hoofdstuk
  10 Technische gegevens.
  • Monteer de toestelmantel opnieuw op het toestel.
  2.2 CE-aanduiding
  Met de CE-aanduiding wordt gedocumenteerd dat de
  toestellen conform het typeoverzicht aan de fundamentele vereisten van de volgende richtlijnen voldoen:
  – Gastoestelrichtlijn (richtlijn 90/396/EEG van de Raad)
  – Richtlijn over de elektromagnetische compatibiliteit
  met de grenswaardeklasse B (richtlijn 89/336/EEG van
  de raad)
  – Laagspanningsrichtlijn (richtlijn 73/23/EEG van de
  Raad)
  2.3 Gebruik volgens de bestemming
  De geysers van de serie atmoMAG mini zijn volgens de
  modernste technieken en de erkende veiligheidstechnische regels geconstrueerd. Toch kunnen er bij het

  2

  Installatiehandleiding atmoMAG • Page 13

  Toestelbeschrijving 2

  ondeskundige of niet-reglementaire gebruik gevaren
  voor leven en goed van de gebruiker of derden beschadigingen aan het toestel en andere voorwerpen ontstaan.

  2.5

  Bouwgroepen

  De geysers zijn speciaal voor de warmwaterbereiding
  met gas bestemd. Een ander of daarvan afwijkend
  gebruik geldt als niet volgens de voorschriften. Voor
  hieruit resulterende schade kan de fabrikant/leverancier
  niet aansprakelijk gesteld worden. Het risico draagt
  alleen de gebruiker.
  Tot het gebruik volgens de bestemming behoren ook het
  in acht nemen van de bedienings- en installatiehanlei
  ding alsook van alle aanvullende geldende documenten
  en het in acht nemen van de inspectie- en onderhoudsvoorschriften.

  1

  2

  3

  Attentie!
  Elk misbruik is verboden.

  4

  De geyser moet door een erkend installateur geïnstalleerd worden, die voor de naleving van de bestaande
  voorschriften, regels en richtlijnen verantwoordelijk is.
  2.4 Aansluitingen
  Toestelaansluitingen:
  – Water 3/4”
  – Gas 1/2”
  • Na het vastleggen van de standplaats van het toestel
  moet u gas- en waterleidingen aan de aansluitpunten
  van het toestel plaatsen.

  5
  6
  11

  7
  10
  9
  8

  Afb. 2.1 Bouwgroepen type XI
  Legenda
  1 Verbrandingsgassensor
  2 Stromingsbeveiliging
  3 Veiligheidstemperatuurbegrenzer
  4 Temperatuursensor
  5 Warmtewisselaar
  6 Ontstekingselektroden
  7 Brander
  8 Temperatuurkeuzeknop
  9 Batterijvak
  10 Vermogensdraaischakelaar
  11 Gasblok
  12 Bewakingselektrode

  Installatiehandleiding atmoMAG

  3 • Page 14

  2 Toestelbeschrijving
  3 Veiligheidsvoorschriften en voorschriften
  beperken, stelt de verbrandingsgassensor een stijging
  van de temperatuur vast en onderbreekt de gastoevoer.

  3

  Veiligheidsinstructies en
  voorschriften

  3.1

  Veiligheidsinstructies

  1

  2

  Opgelet!
  Bij het aandraaien of losdraaien van schroefverbindingen in principe passende gaffelsleutels
  (muilsleutels) gebruiken (geen buistangen, verlengingen enz.).
  Ondeskundig gebruik en/of ongeschikt gereedschap kan schade veroorzaken (b.v. gas- of
  waterlekken)!

  3

  3.1.1
  4
  5
  10

  6
  7

  Montage
  Attentie!
  Monteer de gasdoorstromingsgeyser niet boven
  een toestel waarvan het gebruik de geyser zou
  kunnen beschadigen (b.v. boven een fornuis,
  waar vetdampen kunnen opstijgen) of in een
  ruimte met agressieve of sterk stoffige atmosfeer.

  9
  8

  3.1.2 Installatie

  Afb. 2.2 Bouwgroepen type GX
  Legenda
  1 Verbrandingsgassensor
  2 Stromingsbeveiliging
  3 Temperatuursensor
  4 Warmtewisselaar
  5 Ontstekingselektroden
  6 Brander
  7 Generator
  8 Temperatuurkeuzeknop
  9 Vermogensdraaischakelaar
  10 Gasblok
  11 Bewakingselektrode

  Gevaar!
  Vergiftigingsgevaar door koolstofmonoxide!
  De verbrandingsgassensor mag in geen geval
  buiten bedrijf gesteld worden. Anders kunnen bij
  permanent ongunstige luchtafvoeromstandigheden in de schoorsteen verbrandingsgassen
  ongecontroleerd uit de schoorsteen in de opstellingsruimte terugstromen.

  Gevaar!
  Vergiftigings- en explosiegevaar,
  Verbrandingsgevaar!
  Let er bij de installatie van de aansluitingen op
  dat alle pakkingen correct geplaatst worden,
  zodat lekken aan gas- en waterinrichting uitgesloten worden.

  3.1.3 Inbedrijfname
  Gevaar!
  Hoge koolstofmonoxideconcentraties door nietreglementaire verbranding zijn levensgevaarlijk.
  Het ombouwen van het toestel op een andere
  gassoort mag u enkel met de af fabriek leverbare ombouwsets uitvoeren.
  Gevaar!
  Levensgevaar door uitstromend gas bij defecten
  door ongeschikte inspuiters.
  Het ombouwen van het toestel op een andere
  gassoort mag u enkel met de af fabriek leverbare ombouwsets uitvoeren.

  Als b.v. de verbrandingsgasafvoer helemaal of gedeeltelijk verstopt is of als de plaatselijke luchtdrukverhoudingen aan het gebouw de perfecte verbrandingsgasafvoer

  4

  Installatiehandleiding atmoMAG • Page 15

  Veiligheidsvoorschriften en voorschriften 3
  Montage 4
  Attentie!
  Bij te hoge voordrukwaarden mag u het toestel
  niet in gebruik nemen. Neem contact op met de
  gasmaatschappij als u de oorzaak voor deze
  fout niet kunt verhelpen.

