Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
PL
15
WWW.VONROC.COM
1. INFORMACJE O PRODUKCIE
Przeznaczenie
Te ogrodowe narzędzia tnące są przeznaczone
wyłącznie do odcinania świeżych gałęzi i gałązek
od krzewów, krzaków, roślin ozdobnych, ży-
wopłotów i małych drzew.
DANE TECHNICZNE
Nr modelu GC501XX
Nożyce do drzew (rys. A)
Zastosowanie Cięcie świeżego drewna
Blokada bezpieczeństwa Nr
Maks. średnica cięcia Ø 30 mm
Całkowita długość 630 mm
Długość ostrza 70 mm
Nożyce do żywopłotu (rys. B)
Zastosowanie Przycinanie żywopłotu i
krzewów
Blokada bezpieczeństwa Nr
Maks. średnica cięcia Ø 6 mm
Całkowita długość 570 mm
Długość ostrza 229 mm
Sekator (rys. C)
Zastosowanie Przycinanie kwiatów i mło-
dych gałązek
Blokada bezpieczeństwa Tak
Maks. średnica cięcia Ø 15 mm
Całkowita długość 205 mm
Długość ostrza 50 mm
OPIS
Liczby w tekście odnoszą się do rysunków na
stronach 2.
1. Nożyce do drzew
2. Nożyce do żywopłotu
3. Sekator
4. Uchwyt
5. Górne ostrze
6. Dolne ostrze
7. Pokrętło blokujące
8. Pokrętło regulacji
9. Nakrętka
10. Śruba
11. Sprężyna
12. Podkładka sprężysta
2. REGULACJA
Nożyce do drzew (rys. A)
Nożyce (1) są fabrycznie wyregulowane, ale śruba
(10) może lekko poluzować się podczas użytkowa-
nia. Można dokręcić lub poluzować śrubę (10) i na-
krętkę (9) do żądanego poziomu dokręcenia. Zbyt
luźne ostrza mogą prowadzić do pęknięcia nożyc.
Śruba powinna być dokręcona jak najmocniej, ale
zezwalać na wygodne użytkowanie narzędzia. Wy-
magane dokręcenie można stwierdzić w praktyce.
Nożyce do żywopłotu (rys. B)
Nożyce do żywopłotu (2) są fabrycznie wyregulowa-
ne, ale pokrętło regulacji (8) może lekko poluzować
się podczas użytkowania. Można dokręcić lub polu-
zować pokrętło regulacji (8) do żądanego poziomu
dokręcenia. Zbyt luźne ostrza mogą prowadzić do
pęknięcia nożyc. Śruba powinna być dokręcona jak
najmocniej, ale zezwalać na wygodne użytkowanie
narzędzia. Wymagane dokręcenie można stwierdzić
w praktyce.
Sekator (rys. C)
Przesunąć pokrętło blokujące (7) wstecz, aby
odblokować rękojeści (4).
Użyć sekatora.
Po użyciu ścisnąć rękojeści sekatora (4) razem
i przesunąć pokrętło blokujące (7) naprzód w
celu zablokowania rękojeści (4).
3. KONSERWACJA
Czyszczenie
UWAGA! Ryzyko uszkodzenia produktu!
Nigdy nie zanurzać produktów w wodzie
podczas czyszczenia. Nie używać środków
czyszczących ani rozpuszczalników. Wytrzeć
urządzenie suchą ściereczką.
Ostrze tnące
Podczas obchodzenia się z ostrzami tnącymi lub
ich czyszczenia zawsze nosić rękawice.
Oczyścić ostrza tnące i spryskać je olejem
ochronnym po każdym użyciu. Zalecamy
regularne smarowanie ostrza tnącego olejem
ochronnym podczas długich okresów pracy.
Należy często sprawdzać stan ostrza tnącego.
15

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Vonroc GC501XX wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Vonroc GC501XX in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,6 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info