Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/44
Nächste Seite
1
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  1 • Page 2

  INHOUD
  1 Inleiding
  1.1 Verwelkoming
  1.2 Waarborg
  1.3 Onderhoud
  1.4 Veiligheid
  1.4.1 In acht te nemen veiligheidsvoorschriften
  1.4.2 Thermische terugslagbeveiliging
  1.4.3 Toestellen met manuele bediening
  1.4.4 Toestellen met afstandbediening
  1.4.4.1 Veiligheden ingebouwd in het bedieningsysteem
  1.4.4.1.1 Thermo veiligheid zender
  1.4.4.1.2 Communicatie veiligheid zender
  1.4.4.1.3 Thermo veiligheid ontvanger
  1.4.4.2 Kinderslot (CP)

  2 Bediening van uw toestel

  2.1 Toestellen met Maxitrol kraanblok
  2.1.1 Beschrijving van het kraanblok
  2.1.2 Ontsteking
  2.1.3 Ontsteking hoofdbrander en instellen temperatuur
  2.1.4 Uitdoving
  2.1.5 Nachtstand
  2.1.6 Gashaarden uitgerust met sfeerkraan
  2.1.6.1 Toestellen uitgerust met 2 onafhankelijke branders
  2.1.6.2 Toestel uitgerust met sfeerbrandersysteem

  2.2 Toestellen met Minisit kraanblok
  2.2.1 Beschrijving van het kraanblok
  2.2.2 Ontsteking
  2.2.3 Ontsteking hoofdbrander en instellen temperatuur
  2.2.4 Uitdoving
  2.2.5 Nachtstand
  2.2.6 Gashaarden uitgerust met sfeerkraan
  2.2.6.1 Toestel uitgerust met 2 onafhankelijke branders
  2.2.6.2 Toestel uitgerust met sfeerbrandersysteem

  2.3 Toestellen met Eurosit kraanblok

  4
  4
  4
  4
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  6
  6
  6
  7

  8

  8
  8
  8
  9
  9
  9
  9
  9
  9

  10
  10
  10
  11
  11
  11
  11
  11
  11

  12

  2.3.1 Beschrijving van het kraanblok
  2.3.2 Ontsteking
  2.3.3 Uitdoving
  2.3.4 Nachtstand

  12
  12
  12
  12

  2.4.1 De zender
  2.4.2 Het LCD scherm
  2.4.3 Initiële set-up programmering van de afstandbediening
  2.4.3.1 Uit te voeren stappen alvorens eerste ingebruikname van het toestel
  2.4.3.2 Additionele programma opties: swing
  2.4.4 Weekprogrammatie
  2.4.4.1 Programmatie dag/periode van dag/temperatuur
  2.4.4.2 Overzicht programma
  2.4.4.3 Opheffen eigen programma en terugkeer naar fabrieksinstellingen
  2.4.5 Bediening van uw toestel

  14
  14
  15
  15
  16
  16
  16
  18
  18
  18

  2.4 Toestellen met afstandbediening

  13 • Page 3

  Gebruikshandleiding
  2.4.5.1 Manueel (on/off)
  2.4.5.2 Thermostatisch (on/off gekoppeld aan thermostaat)
  2.4.5.3 Automatisch (program)
  2.4.5.3.1 Instellen kleinstand/grootstand hoofdbrander
  2.4.5.3.2 Instellen kleinstand/grootstand ventilator
  2.4.5.3.3 Temperatuur tijdelijk manueel veranderen (override)
  2.4.5.3.4 Temperatuur permanent manueel veranderen (HOLD)
  2.4.5.3.5 Weergave van tijd
  2.4.5.4 Countdown timer
  2.4.5.5 Low battery
  2.4.5.6 Plaats van de zender
  2.4.6 Ontvanger
  2.4.6.1 LEARN (op elkaar afstemmen van zender en ontvanger)
  2.4.7 Probleemoplosser

  3 Plaatsing van het toestel

  18
  19
  19
  19
  20
  20
  20
  21
  21
  21
  22
  22
  22
  22

  23

  3.1 Leidingen en gas- netstroomaansluitingen
  3.2 Open verbranding

  23
  24

  3.3 Gesloten verbranding

  27

  3.2.1 Richtlijnen uitmonding van de rookgasafvoeren bij open verbranding
  3.2.1.1 Dak met een helling 23° of meer
  3.2.1.2 Dak met een helling kleiner dan 23°
  3.2.1.3 Hindernissen

  3.3.2 Dakdoorvoer voor A19M en A19ME
  3.3.2.1 Wanneer gebruiken?
  3.3.2.2 Afmetingen
  3.3.2.3 Plaatsing dakdoorvoer
  3.3.3 Schouwdoorvoer voor A19M en A19ME
  3.3.3.1 Wanneer gebruiken?
  3.3.3.2 Afmetingen
  3.3.3.3 Plaatsing schouwdoorvoer
  3.3.4 De muurdoorvoer voor A19M en A19ME
  3.3.4.1 Wanneer gebruiken?
  3.3.4.2 Afmetingen
  3.3.4.3 Plaatsing muurdoorvoer
  3.3.5 Muurdoorvoer A36M
  3.3.5.1 Wanneer gebruiken?
  3.3.5.2 Afmetingen
  3.3.5.3 Plaatsing muurdoorvoer
  3.3.6 Gamma concentrische buizen
  3.3.7 Voorwaarden voor opbouw concentrisch buizensysteem
  3.3.7.1 Algemene voorwaarden
  3.3.8 Richtlijnen uitmondingen van de rookgasafvoer

  4 Plaatsing van de houtblokken/wijnranken/keien/kolen en vermiculiet
  4.1 De wijnrankenset
  4.2 De kolenset
  4.3 Houtset voor de toestellen: A99E-A9E-A19-A19E-A116
  4.4 Houtset voor toestel: A6-A7
  4.5 Houtset voor de toestellen: A98
  4.6 Houtset voor de toestellen A108 – A108R

  6 Technische gegevens

  24
  24
  25
  25

  27
  27
  27
  27
  28
  28
  28
  28
  29
  29
  29
  29
  30
  30
  30
  30
  31
  32
  32
  33

  37
  37
  37
  38
  38
  38

  40
  3 • Page 4

  Gebruikshandleiding

  1 Inleiding
  1.1 Verwelkoming
  Gefeliciteerd met de aankoop van uw Well Straler gastoestel.
  Wij verheugen ons U als klant te hebben. Met dit kwaliteitsproduct zal U jarenlang stookplezier hebben en kunnen genieten
  van het unieke vlammenspel en de gezellige warmte.
  Lees eerst zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing voordat U het toestel in gebruik neemt. Bewaar dit boekje goed.
  Het plaatsen en in werking stellen moet door vakmensen gebeuren volgens gangbare normen. Laat bij het in werking
  stellen, uw installateur U inlichten over het gebruik, de bediening en het onderhoud van uw toestel. Elk toestel is getest,
  nauwkeurig afgeregeld en verzegeld in de fabriek gelijkvormig de categorie I2E+, respectievelijk I3P. Bij wijzigingen aan de
  regelorganen door onbevoegde personen vervalt de waarborg.
  Het toestel is voorzien van een hittebestendige laklaag. Tijdens de eerste stookuren is het volkomen normaal dat er een
  geur ontstaat door het inbranden van de lak, dit is echter ongevaarlijk. Om dit zo snel mogelijk te verhelpen dient men het
  toestel enkele uren volop te laten branden en het vertrek goed te ventileren.

  1.2 Waarborg
  De waarborg geldt uitsluitend voor elke constructiefout. Hij loopt twee jaar vanaf de leveringsdatum. De waarborg beperkt
  zich tot het eenvoudig uitwisselen van de onderdelen die door onze technische dienst als defect erkend worden en dit met
  uitsluiting van elke schadevergoeding of interest. De verplaatsingkosten en handenarbeid zijn ten laste van de verbruiker.
  De waarborg vervalt indien het toestel hetzij slecht onderhouden of verkeerd gebruikt werd, hetzij bij ongeval of ramp
  beschadigd, welke aan een oorzaak te wijten is vreemd aan het toestel zelf, ofwel door niet aangewezen personen hersteld
  werd. De waarborg dekt niet het vervangen van breekbare onderdelen of stukken in contact met het vuur, glas e.a.
  Eventuele klachten worden uitsluitend via de leverancier in behandeling genomen.

  1.3 Onderhoud
  Het onderhoud beperkt zich tot het rein houden van de mantel en de verbrandingskamer. De mantel of sierkader/ruitkader
  afnemen en met een vochtig doek het stof van de verbrandingskamer en vloerplaat wegnemen. Dit gebeurt steeds bij een
  afgekoeld toestel. Bij toestellen met een schoorsteenaansluiting, jaarlijks de schoorsteen laten reinigen, vooral in gevallen
  waar voorheen kolen of oliekachels gebrand hebben. Om eventuele problemen of defecten te voorkomen tijdens de
  stookperiode is het raadzaam in de zomer een jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren door een vakman.
  Een jaarlijks onderhoud omvat:  Nakijken of de punt van het thermokoppel niet verbrand is.
  Nagaan of de hoofdinspuiter of waakvlaminspuiter niet verstopt is.
  Nakijken van de piëzo ontsteker en ontstekingskaars.
  Brander reinigen en branderopeningen uitblazen.
  Toestel op gasdichtheid testen, in het bijzonder opnieuw gemonteerde onderdelen.
  Werking van het toestel controleren:
  - ontsteking waakvlam nakijken
  - nakijken of de waakvlam goed geregeld is
  - ontsteking van de hoofdbrander controleren, deze moet snel en geruisloos zijn
  - werking van de thermostaat uittesten
  Werking van de TTB uittesten (open verbranding).
  Ventilator (indien aanwezig) stofvrij maken.
  Waakvlam reinigen (uitblazen via luchtopeningen onderaan).

  4 • Page 5

  Gebruikshandleiding

  1.4 Veiligheid
  1.4.1 In acht te nemen veiligheidsvoorschriften

  Gebruik het toestel uitsluitend voor verwarming, niet voor andere doeleinden.
  Zorg ervoor dat gordijnen of andere brandbare materialen niet in contact kunnen komen met het gastoestel.
  Laat niet toe dat kleine kinderen of zwakkere personen direct voor het gastoestel slapen.
  Verboden op het gastoestel te gaan zitten.
  Niets tegen of op het gastoestel plaatsen.
  Kinderen of personen die niet op de hoogte zijn van de werking van het toestel mogen enkel onder toezicht in de
  nabijheid van het toestel komen.
  Spuit geen aërosol op het gastoestel als het in gebruik is.
  Verboden ontvlambare materialen, beplanting enz. voor de rookafvoer te plaatsen.
  Verboden ontvlambare producten te bewaren in de buurt van het gastoestel.
  De onderdelen van de rookafvoer mogen niet in contact komen met brandbaar materiaal.
  Nooit de afsluitkraan open laten staan als het toestel gedoofd is.
  Nooit een lek opzoeken d.m.v. een vlam; dit geschiedt uitsluitend door de delen waar zich een gasontsnapping
  kan voordoen in te smeren met zeepwater.
  Een gebroken of gescheurd glas dient vervangen te worden, alvorens het toestel opnieuw te gebruiken.
  Het is verboden brandbare stoffen op de keramische houtblokken -,kolen - of keienset te leggen.
  De voorzijde en bovenzijde zijn de actieve oppervlakken van het toestel. Raak deze niet aan als het toestel in
  werking is.
  Plaats een bijkomend scherm voor het toestel om rekening te houden met speciale risico’s die bestaan in crèches
  of andere plaatsen waar jonge kinderen, bejaarden of mindervalide aanwezig zijn.

