Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/135
Nächste Seite
16.2.9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De Franse wetgeving is van toepassing op het onderhavige licentiecontract. In geval van geschil is de rech-
ter van Nanterre (Frankrijk) bevoegd. De onderhavige garantie omvat niet de toepassing van het Verdrag
van de Verenigde Naties aangaande contracten van internationale verkoop van producten.
Waarschuwing
U bent gehouden de verkeersregels in acht te nemen. Het gebruik van de functie ter waarschuwing van vaste
radarposten is in bepaalde landen verboden en strafbaar. U dient persoonlijk voorafgaand te verifiëren
welke regelgeving ter zake toepasselijk is.
Indien U het ViaMichelin-navigatiesysteem in uw wagen gebruikt, bent U volledig aansprakelijk voor het op
juiste wijze installeren en gebruiken van de navigatiehulpmiddelen in Uw wagen, d.w.z. zonder het zicht
van de bestuurder te beperken en/of het functioneren van de veiligheidssystemen te hinderen, en voor het
voorkomen van iedere ongevals-, verwondings- en/of schaderisico. U dient daarbij de verkeersregels in acht
te nemen en het ViaMichelin-navigatiesysteem enkel te hanteren indien Uw wagen stilstaat. ViaMichelin
en/of zijn leveranciers sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor ieder gebruik van dit product waardoor
mogelijkerwijs ongevallen en/of schade veroorzaakt, of wettelijke bepalingen overtreden zouden kunnen
worden, evenals voor directe of indirecte gevolgen die daaruit zouden kunnen voortvloeien.
Overeenkomstig de bepalingen van de Europese Richtlijn nr. 2002/96/EG van het Europees
Parlement en de Raad d.d. 27/01/2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische appara-
tuur (AEEA), alsmede artikel 12 van verordening nr. 2005-829 d.d. 20 juli 2005 betreffende de samen-
stelling van elektrische en elektronische apparatuur en het verwerken van afval van dit product,
dient dit product niet met het huishoudelijk afval weggegooid te worden.
Dit product dient bij een speciaal voor verwerking, valorisatie en recycling van elektrische en elek-
tronische apparatuur bestemd ophaalcentrum of bij Uw dealer ingeleverd te worden, die de appa-
ratuur gratis zal terugnemen in geval van aankoop van een nieuw product.
Indien U op deze wijze handelt, beschermt U het milieu en levert U een bijdrage aan het behoud van
de natuurlijke hulpbronnen en aan de bescherming van de volksgezondheid.
134
135

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Viamichelin x 960 europe wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Viamichelin x 960 europe in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,41 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info