Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
Voor de installateur
Installatie- en onderhoudshandleiding
Zonnelaadstation
VPM 20/2 S, VPM 60/2 S
BEnl, NL
Installatie- en onderhoudshandleiding
Uitgever/fabrikant
Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid
Telefon 02191180 Telefax 021911828 10
info@vaillant.de www.vaillant.de
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Installatie- en onderhoudshandleiding

  Voor de installateur

  Installatie- en onderhoudshandleiding

  Zonnelaadstation
  VPM 20/2 S, VPM 60/2 S

  BEnl, NL

  Uitgever/fabrikant
  Vaillant GmbH
  Berghauser Str. 40   D-42859 Remscheid
  Telefon 021 91 18‑0   Telefax 021 91 18‑28 10
  info@vaillant.de   www.vaillant.de • Page 2

  Inhoud
  Inhoud

  12

  Technische gegevens ....................................... 21

  12.1

  Afmetingen........................................................... 21

  1

  Veiligheid.............................................................. 3

  12.2

  Technische gegevens.......................................... 21

  1.1

  Waarschuwingen bij handelingen.......................... 3

  12.3

  Hydraulisch schema en schakelschema ............. 22

  1.2

  Reglementair gebruik............................................. 3

  12.4

  Restopvoerhoogtes.............................................. 22

  1.3

  Algemene veiligheidsinstructies ............................ 3

  12.5

  Buisdiameter........................................................ 24

  1.4

  CE-markering......................................................... 3

  13

  Serviceteam........................................................ 27

  1.5

  Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen) ............ 4

  2

  Aanwijzingen bij de documentatie ..................... 5

  2.1

  Originele gebruiksaanwijzing ................................. 5

  2.2

  Aanvullend geldende documenten in acht
  nemen.................................................................... 5

  2.3

  Documenten bewaren ........................................... 5

  2.4

  Geldigheid van de handleiding .............................. 5

  3

  Toestel- en functiebeschrijving.......................... 5

  3.1

  Opbouw ................................................................. 5

  4

  Installatie .............................................................. 6

  4.1

  Zonnelaadstation opbergen en transporteren ....... 6

  4.2

  Leveringsomvang controleren ............................... 6

  4.3

  Opstellingsplaats kiezen ........................................ 6

  4.4

  Zonnelaadstation monteren ................................... 6

  4.5

  Veiligheidsgroep, zonnevoorschakelvat en
  zonne-expansievat monteren ................................ 9

  4.6

  Collectorveld van buizen voorzien....................... 10

  4.7

  Zonnesysteem vullen en ontluchten .................... 10

  4.8

  Zonnelaadstation elektrisch aansluiten ............... 12

  4.9

  Zonnelaadstation sluiten...................................... 13

  5

  Ingebruikneming................................................ 13

  5.1

  Additieven ............................................................ 13

  5.2

  Installatieassistent starten ................................... 13

  5.3

  Taal instellen........................................................ 13

  5.4

  Tijd instellen......................................................... 14

  5.5

  Datum instellen .................................................... 14

  5.6

  Toepassingsbereik instellen ................................ 14

  5.7

  Grootte installatie instellen .................................. 14

  5.8

  Standplaats instellen............................................ 14

  5.9

  Systeem ontluchten ............................................. 14

  5.10

  Testprogramma installatieweerstand
  uitvoeren .............................................................. 14

  5.11

  Contactgegevens registreren .............................. 14

  5.12

  Installatieassistent afsluiten ................................. 15

  6

  Bediening ........................................................... 15

  6.1

  Bedieningsconcept van het zonnelaadstation ..... 15

  6.2

  Installateurniveau oproepen ................................ 15

  7

  Overdracht aan de gebruiker............................ 16

  8

  Storingen herkennen en verhelpen ................. 17

  9

  Inspectie, onderhoud en
  reserveonderdelen............................................. 19

  9.1

  Product onderhouden .......................................... 19

  9.2

  Reserveonderdelen aankopen ............................ 19

  9.3

  Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren............... 19

  10

  Zonnelaadstation buiten bedrijf stellen........... 20

  11

  Recycling en afvoer........................................... 20

  2

  Installatie- en onderhoudshandleiding Zonnelaadstation 0020160752_00 • Page 3

  Veiligheid 1
  1
  1.1

  Veiligheid
  Waarschuwingen bij handelingen

  Classificatie van de waarschuwingen bij handelingen
  De waarschuwingen bij handelingen zijn als volgt door waarschuwingstekens en signaalwoorden aangaande de ernst
  van het potentiële gevaar ingedeeld:

  Waarschuwingstekens en signaalwoorden

  Vorstgevaar

  Als het product langere tijd (bijv. wintervakantie) in een onverwarmde ruimte buiten gebruik blijft, dan kan het verwarmingswater in het product en in de buizen bevriezen.
  Bewaar het zonnelaadstation VPM/2 S in vorstvrije zones.
  Installeer het zonnelaadstation VPM/2 S in een droge en
  volledig vorstvrije opstellingsruimte.

  Gevaar!
  Levensgevaar door een elektrische schok

  Ondeskundig gebruik en/of ongeschikt gereedschap kan
  schade veroorzaken (bv. gas- of waterlekkages).

  Reglementair gebruik

  Er kan bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik gevaar ontstaan voor lijf en leven van de gebruiker of derden resp.
  schade aan het product en andere voorwerpen.
  Het zonnelaadstation VPM/2 S is ontworpen om het verwarmingswater in het buffervat VPS/3 op te warmen. Een installatie met andere boilers is rekening houdende met de interne
  regeling mogelijk.
  Het zonnelaadstation VPM/2 S mag alleen met Vaillant kanten-klare collectorvloeistof gebruikt worden.
  Het zonnelaadstation VPM/2 S is niet bestemd voor de directe bereiding van warm water.
  Het reglementaire gebruik houdt in:  1.3.1

  1.3.2

  Opgelet!
  Kans op materiële schade of milieuschade  Algemene veiligheidsinstructies

  Gevaar!
  Direct levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel

  Waarschuwing!
  Gevaar voor licht lichamelijk letsel

  1.2

  1.3

  het naleven van de bijgevoegde gebruiks-, installatie- en
  onderhoudshandleidingen van het Vaillant-product en
  van alle andere componenten van de installatie
  het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.

  Het gebruik van het product in voertuigen, zoals bijv. campers of woonwagens, geldt als niet volgens de bestemming.
  Niet als voertuigen gelden eenheden die permanent en stationair geïnstalleerd zijn (zogenaamde stationaire installatie).
  Het installeren en gebruiken van het product op plaatsen
  waar het mogelijk aan vocht of spatwater blootgesteld wordt,
  is niet reglementair.
  Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven
  gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik
  afwijkt, geldt als niet reglementair. Als niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik.
  Attentie!  Om schroefverbindingen vast te draaien of te lossen,
  gebruikt u principieel passende steeksleutels, maar geen
  buistangen, verlengingen enz.

  1.3.3
  Materiële schade door ondeskundig
  gebruik en/of ongeschikt gereedschap

  Materiële schade door ondichtheden

  Zorg ervoor dat aan de aansluitleidingen geen mechanische spanningen ontstaan.
  Hang geen lasten aan de buizen (bijv. kleding).

  1.3.4

  Gevaar door veranderingen in de
  productomgeving  Als er veranderingen in de omgeving van het product de
  bedrijfszekerheid van het systeem kunnen beïnvloeden,
  breng dan geen veranderingen aan:

  aan het product
  aan het buffervat VPS/3
  aan de toevoerleidingen voor gas, verbrandingslucht,
  water en spanning
  aan de afvoerleiding en aan de veiligheidsklep voor de
  collectorvloeistof
  aan de bouwsubstantie
  1.3.5

  Veiligheidsafstand

  Als de buis tussen toestel en collectorveld kort is dan 5 m,
  dan kan bij stagnatie van de zonnecollectoren damp tot in
  het toestel dringen.
  Als de buis langer is dan 30 m, dan kan de pompkick voor
  het controleren van de collectortemperatuur niet altijd perfect
  uitgevoerd worden.


  1.4

  Zorg ervoor dat de buis tussen toestel en collectorveld
  minstens 5 m en maximaal 30 m lang is.

  CE-markering

  Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten
  volgens het typeplaatje voldoen aan de fundamentele vereisten van alle toepasbare richtlijnen.
  De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd
  worden.

  Ieder misbruik is verboden.

  0020160752_00 Zonnelaadstation Installatie- en onderhoudshandleiding

  3 • Page 4

  1 Veiligheid
  1.5

  Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen)

  Geldt voor: België

  Houdt u er rekening mee de nationale regelgeving, normen,
  richtlijnen en wetgeving.
  Geldt voor: Nederland

  Houdt u er rekening mee de nationale regelgeving, normen,
  richtlijnen en wetgeving.