  1.4.2. Thermische terugslagbeveiliging – TTB
  Alle toestellen met open verbranding zijn voorzien van een thermische terugslagbeveiliging (TTB) welke het toestel volledig,
  inclusief de waakvlam uitschakelt van zodra er zich één van de volgende situaties voordoet:


  een te geringe schoorsteentrek
  onderdruk in de woning door een mechanisch afzuigsysteem
  onvoldoende luchttoevoer
  windterugslag in de schouw
  schouw verstopt

  Van zodra de oorzaak van het in werking treden van de TTB is verholpen, kan het toestel opnieuw worden ontstoken en zal
  het verder normaal functioneren. Het is verboden de TTB buiten werking te stellen. Raadpleeg bij aanhoudende problemen
  u installateur. De defecte onderdelen alleen vervangen door originele stukken, de installateur mag de positie van de TTB
  niet bijregelen.

  1.4.3 Toestellen met manuele bediening
  Onze toestellen zijn uitgerust met een ingebouwde thermostaat en veiligheidsysteem. Een thermokoppel belet de verdere
  gastoevoer ingeval van toevallige uitdoving van de waakvlam.

  1.4.4 Toestellen met afstandsbediening
  Van zodra de oorzaak van het in werking treden van de TTB is verholpen, kan het toestel opnieuw worden ontstoken en zal
  het verder normaal functioneren. Het is verboden de TTB buiten werking te stellen. Raadpleeg bij problemen Uw
  installateur. De defecte onderdelen alleen vervangen door originele stukken.

  1.4.4.1 Veiligheden ingebouwd in het bedieningssysteem
  Het bedieningssysteem werkt op radio frequentie signalen die uitgezonden worden door de zender naar de ontvanger in uw
  toestel. Voor een goede werking is het dus onontbeerlijk dat de zender altijd binnen het werkingsbereik van de ontvanger
  geplaatst wordt (± 6 m).
  Om ongewenste situaties te voorkomen werden verschillende veiligheidssystemen ingebouwd die u hiertegen beschermen
  en verwittigen wanneer er moet ingegrepen worden.
  5 • Page 6

  Gebruikshandleiding
  1.4.4.1.1 Thermo veiligheid - zender
  De afstandsbediening beschikt over een thermo-veiligheid, ingebouwd in de software. Deze geeft het systeem een
  bijkomende veiligheid wanneer het in THERMO of PROGRAM mode staat.
  Deze thermo-veiligheid treedt in werking van zodra de zender buiten het bereik van de ontvanger wordt geplaatst en werkt
  als volgt (enkel bij THERMO en PROGRAM mode):
  De zender meet elke 2 minuten de omgevingstemperatuur en controleert de gemeten omgevingstemperatuur met de
  ingestelde SET temperatuur. Samen met deze meting stuurt de zender ook een RF signaal naar de ontvanger om weer te
  geven dat de zender zich in werkingsbereik bevindt. Wanneer de ontvanger dergelijk signaal niet ontvangt in een
  tijdsspanne van 2 minuten betekent dit dat de zender buiten bereik is en dus geen verdere opdrachten kan doorgeven. Op
  dit moment treedt de THERMO-veiligheid in werking en begint een 2 uur durende countdown in de ontvanger.
  Ontvangt de ontvanger gedurende deze 120 minuten durende countdown geen signaal meer van de zender dan zal het
  toestel automatisch uitgeschakeld worden. U hoort een serie korte beepjes gedurende 10 sec gevolgd door één beep elke 4
  sec. dit zolang de ontvanger niet wordt GERESET.
  Om de ontvanger te RESETTEN moet u de MODE toets op de zender indrukken tot er ON verschijnt. Vervolgens kunt u het
  toestel opnieuw uitschakelen of in de gewenste werkings MODE brengen.

  1.4.4.1.2 Communicatie veiligheid zender
  In tegenstelling tot de THERMO-veiligheid werkt de communicatie veiligheid in alle werkingsmodi. (ON-THERMOPROGRAM) en werkt als volgt:
  De zender stuurt altijd (gelijk in welke mode) om de 15 minuten een RF signaal naar de ontvanger om aan te tonen dat deze
  zich in werkingsbereik bevindt. Wanneer de ontvanger dergelijk signaal niet ontvangt zal er automatisch overgegaan
  worden naar een countdown van 120 min alvorens het toestel uit te schakelen.
  Ontvangt de ontvanger gedurende deze 120 minuten durende countdown geen signaal meer van de zender dan zal het
  toestel automatisch uitgeschakeld worden. U hoort een serie korte beepjes gedurende 10 sec gevolgd door één beep elke 4
  sec. dit zolang de ontvanger niet wordt GERESET.
  Om de ontvanger te RESETTEN moet u de MODE toets op de zender indrukken tot er ON verschijnt. Vervolgens kunt u het
  toestel opnieuw uitschakelen of in de gewenste werkings MODE brengen.

  1.4.4.1.3 Thermo veiligheid ontvanger
  De ontvanger beschikt eveneens over een thermo-veiligheid en treedt in werking wanneer bij niet normaal functioneren van
  het toestel (bv defecte ventilator) de omgevingstemperatuur van de ontvanger boven de 55°C zou stijgen. Op dit moment
  wordt uw toestel uitgeschakeld en beept de ontvanger 4 keer elke 2 sec. dit zolang de omgevingstemperatuur niet zakt
  onder de 50°C. Van zodra het beepen stopt kunt u uw toestel opnieuw in gebruik nemen door op de MODE toets de
  gewenste werking in te stellen.

  6 • Page 7

  Gebruikshandleiding
  1.4.4.2 kinderslot (CP)
  Het systeem voorziet in een ‘kinderslot’ functie die het onmogelijk maakt om uw toestel via de afstandsbediening te
  bedienen tot de ‘kinderslot’ functie opgeheven wordt.
  OPM. De kinderslotfunctie blokkeert enkel de bedieningsknoppen van de zender. De normale werking van het toestel gaat
  gewoon verder in de modus waarin het zich bevond bij het in werking stellen van het kinderslot. Om uw toestel uit te zetten
  en te verhinderen dat er iemand accidenteel het toestel inschakelt moet u eerst het toestel op OFF zetten en vervolgens het
  kinderslot activeren.
  1. Om het ‘kinderslot’ te activeren drukt u TIME/TIMER en UP toetsen
  tegelijkertijd gedurende ongeveer 5 sec. in. CP zal verschijnen in het
  TEMP venster.
  2. Om het ‘kinderslot’ op te heffen drukt u nogmaals TIME/TIMER en UP
  toetsen gedurende meer dan 5 sec. in.

  7 • Page 8

  Gebruikshandleiding

  2 Bediening van uw toestel
  2.1 Toestellen met Maxitrol kraanblok
  2.1.1 Beschrijving van het kraanblok

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.

  Hoogspanningskabel
  Dichtingsring
  Gastoevoer brander
  Debiet instelschroef
  Gastoevoer waakvlam
  Electromagneet
  Drukmeetnippels
  Gasaansluiting 3/8”
  Thermostaatvoeler
  Ontstekingsknop
  Thermostaatknop
  Sfeerkraan ( specifieke modellen )

  2.1.2 Ontsteking

  Met sfeerkraan

  Zonder sfeerkraan

  De afsluitkraan op de gasleiding openen.
  Ontluchting van de leiding is meestal nodig bij de eerste ingebruikname of na langdurige buitendienststelling.
  Het ontluchten gebeurt door de ontstekingsknop (10) in te drukken.
  De ontstekingsknop (10) draaien tot het sterretje en indrukken – wacht 5 sec.
  Draai de ontstekingsknop ingedrukt (10) verder tot de waakvlamstand en wacht 10 sec ( rode bol).
  Wanneer de waakvlam brandt, ontstekingsknop (10) nog 10 sec ingedrukt houden.
  Bij het loslaten van de ontstekingsknop (10) moet de waakvlam blijven branden (knop in waakvlamstand).
  Indien de ontsteking niet gebeurde, de volledige handeling herhalen.
  8 • Page 9

  Gebruikshandleiding
  2.1.3 Ontsteking hoofdbrander en instellen temperatuur
  Ontstekingknop (10) doordraaien tot branderstand (blauwe bol) en de thermostaatknop (11) op de gewenste temperatuur
  instellen. De thermostaatknop op stand 1 komt overeen met 13°C. Eén gradatie is telkens +3°C. Vb: stand 4 = 22°C.
  Let er op dat de voeler geplaatst wordt daar waar een normale luchtcirculatie door convectie mogelijk is. Het is aan
  de installateur om zelf de meest geschikte plaats te kiezen.

  Met sfeerkraan

  Zonder sfeerkraan

  2.1.4 Uitdoving
  Om het toestel volledig buiten dienst te stellen, ontstekingsknop (10) op waakvlamstand brengen, licht indrukken en
  doordraaien naar stand 0.

  2.1.5 Nachtstand
  Ontstekingsknop (10) op waakvlamstand zetten (rode bol), enkel de waakvlam blijft nu branden.

  2.1.6 Gashaarden uitgerust met sfeerkraan
  De bedieningskraan van het sfeerbrandersysteem (12) biedt de mogelijkheid beide branders continu te laten branden,
  ongeacht de stand van de thermostaatknop.
  Opgelet: Het inschakelen van de sfeerbrander kan aanleiding geven tot een overmatig gasverbruik. Vergeet niet de
  neutraalstand in te stellen indien U kiest voor een economische verwarming.

  2..1.6.1 Toestel uitgerust met 2 onafhankelijke branders
  De achterste brander ontsteekt door de thermostaatknop (11) in de gewenste stand te draaien. Bij het bereiken van de
  ingestelde temperatuur zal de brander automatisch doven. De voorste brander wordt bediend door de knop van de
  sfeerkraan (12) in de gewenste stand te draaien. Deze brander zal continu blijven branden met lange, gele vlammen om
  zodoende de sfeer van een echt haardvuur weer te geven.

