Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
PRODUCTBESCHRIJVING
ڹ
൷൶
ൿ
KOELVAK
A. Binnenlampje (niet bij alle modellen)
B. Lampje middenin (niet bij alle modellen)
C. Verstelbaar schap
D. Schap - deksel van lade
E. Groentelade
F. Regeling groentelade
G. Vleeslade
H. Regeling vleeslade
I. Zuivelvak
J. Deurvakken
K. Deurvak 2 l met flessenhouder
L. Deurvak 0,75 l
M. Waterfilter (niet bij alle modellen)
N. “Multiflow” (niet bij alle modellen)
O. Flessenrek (indien voorzien)
P. Versvak (indien voorzien)
VRIESVAK
Q. Automatische ijsmaker
R. Glasplaten / roosters (niet bij alle modellen)
S. Lade / lage korf (niet bij alle modellen)
T. Lade / hoge korf (niet bij alle modellen)
U. IJsblokjeshouder
V. Deurvakken vriezer
Z. Binnenlampje
16
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PRODUCTBESCHRIJVING
  ‫ ڹ‬ඈ ൳ Ꭽ Ꭿ


  ൿ  ංඁർ ൵ ൷ ൵
  ൴൶

  KOELVAK
  A. Binnenlampje (niet bij alle modellen)
  B. Lampje middenin (niet bij alle modellen)
  C. Verstelbaar schap
  D. Schap - deksel van lade
  E. Groentelade
  F. Regeling groentelade
  G. Vleeslade
  H. Regeling vleeslade
  I. Zuivelvak
  J. Deurvakken
  K. Deurvak 2 l met flessenhouder
  L. Deurvak 0,75 l
  M. Waterfilter (niet bij alle modellen)
  N. “Multiflow” (niet bij alle modellen)
  O. Flessenrek (indien voorzien)
  P. Versvak (indien voorzien)

  16

  VRIESVAK
  Q. Automatische ijsmaker
  R. Glasplaten / roosters (niet bij alle modellen)
  S. Lade / lage korf (niet bij alle modellen)
  T. Lade / hoge korf (niet bij alle modellen)
  U. IJsblokjeshouder
  V. Deurvakken vriezer
  Z. Binnenlampje • Page 2

  HOE U HET APPARAAT MOET GEBRUIKEN

  EERSTE GEBRUIK
  Sluit het apparaat aan op de waterleiding en het elektriciteitsnet (zie de Installatiehandleiding).
  Op het moment van de elektrische aansluiting worden er van tevoren in de fabriek ingestelde
  temperaturen op het display weergegeven.
  Houd de resetknop voor de alarmen ingedrukt indien de temperatuurindicator oplicht en het
  geluidssignaal geactiveerd is (dit betekent dat het alarm voor een langdurige black-out zich heeft
  geactiveerd).
  Opmerking: Na de in werking stelling is het noodzakelijk 2/3 uur te wachten voordat de geschikte
  conserveringstemperatuur voor een normale lading van het product bereikt is.
  RICHTLIJNEN VOOR HET SELECTEREN VAN DE FUNCTIES
  Stand-by
  Deze functie dient om zowel het koelvak als het vriesvak buiten werking te stellen. Om deze functie te
  activeren houdt u de stand-by knop 3 seconden lang ingedrukt: beide displays gaan uit en op het display
  aan de linkerkant gaat een streepje aan. Om de normale werking te herstellen voert u dezelfde procedure
  uit totdat de temperaturen die daarvoor ingesteld waren weer op het display weergegeven worden.
  Opmerking: Bedenk hierbij wel dat het apparaat niet is afgekoppeld van de elektrische voeding.
  Temperatuur vriesgedeelte
  De ideale temperatuur die in de fabriek ingesteld wordt is -18°C. Om de temperatuur te veranderen
  houdt u de knoppen
  , ingedrukt totdat de gewenste waarde bereikt wordt die op het display
  weergegeven wordt.
  Temperatuur koelgedeelte
  De ideale temperatuur die in de fabriek ingesteld wordt is °5C.
  Om de temperatuur te veranderen houdt u de knoppen
  , ingedrukt totdat de gewenste waarde
  bereikt wordt die op het display weergegeven wordt.
  On/off
  De on/off toets maakt het mogelijk om de ijsmaker aan of uit te schakelen. Als de ijsmaker ingeschakeld is
  wordt op het display een van de twee symbolen
  aangegeven.

