Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
FR
7
WWW.VONROC.COM
Inspecteer vaak de conditie van het maaiblad.
Opslag
Het knipgereedschap moet op een veilige droge
plaats worden bewaard, goed buiten bereik van
kinderen. Plaats er geen andere voorwerpen
bovenop.
GARANTIEVOORWAARDEN
VONROC producten zijn ontworpen volgens de
hoogste kwaliteitsstandaarden en gegarandeerd
vrij van defecten, zowel materieel als fabrieksfou-
ten, tijdens de wettelijk vastgestelde garantiepe-
riode vanaf de eerste aankoopdatum. Mocht het
product tijdens deze periode gebreken vertonen
veroorzaakt door defecte materialen en/of fabrieks-
fouten, neem dan rechtstreeks contact op met
VONROC.
De volgende situaties vallen niet onder de garantie:
Er zijn reparaties of aanpassingen aan de
machine uitgevoerd, of er is een poging daartoe
ondernomen, door een niet-geautoriseerd ser-
vicecentrum.
Normale slijtage.
De machine is misbruikt, verkeerd gebruikt of
slecht onderhouden.
Er zijn niet-originele reserveonderdelen ge-
bruikt.
Dit vormt de enige garantie opgesteld door het be-
drijf zowel expliciet als impliciet. Er bestaan geen
andere garanties expliciet of impliciet welke verder
gaan dan deze garantie, inclusief impliciete ga-
ranties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor
bepaalde doeleinden. In geen enkel geval kan VON-
ROC aansprakelijk worden gesteld voor incidentele
schade of gevolgschade. Reparaties van dealers
zijn gelimiteerd tot de reparatie of vervanging van
defecte producten of onderdelen.
Het product en de gebruikershandleiding zijn
onderhevig aan wijzigingen. Specificaties kunnen
zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.
1. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Utilisation prévue
Ces outils de taille pour le jardin n’ont été conçus
que pour couper les jeunes branches et les ra-
meaux des buissons, arbustes, plantes ornementa-
les, haies et arbres de petite taille.
CARACTÉRISTIQUES
N° de modèle GC501XX
Élagueur (fig. A)
Application Coupe de bois neuf
Verrouillage de sécurité Non
Diamètre de coupe maxi Ø 30mm
Longueur totale 630 mm
Longueur de la lame 70 mm
Cisailles (fig. B)
Application Taille des haies, des buissons
et arbustes
Verrouillage de sécurité Non
Diamètre de coupe maxi Ø 6mm
Longueur totale 570 mm
Longueur de la lame 229 mm
Sécateur (Fig. C)
Application Coupe de fleurs et des jeunes
pousses
Verrouillage de sécurité Oui
Diamètre de coupe maxi Ø 15mm
Longueur totale 205 mm
Longueur de la lame 50 mm
PRÉSENTATION
Les numéros dans le texte renvoient aux diagram-
mes des pages 2.
1. Élagueur
2. Cisailles
3. Sécateur
4. Poignée
5. Lame supérieure
6. Lame inférieure
7. Bouton de verrouillage
8. Bouton de réglage
9. Écrou
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Vonroc GC501XX wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Vonroc GC501XX in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,6 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info