  2. 1.6.2 Toestel uitgerust met sfeerbrandersysteem
  De bedieningskraan van het sfeerbrandersysteem (12) biedt de mogelijkheid beide branders continu te laten branden,
  ongeacht de stand van de thermostaatknop.
  Belangrijk: De waakvlam is de veiligheid en zekering van het toestel. Indien wegens om het even welke reden de
  waakvlam gedoofd is, zal men minstens 5 min. wachten alvorens opnieuw te ontsteken.

  9 • Page 10

  Gebruikshandleiding

  2.2 Toestellen met Minisit kraanblok
  2.2.1 Beschrijving van het kraanblok

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Waakvlamdrukknop
  Dovingsknop
  Thermostaatknop
  Schroeven voor beschermkap
  Regelschroef waakvlam
  Regelschroef kleinstand
  Piëzo ontsteker

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Hoogspanningskabel
  Dichtingringen (kurk)
  Gastoevoer brander
  Debiet instelschroef
  Gastoevoer waakvlam
  Elektromagneet
  Drukmeetnippels
  Gasaansluiting 3/8”
  Thermostaatvoeler

  2.2.2 Ontsteking

  2

  1

  Zonder sfeerkraan
  3

  4

  Met sfeerkraan
  5

  2

  3

  4

  1

  10 • Page 11

  Gebruikshandleiding  De afsluitkraan op de gasleiding openen.
  Ontluchting van de leiding is meestal nodig bij de eerste ingebruikname of na langdurige buitendienststelling. Het
  ontluchten gebeurt door de waakvlamtoets(1) in te drukken.
  Waakvlamtoets (1) indrukken en gelijktijdig herhaaldelijk de ontstekingsknop (4) indrukken.
  Eens de waakvlam ontstoken, waakvlamtoets (1) ingedrukt houden gedurende ±20 sec.
  Bij het loslaten van de waakvlamtoets (1) moet de waakvlam blijven branden.
  Indien de ontsteking niet gebeurde, de volledige handelingen herhalen.

  2.2.3 Ontsteking hoofdbrander en instellen temperatuur
  De thermostaatknop (3) op de gewenste temperatuur instellen. De thermostaatknop op stand 1 komt overeen met 13°C.
  Eén gradatie is telkens +3°C. vb: stand 4 = 22°C.
  Let er op dat de voeler geplaatst wordt daar waar een normale luchtcirculatie door convectie mogelijk is.
  Het is aan de installateur om zelf de meest geschikte plaatst te kiezen.
  Belangrijk : Indien per vergissing de dovingsknop (2) gelijktijdig met de waakvlamknop (1) wordt ingedrukt, valt
  het toestel in veiligheid; slechts de waakvlam ontsteekt. Druk nogmaals op de dovingsknop (2) en wacht tot beide
  knoppen in hun oorspronkelijke stand komen vooraleer het toestel opnieuw te ontsteken.

  2.2.4 Uitdoving
  Om het toestel volledig buiten dienst te stellen, de dovingsknop (2) indrukken. De twee drukknoppen (1 +2 ) blijven beide
  gedurende ±40sec. geblokkeerd. Tijdens deze periode is het onmogelijk het toestel te ontsteken. Na max. 50 sec. springen
  beide automatisch in hun oorspronkelijke positie terug.

  2.2.5 Nachtstand
  De thermostaatknop (3) op stand “ster” plaatsen. Enkel de waakvlam blijft branden (indien de omgevingstemperatuur niet
  lager is dan 5°C).

  2.2.6 Gashaarden uitgerust met sfeerkraan
  De sfeerkraan (5) heeft drie standen:
  0. neutraalstand

  1.kleinstand

  2.grootstand

  Opgelet: het inschakelen van de sfeerbrander kan aanleiding geven tot een overmatig gasverbruik. Vergeet niet de
  neutraalstand in te stellen indien U kiest voor een economische verwarming.

  2.2.6.1 Toestel uitgerust met 2 onafhankelijke branders
  De achterste brander ontsteekt door de thermostaatknop (3) in de gewenste stand te draaien. Bij het bereiken van de
  ingestelde temperatuur zal de brander automatisch doven. De voorste brander wordt bediend door de knop van de
  sfeerkraan (5) in de gewenste stand te draaien. Deze brander zal continu blijven branden met lange, gele vlammen om
  zodoende de sfeer van een echt haardvuur weer te geven.

  2.2.6.2 Toestel uitgerust met sfeerbrandersysteem
  De bedieningskraan van het sfeerbrandersysteem (5) biedt de mogelijkheid beide branders continu te laten branden,
  ongeacht de stand van de thermostaatknop.
  Belangrijk: De waakvlam is de veiligheid en zekering van het toestel. Indien wegens om het even welke reden de
  waakvlam gedoofd is, zal men minstens 5 min. wachten alvorens opnieuw te ontsteken.

  11 • Page 12

  Gebruikshandleiding

  2.3 Toestellen met Eurosit kraanblok
  2.3.1 Beschrijving van het kraanblok

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.

  Elektromagneetl
  Gastoevoer waakvlam
  Hoogspanningkabel
  Meetnippel voordruk
  Meetnippel branderdruk
  Thermostaatvoeler
  Ontstekingsknop
  Regeling waakvlam
  Bedieningsknop
  Regelschroef kleinstand
  Debietregeling
  Gastoevoer brander
  Gasaansluiting 3/8”

  2.3.2 Ontsteking

  De afsluitkraan op de gasleiding openen.
  Ontluchting is meestal nodig bij de eerste ingebruikname of na
  langdurige buitendienstelling. Het ontluchten gebeurt door de
  thermostaatknop (9) in te drukken.
  Thermostaatknop (9) op “ster” zetten. (knop blokkeert in deze stand)
  Thermostaatknop (9) indrukken en gelijktijdig herhaaldelijk de
  ontstekingsknop (7) indrukken.
  Eens de waakvlam ontstoken, thermostaatknop (9) gedurende
  ±20sec. ingedrukt houden.
  Bij het loslaten van de thermostaatknop (9) moet de waakvlam blijven
  branden. Nu pas kan de thermostaatknop verder gedraaid worden.
  Indien de ontsteking niet lukte, de volledige handeling herhalen.
  De thermostaatknop (9) op de gewenste temperatuur instellen.
  De thermostaatknop op stand 1 komt overeen met 13°C. Eén
  gradatie is telkens +3°C. Vb: stand 4 = 22°C.
  Let er op dat de voeler geplaatst wordt daar waar een normale
  luchtcirculatie door convectie mogelijk is. Het is aan de
  installateur om zelf de meest geschikte plaatst te kiezen.

  2.3.3 Uitdoving
  Om het toestel volledig buiten dienst te stellen, de thermostaatknop (9) op stand 0 zetten.

  2.3.4 Nachtstand
  De thermostaatknop (9) op stand “ster” plaatsen, enkel de waakvlam blijft branden (indien de omgevingstemperatuur niet
  lager is dan 5°C).
  Belangrijk: De waakvlam is de veiligheid en zekering van het toestel. Indien wegens om het even welke reden de
  waakvlam gedoofd is, zal men minstens 5 min. wachten alvorens opnieuw te ontsteken.

  12 • Page 13

  Gebruikshandleiding

  2.4 Toestellen met afstandbediening
  Enkele voordelen van de Well Straler nieuwe productgeneratie:


  Automatische ontsteking zonder permanente waakvlam.
  Exacte, digitale temperatuurcontrole in een straal van ± 6 m rond het toestel.
  Draadloze RF bediening van alle functies van uw toestel in een straal van ± 6 m.
  Vier verschillende manieren van werken (AAN/UIT – THERMOSTATISCH – WEEKPROGRAMMA – COUNTDOWN
  TIMER).
  Volautomatische geprogrammeerde werking aan de hand van een vooraf in te stellen weekprogramma (4
  onafhankelijke programma’s per dag, 7 dagen per week).

  BELANGRIJK
  Zender en ontvanger moeten op elkaar afgesteld zijn voor een goede werking van het apparaat Indien het
  werkingsbereik kleiner is dan 6m moet de antenne van de ontvanger (zwarte draad aan de zijkant van de ontvanger)
  verplaatst worden. (cfr. LEARN ).

  13 • Page 14

  Gebruikshandleiding
  2.4.1 De zender

  De zender werkt op 4 AAA 1.5V batterijen. Om een
  degelijke werking te garanderen is het aanbevolen
  gebruik te maken van ALKALINE batterijen.
  Van zodra er 4 AAA 1.5V batterijen in de voorziene
  houder aan de achterkant van de zender geplaatst
  worden (let op de polariteit) zal de huidige
  kamertemperatuur af te lezen zijn op het LCD scherm. Is
  dit niet het geval dan dient u te controleren of de
  batterijen goed geplaatst zijn.
  BEDIENINGSKNOPPEN
  De bedieningsknoppen zitten verborgen achter een
  deksel om accidentele veranderingen tegen te gaan. Sluit
  het deksel telkens u wijzigingen hebt doorgevoerd.
  Een knipperende display wil zeggen dat het systeem op
  een input wacht (drukken op toets). Wanneer er na 15
  seconden geen input gegeven werd (niets gedrukt) gaat
  het systeem opnieuw in normale toestand.

  2.4.2 Het LCD scherm

  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.

  1. PROGRAM FOR: Verschijnt tijdens programmatie van dag
  (zo/ma/di/wo/do/vr/za) en periode van dag (voormiddag/dag/
  avond/nacht).
  2. DAY: huidige dag van de week
  3. PERIOD: periode van de dag (voormiddag/dag/avond/nacht)
  4. MODE: duidt aan in welke modus het systeem zich bevindt:

  ON (toestel staat aan, zowel manueel als thermostatisch)

  OFF (systeem is uitgeschakeld)

  THERMO (systeem werkt temperatuurgebonden)

  PROGRAM (systeem werkt volgens ingesteld
  weekprogramma)
  5. START AT: Verschijnt tijdens de programmatie van het tijdstip
  van inschakeling van het toestel.
  SET: geeft de gewenste ingestelde temperatuur weer.
  F°/C°: temperatuur in graden Fahrenheit of Celsius.
  TIME/TEMP: geeft de huidige kamertemperatuur weer. In ditzelfde venster komt ook de huidige tijd wanneer
  TIME/TIMER toets ingedrukt werd.
  LOW: verschijnt wanneer de batterijen moeten vervangen worden. Vanaf de verschijning van LOW moeten de
  batterijen binnen de twee weken vervangen worden.
  TIMER: verschijnt wanneer de countdown timer in gebruik is.
  OVERRIDE: verschijnt wanneer de vooraf ingestelde SET temperatuur overschreden wordt.
  FLAME: geeft weer dat het toestel brandt, 1 vlam = kleinstand, 2 vlammen (HI) = grootstand.
  HOLD: verschijnt wanneer de SET temperatuur is overschreden en u wenst deze temperatuur te behouden totdat u
  deze functie opnieuw annuleert.
  CP: verschijnt wanneer het ‘kinderslot’ actief is. Het ‘kinderslot’ wordt geactiveerd door de toetsen UP en TIMER
  tegelijkertijd in te drukken.
  SWING: geeft in het SET venster het temperatuurverschil weer waartussen geschakeld wordt.
  FAN: geeft weer of de ventilator in grootstand (FAN) of kleinstand (OFF) staat.
  14 • Page 15

  Gebruikshandleiding
  2.2.3 Initiële ‘set-up’ programmering van de afstandsbediening
  2.2.3.1 UIT te voeren stappen alvorens een eerste ingebruikname van het toestel
  • Instellen temperatuurschaal (°C of °F). De zender werd in onze fabrieken ingesteld op °C
  • Instellen dag van de week
  • Instellen huidige tijd
  Om de initiële setup door te voeren moeten er batterijen in de zender geplaatst zijn. Druk
  vervolgens op de kleine toets (SET) bovenaan links in het batterijencompartiment. U kunt nu
  uw zender programmeren.