  3.1.4 Inspectie en onderhoud
  Gevaar!
  Vergiftigings- en explosiegevaar door defecten!
  De veiligheidsinrichtingen mogen in geen geval
  buiten bedrijf gesteld worden en er mogen ook
  geen manipulaties aan deze inrichtingen uitgevoerd worden, waardoor de goede werking ervan
  in gevaar kan komen.
  Gevaar!
  Vergiftigingsgevaar door koolstofmonoxide!
  De verbrandingsgasbewakingsinrichting (verbrandingsgassensor) mag in geen geval uit
  bedrijf gesteld worden. Anders kunnen bij permanent ongunstige luchtafvoeromstandigheden
  in de schoorsteen verbrandingsgassen ongecontroleerd uit de schoorsteen in de opstellingsruimte terugstromen.
  Attentie!
  Let er bij het demonteren en inbouwen van de
  warmtewisselaar op dat die niet gebogen wordt.
  Schade leidt tot vroegtijdige slijtage van het
  toestel.
  Attentie!
  Gebruik in geen geval draadborstels of andere
  gelijkaardige harde borstels om de warmtewisselaar te reinigen.
  Schade leidt tot vroegtijdige slijtage van het
  toestel.
  Attentie!
  Houd er bij de controle van het ionisatiesysteem rekening mee dat de meetleidingen en
  meetklemmen schoon moeten zijn en niet door
  zeepoplossing (lekzoekspray) nat mogen zijn.

  3.1.5 Verhelpen van storingen
  Gevaar!
  Vergiftigingsgevaar door koolstofmonoxide!
  Bij een defecte verbrandingsgassensor en
  gedeeltelijk of volledig verstopte verbrandingsgasbuis of schoorsteen kunnen bij permanent
  ongunstige luchtafvoeromstandigheden in de
  haard verbrandingsgassen ongecontroleerd uit
  de schoorsteen in de opstellingsruimte terugstromen.

  Installatiehandleiding atmoMAG

  Gevaar!
  Vergiftigingsgevaar door koolstofmonoxide!
  De veiligheidsuitschakeling van het toestel kan
  voor het verhelpen van storingen tijdelijk buiten
  werking gesteld zijn.

  3.2 Voorschriften
  De geyser mag enkel door een erkende installateur geïnstalleerd worden.
  Die is ook verantwoordelijk voor de deskundige installatie en de eerste inbedrijfname.
  Voor de installatie van de geyser moet het advies van de
  gasmaatschappij ingewonnen worden.
  De geyser mag enkel in een voldoende geventileerde
  ruimte opgesteld worden.
  Voor de installatie moeten vooral de volgende wetten,
  verordeningen, technische regels, normen en bepalingen
  in de geldige versie in acht genomen worden:
  – NEN 1078. Voorschriften voor aardgasinstallaties
  GAVO 1987 (en aanvullingen);
  – NPR 3378.Toelichting bij NEN 1078;
  – NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties;
  – NEN 3287. Binnenrioleringen in woningen en woongebouwen. Aansluiting van condensvormende, met gasgestookte toestellen.
  – NEN 1006. Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties.
  – Het bouwbesluit.

  4

  Montage

  4.1
  Omvang van de levering
  – Aansluitset bestaande uit:
  – Aansluitstuk aardgas
  – Aansluitstuk vloeibaar gas
  – Aansluitstuk koud water met afsluitventiel
  – Aansluitstuk warm water
  – Pakkingen, pluggen, schroeven
  – Enkel type XI: twee batterijen type A
  4.2 Vereisten aan de plaats van opstelling
  Gelieve bij de keuze van de opstellingsplaats de volgende aanwijzingen in acht te nemen:
  – De geyser mag enkel in een voldoende geventileerde
  ruimte opgesteld worden.
  – De wand, waaraan de geyser gemonteerd wordt, moet
  voldoende stevig zijn om het gewicht van de bedrijfsklare geyser te kunnen dragen.
  – De bijgeleverde bevestigingselementen voldoen soms
  niet aan de vereisten van de opstellingswand. Voor de
  in dit geval vereiste bevestigingselementen moet zelf
  gezorgd worden.

  5 • Page 16

  4 Montage

  – De opstellingsplaats moet permanent vorstvrij zijn. Als
  u dit niet kunt garanderen, neem dan de vermelde
  vorstbeveiligingsmaatregelen in acht.
  – De opstellingsplaats moet zodanig gekozen worden,
  dat de leidingen (gastoevoer, watertoe- en afvoer)
  goed geplaatst kunnen worden.

  4.3

  A
  1

  Voormontage

  60 60

  3

  B
  1

  a

  Attentie!
  Monteer de gasdoorstromingsgeyser niet boven
  een toestel waarvan het gebruik de geyser zou
  kunnen beschadigen (b.v. boven een fornuis,
  waar vetdampen kunnen opstijgen) of in een
  ruimte met agressieve of sterk stoffige atmosfeer.
  – De geyser moet met een verbrandingsgasbuis met de
  voorgeschreven diameter (zie hoofdstuk 10 Technische
  gegevens) aan een verbrandingsgassysteem met
  natuurlijke luchtafvoer (haard) aangesloten worden.
  Aanwijzing!
  Een afstand van het toestel tot componenten
  van brandbaar materiaal resp. naar brandbare
  onderdelen is niet vereist, omdat bij het nominale warmtevermogen van het toestel aan het
  behuizingsoppervlak een lagere temperatuur
  voorhanden is dan de max. toegestane temperatuur van 85 °C.
  • Leg deze vereisten aan de klant uit.

  6

  60 60

  3

  C
  1

  60 60

  bc

  2
  2

  3
  115

  2

  Afb. 4.1 Voormontage
  Legenda
  1 Warmwateraansluiting R 1/2
  2 Gasaansluiting, 12 x 1 bij vloeibaar gas
  3 Koudwateraansluiting R 1/2
  De afbeelding toont de positie van de aansluitingen bij:
  A Onderbouwinstallatie
  B Opbouwinstallatie
  C Opbouwinstallatie vloeibaar gas

  Bij het gebruik van de Vaillant-accessoires kunnen de
  voorhanden voormontages behouden of zoals weergegeven uitgevoerd worden.
  De aanbevolen afstanden bedragen voor alle toesteltypes:
  a = 92 mm
  b = 85 mm
  c = ≈ 100 mm