  4

  Installatie- en onderhoudshandleiding Zonnelaadstation 0020160752_00 • Page 5

  Aanwijzingen bij de documentatie 2
  2

  Aanwijzingen bij de documentatie

  2.1

  Originele gebruiksaanwijzing

  3
  3.1

  Deze handleiding is een originele gebruiksaanwijzing volgens de machinerichtlijn.

  2.2  Toestel- en functiebeschrijving
  Opbouw

  30

  Aanvullend geldende documenten in acht
  nemen

  1

  2

  3

  29

  4

  28

  Neem absoluut goed nota van alle bedienings- en installatiehandleidingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd.

  27
  5

  26

  2.3  Documenten bewaren
  Bezorg de handleiding en alle begeleidende documenten
  samen met eventueel noodzakelijke hulpmiddelen aan de
  operator.

  2.4

  Geldigheid van de handleiding

  Deze handleiding geldt uitsluitend voor de volgende producten:
  Typeaanduiding

  6

  25
  24

  7

  23

  8

  22

  9

  21

  10

  20

  11

  19

  12

  Artikelnummer

  Zonnelaadstations
  VPM 20/2 S

  0010014314

  18

  13

  VPM 60/2 S

  0010014315

  17

  14

  16

  15

  Expansievaten voor zonnesystemen
  18 l

  302097

  25 l

  302098

  35 l

  302428

  50 l

  302496

  80 l

  302497

  100 l

  0020020655

  Zonnevoorschakelvaten

  1

  Temperatuurvoeler T2

  16 Buffervatcircuit retour

  2

  Zonnecircuit retour

  17 Stromingssensor DN10

  3

  18 Houder voor borgschroef

  4

  Afsluitklep met terugslagklep
  Veiligheidsgroep

  5

  Afscherming

  5l

  302405

  6

  Zonnepomp

  12 l

  0020048752

  7

  Vul- en aftapkraan

  18 l

  0020048753

  8

  Druksensor

  9

  Buffervatcircuit aanvoer 1

  10 Driewegklep
  11 Temperatuurvoeler T4
  12 Kijkglas
  13 Plaatwarmtewisselaar
  14 Bufferlaadpomp
  15 Afsluitklep retour

  19 Temperatuurbewaker
  20 Terugslagklep
  21 Temperatuurvoeler T3
  22 Afsluitklep aanvoer 2
  23 Buffervatcircuit aanvoer 2
  24 Afsluitklep aanvoer 1
  25 Temperatuurvoeler T1
  26 Kabeldoorvoer
  27 Ontluchterschroef
  28 DIA-systeem
  29 Zonnecircuit aanvoer
  30 Netstekker

  In het zonnelaadstation zijn alle hydraulische en elektrische
  componenten geïntegreerd. Een bijkomende installatie van
  een collectorvoeler of een boilervoeler valt weg. Als veiligheidsinrichting beschikt het zonnelaadstation over een ingebouwde temperatuurbewaker.

  0020160752_00 Zonnelaadstation Installatie- en onderhoudshandleiding

  5 • Page 6

  4 Installatie
  4

  Installatie

  4.1

  Opgelet!
  Materiële schade door lekkend water

  Zonnelaadstation opbergen en
  transporteren

  Bij schade kan water uit het product lekken.  Opgelet!
  Materiële schade door vorst
  Het display van het station is gevoelig voor
  vorst.

  Kies een geschikte opstellingsplaats.
  – Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
  Kies de opstellingsplaats in de buurt van een stopcontact.
  – Aansluitleiding: ca. 4 m
  Neem de buisleidinglengte tussen zonnelaadstation en
  collectorveld in acht.
  – Buisleidinglengte: 5 … 30 m
  Let bij de montage- en onderhoudswerkzaamheden bij
  de keuze van de opstellingsplaats op voldoende afstand
  tot de muur.

  Bewaar het station in vorstvrije zones.


  Opgelet!
  Beschadigingsgevaar voor de schroefdraad  Onbeschermde schroefdraden kunnen bij het
  transport beschadigd worden.


  4.3  4.4

  Zonnelaadstation monteren

  Bewaar het zonnelaadstation in vorstvrije zones.
  Transporteer het zonnelaadstation in de verpakking naar
  de installatieplaats.

  4.2  Zorg ervoor dat de onbeschermde
  schroefdraden bij het transport niet
  beschadigd worden.

  Kies de opstellingsplaats zodanig dat bij
  schade grotere hoeveelheden water veilig
  kunnen wegstromen (bijv. afvoerputje).

  Leveringsomvang controleren
  Controleer of de levering compleet is.
  Aantal

  Benaming

  1

  Zonnelaadstation VPM/2 S

  3

  Boileradapter met borgring

  3

  Afdichting 3/4" voor zonnecircuit aanvoer, retour
  en veiligheidsgroep

  1

  Veiligheidsgroep met manometer, vulkraan en
  aansluiting voor zonne-expansievat

  1

  Gebruiksaanwijzing

  1

  Installatie- en onderhoudshandleiding

  1

  Opstellingsplaats kiezen
  1

  Opgelet!
  Materiële schade door lekkende collectorvloeistof
  In het geval van schade kan collectorvloeistof
  uit het station lekken.  Kies de installatieplaats zodanig dat bij
  schade grotere hoeveelheden collectorvloeistof opgevangen kunnen worden.

  Opgelet!
  Materiële schade door vorst

  Greep

  Gevaar!
  Verwondingsgevaar door kantelend buffervat
  Als u voor het plaatsen van de buizen het
  zonnelaadstation of het drinkwaterstation aan
  de boiler monteert, dan kan de boiler naar
  voren kantelen.  Plaats eerst de buizen van de achterste
  aansluitingen zodat het buffervat niet kan
  kantelen.

  Bij vorst kan het water in het product bevriezen. Bevroren water kan de installatie en de
  opstellingsruimte beschadigen.  6

  Installeer het product alleen in droge en
  volledig vorstvrije ruimtes.

  Installatie- en onderhoudshandleiding Zonnelaadstation 0020160752_00 • Page 7

  Installatie 4
  Opgelet!
  Gevaar voor beschadiging van gegolfde
  buizen

  Zonnelaadstation bevestigen
  1

  Als de gegolfde buizen meermaals meer dan
  30° in elke richting gebogen worden, dan
  kunnen ze breken.


  1.
  2.
  3.

  3

  Buig de voorgebogen gegolfde buizen niet
  meermaals meer dan 30° in elke richting.

  2

  Zolang het zonnelaadstation nog in het transportkarton
  is, haalt u de kunststof afdekking eraf.
  Zorg ervoor dat het buffervat geïsoleerd is, vast staat
  en nog niet gevuld is.
  Zorg ervoor dat de buizen van de achterste aansluitingen geplaatst zijn.

  Zonnelaadstation openen

  1

  Beugel

  2

  Kabeldoorvoer

  3

  DIA-systeem

  6.
  1

  1

  4.
  5.

  Druk de beugel (1) achter het DIA-systeem (3) naar
  links.
  7. Klap het DIA-systeem naar links.
  8. Verwijder de stop uit de kabeldoorvoer (2).
  9. Rol de netaansluitkabel af.
  10. Leid de netaansluitkabel door de kabeldoorvoer (2).
  11. Monteer de stop in de kabeldoorvoer (2).

  Bevestigingsschroef

  Maak de bevestigingsschroef (1) van de afdekking los.
  Haal de afdekking eraf.