  Verandering van temperatuurschaal (°C - °F)

  Achterkant zender

  1. Druk éénmaal op de SET toets bovenaan
  links het batterijencompartiment. Het °C
  symbool op het LCD scherm zal knipperen.
  2. Om te veranderen tussen ° C en °F drukt u
  de UP of DOWN toets aan de voorzijde van
  de zender.
  3. Druk SET/RETURN toets om uw keuze te
  bevestigen.
  OPM: Indien u de ingestelde waarde (°C) wenst te
  behouden kunt u na stap 1 onmiddellijk op de
  SET/RETURN toets drukken

  Instellen van de huidige dag van de week
  4. Na stap 3 hierboven zal SU beginnen
  knipperen op het LCD Scherm.
  5. Om de huidige dag van de week te
  veranderen, drukt u de AHEAD of BACK
  toets aan de voorzijde van zender.
  6. Druk SET/RETURN om uw keuze te
  bevestigen.

  Instellen van de huidige tijd

  7. Na stap 3 hierboven zal het uur beginnen
  knipperen.
  8. Om het huidige uur in te stellen drukt u op de
  UP of DOWN toets. Houdt rekening met am
  en pm (am voor-, pm namiddag).
  9. Druk SET/RETURN om uw keuze te
  bevestigen, de minuten zullen beginnen
  knipperen.
  10. Om de huidige minuten in te stellen drukt u
  UP/DOWN toets.
  11. Druk SET/RETURN om uw keuze te
  bevestigen. HI FLAME zal beginnen
  knipperen. Indien naast HI FLAME, ook
  LEVEL knippert drukt u op de ‘UP’ toets. Het
  is belangrijk dat enkel HI FLAME knippert.
  12. Druk SET/RETURN om alles te bevestigen.

  DE INITIËLE SETUP IS NU KOMPLEET. SLUIT HET BATTERIJENCOMPARTIMENT. HET LCD SCHERM STAAT NU IN ZIJN NORMALE
  STATUS. U HOEFT ENKEL NOG DE SWING AAN TE PASSEN AAN UW PERSOONLIJKE VOORKEUR.
  15 • Page 16

  Gebruikshandleiding
  2.2.3.2 Additionele programma opties: SWING (temperatuur differentieel)
  De thermostaatfunctie zet uw toestel in werking wanneer de kamertemperatuur zakt beneden een bepaald aantal graden
  onder de in de SET temperatuur ingestelde waarde. Deze variatie heet ‘SWING’ of temperatuur differentieel. Een kleine
  SWING laat uw toestel sneller aanslaan en houdt de kamertemperatuur constanter. Een grotere SWING reduceert het
  aantal malen dat uw toestel aan en uit gaat, maar gaat gepaard met grotere temperatuurverschillen.
  De SWING is voorgeprogrammeerd op 1°C .

  Manuele controle van de voorgeprogrammeerde SWING temperatuur:
  De SWING kan manueel gecontroleerd worden door veranderingen door te voeren in de SET temperatuur. Normaal
  reageert het systeem om de twee minuten op een verandering van temperatuur. Wanneer er echter manueel veranderingen
  ingebracht worden reageert het systeem binnen de 10 sec. Met een vooraf ingestelde SWING van 1°C zal uw toestel (in
  THERMO mode) aanslaan wanneer u de SET temperatuur met 1°C hoger instelt dan de kamertemperatuur, of doven
  wanneer u de SET temperatuur vermindert met 1°C beneden de kamertemperatuur. Gebeurt dit pas na 2°C dan betekent
  dit dat de SWING ingesteld staat op 2°C.

  Verandering van de vooraf ingestelde
  SWING:

  1. Druk de AHEAD en BACK toetsen gelijktijdig in.
  De momenteel ingestelde SWING verschijnt in
  het SET TEMP venster, samen met de
  vermelding SWING op het LCD scherm.
  2. Druk UP/DOWN om de SWING te veranderen.
  3. Druk SET/RETURN om uw keuze te bevestigen.

  2.2.4 Weekprogrammatie
  De zender is standaard voorzien van een in onze fabrieken vooraf ingesteld programma. Elke dag is opgedeeld in vier
  periodes en elke periode heeft zijn eigen starttijd en gewenste temperatuur. Een schema van het standaard programma
  vindt u hieronder
  DAG
  Elke dag van de week

  PERIODE

  UUR/TEMPERATUUR

  MORN
  DAY
  EVE
  NIGHT

  6:00 am
  8:30 am
  3:00 pm
  11:00 pm

  21°C
  16°C
  21°C
  18°C

  U kunt dit programma wijzigen door onderstaande procedure te volgen. Er kan ten allen tijde naar de fabrieksinstellingen
  teruggekeerd worden (zie hoofdstuk opheffen programma).

  2.2.4.1 Programmatie dag/periode van dag/temperatuur

  DAG

  Voormiddag
  Uur
  Temp

  Eigen programma:
  Dag
  Uur
  Temp

  Uur

  Avond
  Temp

  Uur

  Nacht
  Temp

  Zondag (SU)
  Maandag (MO)
  Dinsdag (TU)
  Woensdag (WE)
  Donderdag (TH)
  Vrijdag (FR)
  Zaterdag (SAT)

  16 • Page 17

  Gebruikshandleiding
  Als gebruiker kunt u het ingebouwde standaard programma (cfr. 2.2.4 weekprogrammatie) wijzigen en aanpassen aan uw
  eigen noden. Elke dag is opgedeeld in vier periodes: voormiddag/dag/avond/nacht. Er werd hierboven in een blanko
  schema voorzien waarin u zelf de gewenste uren en temperaturen kunt invullen en aldus in de zender programmeren.
  Indien u dit wenst kunt u één dag, één periode of alle zeven dagen en alle periodes aanpassen.
  OPM. Het is onontbeerlijk voor een goede werking van de programma modus dat veranderingen aan het standaard
  ingebouwde programma uitgevoerd worden NA de initiële setup. De zender moet eerst ingesteld worden op de
  huidige dag en het huidige uur.
  Om veranderingen aan te brengen in het ingebouwde programma:
  1. Druk PROGRAM/REVIEW toets gedurende 4
  seconden in. De tekst PROGRAM FOR en START AT
  op het display zullen knipperen. De huidige dag,
  periode, vooraf ingestelde aanvangstijd en gewenste
  temperatuur zullen ook verschijnen.
  2. Om de DAG en PERIODE van DAG te programmeren
  drukt u AHEAD of BACK toetsen tot de gewenste dag
  en periode op het scherm verschijnen.
  3. Vervolgens drukt u op PROGRAM/REVIEW. De tijd zal
  nu knipperen.

  4. Om de STARTTIJD te programmeren drukt u de UP of
  DOWN toetsen om de gewenste tijd te bereiken. De
  aangeduide tijd zal veranderen in stappen van 15
  minuten.
  5. Wanneer de gewenste starttijd op het scherm staat
  drukt u PROGRAM/REVIEW om te bevestigen. De
  SET TEMP zal nu knipperen.

  6. Om de gewenste kamertemperatuur in te stellen drukt
  u de UP of DOWN toetsen.
  7. Wanneer de gewenste temperatuur op het scherm
  verschijnt drukt u PROGRAM/REVIEW om te
  bevestigen.

  8. Na stap 7 zal de volgende periode van dezelfde dag of
  de eerste periode van de volgende dag verschijnen.
  9. Om de volgende periode of dag te programmeren volgt
  u opnieuw stappen 3,4,5,6 en 7.
  10. Blijf stappen 3,4,5,6 en 7 volgen totdat u alle 7 dagen
  met elk 4 tijdsperiodes geprogrammeerd hebt.
  11. Wanneer het volledige programma werd ingevoerd
  drukt u de SET/RETURN toets. De ingevoerde
  gegevens zullen nu het in onze fabrieken ingestelde
  standaard programma vervangen en uw toestel zal in
  de PROGRAM modus reageren volgens deze nieuwe
  gegevens.
  OPMERKING: Tijdens het programmeren kunt u sneller naar een andere periode overgaan door na stap 8 op AHEAD of
  BACK te drukken om zo bepaalde periodes over te slaan (deze zullen wel de vooraf ingestelde waarden bewaren).
  Wanneer de dag/periode die u wenst te wijzigen op het scherm verschijnt, drukt u PROGRAM/REVIEW om te bevestigen
  en vervolgt u met stap 3.
  17 • Page 18

  Gebruikshandleiding
  2.2.4.2 Overzicht programma
  U kunt ten allen tijde een overzicht bekomen van het
  momenteel in voege zijnde programma (ofwel de
  fabrieksinstelling (cfr: 2.2.6) ofwel het door u aangepaste
  programma).
  Druk gedurende 1 sec. op de toets PROGRAM/REVIEW.
  Door herhaaldelijk op deze toets te drukken overloopt u het
  ganse programma.
  Opgelet: wanneer u gedurende 4 sec. op de
  PROGRAM/REVIEW toets drukt gaat u over naar
  programmeer modus. In dit geval drukt u SET/RETURN
  om dit op te heffen.

  2.2.4.3 Opheffen eigen programma en terugkeer naar fabrieksinstellingen
  Om het door u gewijzigde programma te annuleren en terug te keren naar de fabrieksinstelling gaat u als volgt te werk:
  Druk SET/RETURN om zeker te zijn dat het LCD scherm in normale modus staat.
  Druk en houd de PROGRAM/REVIEW toets ingedrukt, druk tegelijkertijd de SET/RETURN toets gedurende ongeveer 10
  sec. in.
  De gewijzigde gegevens zullen worden gewist wanneer het display begint te knipperen.
  Druk SET/RETURN om het LCD scherm in normale status te brengen. Wanneer u niets drukt zal na ongeveer 10 sec. het
  scherm automatisch naar normale status terugkeren.