  17 • Page 3

  Mode
  Een lichte druk op de mode toets maakt het mogelijk om het soort gewenste ijs te kiezen: gemalen
  of blokjes
  .
  Lampje van de ijs- en waterdispenser
  Het lampje van de dispenser kan aan en uit gedaan worden door op de knop
  op het bedieningspaneel
  te drukken of door tegen één van de hendels van de dispenser te drukken; in dit geval gaat het lampje aan
  het einde van de afgifte van water of ijs automatisch uit.
  6th Sense functie
  Als het symbool aangaat betekent dat dat het apparaat aan het werk is om de optimale bewaartoestand te
  bereiken.
  De functie wordt automatisch ingeschakeld als:
  • er een aanzienlijke hoeveelheid te koelen en/of in te vriezen voedingsmiddelen in het apparaat is gelegd
  • de deur van de koelkast en/of de vriezer te lang open is blijven staan
  • er een langdurige stroomonderbreking is geweest.
  Het symbool blijft net zo lang aan totdat de optimale bewaartoestand automatisch hersteld wordt.
  Temperatuurindicatie Listeria (bij sommige modellen)
  Met dit symbool kunt u controleren of de temperatuur van het koelgedeelte geschikt is om de
  voedingsmiddelen op de juiste manier te bewaren.
  Als de indicatie aan is en het apparaat minimaal 24 uur in werking is betekent dat dat de temperatuur in
  het koelgedeelte juist is. Als dit niet zo is moet de ingestelde temperatuur verlaagd worden en moet er 12
  uur gewacht worden voordat de indicatie weer visueel gecontroleerd kan worden.
  Bacteriewerend filter
  (indien mogelijk)
  Dit symbool geeft aan wanneer het bacteriewerende filter op is.
  Bij aankoop van het apparaat is het symbool van het filter uit of licht blauw op. Als het symbool geel wordt
  betekent dat dat het filter binnen korte tijd vervangen moet worden.
  Als het symbool rood oplicht moet het filter vervangen worden.
  Vervang de patroon en druk daarna op de toets Alarm Reset totdat het symbool uitgaat of blauw wordt.
  00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge.
  Waterfilter
  (indien mogelijk)
  Dit symbool geeft aan wanneer het waterfilter op is.
  Bij aankoop van het apparaat en na vervanging licht het symbool van het filter blauw op (of groen, bij
  sommige modellen). Als het symbool geel wordt betekent dat dat het filter binnen korte tijd vervangen
  moet worden.
  Als het symbool rood oplicht moet het filter vervangen worden.
  Vervang de patroon en druk daarna op de toets Filter Reset totdat het symbool blauw (of groen) wordt.
  De toets Filter Reset functioneert niet als het lampje van het filter reeds blauw (of groen) is.
  00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge.
  Toetsenblokkering
  Met deze functie kunnen eventuele onopzettelijke wijzigingen van instellingen of uitschakeling van het
  apparaat worden voorkomen.
  Deze functie wordt ingesteld door de knoppen snelvriezen
  aan de linkerkant van het bedieningspaneel
  en vacation
  aan de rechterkant van het bedieningspaneel ongeveer 3 seconden lang ingedrukt te
  houden totdat het symbool
  aangaat en er een geluidssignaal afgegeven wordt.
  Om de functie uit te schakelen herhaalt u de procedure totdat het symbool uitgaat.
  Toetsenblokkering ijsmaker
  Met deze functie kan de afgifte van ijs en water uitgeschakeld worden om de ijsmaker en waterdispenser
  makkelijker schoon te kunnen maken of om onopzettelijk gebruik te voorkomen. Deze functie wordt
  ingesteld door de knop Child Lock 3 seconden lang ingedrukt te houden totdat het symbool
  aangaat en er een geluidssignaal afgegeven wordt.

