778590
11
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
WWW.VONROC.COM
11
PL WARUNKI GWARANCJI
Produkty VONROC zostały wykonane zgodnie
najwyższymi normami jakości i są objęte gwarancją
na wady materiałowe i wady wykonania przez okres
określony zgodnie z prawem od dnia pierwszego
zakupu. Jeśli w tym okresie wystąpi awaria
produktu z powodu wady materiałowej i/lub wady
wykonania, proszę skontaktować się bezpośrednio
VONROC.
Następujące okoliczności nie są objęte niniejszą
gwarancją:
Naprawy i/lub modyfikacje maszyny lub ich
próby wykonane przez nieautoryzowane centra
serwisowe.
Normalne zużycie.
Błędne użytkowanie narzędzia lub jego błędna
konserwacja.
Wykorzystanie części zamiennych innych niż
oryginalne
Niniejsze zapisy stanowią wyłączną gwarancję
wyrażoną lub dorozumianą oferowaną przez firmę.
Nie występują żadne inne wyraźne lub dorozumiane
gwarancje o zakresie przekraczającym niniejszą
gwarancję, w tym domniemane gwarancje
przydatności do sprzedaży lub przydatności do
określonego celu. W żadnym razie VONROC nie
ponosi odpowiedzialności za żadne szkody uboczne
lub wynikowe. Zobowiązania sprzedawcy są
ograniczone do naprawy lub wymiany niezgodnych
urządzeń lub części.
Produkt i instrukcja obsługi podlegają zmianom.
Dane techniczne podlegają zmianom bez uprzed-
zenia.
RO TERMENI DE GARANIE
Produsele VONROC sunt realizate la cele mai înalte
standarde de calitate și sunt garantate în privin-
a materialelor și a manoperei pentru întreaga
perioadă de utilizare în garanie, începând cu data
achiziiei. În cazul în care produsul se defectează
în timpul perioadei de utilizare, contactai direct
reprezentantul VONROC.
Următoarele circumstane sunt excluse de la
această garanie:
Reparaiile sau modificările care realizate sau
care s-au încercat a fi efectuate de centre de
service neautorizate.
Uzura în condiii normale
Unealta care a fost abuzată, utilizată într-un
mod neglijent sau întreinută în mod inadecvat.
Folosirea unor piese de schimbe neoriginale
Aceasta acoperă garania companiei, explicită sau
implicită. Nu există alte garanii explicite sau impli-
cite care să se extindă dincolo de cele indicate aici,
incluzând garaniile, vandabilitatea sau adecvarea
pentru un anumit scop. În nicio situaie, VONROC
nu este responsabil pentru daunele incidentale sau
consecveniale. Reparaiile efectuate de repre-
zentant trebuie să fie limitate la reparaiile sau la
înlocuirea unităilor sau a pieselor neconforme.
Produsul și manualul de utilizare pot suferi
modificări. Specificaiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
11

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Vonroc GP508XX MAGIONE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info