  2.2.5 Bediening van uw toestel
  2.2.5.1 Manueel (on/off)
  Druk op de MODE toets tot er ON op het LCD scherm verschijnt. Samen met ON verschijnt ook FLAME en 1 vlam.
  De waakvlam van uw toestel zal nu automatisch ontstoken worden: gedurende ongeveer 60 sec. zal er een vonk overslaan
  tussen de ontstekingskaars en de waakvlam. Van zodra er een vlam gedetecteerd wordt stopt het vonken. Enkele seconden
  later zal nu ook de hoofdbrander in kleinstand ontsteken.
  OPM. Het kan zijn dat zich bij een nieuwe installatie lucht op de gasleiding bevindt en dat er in de tijdsspanne van 60 sec.
  geen vlam wordt gedetecteerd. Het toestel slaat dan in veiligheid en moet ‘gereset’ worden.
  Hiervoor drukt u driemaal op de MODE toets tot er OFF op het scherm verschijnt.
  Om opnieuw te ontsteken toets MODE indrukken tot er ON verschijnt. Deze procedure herhalen tot er een vlam wordt
  gedetecteerd.
  Eenmaal de waakvlam ontstoken en de hoofdbrander in kleinstand kunnen door middel van de toetsen FLAME en FAN •
  de volgende functies worden bediend: Grootstand – kleinstand van de brander
  Ventilator op grootstand – kleinstand•.
  Telkens men op de respectievelijke toetsen drukt, wordt er geschakeld tussen kleinstand/grootstand of omgekeerd.
  Om het toestel opnieuw uit te schakelen drukt u op MODE tot er OFF verschijnt. De waakvlam alsook de hoofdbrander
  zullen doven. Om in een efficiënt energieverbruik te voorzien zal de ventilator blijven functioneren zolang de
  binnentemperatuur van het toestel meer dan 30°C bedraagt om de restwarmte af te geven°.  enkel bij toestellen voorzien van een ventilator
  18 • Page 19

  Gebruikshandleiding
  2.2.5.2 Thermostatisch (on/off gekoppeld aan thermostaat)
  Wanneer de zender in THERMO modus wordt geplaatst zal uw toestel ontsteken/doven afhankelijk van de gewenste
  omgevingstemperatuur (rond de zender).
  1. Druk MODE tot er THERMO verschijnt.
  2. Stel de gewenste temperatuur in door middel van
  de UP/DOWN toetsen (minimum 6°C maximum
  32°C). De zender zal om de twee minuten een
  temperatuursmeting doen en vervolgens uw
  toestel aan/uitschakelen afhankelijk van de door u
  ingevoerde SET temperatuur.
  3. Het
  regime
  van
  de
  hoofdbrander
  (kleinstand/grootstand) kan nu ingesteld worden
  door op FLAME te drukken. Eénmaal ingesteld
  zal uw toestel in deze stand blijven functioneren
  OPMERKING:
  zolang er niet van modus veranderd wordt. Drukt
  u op MODE om de werkingsmodus te veranderen
  Om veelvuldig ontsteken/doven van uw toestel te
  zal uw toestel automatisch opnieuw in kleinstand
  voorkomen zal er enkel om de twee minuten een
  functioneren.
  temperatuursmeting plaatsvinden. Het temperatuur4.
  Voor toestellen uitgerust met een ventilator kan
  verschil tussen aan/uitgaan is ook afhankelijk van de
  men door middel van de FAN toets de ventilator
  ingestelde SWING
  instellen op klein- (FAN OFF)/grootstand (FAN).
  (cfr. Hoofdstuk SWING).
  Hier geldt eveneens dat zolang er niet van
  bedrijfsmodus veranderd wordt de ventilator in de
  laatst ingestelde stand zal blijven functioneren.

  2.2.5.3 Automatisch (program)
  Druk MODE tot er PROGRAM verschijnt.
  Het LCD scherm vertoont volgende gegevens:
  Periode waarin u zich momenteel bevindt (morn/day/eve/nite) afhankelijk van het ingestelde programma
  ON/OFF of het toestel brandt of niet.
  De omgevingstemperatuur (TEMP).
  De gewenste geprogrammeerde temperatuur voor deze periode (SET).
  FLAME/FLAME HI geeft aan of het toestel in kleinstand of grootstand zal functioneren.
  FAN/FAN OFF geeft aan of de ventilator in grootstand of kleinstand zal functioneren • .
  Het toestel zal nu volautomatisch functioneren afhankelijk van het ingestelde weekprogramma.

  2.2.5.3.1 Instellen kleinstand/grootstand hoofdbrander
  Deze instelling is mogelijk in volgende modus: ON – THERMO – PROGRAM
  Om de vlamhoogte van de hoofdbrander te veranderen
  drukt u op de FLAME toets, nogmaals op FLAME drukken
  keert terug naar de oorspronkelijke stand. Bij kleinstand
  verschijnt er FLAME samen met één vlam, bij grootstand
  FLAME HI samen met twee vlammen.

  De zender onthoudt altijd de laatste stand die u heeft ingebracht. Wanneer u dus éénmaal de brander instelt op klein- of
  grootstand dan zal gedurende de ganse werkingsperiode de brander aldus reageren (ON – THERMO en PROGRAM
  mode). Enkel wanneer u manueel een andere vlamhoogte instelt zal deze veranderen en dit opnieuw voor de ganse duur
  van deze werkingsmodus.  enkel bij toestellen voorzien van een ventilator
  19 • Page 20

  Gebruikshandleiding
  2.2.5.3.2 Instellen grootstand/kleinstand ventilator•
  Deze instelling is mogelijk in volgende modus: ON – THERMO – PROGRAM
  Om de ventilator te veranderen van kleinstand naar
  grootstand drukt u op toets FAN, nogmaals drukken keert
  terug naar de oorspronkelijke stand. Het LCD scherm
  vertoont FAN OFF (kleinstand) of FAN (grootstand). Enkel
  wanneer het toestel brandt en de ventilator op grootstand
  ingesteld staat zal ook het ventilator symbool
  verschijnen.

  De zender onthoudt altijd de laatste stand die u heeft ingebracht. Wanneer u dus éénmaal de ventilator instelt op klein- of
  grootstand dan zal gedurende de ganse werkingsperiode de ventilator aldus reageren (ON – THERMO en PROGRAM
  mode). Enkel wanneer u manueel een andere regime instelt zal deze veranderen en dit opnieuw voor de ganse duur van
  deze werkingsmodus.
  Opmerking: enkel voor toestellen met een ventilator.

  2.2.5.3.3 Temperatuur tijdelijk manueel veranderen (OVERRIDE)
  Het is ten allen tijde mogelijk de vooraf geprogrammeerde SET temperatuur te wijzigen zonder daarvoor veranderingen in
  het programma door te moeten voeren. Deze wijziging wordt automatisch opgeheven bij het veranderen van periode.
  1. Druk toets UP/DOWN om de SET temperatuur te
  veranderen. OVERRIDE zal verschijnen
  bovenaan de SET temperatuur. Deze verandering
  zal automatisch verdwijnen van zodra u in een
  andere periode (morn/day/eve/nite) komt.
  2. Om de OVERRIDE temperatuur te annuleren en
  terug te keren naar de geprogrammeerde SET
  temperatuur drukt u toets SET/RETURN.

  2.2.5.3.4 Temperatuur permanent manueel veranderen (HOLD)
  Het is ten allen tijde mogelijk de vooraf geprogrammeerde SET temperatuur te wijzigen zonder daarvoor veranderingen in
  het programma door te voeren. In tegenstelling tot de OVERRIDE zal deze wijziging aanhouden totdat u ze zelf annuleert,
  ongeacht de periode.
  1. Druk toets UP/DOWN om de SET temperatuur te
  veranderen. OVERRIDE zal verschijnen
  bovenaan de SET temp.
  2. Om deze nieuwe temperatuur als constante te
  bewaren (ongeacht de periode) totdat u deze
  functie opnieuw annuleert drukt u UP en DOWN
  toetsen samen in. In plaats van OVERRIDE zal nu
  HOLD verschijnen.
  3. Om deze functie te annuleren en terug te keren
  naar de in het programma ingestelde SET
  temperatuur drukt u SET/RETURN.

  20 • Page 21

  Gebruikshandleiding
  2.2.5.3.5 Weergave van tijd

  1. Om de huidige tijd weer te geven drukt u
  TIME/TIMER gedurende minder dan 1 sec. De
  huidige tijd verschijnt op het scherm.
  2. De temperatuur verschijnt opnieuw na 15 sec. of
  wanneer u SET/RETURN drukt.

  2.2.5.4 Countdown timer
  Het systeem beschikt over een ingebouwde COUNTDOWN timer functie die operationeel is in mode ON en THERMO. Het
  is mogelijk uw toestel te laten functioneren gedurende een welbepaalde tijd (manueel of thermostatisch) om het na het
  verlopen van deze tijd automatisch uit te schakelen.

  1. Druk TIME/TIMER toets gedurende meer dan 2
  sec. TIMER en 0:15 knippert. Druk UP/DOWN om
  de gewenste tijd in te stellen. Het is enkel mogelijk
  de countdown timer in te stellen voor 15 min/30
  min/45 min/1 hr/1hr30/2 hr/2hr30… tot 9hr.
  2. Om te bevestigen druk SET/RETURN. In de ON
  modus zal het toestel aan blijven totdat de
  ingestelde tijd van de TIMER verstreken is. In de
  THERMO mode zal uw toestel aan/uitgaan
  afhankelijk van de ingestelde SET temperatuur en
  na het verstrijken van de ingestelde TIMER tijd
  uitgaan.
  3. Om de TIMER functie te annuleren drukt u
  TIME/TIMER toets meer dan 2 sec. in.

  2.2.5.5 Low battery
  LOW verschijnt op het scherm wanneer de batterijen aan
  vervanging toe zijn. Na het verschijnen van LOW zal uw
  toestel nog gedurende ongeveer 2 weken goed kunnen
  functioneren. Het is raadzaam de batterijen zo snel
  mogelijk te vervangen.
  OPM. Het verkeerd plaatsen van de batterijen zal ook tot
  gevolg hebben dat LOW op het scherm komt.
  Het vervangen van de batterijen dient als volgt te gebeuren:
  1. Druk op de MODE tot er OFF op het scherm verschijnt.
  2. Enkele minuten wachten.
  3. Batterijen één per één uitnemen.
  4. Nieuwe batterijen plaatsen, rekening houdend met de polariteit.
  Opmerking: Het vervangen van de batterijen in een operationele mode (ON – THERMO – PROGRAM) kan resulteren in
  beschadiging van de microprocessor.