  0020160752_00 Zonnelaadstation Installatie- en onderhoudshandleiding

  7 • Page 8

  4

  4 Installatie

  4
  2

  8
  3

  9
  3

  4

  0

  1
  4

  1

  2

  4

  37

  3
  4
  6
  3

  4

  5
  3

  4
  5

  3

  4

  6

  3

  4

  4
  7
  3
  3

  4
  8

  5

  1
  3

  2
  3

  4
  9

  0
  5
  1

  3

  8
  2

  2

  4

  5

  1

  7
  2

  1

  9
  2

  3

  0

  A

  6

  7

  8

  2
  3

  9

  10

  1 1

  1

  Isolatie

  3

  2

  Boileradapter

  A Schroefdiepte

  12

  13

  Versteleenheid

  18. Schroef de versteleenheden (3) op de boileradapters (2). Neem de schroefdiepte (A) in acht.

  8

  7

  6

  5

  4

  1

  Boileradapter

  5

  Buffervatcircuit retour

  2

  Versteleenheid

  6

  Bevestigingsklem

  3

  Afsluitkraan

  7

  Moer

  4

  Buffervatcircuit aanvoer 1

  8

  Buffervatcircuit aanvoer 2

  Montage aan

  Schroefdiepte A

  VPS 300/3-E

  1 mm

  VPS 500/3-E

  11 mm

  VPS 800/3-E

  18 mm

  VPS 1000/3-E

  18 mm

  VPS 1500/3-E

  29 mm

  VPS 2000/3-E

  31 mm

  Wandhouder

  5 mm

  19. Schuif het zonnelaadstation over de versteleenheden (3) tegen het buffervat of de muurhouder.

  12. Schroef de drie boileradapters (1) van het zonnelaadstation in de aansluitingen van het buffervat of van de
  muurhouder.
  13. Monteer de isolatie van het buffervat (zie Installatieen onderhoudshandleiding buffervat allSTOR).
  14. Verwijder de bevestigingsklemmen (6) van de steekverbindingen tussen de afsluitkranen en de buizen van de
  aanvoer en retour van het zonnelaadstation.
  15. Maak de moeren (7) van de versteleenheden (2) los.
  16. Trek de moeren (7) over de afsluitkranen (3) van de
  versteleenheden (2).
  17. Trek de versteleenheden (2) samen met de afsluitkranen (3) achteraan uit het zonnelaadstation.

  Aanwijzing
  De netaansluitleiding moet boven het zonnelaadstation liggen.
  20. Schroef de moeren op de versteleenheden (3) vast.

  Opgelet!
  Gevaar voor beschadiging van gegolfde
  buizen
  Als de gegolfde buizen meermaals meer dan
  30° in elke richting gebogen worden, dan
  kunnen ze breken.  Buig de voorgebogen gegolfde buizen niet
  meermaals meer dan 30° in elke richting.

  21. Verbind de buizen van de aanvoer en retour met de
  afsluitkranen.
  22. Bevestig de steekverbindingen met de bevestigingsklemmen.
  23. Klap het DIA-systeem naar rechts tot de beugel vastklikt.
  24. Monteer evt. bijkomende zonnelaadstations.

  8

  Installatie- en onderhoudshandleiding Zonnelaadstation 0020160752_00 • Page 9

  Installatie 4
  4.5

  Veiligheidsgroep, zonnevoorschakelvat en
  zonne-expansievat monteren

  Opgelet!
  Beschadigingsgevaar voor zonne-expansievat

  Voorafgaande werkzaamheden  Als de stations in cascade geschakeld zijn, dan sluit u om
  plaatsredenen de veiligheidsgroepen boven de stations
  aan.
  – Werkmateriaal: T-stuk

  Hete collectorvloeistof kan de membraan van
  het zonne-expansievat beschadigen.


  3.

  Gebruik een zonnevoorschakelvat.

  Monteer indien nodig een zonnevoorschakelvat.
  Aanwijzing
  Bij bepaalde systeemconfiguraties (bijv. erg
  groot collectoroppervlak) kan de hete collectorvloeistof het zonne-expansievat sterk
  verhitten. De hitte kan de membraan van het
  zonne-expansievat vernietigen. Een zonnevoorschakelvat beschermt het zonne-expansievat tegen te hoge temperaturen.

  1

  4.

  Monteer indien nodig een zonne-expansievat.

  2

  Aanwijzing
  U kunt de voordruk van het zonne-expansievat van 50 tot 400 kPa (0,5 tot 4,0 bar) op de
  installatie afstemmen.

  3

  5.

  Voorwaarden: Grootte van het zonne-expansievat: 18 l, 25 l of 35 l

  4

  1
  2

  Veiligheidsklep, aansluiting voor afblaasleiding
  Vulkraan

  3
  4

  Aansluiting voor zonneexpansievat
  Bijgeleverde afdichting

  Alternatief 1 / 2


  5.

  Alternatief 2 / 2
  Voorwaarden: Grootte van het zonne-expansievat: 50 l, 80 l of
  100 l


  Gevaar!
  Lichamelijk letsel door afsluitinrichting

  1.
  2.

  Stel het zonne-expansievat op.

  Gevaar!
  Lichamelijk letsel door hete collectorvloeistof

  Een afsluitinrichting tussen station en veiligheidsgroep stelt de veiligheidsgroep buiten
  werking. Personen kunnen letsel oplopen.  Monteer het zonne-expansievat met de toestelhouder aan de muur.

  Hete collectorvloeistof kan door de veiligheidsklep van het station in de opstellingsruimte wegstromen.

  Installeer geen afsluitinrichting tussen
  station en veiligheidsgroep.  Zorg ervoor dat de bijgeleverde afdichting (4) in het
  aansluitstuk van de veiligheidsgroep gemonteerd is.
  Monteer de veiligheidsgroep.  Aanwijzing
  Als u de veiligheidsgroep niet direct aan het
  zonnelaadstation, maar in de buurt monteert,
  gebruik dan voor de betere warmteafstraling
  een niet geïsoleerde buis.
  6.

  0020160752_00 Zonnelaadstation Installatie- en onderhoudshandleiding

  Zorg ervoor dat de hete collectorvloeistof
  niemand in gevaar brengt.
  Installeer een temperatuurvaste afblaasleiding van de veiligheidsklep naar een
  geschikte opvangbak (bijv. de bus van de
  collectorvloeistof).
  Leid de afblaasleiding met verval naar de
  opvangbak.
  Isoleer de afblaasleiding niet zodat de
  collectorvloeistof kan afkoelen.
  Plaats het opvangreservoir op een stevige
  ondergrond.

  Installeer een afblaasleiding (1).
  – Alternatief
  Edelstalen flexibele buis

  9 • Page 10

  4 Installatie
  Koperbuis, 14 tot 28 mm diameter

  4.6

  4.7

  Zonnesysteem vullen en ontluchten
  Gevaar!
  Gevaar voor verbranding door lekkende
  hete collectorvloeistof

  Collectorveld van buizen voorzien

  1
  2

  Bij het vullen van het zonnecircuit kan hete
  collectorvloeistof lekken en tot verbrandingen
  leiden.

  3  4  Vul het zonnecircuit alleen bij koude collectoren.
  Vul het zonnecircuit bij zonnig weer in de
  ochtend- of avonduren of bij afgedekte
  collectoren.

  Opgelet!
  Beschadigingsgevaar door ondichte
  schroefverbindingen
  Als schroefverbindingen ondicht zijn, dan kan
  er collectorvloeistof uitstromen.  Controleer de dichtheid van alle schroefverbindingen.

  Opgelet!
  Gevaar voor beschadiging door toegevoegd water
  Als aan de collectorvloeistof water of andere
  vloeistoffen toegevoegd wordt, dan is de bescherming tegen vorst en corrosie niet meer
  gegarandeerd.
  1

  Zonnecircuit retour

  3

  Zonnecircuit aanvoer

  2

  Aansluiting zonnecircuit
  retour

  4

  Aansluiting zonnecircuit
  aanvoer

  1.  Voorzie het collectorveld en het zonnelaadstation van
  buizen.
  – Alternatief
  Edelstalen gegolfde buis DN 16
  Edelstalen gegolfde buis DN 20

  Opgelet!
  Defect door verkeerd spoelen en legen
  van de collectorrijen
  Door verkeerd spoelen en legen van parallel
  geschakelde collectorrijen kan er lucht in het
  zonnesysteem blijven.

  Voorwaarden: Edelstalen gegolfde buis DN 20


  2.
  3.
  4.

  10

  Gebruik een adapter.
  – Werkmateriaal: Adapter 3/4" naar 1"
  Verbind de retour van het zonnelaadstation met de retour van de zonnecollectoren.
  Verbind de aanvoer van het zonnelaadstation met de
  aanvoer van de zonnecollectoren.
  Isoleer de buizen voldoende.
  – hittebestendig tot 140°C
  – veilig tegen beschadiging door dieren
  – resistent tegen UV-licht

  Meng de collectorvloeistof niet met water
  of andere vloeistoffen.
  1.
  2.

  Voorzie elke collectorrij van een afsluitklep.
  Spoel telkens slechts een collectorrij.
  Nadat u alle rijen gespoeld en geleegd
  hebt, opent u alle afsluitkleppen.

  Vul het zonnecircuit uitsluitend met kant-en-klaar gemengde Vaillant-collectorvloeistof.
  Vul het zonnecircuit met de verplaatsbare Vaillant vulinrichting of de Vaillant vulpomp.

