Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/25
Nächste Seite
DH-103211 SE
ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan apparaten ansluts till elnätet, så att skador till följd av felaktig
användning kan undvikas. Var extra uppmärksam på säkerhetsinformationen. Om du överlåter apparaten till tredje
part ska du också bifoga denna bruksanvisning.
SÄKERHETSINFORMATION
1. Om apparaten används eller hanteras fel kan detta leda till fel på apparaten och personskador.
2. Tillverkaren ansvarar inte för skador som är en följd av felanvändning.
3. Innan stickkontakten sätts i vägguttaget måste du kontrollera att strömmen och nätspänningen motsvarar
instruktionerna på typskylten på apparatens undersida.
4. Håll sockeln fri från ånga och skydda den mot stänk.
5. Doppa aldrig apparaten eller elkontakten i vatten eller någon annan vätska. Det är livsfarligt på grund att det kan
orsaka elektrisk stöt! Om detta ändå skulle hända, dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget och låt en
fackman undersöka enheten innan den används igen.
6. Använd inte apparaten om sladden eller uttaget visar tecken på skada, om apparaten har fallit i golvet eller har
skadats på annat sätt. I sådana fall ska apparaten, om nödvändigt, lämnas in hos en specialist för undersökning
och reparation.
7. Försäkra dig om att sladden inte hänger över vassa kanter och håll undan den från heta föremål och öppna lågor.
Håll i kontakten när du drar ut sladden ur vägguttaget, dra inte i själva sladden.
8. Placera apparaten på en stadig, jämn och värmetålig yta på avstånd från heta föremål (t.ex. varma plattor) och
öppna lågor. Ställ den inte under gardiner eller låga köksskåp.
9. Denna apparat är inte lämplig för kommersiellt bruk eller för utomhusbruk.
10. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den används.
11. Barn vet inte hur man hanterar elektriska apparater och är inte medvetna om riskerna. Därför bör barn aldrig
använda elektriska apparater utan en vuxens uppsikt.
12. Fram- och sidogallret får inte blockeras, t.ex. med klädesplagg eller plastpåsar.
13. Apparaten ska alltid stå upprätt för att undvika vattenläckage,
14. Undvik elchock. Öppna inte apparaten. Det finns inga delar inuti apparatens som kan repareras av användaren.
15. Alla reparationer ska genomföras av kvalificerade tekniker eller återförsäljaren.
16. Förändringar i förbättringssyfte kan ske i specifikationerna utan föregående meddelande.
17. Apparaten får inte användas av personer med begränsad fysisk, motorisk eller mental förmåga (eller av barn),
eller av personer med begränsade erfarenheter och kunskaper, om de inte övervakas eller får instruktioner om
apparatens användning av någon som tar på sig ansvaret för deras säkerhet.
18. Barn bör vara under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
19. Maskinen bör inte användas tillsammans med en extern tidsbrytare eller ett separat system med fjärrkontroll.
20.
Dennaapparatämnasförattanvändasihushållochli knandebruksområden,tillexempel:
personalkökenibutiker,kontoroch andraarbetsmiljöer;
lantgårdhus;
avkunderihotell,motell,ochandra liknandebostadsmiljöer;
vandrarhemochliknandemiljöer.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Waves DH-103211 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Waves DH-103211 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Holländisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info