  21 • Page 22

  Gebruikshandleiding
  2.2.5.6 Plaats van de zender
  Aangezien de zender functioneert als thermostaat is het voor een degelijke werking belangrijk (in THERMO en PROGRAM
  mode) dat deze geplaatst wordt buiten de nabije omgeving van directe warmtebronnen (haard/radiator/lamp…) en niet in
  direct zonlicht aangezien dit de temperatuurmeting zal beïnvloeden.
  Er werd een houder voorzien om de afstandsbediening rechtop te plaatsen. Deze positie geeft het grootste werkingsbereik.
  Dit toestel werkt met radiogolven. De plaats van de antenne (zwarte draad aan de zijkant van de ontvanger) is bepalend
  voor het werkingsbereik van het systeem. Om een optimaal werkingsbereik te bekomen moet de antenne zo vrij mogelijk in
  het toestel geplaatst worden.
  Belangrijk: Zender en ontvanger moeten steeds minimum 1 meter verwijderd zijn van elektromagnetische bronnen. (TV,
  radio, PC, microgolfoven….). Herhaaldelijke blootstelling aan elektromagnetische pulsen zal na verloop van tijd resulteren in
  een verminderd werkingsgebied.

  2.2.6 Ontvanger
  De ontvanger bevindt zich in uw toestel en is bovenaan voorzien van een schuiftoets met drie standen.
  LINKS:
  OFF (toestel volledig uitgeschakeld)
  MIDDEN:
  REMOTE (uw toestel werkt via de zender)
  RECHTS:
  ON (toestel brandt op kleinstand en ventilator (indien aanwezig) in normale modus)
  Het is aan te raden in de zomermaanden of wanneer u uw toestel gedurende lange tijd niet gebruikt deze schakelaar in de
  OFF positie (links) te plaatsen.

  2.2.6.1 LEARN (op elkaar afstemmen van zender en ontvanger)
  De zender en ontvanger werden in onze fabrieken reeds op elkaar afgesteld.
  Indien er zich een probleem voordoet kan deze procedure herhaald worden:
  Elke zender kan beschikken over 1.048.576 veiligheidscodes. Alvorens over
  te gaan tot het op elkaar afstemmen van de zender en de ontvanger moet de
  toets op de ontvanger in de REMOTE positie staan. Druk de LEARN toets op
  de ontvanger in met een fijn langwerpig voorwerp tot een beep hoorbaar is
  (onderaan de opening bevindt zich de drukknop). Druk vervolgens op de
  MODE toets van de zender. De ontvanger zal een serie korte opeenvolgende
  beeps gevolgd door een serie tragere beeps laten horen en de haard zal
  ontseken. Dit betekent dat de ontvanger is afgesteld op de zender.
  OPM: Wanneer het afstemmen niet lukt de eerste keer moet u 1-2 minuten wachten om nogmaals te proberen, tijd
  nodig om de microprocessor te resetten. Door het verplaatsen van de antenne (zwarte draad aan zijkant ontvanger)
  kan het werkingsbereik vergroot worden.

  2.2.7 Probleemoplosser
  STORING

  OORZAAK

  OPLOSSING

  Toestel reageert niet wanneer er
  op MODE gedrukt wordt
  Toestel reageert niet op zender
  na het uitvoeren van ‘LEARN’
  procedure
  Ontvanger beept

  Ontvanger staat in de ‘OFF’ positie
  Ontvanger niet afgestemd op zender
  Zender buiten ontvangstbereik van
  ontvanger

  Zet knop op ontvanger in ‘REMOTE’ positie
  Voer ‘LEARN’ procedure uit
  Verplaats antenne van ontvanger naar vrije
  ruimte (buiten toestel is maximum bereik) om
  ontvangstbereik te vergroten
  Zender korter bij ontvanger brengen of antenne
  van ontvanger verplaatsen
  Druk op de ‘MODE’ toets om toestel te resetten

  Ontvanger beept en zender is
  binnen ontvangstbereik

  Zender buiten ontvangstbereik
  gedurende ± 2 uur
  Stroomuitval van meer dan 5
  seconden start veiligheid countdown.
  Indien binnen een tijdsspanne van 2
  uur niet op ‘MODE’ wordt gedrukt slaat
  toestel in veiligheid.

  22 • Page 23

  Instructies voor de installateur

  3 Plaatsing van het toestel
  De plaatsing dient te geschieden volgens de regels van de kunst en moet beantwoorden aan de gangbare normen. De
  minste afwijking ontslaat ons van alle verantwoordelijkheid wat betreft de veiligheid en de goede werking van het toestel.
  Bij wijzigingen aan de regelorganen door onbevoegde personen vervalt de waarborg. Controleer voor de installatie of de
  plaatselijke verdelingsvoorwaarden, de gassoort en de druk overeenstemt met de afstelling van het toestel.
  Voor een voldoende warmeluchtventilatie te bekomen moet men de minimumafstanden respecteren, tevens moet de kachel
  geplaatst worden in een voldoende geventileerde ruimte indien het een toestel met open verbranding is.

  Belangrijk: Indien het toestel geplaatst wordt tegen een niet hitte bestendige wand, of een niet hittebestendige vloer, is een
  extra beschermplaat achter het toestel vereist

  3.1 Leidingen en gas- netstroomaansluitingen


  Slechts metalen leidingen zijn toegelaten, hetzij in staal, hetzij in koper.
  Op het uiteinde van de leiding in de nabijheid van het toestel is een gekeurde afsluitkraan noodzakelijk om het gas
  af te sluiten bij een eventuele ontkoppeling.
  Nagaan of er zich gaan stof of vuil in de leiding bevindt alvorens deze aan te sluiten op het toestel. Dit is zeer
  belangrijk voor de veiligheid van het toestel aangezien stof of vuil de werking van de kraanblok kan verhinderen of
  zelfs het afsluiten van de gastoevoer kan blokkeren.
  De aansluitkraan is voorzien in 3/8” G binnendraad.
  Voor de schroefdraaddichtingen wordt uitsluitend gekeurd materiaal gebruikt.
  Gebruik voor koperleidingen hardsoldeer met een smeltingtemperatuur hoger dan 450°.
  Het drukverlies op de leidingen mag maximum 1mbar bedragen.
  Gebruik uitsluitend bicône aansluitingen met dikwandige moeren, minstens 0,7 × Ø. Minderwaardige aansluitingen
  zijn zeer gevaarlijk daar de messingmoer na verloop van tijd kan barsten en aldus gasontsnapping kan
  veroorzaken.
  Het netsnoer aansluiten op 230V monofase met aarding (indien aanwezig).

  23 • Page 24

  Instructies voor de installateur

  3.2 Open verbranding
  Het rookafvoerkanaal is voorzien voor buizen van Ø 90.
  De kachel dient aangesloten te worden op een goed werkende
  schouw. De schoorsteen vegen en de roetput reinigen indien nodig.
  • De hoogte van het schouwkanaal moet minstens 4 meter bedragen.
  • Indien de afvoerbuis door een brandbare wand gaat, zal de opening in
  de wand minstens 2cm groter zijn dan de afvoerbuis en mag deze
  nergens de wand raken. Beter is de afvoerbuis te isoleren met rotswol
  of glaswol.
  • Indien er zich roet in de schouw bevindt moet er gewerkt worden met
  een inox flexibel die tot bovenaan de schouw gaat.

  3.2.1 Richtlijnen uitmonding van de rookgasafvoeren bij open verbranding
  Bij daken met een helling groter dan 23° is de uitmonding van het afvoerkanaal zo dicht mogelijk gelegen bij de nok en
  minimum 1 meter erboven.
  In alle andere gevallen en indien bovenstaande regel niet kan voldaan worden, moet men de volgende drie windinvloedzones bepalen:
  ZONE 1: in deze zone heeft de wind geen nadelige invloed op de werking van het afvoerkanaal en kan deze
  uitmonden zonder bijkomende voorziening.
  ZONE 2: in deze zone dient men rekening te houden met valwinden die het plaatsen van een valwindafleider
  noodzakelijk maken. (bv: statische afvoerkap)
  ZONE 3:in deze zone moet men rekening houden met de overdrukken ten opzichte van ruimten binnenin het
  gebouw; als gevolg hiervan mag er geen afvoerkanaal in uitmonden.

  3.2.1.1 Dak met een helling van 23° of meer

  Teken 2 evenwijdige aan de helling van
  het dak, respectievelijk op 0,5m en 1m,
  loodrecht gemeten op de helling van
  het dak.
  Eindig deze evenwijdige bij de
  horizontalen op 0,5m en 1m boven de
  nok van het dak.
  Teken een evenwijdige op 0,5m van de
  verticale gevels; hierdoor ontstaan twee
  snijpunten met de evenwijdige aan de
  dakhelling.
  Vanuit het laagste snijpunt, een rechte
  tekenen onder een hoek van -45° t.o.v.
  de horizontale.
  Vanuit het hoogste snijpunt, een rechte
  tekenen onder een hoek van -20° t.o.v.
  de horizontale.

  24 • Page 25

  Instructies voor de installateur
  3.2.1.2 Dak met een helling kleiner dan 23° - plat dak


  Vanuit de hoogste punten van het plat
  dak de referentie- horizontale trekken.
  Vanuit het snijpunt van deze horizontale
  met de verticale van de gevel, een
  lijnstuk naar omhoog toe tekenen onder
  een hoek van +20° t.o.v. het plat dak;
  het oplopend lijnstuk beperken tot op
  1,5m boven de referentie- horizontale;
  dit vormt het fictief dak.
  Teken 2 evenwijdige, de ene op 0,5m
  en de andere op 1m, boven dit fictief
  dak.
  Teken een verticale op 0,5 m van de
  verticale gevel, dit geeft twee snijpunten
  met de evenwijdige aan de dakhelling
  van het fictief dak.
  Vanuit het laagste snijpunt, een rechte
  tekenen onder een hoek van -45° t.o.v.
  de horizontale.
  Vanuit het hoogste snijpunt, een rechte
  tekenen onder een hoek van -20° t.o.v.
  de horizontale.

  3.2.1.3 Hindernissen
  Da naburige hindernissen worden als volgt bepaald:
  1. Onderzoek vanuit de plaats waar het afvoerkanaal voorlopig uitmondt waarbij alle zichtbare hindernissen vallen
  binnen een afstand van 15m:
  • Indien deze hindernissen gelegen zijn in een horizontaal vlak loodrecht op het afvoerkanaal binnen een hoek
  die groter is dan of gelijk aan 30° en indien de bovenzijde van de hindernis zich bevindt onder een
  elevatiehoek van meer dan 10° ten opzichte van het horizontale vlak, dan worden zij beschouwd als
  werkelijke hindernissen. Is de elevatiehoek kleiner dan 10° dan worden zij beschouwd als verwaarloosbare
  hindernissen.
  • Is de horizontale hoekbreedte kleiner dan 30°, dan worden zij beschouwd als verwaarloosbare hindernissen.
  2. Indien de afstand groter is dan 15m dan worden zij beschouwd als verwaarloosbare hindernissen
  Voor elk van de werkelijke hindernissen bepaalt men de drie, hoger aangegeven, wind- invloedzones, zoals bij daken met
  een helling kleiner dan 23°. De voorlopige vastgelegde uitmondingplaats kan dan behouden blijven indien zij buiten zone 3
  ligt van elk der werkelijke hindernissen. In het andere geval moet voor een andere uitmondingplaats gekozen worden.