  Installatie- en onderhoudshandleiding Zonnelaadstation 0020160752_00 • Page 11

  Installatie 4
  4.7.1

  Zonnecircuit en vulinrichting

  1.
  1

  Zorg er bij grotere zonnesystemen voor dat het collectorvloeistofreservoir altijd voldoende collectorvloeistof
  bevat. Gebruik evt. extra recipiënten.
  Stel de voordruk van het zonne-expansievat voor het
  vullen van de installatie in.
  Schakel de vulpomp uit.
  Open de vul- en ontluchtingskranen aan het zonnelaadstation volledig.

  2.
  3.
  4.

  VPM 20/25/2 W
  VPM 30/35/2 W
  VPM 40/45/2 W

  1

  2
  3
  4

  19

  45°

  90°
  15 min

  18

  2

  17

  5
  6
  7
  8

  16
  15

  p

  14

  45°

  45°

  9

  13
  12

  5 min

  10

  VPM 20/2 S
  VPM 60/2 S

  3

  11  1

  Vulpositie

  2

  Ontluchtingspositie

  5.
  1

  Collectorveld

  10 Kijkglas

  2

  Veiligheidsgroep

  11 Retourslang

  3

  Manometer

  12 Plaatwarmtewisselaar

  4

  Vul- en aftapkraan aanvoer
  Opvangreservoir

  13 Zonnepomp

  5
  6

  8

  Zonnevoorschakelvat
  (optioneel)
  Zonne-expansievat met
  snelkoppeling
  Vul- en aftapkraan retour

  9

  Druksensor

  7

  14 Afsluitklep retour

  6.

  16 Ontluchterpot
  17 Afsluitklep aanvoer
  18 Terugslagklep
  19 Zonnelaadstation

  Zonnesysteem vullen
  Opgelet!
  Defect door lucht in het zonnecircuit
  Door verkeerd vullen kan er lucht in het zonnesysteem blijven.  Controleer het vullen van het zonnesysteem.

  De vulpomp transporteert de collectorvloeistof.
  De collectorvloeistof stroomt in het zonnecircuit.

  Het zonnecircuit wordt voldoende ontlucht.

  8.
  9.

  Let op het vloeistofpeil in het collectorvloeistofreservoir.
  Zorg ervoor dat het collectorvloeistofreservoir altijd voldoende collectorvloeistof bevat.
  10. Controleer of de collectorvloeistof uit de terugloopslang
  in het collectorvloeistofreservoir terugstroomt.  De afsluitkleppen (13) en (16) bezitten en terugslagklep.
  Afsluitklep en terugslagklep zijn één component.

  4.7.2

  Bedrijfspositie

  Laat de vulpomp minstens 15 minuten lopen.  15 Terugslagklep

  3

  Zet de afsluitklep aanvoer en de afsluitklap retour in de
  vulpositie (1).
  Schakel de vulpomp in.  7.  Als uit de terugloopslang zonder bellen collectorvloeistof naar buiten komt, dan is het zonnesysteem
  bijna gevuld.

  11. Zet de afsluitklep aanvoer en de afsluitklap retour in de
  ontluchtingspositie (2).
  12. Laat de vulpomp voor de ontluchting nog 5 minuten
  lopen.
  13. Zet de afsluitklep aanvoer en de afsluitklap retour in de
  bedrijfspositie (3).
  14. Sluit de vul- en aftapkranen.
  15. Zet de vulpomp af.

  0020160752_00 Zonnelaadstation Installatie- en onderhoudshandleiding

  11 • Page 12

  4 Installatie


  4.7.3

  Als de vloeistof in het collectorvloeistofreservoir
  helder is en er geen luchtbelletjes meer opstijgen,
  das was de ontluchting succesvol.  Zonnesysteem ontluchten
  met een contactopening van ten minste 3
  mm (b.v. zekeringen of contactverbrekers)
  spanningsvrij te maken.
  Beveilig de stroomtoevoer tegen opnieuw
  inschakelen.
  Controleer de systeemcomponenten op
  spanningsvrijheid.
  Open de schakelkast alleen wanneer de
  systeemcomponent zich in spanningsloze
  toestand bevindt.

  Opgelet!
  Materiële schade door droog lopende
  pompen
  Als de elektrische aansluiting tot stand gebracht is, dan starten de zonne- en bufferlaadpomp automatisch. De pompen lopen
  zonder collectorvloeistof of water droog.  Vul het zonnelaadstation en het buffervat
  voor de elektrische aansluiting van het
  zonnelaadstation.

  1

  1

  1.
  2.

  Ontluchterschroef

  1.
  2.

  Open de ontluchterschroef (1) tot er collectorvloeistof
  uitdruppelt.
  Sluit de ontluchterschroef.


  4.7.4
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  4.8

  De installatie is gevuld en ontlucht.

  Dichtheid controleren

  3.
  4.

  Sluit de vul- en aftapkraan retour.
  Schakel de vulpomp in.
  Laat de druk in het zonnecircuit tot 450 kPa (4,5 bar)
  stijgen.
  Controleer alle leidingen en verbindingen in het zonnecircuit op ondichtheden.
  Verhelp ondichtheden en controleer ze opnieuw.
  Stel de systeemdruk in.
  Sluit de vul- en aftapkranen.
  Haal de verplaatsbare Vaillant vulinrichting of de
  Vaillant vulpomp eraf.
  Plaats de kappen op de vul- en aftapkranen.

  Zonnelaadstation elektrisch aansluiten
  Gevaar!
  Levensgevaar door spanningsvoerende
  aansluitingen!

  4

  Bij werkzaamheden in schakelkasten van
  systeemcomponenten met aansluiting op het
  laagspanningsnet (230 V) bestaat levensgevaar door elektrische schok. Ook bij uitgeschakelde aan/uit-schakelaar staat er nog
  spanning op de netaansluitklemmen!  12

  Gebruik courante leidingen.
  Let op de minimumdoorsnedes en maximale lengtes
  van de leidingen.
  – Aansluitleiding 230 V: ≥ 1,5 mm²
  – Busleiding (laagspanning): ≥ 0,75 mm²
  – Voelerleiding (laagspanning): ≥ 0,75 mm²
  – Busleidingen: ≤ 300 m
  – Voelerleidingen: ≤ 50 m
  Plaats de aansluitleidingen afzonderlijk.
  Sluit het toestel via een FI-schakelaar op het stroomnet
  aan.

  1

  eBUS-aansluiting

  2

  Serviceaansluiting

  5.

  Verbreek de verbinding van systeemcomponenten met het elektriciteitsnet door
  de stekker uit te trekken of de systeemcomponenten via een scheidingsinrichting

  3

  2

  1

  3
  4

  Aansluiting voor boilerbodemvoeler
  Aansluiting voor collectorvoeler

  Verwijder de afscherming onderaan van het DIA-systeem van het zonnelaadstation.

  Voorwaarden: Bijkomende eBUS-compatibele toestellen voorhanden  Verbind de eBUS-leiding met de eBUS-aansluiting (1).

  Installatie- en onderhoudshandleiding Zonnelaadstation 0020160752_00 • Page 13

  Ingebruikneming 5


  Plaats de eBUS-leiding vrij van het zonnelaadstation
  naar de andere eBUS-compatibele toestellen.

  Voorwaarden: Boilerbodemvoeler VR10 voorhanden
  Verbind de leiding van de boilerbodemvoeler met de
  aansluiting voor de boilerbodemvoeler (3).
  Plaats de leiding van de boilerbodemvoeler vrij van het
  zonnelaadstation naar het buffervat.

  Voorwaarden: Collectorvoeler VR11 voorhanden  Verbind de leiding van de collectorvoeler met de aansluiting voor de collectorvoeler (4).
  Aanwijzing
  De collectorvoeler VR11 onderdrukt de pompkick.


  4.9
  1.
  2.
  3.

  Plaats de leiding van de collectorvoeler vrij van het zonnelaadstation naar het buffervat.

  Zonnelaadstation sluiten
  Plaats de afdekking erop.
  Bevestig de afdekking met de bevestigingsschroef.
  Plaats de kunststof afdekking erop.

  volgende producten werden bij Vaillant toestellen tot nu toe
  geen onverdraagzaamheden vastgesteld.  Voor de verdraagzaamheid van additieven in het overige
  CV-systeem en voor de werkzaamheid ervan aanvaardt
  Vaillant geen aansprakelijkheid.

  Additieven voor reinigingsmaatregelen (aansluitend uitspoelen vereist)
  5.1

  Additieven
  Opgelet!
  Aluminiumcorrosie en hieruit volgende
  lekkages door ongeschikt verwarmingswater!
  Anders als b.v. bij staal, gietijzer of koper reageert aluminium op gealkaliseerd verwarmingswater (pH-waarde > 8,5) met aanzienlijke corrosie.


