Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/135
Nächste Seite
Het is U verboden de gegevens en/of de bij de Software behorende componenten over te nemen, te repro-
duceren, weer te geven, te wijzigen, en/of aan te passen. Het is U met name strikt verboden de digitale
kaarten en de gegevens te downloaden en deze op andere software en/of hardware over te dragen.
Het is U tevens verboden de Software te verhuren, uit te lenen of commercieel c.q. beroepsmatig aan te
wenden. U heeft voor de Software niet het recht een onderlicentie te verlenen, ongeacht of dit gratis of
tegen vergoeding geschiedt, noch een licentie toe te kennen of over te dragen.
16.1.5 Duur
Het onderhavige licentiecontract is geldig tot de datum van opzegging of beëindiging ervan, ongeacht de
reden hiervoor. Het contract kan op ieder tijdstip worden opgezegd indien U ten aanzien van enige
bepaling in gebreke blijft. U dient onmiddellijk na deze opzegging of beëindiging van het contract aan
ViaMichelin de Software te restitueren en/of de door U gehouden kopieën te vernietigen.
16.1.6 Gedeeltelijke nietigheid:
Indien één van de bepalingen van het onderhavige contract ongeldig, onwettelijk of niet-toepasselijk zou
blijken te zijn, houdt dit niet in dat de wettelijkheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen in
geding komen.
16.1.7 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De Franse wetgeving is van toepassing op het onderhavige licentiecontract. In geval van geschil is de
rechter van Nanterre (Frankrijk) bevoegd.
16.2 GARANTIE
De onderhavige garantie wordt door ViaMichelin aan de oorspronkelijke koper verleend, die de eindge-
bruiker is van het draagbare ViaMichelin-navigatiesysteem en die het voornoemde systeem voor eigen
gebruik toepast (hierna “U” genoemd).
16.2.1 Apparatuur
ViaMichelin verleent voor een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van de aanvankelijke aankoop
garantie voor het feit dat de draagbare navigatieapparatuur en de erbij horende accessoires (hierna
de Apparatuur” genoemd) vrij zijn van materiaal- en productiegebreken, onder voorbehoud van normaal
gebruik.
16.2.2 Software
ViaMichelin verleent voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van de aanvankelijke
aankoop garantie voor het feit dat de ViaMichelin NavigatieSoftware en ieder andere Software van het
merk Michelin dat bij de hierboven genoemde navigatieapparatuur werd geleverd (hierna de Software
genoemd), overeenstemt met de daarbij vermelde specificaties.
16.2.3 Garantiebeperking
1. Geen enkele door derden bij het ViaMichelin-product verstrekte software of apparatuur valt onder de
onderhavige garantie. ViaMichelin verleent geen enkele garantie voor rekening van de hiervoor genoemde
derden. De door derden verstrekte software en apparatuur vallen onder de garantie van de desbetreffende
leverancier of van de licentieverlener.
2. De onderhavige garantie is niet van toepassing op normale slijtage van de apparatuur en de software.
3. De onderhavige garantie dekt niet (i) de materiële schade die wordt veroorzaakt aan de buitenkant van de
draagbare navigatieapparatuur, inclusief barsten of krassen op het scherm of het buitenste omhulsel, (ii)
noch de schade die wordt veroorzaakt door verkeerd of niet met de aanwijzingen overeenstemmend gebruik,
of door nalatigheid, door poging tot reparatie of wijziging van het product, (iii) noch de schade die wordt ver-
oorzaakt door brand, door vocht- of vloeistofinsijpeling, blootstelling aan een warmtebron, aan spannings-
variaties, natuurrampen of andere risicos, (iv) noch de schade die wordt veroorzaakt door gebruik van het
product met andere apparatuur en/of software dan de bij de Apparatuur geleverde componenten.
132
133

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Viamichelin x 960 europe wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Viamichelin x 960 europe in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,41 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info