729751
14
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
14
INSTRUKCJA ROZPAKOWYWANIA
OSTRZEŻENIE! Natychmiast po odbiorze urządzenia, ostrożnie otwórz karton ochronny, oraz sprawdź zawartość i stan
techniczny przedmiotu. Niezwłocznie powiadom kuriera oraz zachowaj opakowanie zewnętrzne do kontroli, jeśli jakikolwiek
element zawartości wygląda na zniszczony w transporcie lub nosi objawy złego traktowania paczki. W takim wypadku należy
niezwłocznie odesłać sprzęt do producenta. Sprzęt należy wysłać w oryginalnym opakowaniu.
Jeśli urządzenie było wystawione na działanie niskich temperatur (np. podczas transportu), nie uruchamiaj go od razu.
Powstające zjawisko kondensacji widy może uszkodzić urządzenie. Pozostaw urządzenie wyłączone, dopóki nie osiągnie
temperatury pokojowej.
ZASILANIE
Na naklejce z tyłu urządzenia znajduje się oznaczenie dotyczące rodzaju zasilania. Sprawdź, czy napięcie w gniazdku zgadza
się z wymaganym przez producenta. Złe napięcie może spowodować nienaprawialne uszkodzenie urządzenia.
Zawsze podłączaj urządzenie do zabezpieczonego obwodu elektrycznego (za pomocą bezpiecznika lub wyłącznika
instalacyjnego). Upewnij się, że urządzenie jest uziemione, aby uniknąć pożaru lub śmiertelnego porażenia prądem.
INSTRUKCJA
1. Wejście USB/SD
Podłącz swoją kartę USB / SD w tym gnieździe, aby odtwarzać muzykę w formacie MP3 lub WMA.
2. Odtwarzacz
Odtwarza muzykę z USB, SD lub BT.
3. Lewy kanał miernika VU
Wskaż wyjście główne lewego kanału.
4. Regulacja głośności Lewy kanał
Obróć pokrętło, aby ustawić głośność lewego kanału.
5. Prawy kanał miernika VU
Wskaż wyjście główne prawego kanału.
6. Regulacja głośności Prawy kanał
Obróć pokrętło, aby ustawić głośność lewego kanału.
7. Przycisk włączania / wyłączania zasilania
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć / wyłączyć urządzenie.
8. Prawy kanał wyjścia głośnika
NL2, gniazdo 6,3 mm i wiążące głośniki wyjściowe, prawy kanał.
9. Wycie głośnika lewy kanał
NL2, jack 6.3mm i wiążące głośniki wyjściowe, lewy kanał.
10. Prawe wejście liniowe
Wejścia jack RCA i 6,3 mm do podłączania urządzeń audio z wyjściem liniowym (np. PC, CD lub TV) prawym kanałem.
11. Wejście liniowe
Wejścia jack RCA i 6.3mm do podłączenia urządzeń audio z wyjściem liniowym (np. PC, CD lub TV) lewym kanałem.
12. Wentylator chłodzący
Nie blokuj wylotu powietrza, ponieważ może to spowodować przegrzanie.
13. Moc wejściowa
Przed podłączeniem przewodu sieciowego sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu wskazanemu na
tabliczce znamionowej urządzenia. Przewód zasilający należy podłączać wyłącznie do gniazdka sieciowego z
uziemieniem ochronnym.
WYMIANA BEZPIECZNIKA
Jeśli bezpiecznik jest niesprawny, wymień go na nowy egzemplarz tego samego typu i wartości. Przed wymianą bezpiecznika
wyciągnij kabel zasilający z gniazda.
Instrukcja:
Krok 1: Otwórz śrubokrętem zasłonkę bezpiecznika na tylnym panelu.
Krok 2: Wyciągnij bezpiecznik.
Krok 3: Włóż nowy bezpiecznik w obudowę.
Krok 4: Zasłoń obudowę bezpiecznika oryginalnym plastikiem.
14

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Vonyx VPA1000 - 172.098 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info