  Fernox Antifreeze Alphi 11
  Sentinel X 500  Informeer de gebruiker over de nodige maatregelen, indien u deze additieven heeft gebruikt.
  Informeer de gebruiker over de noodzakelijke werkwijze
  voor de vorstbeveiliging.

  5.2

  Als u de start van de installatieassistent niet bevestigt, dan
  wordt de installatieassistent 15 minuten na het inschakelen gesloten en het startscherm verschijnt. Bij het volgende
  inschakelen van het product start de installatieassistent opnieuw.

  5.3

  Taal instellen
  Aanwijzing
  Als u een systeemthermostaat aangesloten hebt,
  dan kunt u de taal alleen aan de systeemthermostaat instellen.

  1.
  2.
  3.

  Ongeschikte antivries- of anticorrosiemiddelen kunnen afdichtingen beschadigen.  Installatieassistent starten

  De installatieassistent start bij het eerste inschakelen van het
  product. Hij biedt eenvoudige toegang tot de belangrijkste
  testprogramma's en configuratie-instellingen bij de installatie
  van het product. De installatieassistent wordt telkens bij het
  inschakelen weergegeven tot hij eens met succes afgesloten
  werd.

  Zorg er bij aluminium ervoor, dat de pHwaarde van het verwarmingswater tussen
  6,5 en maximaal 8,5 ligt.

  Opgelet!
  Materiële schade door ongeschikte antivries- of anticorrosiemiddelen

  Fernox F1
  Fernox F2
  Sentinel X 100
  Sentinel X 200

  Antivriesmiddelen die permanent in de installatie
  blijven

  Ingebruikneming

  Het zonnelaadstation is gebruiksklaar zodra er netspanning
  is en er een eBUS-verbinding (optioneel) bestaat. De
  werking van het zonnelaadstation is via de parameters
  van het DIA-systeem gewaarborgd. De installatieassistent
  (→ Pagina 13) start de werking.

  Fernox F3
  Sentinel X 300
  Sentinel X 400

  Additieven die permanent in de installatie blijven


  5

  Neem bij het gebruik absoluut de aanwijzingen van de
  fabrikant van het additief in acht.

  Stel met
  of
  de gewenste taal in.
  Druk op
  om de ingestelde taal te bevestigen.
  Druk nog eens op
  om de ingestelde taal een tweede
  keer te bevestigen en om een abusievelijke wijziging te
  vermijden.

  Gebruik alleen geschikte antivries- en
  anticorrosiemiddelen.

  Het toevoegen van additieven aan het CV-water kan materiële schade veroorzaken. Bij ondeskundig gebruik van de

  0020160752_00 Zonnelaadstation Installatie- en onderhoudshandleiding

  13 • Page 14

  5 Ingebruikneming
  5.4

  Tijd instellen

  5.9

  Systeem ontluchten

  1.

  Aanwijzing
  Als u een systeemthermostaat aangesloten hebt,
  dan kunt u de tijd alleen aan de systeemthermostaat instellen.

  Laat het ontluchtingsprogramma aflopen.  Het ontluchtingsprogramma start automatisch.
  – Programmaduur: 6 min

  Voorwaarden: Programma beëindigd

  1.
  2.
  3.
  4.

  5.5

  Stel met
  of
  het gewenste uur in.
  Bevestig het ingestelde uur met
  .
  Stel met
  of
  de gewenste minuut in.
  Bevestig de ingestelde minuut met
  .  Laat de restlucht met behulp van de ontluchterschroef in
  het station af.

  5.10

  Testprogramma installatieweerstand
  uitvoeren

  Datum instellen
  Aanwijzing
  Als u een systeemthermostaat aangesloten hebt,
  dan kunt u de datum alleen aan de systeemthermostaat instellen.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  5.6
  1.

  2.
  3.

  5.7

  Stel met
  of
  de gewenste dag in.
  Bevestig de ingestelde dag met
  .
  Stel met
  of
  de gewenste maand in.
  Bevestig de ingestelde maand met
  .
  Stel met
  of
  het gewenste jaar in.
  Bevestig het ingestelde jaar met
  .

  1

  Toepassingsbereik instellen

  2

  Kies met
  of
  of het station alleen of in cascade
  gebruikt wordt.
  – Nee: station wordt niet in cascade gebruikt
  – Ja: station wordt in cascade gebruikt
  Als u Ja gekozen hebt, dan moet u aan het zonnelaadstation met
  of
  een adres van 1 ... 4 toewijzen.
  Bevestig de wijziging met
  .

  1

  Rode markering

  1.
  2.

  Grootte installatie instellen

  2.

  5.8
  1.
  2.

  14

  Bepaal de oppervlakte (in vierkante meter) van de aangesloten collectoren met
  of
  .
  Bevestig de wijziging met
  .

  Standplaats instellen
  Kies het land waarin u het product installeert met
  .
  Bevestig de wijziging met
  .

  Aanwijzing
  Het testprogramma installatieweerstand past
  het zonnelaadstation aan het drukverlies van
  het zonnecircuit aan.
  3.

  Sluit het testprogramma installatieweerstand af.


  5.11

  of

  Kerf van de plaatklem

  Kijk van boven op het peilglas.
  Breng de rode markering (1) in het kijkglas door op
  en
  te drukken in het gemarkeerde bereik (kerf van
  de plaatklem) (2).

  Aanwijzing
  De grootte van de installatie komt overeen met
  het aantal vierkante meter van het volledige collectoroppervlak. Afhankelijk van de grootte van de
  installatie kiest de zonneregelaar de vultijd.
  1.

  2

  1.
  2.

  De elektronica slaat het drukverlies van het zonnecircuit op.

  Contactgegevens registreren
  Registreer uw telefoonnummer met
  Bevestig uw invoer met
  .

  en

  .

  Installatie- en onderhoudshandleiding Zonnelaadstation 0020160752_00 • Page 15

  Bediening 6
  5.12  Installatieassistent afsluiten

  Druk voor het afsluiten van de installatieassistent op

  5.

  Druk op  .

  Aanwijzing
  Als u de installatieassistent met succes doorlopen en bevestigd hebt, dan start hij bij het
  volgende inschakelen niet meer automatisch.

  Bedieningsconcept van het
  zonnelaadstation

  Het zonnelaadstation auroFLOW exclusiv is met een digitaal informatie- en analysesysteem (DIA-systeem) uitgerust.
  Als meerdere instellingen nodig zijn die u nog niet met behulp van de installatieassistent uitgevoerd hebt, dan kunt u
  met behulp van het DIA-systeem bijkomende parameters bekijken en wijzigen.
  In de → gebruiksaanwijzing zonnelaadstation auroFLOW
  exclusiv zijn beschreven:  Aanwijzing
  Als u na het verlaten van het installateurniveau dit niveau binnen 15 minuten opnieuw
  oproept, hoeft u de code niet opnieuw in te
  voeren.

  Bediening

  6.1

  Bedieningsconcept en bediening van het DIA-systeem
  Aflees- en instelmogelijkheden van het gebruikersniveau

  6.2

  Installateurniveau oproepen
  Opgelet!
  Gevaar voor beschadiging door ondeskundige bediening!
  Ondeskundige instellingen in het installateurniveau kunnen tot schade aan het zonnesysteem leiden.  De toegang tot het installateurniveau mag
  u alleen gebruiken als u een erkende installateur bent.

  6.2.1

  Foutlijst bekijken/wissen

  Installateurniveau → Foutenlijst


  Met behulp van deze functie kunt u de laatste 10 foutmeldingen van de foutlijst bekijken. U kunt de meldingen
  indien gewenst wissen.

  6.2.2

  Testprocedures starten

  Installateurniveau → Testmenu → Statistieken


  Met behulp van deze functie kunt u statistieken van het
  systeem bekijken.

  Installateurniveau → Testmenu → Testprogramma's


  Met behulp van deze functie kunt u testprogramma's
  starten.

  Installateurniveau → Testmenu → Sensor-/actortest


  Met behulp van deze functie kunt u de sensoren en actoren van het zonnelaadstation testen.

  6.2.3

  Configuratie wijzigen

  Installateurniveau → Configuratie → Taal


  Met behulp van deze functie kunt u de taal wijzigen.

  Installateurniveau → Configuratie → Contactgegevens


  Aanwijzing
  Het installateurniveau is met een paswoord tegen
  onbevoegd gebruik beveiligd, omdat ondeskundige parameterinstellingen in dit niveau tot functiestoringen en schade aan het product kunnen
  leiden.

  Het installateurniveau met een selectie van menupunten verschijnt.
  Aanwijzing
  Hierna geeft een padopgave aan het begin
  van een handelingsinstructie aan hoe u in
  het installateurniveau deze functie bereikt,
  bijv. Menu → Installateurniveau → Testmenu → Testprogramma's.