  Installatiehandleiding atmoMAG • Page 17

  Montage 4

  4.4

  Afmetingen

  K

  A

  L

  N

  F

  D

  E

  M

  C

  B

  G
  O

  H
  I

  J

  I

  P
  Q

  Afb. 4.2 Maattekening mini GX/XI vloeibaar gas

  Afmeting
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I

  mm
  235
  ∅ 110
  139
  451
  441
  10
  70
  120
  min. 20

  Installatiehandleiding atmoMAG

  Afmeting
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q

  mm
  310
  243
  115
  580
  605
  50
  125
  253

  7 • Page 18

  4 Montage

  K

  A

  L

  N

  F

  D

  E

  M

  C

  B

  G
  O

  H
  I

  J

  I

  P
  Q

  Afb. 4.3 Maattekening mini GX/XI aardgas

  Afmeting
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I

  8

  mm
  235
  ∅ 110
  139
  451
  441
  52
  70
  120
  min. 20

  Afmeting
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q

  mm
  310
  243
  115
  580
  605
  50
  125
  253

  Installatiehandleiding atmoMAG • Page 19

  Montage 4

  4.5

  Toestelmontage

  Toestelmantel aanbrengen

  4.5.1 Toestelmantel afnemen of aanbrengen
  Voor de montage en het onderhoud van de geyser moet
  u de toestelmantel afnemen en na de werkzaamheden
  opnieuw aanbrengen.
  11

  Toestelmantel afnemen

  11

  1

  10
  9

  1

  10
  9

  Afb. 4.4 Toestelmantel afnemen

  • Trek de temperatuurkeuzeknop (1) van de temperatuurkeuzespil en de vermogensdraaischakelaarknop
  (9) af.
  • Verwijder de schroef (10) onder de temperatuurkeuzespil.
  • Trek de toestelmantel naar voren af en til hem naar
  boven uit de beide houders (11).

  Installatiehandleiding atmoMAG

  Afb. 4.5 Toestelmantel aanbrengen

  • Plaats de toestelmantel van boven op de beide houders (11) en druk die tegen de achterwand van het toestel. Let er hierbij op dat de beide haken in de uitsparingen steken.
  • Draai de schroef (10) onder de temperatuurkeuzespil
  opnieuw in.
  • Breng de vermogensdraaischakelaarknop (9) en de
  temperatuurkeuzeknop (1) opnieuw aan.
  4.5.2 Toestel monteren
  • Leg de plaats van opstelling vast, zie paragraaf 4.2
  Vereisten aan de plaats van opstelling
  • Gebruik voor de toestelophanging naargelang de
  plaatselijke omstandigheden de uitsparingen resp.
  boorgaten in de achterwand van het toestel.
  • Boor de gaten voor de bevestigingsschroeven conform
  de maatgegevens van de afbeelding in het hoofdstuk
  4.4 Afmetingen.
  • Gebruik voor het bevestigen van het toestel naargelang de plaats van bevestiging muurankers, haken,
  schroeven of draadbouten.
  • Monteer de achterwand van het toestel met het
  geschikte bevestigingsmateriaal vast aan de muur.

  9 • Page 20

  5 Installatie

  5

  Installatie
  Gevaar!
  Vergiftigings- en explosiegevaar,
  Verbrandingsgevaar!
  Let er bij de installatie van de aansluitingen op
  dat alle pakkingen correct geplaatst worden,
  zodat lekken aan gas- en waterinrichting uitgesloten worden.
  9

  5.1
  Aansluiting aan de gastoevoer
  • Zorg voor de spanningvrije en gasdichte verbinding
  tussen wandaansluiting en toestelaansluiting met
  behulp van een gasafsluitkraan.
  • Controleer het toestel op ondichtheden en dicht ze
  evt. af.
  5.2 Aansluiting aan de watertoevoer
  • Zorg voor de spanningvrije koud- en warmwateraansluitingen.
  • Controleer het toestel op ondichtheden en dicht ze
  evt. af.
  5.3

  Aansluiting op het verbrandingsgassysteem

  1

  Afb. 5.2 Instellen van de maximale temperatuur en van het
  vermogen

  • Draai de temperatuurkeuzeknop (1) naar rechts op
  maximale temperatuur.
  • Draai de vermogensdraaischakelaar (9) helemaal naar
  links tot op het maximale vermogen.
  • Open een warmwaterkraan.
  De verbrandingsgassensor moet binnen 2 minuten automatisch de gastoevoer onderbreken en het toestel vergrendelen.
  U kunt het toestel na het afkoelen van de verbrandingsgassensor (ten vroegste na 15 minuten) opnieuw in
  gebruik nemen.

  1

  2

  5

  Afb. 5.3 Ontgrendelen
  Afb. 5.1 Verbrandingsgasaansluiting
  Legenda
  1 Verbrandingsgasbuis
  2 Buisopening van de stromingsbeveiliging

  5.3.1 Werking van de verbrandingsgassensor controleren
  Controleer voor de montage van de verbrandingsgasbuis
  de correcte werking van de verbrandingsgassensor. Ga
  hierbij als volgt te werk:
  • Sluit de verbrandingsgasweg af.

  10

  U kunt het toestel ontgrendelen doordat u ofwel:
  • de waterkraan sluiten en opnieuw openen zonder de
  hoofdschakelaar te bedienen of
  • de waterkraan geopend laten en het toestel door een
  tweede keer indrukken van de hoofdschakelaar (5) uiten opnieuw inschakelen.
  Sluit de verbrandingsgassensor niet binnen de genoemde tijd:
  • Neem contact op met de servicedienst.
  • Neem het toestel buiten bedrijf.

  Installatiehandleiding atmoMAG • Page 21

  Installatie 5

  5.3.2 Verbrandingsgasbuis monteren
  · Plaats de verbrandingsgasbuis (1) in de verbrandingsgasbuisaansluiting (2) tegen de stromingsbeveiliging,
  zie afb. 5.1 Verbrandingsgasaansluiting.

  Installatiehandleiding atmoMAG

  11 • Page 22

  12
  Rood

  Rood

  Veiligheidstemperatuurbegrenzer

  Rookgassensor

  Enkel type XI

  Rood

  Zwart

  Oranje

  Zwart

  Temperatuursensor

  Wit

  Extra bus

  Groen

  Elektronische bus

  1

  Bewakingselektrode
  Ontstekingselektroden

  5.4

  Batterijkast
  2 x 1 ,5 V

  Microschakelaar

  Elektr. veiligheidsventiel

  5 Installatie

  Elektrisch bedradingsschema

  5.4.1 Bedradingsschema type XI

  Afb. 5.4 Bedradingsschema type XI

  Installatiehandleiding atmoMAG • Page 23

  Installatiehandleiding atmoMAG

  Rookgassensor

  Enkel type GX

  Generator

  Rood

  Microschakelaar

  Rood

  Rood

  Zwart

  Oranje

  Zwart

  Wit

  Temperatuursensor

  Extra bus

  Enkel
  type GX

  Groen

  1

  Elektronische bus

  Elektr. veiligheidsventiel

  Bewakingselektrode
  Ontstekingselektroden

  Installatie 5

  5.4.2 Bedradingsschema type GX

  Afb. 5.5 Bedradingsschema type GX

  13 • Page 24

  6 Inbedrijfname

  6

  Inbedrijfname

  De eerste inbedrijfname en de bediening van het toestel
  alsook het instrueren van de gebruiker moet door een
  gekwalificeerde installateur uitgevoerd worden.
  Bij de eerste inbedrijfname moet u de gasinstelling controleren en de batterijen (enkel type XI) plaatsen.
  De verdere inbedrijfname/bediening vindt u zoals in de
  gebruiksaanwijzing in de paragraaf 4.3 beschreven.