  25 • Page 26

  Instructies voor de installateur

  Bepaling van een hindernis

  Invloed van een hindernis op een naastliggend gebouw

  26 • Page 27

  Instructies voor de installateur

  3.3 Gesloten verbranding
  3.3.2 Dakdoorvoer voor A19M en A19ME
  3.3.2.1 Wanneer gebruiken?
  Dit type wordt gebruikt wanneer de rookgasafvoer uitmondt op een hellend dak.
  Deze dakdoorvoeren zijn geschikt als gecombineerde doorvoeren voor de afvoer van verbrandingsgassen en de toevoer
  van verbrandingslucht voor gesloten gasgestookte toestellen, met of zonder ventilator. De aansluiting gebeurt met
  concentrische buizen Ø100 – Ø 150.

  3.3.2.2 Afmetingen

  Afmetingen loden indekstuk: 500mm × 500mm

  3.3.2.3 Plaatsing dakdoorvoer
  De dakdoorvoer, als onderdeel van de totale installatie, moet worden aangebracht volgens de nationale regelgeving.
  1. Controleer eerst de dakdoorvoer op beschadigingen.
  2. Bepaal de plaats van de dakdoorvoerconstructie. Bij een
  pannendak moet rekening gehouden worden met de pansoort.
  3. Maak van buitenaf een gat voor de dakdoorvoer. Zorg ervoor
  dat er geen zaagsel of stof in het toestel kan komen.
  4. Plaats het indekstuk.
  5. Plaats de dakdoorvoer voorzichtig van buitenaf door het dak.
  6. Zet de dakdoorvoer met behulp van een waterpas recht.
  7. Plaats de meegeleverde bevestigingsbeugel om de
  dakdoorvoer en bevestig deze aan het dakbeschot. De beugel
  nog niet vastzetten.
  8. Bouw het concentrisch systeem beginnende bij het gastoestel
  op.
  9. Zet als laatste de dakbeschotbeugel vast en controleer alle
  werkzaamheden op juiste uitvoering.

  27 • Page 28

  Instructies voor de installateur
  3.3.3 Schouwdoorvoerkit voor A19M en A19ME
  3.3.3.1 Wanneer gebruiken?
  Dit type wordt gebruikt wanneer de rookgasafvoer uitmondt op een plat dak of bij het gebruik van een schouwkanaal.
  Deze schouwdoorvoeren zijn geschikt als gecombineerde doorvoeren voor de afvoer van verbrandingsgassen en de
  toevoer van verbrandingslucht voor gesloten gasgestookte toestellen, met of zonder ventilator. De aansluiting gebeurt met
  concentrische buizen Ø100 – Ø 150.
  Geschikt voor alle inbouwhaarden met gesloten verbranding.

  3.3.3.2 Afmetingen

  3.3.3.3 Plaatsing schouwdoorvoer
  De schouwdoorvoer, als onderdeel van de totale installatie, moet worden aangebracht volgens de nationale regelgeving.
  1.

  Controleer eerst de schouwdoorvoer op beschadigingen.

  2. Bepaal de plaats van de dakdoorvoerconstructie.
  3. Maak van buitenaf een gat voor de schouwdoorvoer. Zorg
  ervoor dat er geen zaagsel of stof in het toestel kan komen.
  4. Plaats de alu dekplaat.
  5. Plaats de dakdoorvoer voorzichtig van buitenaf door het dak.
  6. Zet de dakdoorvoer met behulp van een waterpas recht.
  7. Plaats de meegeleverde bevestigingsbeugel om de
  dakdoorvoer en bevestig deze aan het dakbeschot. De beugel
  nog niet vastzetten.
  8.

  Bouw het concentrisch systeem beginnende bij het gastoestel op.

  9. Zet als laatste de dakbeschotbeugel vast en
  controleer alle werkzaamheden op juiste uitvoering.

  28 • Page 29

  Instructies voor de installateur
  3.3.4 De muurdoorvoer voor A19M en A19ME
  3.3.4.1 Wanneer gebruiken?
  Dit type wordt gebruikt wanneer de rookgasafvoer via een buitenmuur naar buiten wordt geleid.
  Deze muurdoorvoeren zijn geschikt als gecombineerde afvoer van verbrandingsgassen en toevoer van verbrandingslucht
  voor gesloten gasgestookte toestellen, met of zonder ventilator. De aansluiting gebeurt met concentrische buizen Ø100 – Ø
  150.

  3.3.4.2 Afmetingen

  3.3.4.3 Plaatsing muurdoorvoer
  1. Controleer eerst de muurdoorvoer op beschadigingen.
  2. Bepaal de plaats van de muurdoorvoerconstructie.
  3. Maak van buitenaf een gat voor de muurdoorvoer. Zorg ervoor
  dat er geen vuil in het toestel kan komen.
  4. Plaats de buitenrooster voorzichtig van buitenaf door de muur.
  Pas de lengte aan, aan de muurdikte.
  5. Zet de muurdoorvoer horizontaal naar buiten. Zet de
  buitenrooster vast aan de buitenmuur.
  6. Plaats de meegeleverde afwerkingplaat om de muurdoorvoer en
  bevestig deze. Deze nog niet vastzetten.

  7. Bouw het concentrische systeem beginnende bij het
  gastoestel op.
  8. Zet als laatste de afwerkingplaat vast en controleer alle
  werkzaamheden op juiste uitvoering.
  9. De opening tussen muur en muurkoker afdichten met
  isolatiemateriaal of dicht cementeren om te voorkomen dat
  koude buitenlucht in de kamer zou komen

  29 • Page 30

  Instructies voor de installateur
  3.3.5 Muurdoorvoer voor A36M
  3.3.5.1 Wanneer gebruiken?
  Dit type rookgasafvoeren worden gebruikt als rookgasafvoer die via een buitenmuur naar buiten wordt geleid.
  Deze muurdoorvoer is geschikt voor het volgende toestel: A36M

  3.3.5.2 Afmetingen

  3.3.5.3 Plaatsing muurdoorvoer
  1. Controleer eerst de muurdoorvoer op beschadigingen.
  2. Bepaal de plaats van de muurdoorvoerconstructie.
  3. Maak van buitenaf een gat voor de muurdoorvoer.
  4. Plaats de buitenrooster + koker voorzichtig van buitenaf door de muur. Pas de
  lengte aan, aan de muurdikte.
  5. De muurkoker moet goed aansluiten aan de verbrandingskamer. Om aanzuiging
  van valse lucht te voorkomen kunnen we de muurdoorvoerkit best met
  schroeven verbinden ( gat door aansluitmof en muurdoorvoerkit boren ).
  6. Zet de muurdoorvoer horizontaal buiten. Zet de buitenrooster vast aan de
  buitenmuur.
  7. De opening tussen muur en muurkoker afdichten met isolatiemateriaal of
  dichtcementeren om te voorkomen dat koude buitenlucht in de kamer zou
  komen
  Opmerkingen:


  De muurkoker moet horizontaal geplaatst worden naar buiten toe. Nooit laten afhellen naar benenden om
  insijpelen van regenwater te voorkomen, dit is nefast voor een goede werking van het toestel.  Indien de muurkoker door een spouwmuur loopt is het van groot belang de openingen ( overgang telescopische
  buizen ) die nog in de muurkoker zitten af te dichten om trekverliezen te voorkomen.

  30 • Page 31

  Instructies voor de installateur
  3.3.6 Gamma concentrische buizen
  Benaming
  Muurdoorvoerkit
  Muurdoorvoerkit zwart
  Muurdoorvoer
  Muurdoorvoer zwart
  Dakdoorvoerkit
  Dakdoorvoer
  Universele loodpan
  Schouwdoorvoerkit
  Schouwdoorvoer
  Alu plakplaat
  Buis 1 m
  Buis 1 m zwart
  Buis 0.5 m
  Regelbare buis
  Buis 0.5 m zwart
  Bocht 90°
  Bocht 90° zwart
  Bocht 45°
  Bocht 45° zwart
  Bocht 30°
  Bocht 30° zwart
  Bocht 15°
  Bocht 15° zwart
  Muurbeugels
  Siliconen ring 100mm
  Siliconen ring 150mm
  Klemband Ø150

  Code
  KW171
  KW18/0
  KW174
  KW17/9
  KW172
  KW167
  KW168
  KW173
  KW167
  KW169
  KW165
  KW17/8
  KW164
  KW194
  KW181
  KW166
  KW17/7
  KW175
  KW 18/2
  KW176
  KW183
  KW186
  KW 189
  KW190
  KW192
  KW193
  KW187

  Opmerkingen: Zwarte buizen enkel leverbaar bij het toestel A19M/A19ME.
  Nuttige lengte buis 1m = 0.95m, nuttige lengte buis 0.5m = 0.45m.

  31 • Page 32

  Instructies voor de installateur
  3.3.7 Voorwaarden voor opbouw concentrisch buizensysteem
  3.3.7.1 Algemene voorwaarden
  Algemene regel: Bij de opbouw van het concentrisch buizensysteem zal de hoeveelheid weerstand opgebouwd door het
  buizensysteem bepalend zijn voor de goede werking. Daar horizontale stukken de meeste weerstand creëren, zijn deze te
  vermijden. De totale horizontale lengte van het buizensysteem mag nooit de totale verticale lengte overschrijden!
  De figuren zijn gerangschikt van minst tot meest geschikte aansluiting.

  Figuur A

  Figuur B

  Figuur C

  Bij figuur A vertrekt men van aan het toestel verticaal tot aan de horizontale uitmondhoogte van de
  rookgasafvoer, gevolgd door een bocht van 90° en vervolgens horizontaal naar buiten.
  Bij figuur B gaat men eerst een gedeelte verticaal om vervolgens de horizontale lengte met een helling van 15° te
  overbruggen. Met een bocht van 15° komt men weer horizontaal.
  Bij figuur C vertrekt men van aan het toestel direct met een bocht van 45°. Voor de buitenmuur plaatst men een
  bocht van 45° om horizontaal naar buiten te komen. Deze manier geeft het minste weerstand en is zodoende het
  meest ideaal.