  Aanwijzing
  U kunt alle ingevoerde instellingen later in het
  menupunt Configuratie bekijken en daar ook
  wijzigen.

  6

  om de ingevoerde code te bevestigen.

  Met behulp van deze functie kunt u de contactgegevens
  wijzigen.

  Installateurniveau → Configuratie → Datum


  Met behulp van deze functie kunt u de datum wijzigen.

  Installateurniveau → Configuratie → Tijd


  Met behulp van deze functie kunt u de tijd wijzigen.

  Installateurniveau → Configuratie → Zomer-/wintertijd
  1.

  Druk tegelijk op


  2.
  3.

  („i”).  Op het display verschijnt het menu.

  Blader zo lang met
  of
  tot het menupunt Installateurniveau verschijnt.
  Druk op
  om het menupunt te selecteren.


  4.

  en

  Installateurniveau → Configuratie → Cascade


  Op het display verschijnt de tekst Code invoeren
  en de waarde "00".

  Stel met

  of

  de waarde 17 (code) in.

  Met behulp van deze functie kunt u instellen of het DIAsysteem automatisch tussen zomertijd en wintertijd moet
  omschakelen.
  Met behulp van deze functie kunt u vastleggen of het
  station alleen of in cascade gebruikt wordt. Als het station
  in cascade gebruikt wordt, dan moet u aan het station
  een adres van 1 ... 4 toewijzen.

  Installateurniveau → Configuratie → Collectoroppervlak

  0020160752_00 Zonnelaadstation Installatie- en onderhoudshandleiding

  15 • Page 16

  7 Overdracht aan de gebruiker


  Met behulp van deze functie kunt u instellen hoe groot de
  oppervlakte van het collectorveld is.

  1.

  Installateurniveau → Configuratie → Pompkicktijd


  Met behulp van deze functie kunt u de pompkicktijd instellen.

  Installateurniveau → Configuratie → Pompkickcapaciteit


  2.

  Met behulp van deze functie kunt u het pompkickvermogen instellen (fabrieksinstelling = 20%).

  3.

  Installateurniveau → Configuratie → Modus


  Met behulp van deze functie kunt u de modus van het
  zonnecircuit (low flow, automatic of high flow) instellen.

  4.

  Installateurniveau → Configuratie → Temp. verwarming


  5.

  Met behulp van deze functie kunt u de gewenste temperatuur van de verwarmingsaanvoer instellen.

  Installateurniveau → Configuratie → Temperatuur warm
  w.


  7

  6.

  Overdracht aan de gebruiker
  Instrueer de gebruiker over de bediening van de installatie. Beantwoord al zijn vragen. Wijs de gebruiker
  vooral op de veiligheidsvoorschriften die hij in acht moet
  nemen.
  Wijs de gebruiker erop dat hij voor het vullen van de
  CV-installatie met de ter plaatse beschikbare waterkwaliteit rekening moet houden.
  Wijs de gebruiker erop dat hij voor het vullen van de
  CV-installatie alleen normaal leidingwater zonder chemische additieven mag gebruiken.
  Geef aan de gebruiker uitleg over positie en werking
  van de veiligheidsinrichtingen.
  Informeer de gebruiker over de noodzaak om de installatie volgens de opgegeven intervallen te laten onderhouden.
  Geef de gebruiker alle voor hem bestemde handleidingen en toestelpapieren, zodat hij ze kan bewaren.

  Met behulp van deze functie kunt u de gewenste temperatuur van het warm water instellen.

  Installateurniveau → Configuratie → UV5 schakeltemp.


  Met behulp van deze functie kunt u de schakeltemperatuur van het gelaagde laadventiel instellen.

  Installateurniveau → Configuratie → Max. boilertemp.


  Met behulp van deze functie kunt u de maximale boilertemperatuur instellen.

  Installateurniveau → Configuratie → Inschakelverschil


  Met behulp van deze functie kunt u een temperatuurverschil instellen. Als het ingestelde temperatuurverschil tussen temperatuurvoeler T5 en T6 bereikt is, dan schakelt
  het station in.

  Aanwijzing
  U kunt deze functie gebruiken als de temperatuurvoelers T5
  en T6 aangesloten zijn en de pompkick gedeactiveerd is.
  Installateurniveau → Configuratie → eBUS-thermostaat


  Met behulp van deze functie kunt u vaststellen of een
  eBUS-compatibel toestel (bijv. een thermostaat) aan het
  zonnelaadstation aangesloten is.

  Installateurniveau → Configuratie → Softwareversie


  Met behulp van deze functie kunt u de geïnstalleerde
  softwareversie aflezen.

  6.2.4

  Resets uitvoeren

  Installateurniveau → Resets  Met behulp van deze functie kunt u het zonnelaadstation
  op de fabrieksinstellingen terugzetten.
  U kunt bovendien de weergegeven zonneopbrengst opnieuw op nul zetten.

  6.2.5

  Installatieassistent starten

  Installateurniveau → Start inst. ass.


  16

  Met behulp van deze functie kunt u de installatieassistent
  starten.

  Installatie- en onderhoudshandleiding Zonnelaadstation 0020160752_00 • Page 17

  Storingen herkennen en verhelpen 8
  8

  Storingen herkennen en verhelpen

  Storing

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Zonnepomp maakt geluiden.

  Lucht in de zonnepomp.

  Ontlucht de zonnepomp, de pomp aan de geïntegreerde
  ontluchter en aan andere ontluchters (indien voorhanden).
  Indien nodig: herhaal de ontluchting de volgende dag.

  Installatiedruk te gering.

  Verhoog de installatiedruk.

  Installatie maakt geluiden
  (de eerste dagen na het vullen van de installatie normaal).

  Installatiedruk te gering.

  Verhoog de installatiedruk.

  Zonnepomp loopt, maar van
  de collector stroomt geen
  warme collectorvloeistof naar
  het zonnelaadstation (pomp
  wordt heet).
  Aanvoer- en retourtemperatuur zijn gelijk.
  Boilertemperatuur stijgt niet
  of slechts langzaam.

  Lucht in het leidingsysteem.

  Controleer de installatiedruk.
  Ontlucht aan de collector en in het zonnelaadstation.
  Indien thermostaat VRS 620/3 voorhanden:
  Neem de zonnepomp in gebruik (Installateurniveau →
  Testmenu → Actortest).
  Controleer aan het peilglas of er collectorvloeistof doorstroomt.
  Voer het testprogramma installatieweerstand uit.

  Ontlucht de zonnepomp, de pomp aan de geïntegreerde
  ontluchter en aan andere ontluchters (indien voorhanden).
  Indien nodig:  Controleer de buisgeleiding (bijv. knikken aan uitstekende balken of rond waterleidingen).
  Verander de buisgeleiding of installeer een bijkomende
  ontluchter.

  Van de collector stroomt
  geen warmte collectorvloeistof naar het zonnelaadstation.
  Buffervat wordt niet opgewarmd.

  Afsluitkranen in het systeem geblokkeerd.

  Open de vul- en aftapkleppen.

  Terugslagkleppen niet in doorstromingsrichting geïnstalleerd.

  Demonteer de afsluitkleppen met terugslapklep en monteer
  ze in stromingsrichting.

  Stroomtoevoer uitgeschakeld.

  Schakel de stroomvoorziening in.

  Display toont foutmelding.

  Sensorstekker uitgetrokken.

  Steek de stekker erin.

  Leidingbreuk.

  Controleer de leiding.

  Sensoren defect.

  Vervang de sensoren.

  Zonnepomp loopt niet, hoewel de zon schijnt.
  (geen symbool "Zonnepomp
  actief" op het display)

  Installatie in de wachtmodus (max. 10
  min.) en voorafgaande boilerlaadpoging
  niet succesvol.
  Boiler heeft maximumtemperatuur.
  Installatie in de collectorbeveiligingsmodus door hoge temperaturen in de collector.

  Wacht tot het symbool voor "zonnepomp actief" op
  het display verschijnt: neem de zonnepomp in gebruik
  (Installateursniveau → Testmenu → Actortest).
  Deblokkeer de rotor.
  Breng een schroevendraaier in de kerf in en draai de pomp
  met de hand.
  Indien nodig: demonteer en reinig de pomp.

  Zonnepomp loopt niet, hoewel de zon schijnt.
  (symbool "Zonnepomp actief" wordt op het display
  weergegeven)

  Pomp vervuild.
  Pomp defect.

  Vervang de pomp.

  Zonnepomp loopt, hoewel de
  zon niet schijnt.

  Installatie in de testmodus.