  1

  2

  6.1
  Gasinstelling controleren
  • Vergelijk hiervoor de tabellen in het hoofdstuk 6.2
  Gasinsteltabellen.
  6.1.1 Gasinstelling met gastoevoer vergelijken
  • Vergelijk de gegevens over de toesteluitvoering (categorie en ingestelde gassoort) op het typeplaatje met
  de plaatselijk voorhanden gassoort. Informatie krijgt u
  bij de plaatselijke gasmaatschappij.
  Geen overeenstemming:
  • Stel het toestel op de voorhanden gassoort om (zie
  hoofdstuk 6.6 Aanpassing aan andere gassoort).
  6.1.2 Gasvoordruk controleren
  De gasvoordruk kunt u met een vloeistofdrukmeettoetsel
  (resolutie minstens 0,1 mbar) meten. Ga hierbij als volgt
  te werk:
  • Sluit de gasafsluitkraan.

  Afb. 6.2 Meetnippel gasvoordruk type GX

  • Schroef de afdichtingsschroef van de voordrukmeetnippel opnieuw (1) uit.
  • Sluit een U-buis-manometer aan.
  • Sluit de gasafsluitkraan.
  • Neem het toestel conform de gegevens in de gebruiksaanwijzing in gebruik en tap warm water.
  • Meet de voordruk (gasstroomdruk).
  Gasfamilie

  Toegestaan gasvoordrukbereik in mbar

  Aardgas 2L
  G 25

  20 – 30

  Vloeibaar gas 3B/P
  G 30/31

  25 – 35

  Tab. 6.1 Gasvoordrukbereik
  1

  Attentie!
  Bij te hoge voordrukwaarden mag u het toestel
  niet in gebruik nemen. Neem contact op met de
  gasmaatschappij als u de oorzaak voor deze
  fout niet kunt verhelpen.

  2


  Afb. 6.1 Meetnippel gasvoordruk type XI

  14

  Neem het toestel buiten bedrijf.
  Sluit de gasafsluitkraan.
  Sluit een U-buis-manometer aan.
  Schroef de afdichtingsschroef van de voordrukmeetnippel opnieuw in.
  • Sluit de gasafsluitkraan.
  • Controleer de meetnippel op dichtheid.

  Installatiehandleiding atmoMAG • Page 25

  Inbedrijfname 6

  6.1.3 Warmtebelasting controleren
  U kunt de warmtebelasting op twee manieren controleren:
  – Aflezen van de gasdoorstromingswaarde aan de teller
  (volumetrische methode)
  – Controleren van de branderdruk (branderdrukmethode)

  1

  Volumetrische methode
  Er moet voor gezorgd zijn dat tijdens de controle geen
  extra gassen (b.v. mengsels van vloeibaar gas en lucht)
  voor het voldoen aan de piekbehoefte toegevoerd worden. Win hierover informatie in bij de bevoegde gasmaatschappij.
  Zorg ervoor dat er geen bijkomende toestellen tijdens
  de controle gebruikt worden.

  2

  3
  Afb. 6.4 Inspuiters
  Legenda
  1 Inspuiter
  2 Brander
  3 Inspuiterrail

  9

  1

  • Controleer of de juiste inspuiters ingezet zijn. Vergelijk
  hiervoor de aanduiding op de gemonteerde inspuiters
  met de gegevens in de tabel in hoofdstuk 10
  Technische gegevens. Hiervoor moet u evt. de brander
  demonteren, zie hoofdstuk 7.2 Brander reinigen.
  • Zijn de inspuiters niet de oorzaak voor de afwijking,
  neem dan contact op met de servicedienst.
  • Neem het toestel buiten bedrijf.
  Branderdrukmethode

  Afb. 6.3 Instellen van de maximale temperatuur en van het
  vermogen

  • Neem het toestel volgens de aanwijzingen in de
  gebruiksaanwijzing in gebruik en zet de temperatuurkeuzeknop (1) door naar rechts te draaien op maximale temperatuur.
  • Draai de vermogensdraaischakelaar (9) helemaal naar
  links tot op het maximale vermogen.
  • Zoek de vereiste gasstromingswaarde in tab. 6.3
  Gasdoorstroming uit (tabelwaarde l/min), zie paragraaf
  6.2 Gasinsteltabellen
  • Noteer de gastellerstand.
  Tap warm water met volledig geopende waterkraan.
  Hierbij moet de nominale waterhoeveelheid stromen,
  zie hoofdstuk 10 Technische gegevens.
  • Lees na ca. 5 minuten permanent gebruik van het toestel de gasdoorstromingswaarde aan de teller af en
  vergelijk de waarde met de waarde in de tabel.
  Afwijkingen van ± 5% zijn toegestaan.
  Als de afwijkingen de opgegeven grenzen overschrijden:

  Installatiehandleiding atmoMAG

  1

  2

  Afb. 6.5 Meetnippel branderdruk type XI

  15 • Page 26

  6 Inbedrijfname

  1
  1

  2

  2
  Afb. 6.6 Meetnippel branderdruk type GX

  3

  • Schroef de afdichtingsschroef van de branderdrukmeetnippel (2) uit.
  • Sluit een U-buis-manometer aan (resolutie minstens
  0,1 mbar).