  Deze figuur geeft een overzicht van de verschillende
  soorten aansluitingen ( muur / schouw / dakdoorvoer
  ) bij gastoestellen met gesloten verbranding. Tevens
  staan de voorwaarden voor de opbouw van het
  concentrische buizensysteem duidelijk aangeduid.

  32 • Page 33

  Instructies voor de installateur
  3.3.8 Richtlijnen uitmonding van de rookgasafvoeren

  In het grijze gedeelte bevinden zich geen
  ramen, deuren of ventilatieopeningen

  1. De afstand L tussen een wandopening en een eindstuk dat lager gelegen is (met de uitmonding in het dak of in
  een verticale wand) moet voldoen aan: L + ΔH > 4m.
  2. De afstand L tussen een wandopening en een eindstuk dat hoger gelegen is, wordt als volgt bepaald:
  • Indien ΔH < 0,5m dan moet L ≥ 2m
  • Indien ΔH < 1m of ΔH ≥ 0,5m dan moet L ≥ 1m

  33 • Page 34

  Instructies voor de installateur
  Uitmonding van het eindstuk in een vlakke gevel

  In het grijs getinte deel mogen geen ramen of deuren uitmonden.
  • Is de verticale afstand tussen het eindstuk en de bovenkant van het raam groter dan 0.25m dan moet de horizontale afstand
  tussen het raam en de uitmonding groter of gelijk zijn dan 1m.
  • Is de verticale afstand tussen het eindstuk en de bovenkant van het raam kleiner of gelijk aan 0.25m, dan moet de horizontale
  afstand tussen het raam en de uitmonding groter of gelijk zijn aan 0.75m.
  Uitmonding van het eindstuk in een gevel met uitsprong of uitmonding van het eindstuk onder een dakrand

  In het grijs getinte deel mogen geen ramen of deuren uitmonden.
  • Is z > 0.5m of y < 0.4m dan mag het eindstuk niet uitmonden op deze plaats.
  • Is z ≤ 0.1m of y > 5m dan gelden dezelfde richtlijnen als voor een uitmonding in een vlakke gevel:
  • Voor alle andere waarden van z en y gelden de richtlijnen op de figuur:
  Is de verticale afstand tussen het eindstuk en de bovenkant van het raam groter dan 0.25m dan moet de horizontale afstand
  tussen het raam en de uitmonding groter of gelijk zijn dan 1m.
  Is de verticale afstand tussen het eindstuk en de bovenkant van het raam kleiner of gelijk aan 0.25m, dan moet de horizontale
  afstand tussen het raam en de uitmonding groter of gelijk zijn aan 0.75m.

  34 • Page 35

  Instructies voor de installateur
  Uitmonding van het eindstuk in een gevel nabij een hoek- aangrenzend gevelvlak zonder wandopeningen

  In het grijs getinte deel mogen geen ramen of deuren uitmonden.
  De afstanden tussen een eindstuk in een gevel nabij een hoek met een aangrenzend gevelvlak waarin zich geen
  wandopeningen bevinden en vensters of deuren die kunnen geopend worden, worden als volgt bepaald:
  • Als het aangrenzend gevelvlak kleiner is dan 0.5m (waarde w) of de horizontale lengte tussen de uitmonding en het gevelvlak
  is groter dan 5m (waarde e) dan gelden de richtlijnen van een uitmonding in een vlakke gevel.
  • Is de lengte van het aangrenzend gevelvlak groter of gelijk aan 0.5m en tevens kleiner of gelijk aan 1m (waarde w) dan moet
  de horizontale lengte tussen de uitmonding en een raam (ventilatieopeningen) groter of gelijk aan 0.5m (waarde a) en tevens
  moet de horizontale lengte tussen de uitmonding en het aangrenzend gevelvlak groter of gelijk zijn dan 0.5m (waarde e).
  • Is de lengte van het aangrenzend gevelvlak groter dan 1m (waarde w), dan is de horizontale lengte tussen de uitmonding en
  een raam (ventilatieopeningen) groter of gelijk aan 0.75m (waarde a) en tevens moet de horizontale lengte tussen de
  uitmonding en het aangrenzend gevelvlak groter of gelijk aan 1m (waarde e).
  Uitmonding van het eindstuk in een gevel nabij een hoek- aangrenzend gevelvlak met wandopeningen

  In het grijs getinte deel mogen geen ramen of deuren uitmonden.
  De afstanden tussen een eindstuk in een gevel nabij een hoek met een aangrenzend gevelvlak waarin zich wandopeningen
  bevinden en vensters of deuren die kunnen geopend worden, worden als volgt bepaald
  • Is de lengte van het aangrenzend gevelvlak (waarde w) kleiner dan 0.5m of de horizontale lengte tussen de uitmondingen en
  het aangrenzend gevelvlak groter dan 5m dan gelden de richtlijnen voor een uitmonding in een vlakke gevel.

  35 • Page 36

  Instructies voor de installateur
  • Is de lengte van het aangrenzend vlak groter of gelijk aan 5m en tevens kleiner of gelijk aan 1m (waarde w), dan is de
  horizontale lengte tussen de uitmonding en een raam (ventilatieopeningen) groter of gelijk aan 0.5m (waarde a) en tevens moet
  de horizontale lengte tussen de uitmonding en het aangrenzend gevelvlak groter of gelijk zijn dan 2.5m (waarde f).
  • Is de lengte van het aangrenzend vlak groter dan 1m (waarde w), dan moet de horizontale lengte tussen de uitmonding en een
  raam (ventilatieopeningen) groter of gelijk dan 0.75m zijn (waarde a) en tevens moet de horizontale lengte tussen de uitmonding
  en het aangrenzend gevelvlak (waarde f) groter of gelijk zijn dan 2.5m.
  Uitmonding van het eindstuk op de muur, onder een balkon of galerij

  De afstanden van een eindstuk uitmondend op een verticale wand onder een balkon of een galerij, al dan niet opengewerkt zijn
  aangegeven op de figuur. Deze afstanden gelden niet wanneer het afvoersysteem verlengd wordt tot voorbij de voorzijde van
  het balkon of galerij. Er moet dan worden nagegaan in hoeverre er eventuele hinder is voor wandopeningen in de verticale wand
  boven het terras of de galerij.
  Deze figuren geven grafisch de richtlijnen die moeten gevolgd worden bij het plaatsen van de uitmonding van het gastoestel.
  Deze figuren zijn in overeenstemming met de toestellen type C1, C3 en C5, waarvan het nominale vermogen beperkt is tot
  30kW. Deze figuren zijn overgenomen uit de tekst van de norm NBN D 51-003.

  36 • Page 37

  Instructies voor de installateur

  4 Plaatsing van de houtblokken/wijnranken/keien/kolen en vermiculiet
  1. Verdeel de vermiculietkorrels gelijkmatig op de brander
  2. Verdeel de gloeivlokken op de vermiculietkorrels om een optimaal gloei- effect te bekomen
  3. Plaats vervolgens de hout- kolen – keien of wijnrankenset volgens de figuren.
  Vermiculiet Æ

  Gloeivlokken Æ

  Eerst het vermiculiet op de brander, bovenop de vermiculiet komen mooi verdeeld de gloeivlokken

  Opmerking: de korrels dienen met de hand op de brander gelegd te worden en daarbij moet gelet worden dat er geen fijn
  stof op de brander komt.
  Het is verboden het toestel te laten branden zonder vermiculietkorrels op de brander

  4.1 De wijnrankenset
  Voorzie bij de plaatsing van de wijnranken voor voldoende open ruimtes waardoor het vlammenspel kan ontstaan. Deze
  openingen zijn nodig om een goede en mooie verbranding te verkrijgen. Tevens mag de waakvlam niet gehinderd worden!
  Let bij de plaatsing dat de waakvlam vrij is en er geen wijnranken op rusten dit om de goede werking van het
  toestel te waarborgen.

  Correcte plaatsing van de wijnranken

  4.2 De kolenset
  Om een mooi vlammenspel te bekomen worden de grote en kleine kolen mooi verdeeld over de brander.

  Correcte plaatsing van de kolen
  Opmerking: gecombineerd met een vermiculiet brander moet er op gelet worden dat eerst de korrels en dan de
  gloeivlokken op de brander gelegd worden. Tevens moet de waakvlam vrij blijven dit om de goede werking van het
  toestel te waarborgen.

  37 • Page 38

  Instructies voor de installateur

  4.3 Houtset voor de toestellen: A99E-A9E-A19-A19E-A116

  Inhoud van de houtset

  Correcte plaatsing van de houtset

  Opmerking: Een correcte plaatsing van de houtset is nodig om een goede en mooie verbranding te hebben.
  Gelieve bij het plaatsen van de houtset gebruik te maken van de positioneringstaafjes op de brander en de uitsparingen in
  de brandplaat. Let bij de plaatsing dat de waakvlam vrij is en er geen houtblokken op rusten dit om de goede
  werking van het toestel te waarborgen.

  4.4 Houtset voor de toestellen: A6-A7

  Inhoud van de houtset

  Correcte plaatsing van de houtset

  Opmerking: Een correcte plaatsing van de houtset is nodig om een goede en mooie verbranding te hebben.
  Gelieve bij het plaatsen van de houtset gebruik te maken van de positioneringstaafjes op de brander en de uitsparingen in
  de brandplaat. Let bij de plaatsing dat de waakvlam vrij is en er geen houtblokken op rusten dit om de goede
  werking van het toestel te waarborgen.

  4.5 Houtset voor toestel A98

  Inhoud van de houtset

  Correcte plaatsing van de houtset

  Opmerking: Een correcte plaatsing van de houtset is nodig om een goede en mooie verbranding te hebben.

  38 • Page 39

  Instructies voor de installateur
  Gelieve bij het plaatsen van de houtset gebruik te maken van de positioneringstaafjes op de brander en de uitsparingen in
  de brandplaat. Let bij de plaatsing dat de waakvlam vrij is en er geen houtblokken op rusten dit om de goede
  werking van het toestel te waarborgen.

  4.6 Houtset voor toestel A108 – A108R

  Inhoud van de houtset

  Correcte plaatsing van de houtset

  Opmerking: Een correcte plaatsing van de houtset is nodig om een goede en mooie verbranding te hebben.
  Gelieve bij het plaatsen van de houtset gebruik te maken van de positioneringstaafjes op de brander en de uitsparingen in
  de brandplaat. Let bij de plaatsing dat de waakvlam vrij is en er geen houtblokken op rusten dit om de goede
  werking van het toestel te waarborgen.
  Notities

  NV MOVA
  Herstraat 101
  9473 Welle
  Diese Gebrauchsanleitung ist auf Anfrage auch in deutsch erhältich.

  39 • Page 40

  5 Technische informatie

  40 • Page 41

  41 • Page 42

  42 • Page 43

  43 • Page 44

  44


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Well Straler A9E - A19 - A19E wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Well Straler A9E - A19 - A19E in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,94 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info