  Activeer de geïntegreerde zonnekalender:
  Stel de standplaats en de tijd in.

  Weergegeven temperatuur in
  de zonnecircuitaanvoer is te
  laag/te hoog.

  Temperatuur wordt direct in de collectorvloeistof gemeten.

  Wacht tot de weergegeven temperatuur in het zonnecircuit
  met de temperatuur in de collectorvloeistof overeenkomt.

  Pomptoerental schommelt.
  Pomp loopt niet constant.

  Volumestroom van de pomp wordt door
  de interne regelaar gemoduleerd.

  (geen fout)

  Druk daalt (drukschommeling bij het normale
  bedrijf: ±20 ... 30 kPa
  (±0,2 ... 0,3 bar)).

  Na het vullen ontsnapt nog lucht uit de
  installatie.
  Luchtbel is losgekomen.
  Ondichte plaats in het zonnecircuit,
  vooral in het collectorveld.

  Controleer de schroefverbindingen en pakkingbussen aan de
  afsluiters en schroefdraadaansluitingen.
  Controleer de gesoldeerde punten.
  Controleer het collectorveld, vervang defecte collectoren.

  0020160752_00 Zonnelaadstation Installatie- en onderhoudshandleiding

  17 • Page 18

  8 Storingen herkennen en verhelpen
  Storing

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Zonneopbrengst is erg gering.

  Buisisolatie te dun of verkeerd.
  Installatie verkeerd gepland.

  Controleer de dimensionering van de installatie (collectorformaat, beschaduwing, buislengtes), verander de installatie
  evt.

  18

  Installatie- en onderhoudshandleiding Zonnelaadstation 0020160752_00 • Page 19

  Inspectie, onderhoud en reserveonderdelen 9
  9
  9.1

  Inspectie, onderhoud en
  reserveonderdelen
  Product onderhouden

  9.3.1

  9.3.1.1 Op kalender gebaseerde
  onderhoudsintervallen
  Op kalender gebaseerde onderhoudsintervallen

  Opgelet!
  Risico op materiële schade door ongeschikte reinigingsmiddelen!


  9.2

  Interval

  Onderhoudswerkzaamheden

  Jaarlijks

  Installatiedruk controleren

  19

  Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen
  mantels, de armaturen of bedieningselementen beschadigen.

  Aansluitingen op lekkages controleren

  19

  Vorstbeveiliging van de collectorvloeistof controleren

  19  Corrosiebescherming van de collectorvloeistof controleren

  19

  Zonnesysteem ontluchten

  19

  Zonnesysteem vullen

  19

  Zonnelaadstation op beschadigingen
  controleren

  20

  Gebruik geen sprays, geen schuurmiddelen, afwasmiddelen, oplosmiddel- of
  chloorhoudende reinigingsmiddelen.

  Reinig de mantel met een vochtige doek en een beetje
  oplosmiddelvrije zeep.

  Reserveonderdelen aankopen

  De originele componenten van het toestel werden in het kader van de CE-conformiteitskeuring mee gecertificeerd. Als
  u bij het onderhoud of de reparatie geen mee gecertificeerde
  Vaillant originele reserveonderdelen gebruikt, dan vervalt de
  CE-conformiteit van het toestel. Daarom adviseren we dringend de inbouw van Vaillant originele reserveonderdelen.
  Informatie over de beschikbare Vaillant originele reserveonderdelen vindt u op het aan de achterkant vermelde contactadres.  9.3

  Als u bij het onderhoud of de reparatie reserveonderdelen nodig hebt, gebruik dan uitsluitend Vaillant originele
  reserveonderdelen.

  Bij het vullen van het zonnecircuit kan hete
  collectorvloeistof lekken en tot verbrandingen
  leiden.


  9.3.2  9.3.3  Vul het zonnecircuit alleen bij koude collectoren.
  Vul het zonnecircuit bij zonnig weer in de
  ochtend- of avonduren of bij afgedekte
  collectoren.

  Haal de kunststof afdekking eraf.
  Open het zonnelaadstation. (→ Pagina 7)
  Voer de onderhoudswerkzaamheden volgens het onderhoudsschema uit.
  Sluit het zonnelaadstation. (→ Pagina 13)

  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  0020160752_00 Zonnelaadstation Installatie- en onderhoudshandleiding

  Corrosiebescherming van de
  collectorvloeistof controleren

  Zonnesysteem ontluchten

  Controleer en ontlucht evt. het zonnesysteem.
  (→ Pagina 12)

  9.3.7  Vorstbeveiliging van de collectorvloeistof
  controleren

  Open de ontluchterschroef tot de collectorvloeistof eruit
  druppelt.
  Dompel een pH-indicatorstaafje kort in het staal collectorvloeistof.
  Sluit de ontluchterschroef.
  Vergelijk de kleur van het pH-indicatorstaafje met de
  bijbehorende kleurlegende.
  Voer het monster van de collectorvloeistof in het opvangreservoir van het zonnelaadstation af.
  Als de pH-waarde onder 7,0 ligt, vervang dan de collectorvloeistof.

  9.3.6  Aansluitingen op lekkages controleren

  Controleer de vorstbeveiliging van de collectorvloeistof.

  9.3.5
  1.

  Installatiedruk controleren

  Controleer de dichtheid van de buisleidingen en verbindingen in het zonnecircuit. (→ Pagina 12)

  9.3.4  Pagina

  Controleer de installatiedruk aan de manometer.

  Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
  Gevaar!
  Gevaar voor verbranding door lekkende
  hete collectorvloeistof

  Onderhoudsschema

  Zonnesysteem vullen

  Controleer en vul evt. het zonnesysteem. (→ Pagina 11)

  19 • Page 20

  10 Zonnelaadstation buiten bedrijf stellen
  9.3.8  10

  Zonnelaadstation op beschadigingen
  controleren

  8.

  Controleer het zonnelaadstation visueel op beschadigingen.

  Zonnelaadstation buiten bedrijf
  stellen

  45°

  Zet de afsluitklep aanvoer en de afsluitklap retour in de
  ontluchtingspositie .
  10. Open de vul- en aftapkranen.  Bij werkzaamheden in schakelkasten van
  systeemcomponenten met aansluiting op het
  laagspanningsnet (230 V) bestaat levensgevaar door elektrische schok. Ook bij uitgeschakelde aan/uit-schakelaar staat er nog
  spanning op de netaansluitklemmen!  Verbreek de verbinding van systeemcomponenten met het elektriciteitsnet door
  de stekker uit te trekken of de systeemcomponenten via een scheidingsinrichting
  met een contactopening van ten minste 3
  mm (b.v. zekeringen of contactverbrekers)
  spanningsvrij te maken.
  Beveilig de stroomtoevoer tegen opnieuw
  inschakelen.
  Controleer de systeemcomponenten op
  spanningsvrijheid.
  Open de schakelkast alleen wanneer de
  systeemcomponent zich in spanningsloze
  toestand bevindt.

  11. Sluit de opvangbak.
  12. Sluit de vul- en aftapkranen.
  13. Breng een waarschuwingssticker aan de voorkant van
  het zonnelaadstation aan waarop staat dat het zonnelaastation buiten bedrijf is.

  11

  Recycling en afvoer

  Verpakking afvoeren  Voer de verpakking reglementair af.

  Product en toebehoren afvoeren
  Gooi noch het product noch het toebehoren weg met het
  huishoudelijke afval.
  Voer het product en alle accessoires reglementair af.
  Neem alle relevante voorschriften in acht.

  Gevaar!
  Gevaar voor verbranding door hete collectorvloeistof
  Bij een collectortemperaturen boven 100°C
  kan collectorvloeistof als damp lekken en tot
  verbrandingen leiden.

  De collectorvloeistof hoort niet bij het huishoudelijk afval.

  20

  De collectorvloeistof loopt in de opvangbak.
  Aanwijzing
  In het zonnecircuit, vooral in de collectoren,
  zijn evt. nog resten van de collectorvloeistof
  voorhanden die niet konden wegstromen.  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  45°

  9.

  Gevaar!
  Levensgevaar door spanningsvoerende
  aansluitingen!

  1.
  2.

  Bevestig de slangeinden aan de opvangbak.

  Stel het station alleen bij collectortemperaturen onder 100°C buiten bedrijf.
  Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting.
  Zorg ervoor dat de vulkraan aan de veiligheidsgroep permanent gesloten blijft.

  Collectorvloeistof afvoeren
  Voer de collectorvloeistof conform de plaatselijke voorschriften via een geschikt afvalverwerkingsbedrijf af.
  Voer verpakkingen die niet schoon te maken zijn op dezelfde wijze als de collectorvloeistof.