  9

  1

  Afb. 6.8 Mondstukaanduiding
  Legenda
  1 Inspuiter
  2 Brander
  3 Inspuiterrail

  • Controleer of de juiste gaspitten ingezet zijn, zie tab.
  10.2 Gaswaarden m.b.t. de ingestelde gassoort.
  Vergelijk hiervoor de aanduiding op de gemonteerde
  inspuiters met de gegevens in de tabel in hoofdstuk 10
  Technische gegevens. Hiervoor moet u evt. de brander
  demonteren, zie hoofdstuk 7.2 Brander reinigen.
  • Zijn de inspuiters niet de oorzaak voor de afwijking,
  neem dan contact op met de servicedienst. U mag het
  toestel niet in gebruik nemen.
  • Neem het toestel buiten bedrijf.
  6.2

  Afb. 6.7 Instellen van de maximale temperatuur en van het vermogen

  • Neem het toestel volgens de aanwijzingen in de
  gebruiksaanwijzing in gebruik en zet de temperatuurkeuzeknop (6) door naar rechts te draaien op maximale temperatuur.
  • Tap warm water met volledig geopende waterkraan.
  Hierbij moet de nominale waterhoeveelheid stromen,
  zie hoofdstuk 10 Technische gegevens.
  • De vereiste branderdruk in mbar vindt u in de tab. 6.4
  Branderdruk.
  • Vergelijk de gemeten druk met de tabelwaarde.
  Afwijkingen van ± 10% zijn toegestaan.
  • Neem het toestel buiten bedrijf.
  • Sluit een U-buis-manometer aan.
  • Schroef de afdichtingsschroef van de branderdrukmeetnippel opnieuw in.
  • Controleer de afdichtingsschroef op dichtheid.
  Overschrijden de afwijkingen de opgegeven grenzen:

  Gasinsteltabellen

  Toesteluitvoering voor

  Aardgassen

  Vloeibare gassen

  Aanduiding op het typeplaatje

  2L
  G 25 – 25 mbar

  3B/P
  G 30/31 – 30 mbar

  Instelling bij levering

  G 25

  G 30

  Aanduiding inspuiters

  135

  072

  Tab. 6.2 Gasinstelling bij levering
  Gasfamilie
  Aardgas 2L
  G 25
  Vloeibaar gas 3B/P
  G 30
  G 31

  Gasdoorstroming in nominale
  warmtebelasting in l/min
  45,3
  11,5
  15

  Tab. 6.3 Gasdoorstroming
  Gasfamilie
  Aardgas 2L
  G 25
  Vloeibaar gas 3B/P
  G 30
  G 31

  Branderdruk bij nominale warmtebelasting in mbar
  9,2
  24
  24

  Tab. 6.4 Branderdruk

  16

  Installatiehandleiding atmoMAG • Page 27

  Inbedrijfname 6
  Inspectie en onderhoud 7
  6.3 Toestelfunctie controleren
  • Controleer de werking van het toestel aan de hand van
  de gebruiksaanwijzing.
  • Controleer het toestel op dichtheid op het vlak van gas
  en water.
  • Controleer de perfecte verbrandingsgasafvoer aan de
  stromingsbeveiliging, b.v. met een dauwspiegel.
  • Controleer de werking van de verbrandingsgassensor,
  zie hoofdstuk 5.3 Aansluiting op het verbrandingsgassysteem.
  • Vermeld absoluut het toesteltype en de gassoort waarmee het toestel gebruikt wordt in de tab. 10.2
  Gaswaarden m.b.t. tot de ingestelde gassoort in hoofdstuk 10 Technische gegevens.
  • Monteer de mantel opnieuw aan het toestel.

  6.6

  6.4 Overdracht aan de gebruiker
  De gebruiker van het toestel moet over het gebruik en
  de werking van zijn geyser geïnstrueerd worden.
  • Maak de klant met de bediening van het toestel vertrouwd. Neem samen met de gebruiker de gebruiksaanwijzing door en beantwoord eventueel zijn vragen.
  • Geef de gebruiker alle voor hem bestemde handleidingen en toestelpapieren, zodat hij ze kan bewaren.
  • Wijs de gebruiker erop dat u het toesteltype en de gassoort waarmee het toestel gebruikt wordt in de installatiehandleiding in de tab. 10.2 Gaswaarden m.b.t. tot
  de ingestelde gassoort in hoofdstuk 10 Technische
  gegevens vermeld hebt.
  • Geef de gebruiker uitleg over de getroffen maatregelen voor de verbrandingsluchttoevoer en de verbrandingsgasafvoer en benadruk dat deze maatregelen
  niet veranderd mogen worden.
  • Wijs de gebruiker vooral op de veiligheidsvoorschriften
  die hij in acht moet nemen.
  • Wijs de gebruiker op de noodzaak van het regelmatig
  controleren/onderhouden van de installatie. Raad hem
  aan om een inspectie-/onderhoudscontract af te sluiten.
  • Wijs de gebruiker erop dat de handleidingen in de
  buurt van de geyser moeten blijven.
  • Wijs de gebruiker er nadrukkelijk op dat ruimtelijke
  veranderingen enkel in samenspraak met de erkende
  gespecialiseerde firma uitgevoerd mogen worden.

  Als de gassoort verandert, moet het toestel aan de
  beschikbare gassoort aangepast worden. Hiervoor moeten bepaalde delen van het gastoestel veranderd of vervangen worden.
  Deze wijzigingen en de daardoor vereiste nieuwe instellingen mogen enkel door een erkende installateur en
  volgens de momenteel geldende nationale voorschriften
  uitgevoerd worden.
  De aanpassing kunt u makkelijk uitvoeren als u de aanwijzingen in de handleidingen, die met de Vaillant ter
  beschikking gestelde gasomstellingssets geleverd worden, naleeft.

  6.5 Fabrieksgarantie
  Aan de eigenaar van het toestel verlenen we een
  fabrieksgarantie aan de op de garantiekaart vermelde
  voorwaarden.
  Garantiewerkzaamheden worden principieel enkel door
  onze fabrieksklantendienst uitgevoerd.
  We kunnen u daarom eventuele kosten, die voor u bij het
  uitvoeren van werkzaamheden aan het toestel tijdens de
  garantietijd ontstaan, enkel toekennen als we u hiertoe
  de opdracht gegeven hebben en als het om een garantiegeval gaat.

  Installatiehandleiding atmoMAG

  Aanpassing aan andere gassoort
  Gevaar!
  Hoge CO-concentraties door niet-reglementaire
  verbranding zijn levensgevaarlijk.
  Het ombouwen van het toestel op een andere
  gassoort mag u enkel met de af fabriek leverbare ombouwsets uitvoeren.
  Gevaar!
  Levensgevaar door uitstromend gas bij defecten
  door ongeschikte inspuiters.
  Het ombouwen van het toestel op een andere
  gassoort mag u enkel met de af fabriek leverbare ombouwsets uitvoeren.