  Scheid het zonnelaadstation van de stroomtoevoer.
  Stel het benodigde werkmateriaal samen.
  – Opvangbak (grootte afhankelijk van de vulhoeveelheid van de installatie, min. 20 l)
  – 2x slang met 3/4"-tule
  – Persoonlijke veiligheidsuitrusting
  – Gereedschap
  Haal de afdekking van het zonnelaadstation eraf.
  Maak de bevestigingsschroef van de afdekking los.
  Haal de afdekking eraf.
  Koppel de voorhanden bekabeling los.
  Sluit de slangen aan de vul- en aftapkranen aan.

  Installatie- en onderhoudshandleiding Zonnelaadstation 0020160752_00 • Page 21

  Technische gegevens 12
  12

  Technische gegevens

  12.1

  Benaming
  Retour buffervatcircuit (buitenschroefdraad)

  Afmetingen

  100

  300

  VPM 20/2 S

  VPM 60/2 S

  "

  1

  Max. bedrijfsdruk
  (zonnecircuit)

  kPa (bar)

  600 (6)

  Max. bedrijfsdruk
  (boilercircuit)

  MPa
  (bar)

  0,3 (3)

  Max. collectorvloeistoftemperatuur

  °C

  130

  Max. watertemperatuur

  °C

  99

  350

  750

  Zonnepomp
  Nominale spanning

  V, Hz

  230, 50

  Zonnepompverbruik

  W

  max. 70

  Bufferlaadpompverbruik

  W

  max. 63

  Doelwaarde warm
  water

  °C

  65

  Doelwaarde verwarming

  °C

  40

  Maximale boilertemperatuur

  °C

  99

  Fabrieksinstellingen

  450

  12.2

  Eenheid

  Technische gegevens

  Benaming

  Eenheid

  VPM 20/2 S

  VPM 60/2 S

  Zonnecollectoroppervlak

  [m²]

  4 ... 20

  20 ... 60

  Warmteoverbrenger  21 platen

  49 platen

  Afmetingen
  Hoogte

  mm

  750

  Breedte

  mm

  450

  Diepte bij montage
  aan het buffervat

  mm

  250

  Gewicht

  kg

  18

  19

  Elektrische aansluiting
  Nominale spanning

  V, Hz

  230, 50

  Opgenomen vermogen (ontwerpvermogen)

  W

  max. 140

  Aansluitingstype  Netaansluiting

  Beschermingsklasse
  (volgens EN 60529)  IPX2

  Aanvoer zonnecircuit
  (buitenschroefdraad)

  "

  3/4

  Aanvoer zonnecircuit
  (buitenschroefdraad)

  "

  3/4

  Aanvoer buffervatcircuit 1 (buitenschroefdraad)

  "

  1

  Aanvoer buffervatcircuit 2 (buitenschroefdraad)

  "

  1

  Hydraulische aansluiting

  0020160752_00 Zonnelaadstation Installatie- en onderhoudshandleiding

  21 • Page 22

  12 Technische gegevens
  12.3

  Hydraulisch schema en schakelschema

  Hydraulisch schema en schakelschema
  1

  2
  T1

  X51

  T2
  T3
  T5

  T2

  T6
  X1

  T4

  eBUS
  X3

  F1
  UV5

  X2

  STW

  eBUS

  LED

  X8

  T1

  Pressure

  X7
  X6

  T4

  X5
  X4

  1

  12.4

  Hydraulisch schema

  2

  P2
  P1

  230 V~

  Bedradingsschema

  Restopvoerhoogtes

  Restopvoerhoogte zonnecircuit VPM 20/2 S en VPM 60/2 S
  1200

  1000

  y

  800

  600
  A

  400

  B

  200

  0

  0

  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
  x

  x

  Volumestroom [l/h]

  A

  VPM 60/2 S

  y

  Restopvoerhoogte [mbar]

  B

  VPM 20/2 S

  22

  Installatie- en onderhoudshandleiding Zonnelaadstation 0020160752_00 • Page 23

  Technische gegevens 12
  Restopvoerhoogte buffercircuit VPM 20/2 S
  800
  700
  600

  y

  500
  400
  A
  300
  B
  200
  100
  0

  0

  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
  x

  x

  Volumestroom [l/h]

  A

  Drinkwater

  y

  Restopvoerhoogte [mbar]

  B

  Verwarming

  Restopvoerhoogte buffercircuit VPM 60/2 S
  800
  700
  600

  y

  500
  A

  400

  B

  300
  200
  100
  0

  0

  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
  x

  x

  Volumestroom [l/h]

  A

  Drinkwater

  y

  Restopvoerhoogte [mbar]

  B

  Verwarming

  0020160752_00 Zonnelaadstation Installatie- en onderhoudshandleiding

  23 • Page 24

  12 Technische gegevens
  12.5

  Buisdiameter

  VPM20/2 S - buffervatzijde
  30
  DN 10

  DN 15

  DN 20

  DN 25

  25

  y

  20

  15

  10

  5

  0

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  x
  x

  2

  y

  Collectoroppervlakte [m ]

  Totale buislengte [m]

  Voorbeeld
  2

  Collectoroppervlakte = 14 m
  Totale buislengte = 10 m
  Buisdiameter = nominale wijdte DN15
  Aanwijzing
  Rekening houdende met de buisbochten is de buisdimensionering met een veiligheid van 50% berekend.

  VPM60/2 S - buffervatzijde
  30
  DN 25
  25

  20

  y

  DN 20
  15

  10

  DN 15

  5

  0

  x

  24

  25
  2

  Collectoroppervlakte [m ]

  30

  35

  40
  x
  y

  45

  50

  55

  60

  Totale buislengte [m]

  Installatie- en onderhoudshandleiding Zonnelaadstation 0020160752_00 • Page 25

  Technische gegevens 12
  VPM20/2 S - zonnesysteemzijde, buiscollectoren
  60

  50

  DN 25

  40

  y

  DN 20
  30
  DN 15
  20

  10

  0

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  x
  x

  2

  y

  Collectoroppervlakte [m ]

  Totale buislengte [m]

  VPM60/2 S - zonnesysteemzijde, buiscollectoren
  60
  DN 25

  50

  y

  40
  DN 20

  30

  20

  10

  0

  x

  16

  18

  2

  Collectoroppervlakte [m ]

  20

  22
  x
  y

  0020160752_00 Zonnelaadstation Installatie- en onderhoudshandleiding

  24

  26

  28

  Totale buislengte [m]

  25 • Page 26

  12 Technische gegevens
  VPM20/2 S - zonnesysteemzijde, vlakkeplaatcollectoren
  60
  DN 25
  50

  y

  40
  DN 20

  30
  DN 15
  20

  10

  0

  x

  0

  2

  4

  6

  8

  2

  10
  x
  y

  Collectoroppervlakte [m ]

  12

  14

  16

  18

  20

  Totale buislengte [m]

  VPM60/2 S - zonnesysteemzijde, vlakkeplaatcollectoren
  60
  DN 25

  50

  40

  y

  DN 20
  30

  20

  10

  0

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  55

  60

  x
  x

  26

  2

  Collectoroppervlakte [m ]

  y

  Totale buislengte [m]

  Installatie- en onderhoudshandleiding Zonnelaadstation 0020160752_00 • Page 27

  Serviceteam 13
  13

  Serviceteam

  Geldt voor: België, Vaillant

  N.V. Vaillant S.A.
  Golden Hopestraat 15
  B-1620 Drogenbos
  Belgien, Belgique, België
  Klantendienst: 02 334 93 52
  Geldt voor: Nederland, Vaillant

  Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de installateur
  en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer:
  Serviceteam: 020 565 94 40

  0020160752_00 Zonnelaadstation Installatie- en onderhoudshandleiding

  27 • Page 28

  0020160752_00   14.03.2013
  N.V. Vaillant S.A.
  Golden Hopestraat 15   B-1620 Drogenbos
  Tel. 02 334 93 00   Fax 02 334 93 19
  Kundendienst 02 334 93 52   Service après-vente 02 334 93 52
  Klantendienst 02 334 93 52
  info@vaillant.be   www.vaillant.be
  Vaillant Group Netherlands B.V.
  Postbus 23250   1100 DT Amsterdam
  Telefoon 020 565 92 00   Telefax 020 696 93 66
  Consumentenservice 020 565 94 20   Serviceteam 020 565 94 40
  info@vaillant.nl   www.vaillant.nl
  ©Vaillant GmbH2013
  Nadruk van deze handleiding, ook bij wijze van uittreksel, is alleen met de schriftelijke toestemming van de fabrikant toegestaan.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Vaillant Auroflow VPM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Vaillant Auroflow VPM in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info