  7

  Inspectie en onderhoud

  7.1
  Voorbereiden van het onderhoud
  Voor het onderhoud van het toestel moet u de behuizing
  demonteren, zie paragraaf 4.5 Demontage toestel.
  Leeg voor het uitvoeren van de hierna beschreven
  onderhoudswerkzaamheden eerst het toestel, zie hoofdstuk 4.8 Vorstbeveiliging in de gebruiksaanwijzing.
  Voor de reiniging van het toestel moet u eerst de brander en daarna de warmtewisselaar demonteren. Monteer
  na het beëindigen van de onderhoudswerkzaamheden
  alle delen opnieuw in de omgekeerde volgorde.
  Reinig altijd zowel de brander alsook de warmtewisselaar.
  Aanwijzing!
  Vervang altijd alle gedemonteerde pakkingen
  door nieuwe pakkingen (pakkingsets zie hoofdstuk 7.7 Reserveonderdelen).

  7.2
  Brander reinigen
  Voor het reinigen van de brander moet u de brander
  demonteren en evt. de inspuiterrail demonteren als de
  stofaanzetting dit vereist.

  17 • Page 28

  7 Inspectie en onderhoud

  Afb. 7.1 Steekcontact van de ontstekingselektroden type XI

  Afb. 7.3 Befestiging brander aan het gasblok type XI

  Afb. 7.2 Steekcontact van de ontstekingselektroden type GX

  Afb. 7.4 Befestiging brander aan het gasblok type GX

  • Maak het steekcontact van de ontstekingselektroden
  aan het elektronische bord los.

  • Draai twee draadschroeven uit waarmee de brander
  aan het gasblok bevestigd is.
  • Til de brander een beetje op en trek hem er naar
  voren toe uit.
  • Draai twee draadschroeven uit om de inspuiterrail te
  demonteren.

  18

  Installatiehandleiding atmoMAG • Page 29

  Inspectie en onderhoud 7

  Afb. 7.5 Opbouw brander

  • Verwijder eventuele verbrandingsresten met een messing draadborstel. Gaspitten, injectoren en branderrails
  moet u eventueel met een zacht penseel reinigen en
  met perslucht (stof en vuil) uitblazen. Bij sterke vervuiling wast u de brander met zeeploog uit en spoelt u
  met helder water na.
  • Monteer de inspuiterrail opnieuw aan de brander.
  7.3
  Warmtewisselaar reinigen en ontkalken
  Voor het reinigen van de warmtewisselaar moet u eerst
  de brander en daarna de warmtewisselaar demonteren.

  Afb. 7.7 Demontage temperatuursensor type GX

  • Enkel type GX: Trek de temperatuursensor (NTC) af.

  Attentie!
  Let er bij het demonteren en inbouwen van de
  warmtewisselaar op dat die niet gebogen wordt.
  Schade leidt tot vroegtijdige slijtage van het
  toestel.

  Afb. 7.8 Achterwandbevestiging warmtewisselaar type XI

  Afb. 7.6 Demontage veiligheidstemperatuurbegrenzer en temperatuursensor type XI

  • Enkel type XI: Trek de temperatuursensor (NTC) en de
  veiligheidstemperatuurbegrenzer af.

  Installatiehandleiding atmoMAG

  19 • Page 30

  7 Inspectie en onderhoud

  Attentie!
  Gebruik in geen geval draadborstels of andere
  gelijkaardige harde borstels om de warmtewisselaar te reinigen.
  Schade leidt tot vroegtijdige slijtage van het
  toestel.
  Aanwijzing!
  Bij het reinigen is het mogelijk dat de coating
  lichtjes afgesleten wordt. De werking van de
  warmtewisselaar wordt hierdoor echter niet
  gehinderd.
  Aanwijzing!
  Let er bij het opnieuw inbouwen op dat de branderkamers in het midden onder de verwarmingsschacht gericht zijn.
  Enkel type XI:
  Vergeet niet om de veiligheidstemperatuurbegrenzer en de temperatuursensor (NTC)
  opnieuw aan te brengen.

  Afb. 7.9 Achterwandbevestiging warmtewisselaar type GX

  • Maak de wartelmoeren aan de koudwatertoe- resp.
  warmwaterafvoerleidingen los.
  • Maak de plaatschroeven van de klemmen los waarmee
  de koud- en warmwaterleidingen aan de achterwand
  bevestigd zijn.
  • Maak de klemmen los waarmee de warmtewisselaar
  aan de stromingsbeveiliging bevestigd is.
  • Trek de warmtewisselaar naar voren onderaan uit.
  Bij geringe vervuiling:
  • Spoel de lamellen van de warmtewisselaar met een
  scherpe waterstraal uit.
  Bij sterke vervuiling:
  • Gebruik een zachte, gewone borstel voor de reiniging
  van het lamellenblok. Reinig het lamellenblok het best
  van boven en onderen in een bak met heet water om
  vet- en stofdelen te verwijderen.

  Enkel type GX:
  Vergeet niet om de temperatuursensor (NTC)
  opnieuw aan te brengen.
  • Monteer eerst opnieuw de warmtewisselaar en daarna
  de brander.
  Schade aan de coating repareren
  Kleinere schade aan de coating van de warmtewisselaar
  kunt u moeiteloos met de hiervoor voorbereide Supralstift (onderdeel-nr.: 990 310) repareren.
  Hiervoor moet de beschadigde plaats droog en vrij van
  afzettingen en vethoudende resten zijn.
  • Schud voor het gebruik krachtig aan de Supral-stift en
  breng daarna het coatingmateriaal dun en gelijkmatig
  aan.

  Aanwijzing!
  Werk enkel met geringe borsteldruk. De lamellen
  mogen in geen geval gebogen worden!
  • Spoel daarna de warmtewisselaar onder stromend
  water af.
  Bij vervuilingen met olieachtige of vethoudende
  bestanddelen:
  • Reinig de warmtewisselaar onder toevoeging van vetoplossende wasmiddelen in een heet waterbad.
  Bij verkalkingen:
  • Gebruik een gewone kalkoplosser. Neem de bijbehorende gebruiksaanwijzingen in acht.
  Aanwijzing!
  We raden u aan om, naargelang de waterkwaliteit, de warmtewisselaar periodiek te ontkalken.

  20

  Aanwijzing!
  De coating is luchtdrogend en vereist geen
  enkele nabewerking. Het toestel kan onmiddellijk na het coaten opnieuw gebruikt worden.

  7.4
  Werking van de waterschakelaar controleren
  De waterschakelaar moet periodiek op vervuiling of verkalking gecontroleerd worden.
  • Bij afzettingen aan de membraanschotelstift of bij een
  ondichte pakkingbus:
  Gebruik de passende reparatieset.
  7.5

  Werking van de verbrandingsgassensor controleren
  De geysers zijn met een verbrandingsgassensor uitgerust. Bij een niet deskundig geïnstalleerde verbrandingsgasinstallatie schakelt die bij het uitstromen van ver-

  Installatiehandleiding atmoMAG • Page 31

  Inspectie en onderhoud 7
  Verhelpen van storingen 8
  brandingsgas in de opstellingsruimte het toestel vergrendelend uit.
  Na het uitvoeren van inspectie/onderhoud moet u de
  verbrandingsgassensor op goede werking controleren:
  We raden u aan om de Vaillant-verbrandingsgaswaaier,
  die als reserveonderdeel (nr. 990 301) verkrijgbaar is.
  Het gebruik is in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing
  beschreven.
  Ga hierbij als volgt te werk:
  • Sluit de verbrandingsgasweg af.

  9

  1

  Afb. 7.10 Instellen van de maximale temperatuur en van het
  vermogen

  • Draai de temperatuurkeuzeknop (1) naar rechts op
  maximale temperatuur.
  • Draai de vermogensdraaischakelaar (9) naar links tot
  op het maximale vermogen.
  • Open een warmwaterkraan.
  De verbrandingsgassensor moet binnen 2 minuten automatisch de gastoevoer onderbreken en het toestel vergrendelen.
  U kunt het toestel na het afkoelen van de
  verbrandingsgassensor (ten vroegste na 15 minuten)
  opnieuw in gebruik nemen.

  • de waterkraan sluit en opnieuw opent zonder de
  hoofdschakelaar (5) te bedienen of
  • de waterkraan geopend laten en het toestel door een
  tweede keer indrukken van de hoofdschakelaar (5) uiten opnieuw inschakelen.
  Sluit de verbrandingsgassensor niet binnen de genoemde tijd:
  • Neem contact op met de servicedienst.
  • Neem het toestel buiten bedrijf.
  7.6
  Functietest en herinbedrijfname
  Na het uitvoeren van inspectie/onderhoud moet u het
  toestel op goede werking controleren:
  • Neem het toestel in gebruik.
  • Controleer het toestel op ondichtheden aan de gas- en
  waterzijde en dicht het evt. af.
  • Controleer ontsteking en gelijkmatig vlambeeld van de
  hoofdbrander.
  • Controleer de juiste instelling en goede werking van
  alle besturings- en bewakingsinrichtingen.
  • Controleer of de verbrandingsgasafvoer in orde is
  (dauwspiegel).
  Aanwijzing!
  Houd er bij de controle van het ionisatiesysteem rekening mee dat de meetleidingen en
  meetklemmen schoon moeten zijn en niet door
  zeepoplossing (lekzoekspray) nat mogen zijn.

  7.7
  Reserveonderdelen
  Om alle functies van het Vaillant-toestel voor lange duur
  te garanderen en om de toegestane seriestand niet te
  veranderen, mogen bij onderhoudswerkzaamheden enkel
  originele reserveonderdelen van Vaillant gebruikt worden.
  Een opsomming van eventueel benodigde reserveonderdelen vindt u in de geldige Vaillant onderdelencatalogi.
  Informatie krijgt u bij de Vaillant-verkoopsbureaus.

  5

  Afb. 7.11 Ontgrendelen

  U kunt het toestel ontgrendelen doordat u ofwel:

  Installatiehandleiding atmoMAG

  21 • Page 32

  8 Verhelpen van storingen
  9 Servicedienst
  8

  Verhelpen van storingen

  De hierna vermelde storingen mogen enkel door een
  gekwalificeerde installateur verholpen worden.
  • Gebruik voor reparaties enkel originele reserveonderdelen.
  • Controleer de juiste inbouw van de delen alsook het in
  acht nemen van de oorspronkelijke positie en richting.

  Storing

  Oorzaak

  Oplossing

  F29
  Tijdens het
  gebruik.

  Enkel type XI:
  Batterijen leeg.
  Enkel type GX:
  Lage waterdruk.
  Gastoevoer onderbroken.
  Lucht in de gastoevoer.
  De ionisatiestroom is
  te laag.
  Vlammendetector
  defect

  Enkel type XI:
  Vervang de batterijen door
  nieuwe.
  Zorg ervoor dat het koudwaterventiel geopend is.
  Reinig de zeef evt. in de
  koudwatertoevoer.
  Zorg voor de gastoevoer.
  Bij vloeibaar gas:
  Vervang evt. een lege gasfles door een volle gasfles.
  Open en sluit de waterkraan meerdere keren om
  lucht in de gastoevoer te
  verwijderen.
  Controleer de ionisatiestroom. Controleer de
  kabelverbinding. Vervang
  evt. de ionisatie-elektrode.
  Is de storing niet verholpen, neem dan contact op
  met de servicedienst.

  F28
  Het toestel
  treedt niet in
  werking.

  Gastoevoer onderbroken.
  Enkel type GX:
  Lage waterdruk.
  Storing in de ontstekingsinrichting.
  Servomotor defect.

  Zorg voor de gastoevoer.
  Bij vloeibaar gas:
  Vervang evt. een lege gasfles door een vollegasfles.
  Zorg ervoor dat het
  afsluitventiel aan de gasaansluiting geopend is.
  Open en sluit de waterkraan meerdere keren om
  lucht in de gastoevoer te
  verwijderen.
  Controleer de kabelverbinding met het steekcontact.
  Vervang de elektroden.
  Vervang het servoventiel.
  Is de storing niet verholpen, neem dan contact op
  met de servicedienst.
  Controleer de installatie
  van de verbrandingsgasafvoer op het in acht
  nemen van de minimale
  buislengte.
  Zorg voor de vrije verbrandingsgasafvoer.
  Vervang de veiligheidstemperatuurbegrenzer of
  de verbrandingsgassensor
  inclusief kabels.
  Is de storing niet verholpen, neem dan contact op
  met de servicedienst.

  Gevaar!
  Vergiftigingsgevaar door koolstofmonoxide!
  Bij een defecte verbrandingsgassensor en
  gedeeltelijk of volledig verstopte verbrandingsgasbuis of schoorsteen kunnen bij permanent
  ongunstige luchtafvoeromstandigheden in de
  haard verbrandingsgassen ongecontroleerd uit
  de schoorsteen in de opstellingsruimte terugstromen.
  Gevaar!
  Vergiftigingsgevaar door koolstofmonoxide!
  De veiligheidsuitschakeling van het toestel kan
  voor het verhelpen van storingen tijdelijk buiten
  werking gesteld zijn.
  • Controleer na het verhelpen van elke storing of de veiligheidsuitschakeling van het toestel functioneert.
  Storing
  Oorzaak
  Geen functie
  Batterijen leeg.
  Enkel type XI:
  Geen displayaanduiding

  Enkel type XI: Batterijen zwak.
  Luide ontsteking
  Batterijsymbook knippert
  in het display.
  F02
  Kabelbreuk van de
  temperatuursensor.
  Temperatuursensor
  defect.
  Negatieve temperatuurcoëfficiënt heeft
  kortsluiting.
  Temperatuursensor
  meet foute waarde
  omdat hij op een verkeerde plaats gemonteerd is.

  Oplossing
  Zorg ervoor dat het
  koudwaterafsluitventiel
  geopend is. Reinig de zeef
  evt. in de koudwatertoevoer.
  Zorg voor de gastoevoer.
  Enkel type XI:
  Vervang de batterijen door
  nieuwe.
  Vervang de batterijen door
  nieuwe.

  Monteer de temperatuursensor op de juiste plaats,
  zie hoofdstuk 7 Inspectie
  en onderhoud.
  Vervang de temperatuursensor.
  Is de storing niet verholpen, neem dan contact op
  met de servicedienst.

  F36
  Enkel type XI:
  Oververhitting. Batterijen zwak.
  Enkel type GX:
  Lage waterdruk.
  Installatie van de
  verbrandingsgasafvoer evt. niet correct.
  (verbrandingsgasbuis
  te kort).
  Verbrandingsgasbuis
  gedeeltelijk verstopt.
  Veiligheidstemperat
  uurbegrenzer of verbrandingsgassensor
  defect.
  Kabelbreuk of kortsluiting in de kabel
  van de veiligheidstemperatuurbegrenzer en de verbrandingsgassensor.

  Tab. 8.1 Verhelpen van storingen vervolg

  Tab. 8.1 Verhelpen van storingen

  9

  Servicedienst

  De servicedienst is er ter ondersteuning van de installateur en tijdens kantooruren te bereiken op nummer
  (020) 565 92 00.

  22

  Installatiehandleiding atmoMAG • Page 33

  Technische gegevens 10

  10 Technische gegevens
  Geyser, type B11, B11 BS
  • Kruis absoluut het geïnstalleerde toesteltype en het
  ingestelde gastype in de tab. 10.2 Gaswaarden m.b.t. de
  ingestelde gassoort aan.
  Kenmerk

  Eenheid

  Gascategorie
  Warmwaterhoeveelheid bij
  Temperatuurkeuzeknop op
  heet
  Temperatuurkeuzeknop op
  warm
  Maximale warmtebelasting
  (Qmax.)
  (m.b.t. de verwarmingswaarde
  Hi)1)
  Minimale warmtebelasting
  (Qmin.)
  Maximaal warmtevermogen
  (Pmax.)
  Minimaal warmtevermogen
  (Pmin.)
  Modulatiebereik
  Maximaal toegestane waterdruk pw max.
  Minimaal toegestane waterdruk pw min.
  Verbrandingsgastemperatuur
  bij maximaal warmtevermogen
  Verbrandingsgastemperatuur
  bij minimaal warmtevermogen
  Maximale verbrandingsgasmassastroom
  Minimale verbrandingsgasmassastroom

  MAG mini
  NL
  11-0/0 XI
  II2L 3B/P

  MAG mini
  NL
  11-0/0 GX
  ll2L 3B/P

  l/min.

  2,2-5,5

  2,2-5,5

  l/min.

  4-11

  4-11

  kW

  22,1

  22,1

  kW

  9,3

  9,3

  kW

  19,2

  19,2

  kW

  7,7

  7,7

  kW
  bar

  7,7-19,2
  13

  7,7-19,2
  13

  bar

  0,15

  0,4

  °C

  160

  160

  °C

  110

  110

  g/s

  14,4

  14,4

  g/s

  13,3

  13,3

  Geïnstalleerd toesteltype →
  (aankruisen wat van
  toepassing is)
  Gaswaarde m.b.t. de ingeEenheid MAG mini MAG mini
  stelde gassoort
  NL
  NL
  11-0/0 XI 11-0/0 GX
  ← (aankruisen wat van
  toepassing is)
  Aardgas G 25
  Gasaansluitwaarde bij maximaal warmtevermogen
  Aansluitdruk (gasstroomdruk)
  pw voor het toestel
  Inspuiter1)
  Branderdruk bij maximaal
  warmtevermogen
  ← (aankruisen wat van
  toepassing is)
  Vloeibaar gas G 30
  Gasaansluitwaarde bij maximaal warmtevermogen
  Aansluitdruk (gasstroomdruk)
  pw voor het toestel
  Inspuiter1)
  Branderdruk bij maximaal
  warmtevermogen
  ← (aankruisen wat van
  toepassing is)
  Vloeibaar gas G 31
  Gasaansluitwaarde bij maximaal warmtevermogen
  Aansluitdruk (gasstroomdruk)
  pw voor het toestel
  Inspuiter1)
  Branderdruk bij maximaal
  warmtevermogen

  m3/h

  2,7

  2,7

  mbar

  25

  25

  mm
  mbar

  1,35
  9,2

  1,35
  9,2

  kg/h

  1,8

  1,8

  mbar

  30

  30

  mm
  mbar

  0,72
  24

  0,72
  24

  kg/h

  1,8

  1,8

  mbar

  30

  30

  mm
  mbar

  0,72
  24

  0,72
  24

  Tab. 10.2 Gaswaarden m.b.t. de ingestelde gassoort
  Afmetingen
  Hoogte
  Breedte
  Diepte (incl. draaiknop)
  ∅ Aansluiting verbrandingsgasbuis
  Gewicht ca.
  CE-nummer (PIN)

  mm
  mm
  mm
  mm

  580
  310
  243 (253)
  110

  580
  310
  243 (253)
  110

  kg

  12
  99BP821

  12
  99BP821

  1) De inspuiterwaarde komt overeen met de boorgatdiameter
  vermenigvuldigd met 100.

  Tab. 10.1 Toestelspecifieke technische gegevens
  1) 15 °C, 1013,25 mbar, droog

  Installatiehandleiding atmoMAG

  23 • Page 34

  24

  Installatiehandleiding atmoMAG • Page 35

  Installatiehandleiding atmoMAG

  25 • Page 36

  921074_01NL 07 2004

  Wijzigingen voorbehouden

  10.005.979 NL00


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Vaillant atmoMAG mini 11-0-0 GX wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Vaillant atmoMAG mini 11-0-0 GX in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,48 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Vaillant atmoMAG mini 11-0-0 GX

Vaillant atmoMAG mini 11-0-0 GX Bedienungsanleitung - Deutsch - 32 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info