  18 • Page 4

  Om de functie uit te schakelen herhaalt u de procedure totdat het symbool uitgaat.
  Opmerking: De toetsenblokkeerfunctie schakelt niet de elektrische voeding van het apparaat, de ijsmaker
  of het lampje uit maar maakt eenvoudigweg de hendels van de automaat onwerkzaam.
  Snelvriezen
  Deze functie moet worden geactiveerd voordat er verse voedingsmiddelen worden ingevroren. De functie
  wordt geactiveerd door op de knop
  : het betreffende symbool gaat aan. De functie schakelt na 24 uur
  automatisch uit of kan met de hand uitgeschakeld worden door weer op de knop te drukken.
  Vacation
  Deze functie deactiveert de koeling in het koelvak in het geval de gebruiker lange tijd afwezig is. De
  functie wordt in-/uitgeschakeld door op de knop
  te drukken: Het betreffende symbool gaat aan en de
  temperatuur van het koelgedeelte verdwijnt van het display en hier komt een streepje voor in de plaats.
  Om de normale werking van het koelgedeelte te herstellen herhaalt u de handeling.
  Nadat deze functie geactiveerd is, moet bederfelijk voedsel uit het koelvak worden verwijderd en moet de
  deur gesloten blijven, de koelkast zal een geschikte temperatuur behouden om de vorming van luchtjes te
  voorkomen.
  Eco Mode
  Deze optionele functie kan voor het besparen van energie worden ingeschakeld.
  Het is belangrijk te onthouden dat deze operatie het apparaat niet van de elektrische voeding afkoppelt.
  Druk voor het activeren van deze functie op de toets “+” van het Koelgedeelte en vervolgens op de toets
  “–”, houd de beide toetsen ongeveer 5 seconden ingedrukt tot het display uitgaat.
  Elke keer dat u op het bedieningspaneel drukt (openen deur, gebruik van de hendels voor de afgifte van
  water en/of ijs) wordt op het display de tekst ECO aangegeven om de nieuwe staat van functionering aan
  te geven.
  De ECO functie disactiveert de functionering van het bedieningspaneel en de hierbij behorende
  signaleringen.Voer voor het herstellen van de normale functie dezelfde handeling als hierboven uit tot u op
  het display de van te voren ingestelde temperaturen ziet aangegeven.
  ALARMEN
  Deze indicaties worden meegedeeld door middel van een geluidssignaal en beeldsignalen.
  Belangrijk: Om het geluidssignaal uit te schakelen drukt u op de knop Alarm Reset.
  Alarm black-out
  Wordt geactiveerd wanneer er een langdurige stroomonderbreking geweest is waardoor de temperatuur
  in het vriesgedeelte gestegen is. Op het display van het vriesgedeelte knippert de maximum temperatuur
  die tijdens de stroomuitval bereikt is. Tegelijkertijd wordt het geluidssignaal ingeschakeld en knipperen de
  alarmlampjes
  en
  . Druk op de Alarm Reset toest voor het deactiveren van alle alarmen.
  Belangrijk: Er wordt geadviseerd om vóór consumptie het behoud van de versheidsgraad van de
  voedingsmiddelen te controleren.
  Alarm deur open
  Het symbool van de deur van het koelgedeelte/vriesgedeelte (of beide) gaat aan als één of beide deuren
  van het apparaat worden geopend.
  Als de deuren langer dan 2 minuten open worden gehouden knippert het symbool en wordt het
  geluidssignaal ingeschakeld.
  Alarm werking
  Als het geluidssignaal ingeschakeld wordt en er letters op het display weergegeven worden dan duidt dit
  op een probleem aan het apparaat. Bel de klantenservice en geef de code die in plaats van de temperatuur
  op het display weergegeven wordt door.

  19


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool 20 RID 4L A+ wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool 20 RID 4L A+ in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,3 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool 20 RID 4L A+

Whirlpool 20 RID 4L A+ Bedienungsanleitung - Deutsch - 4 seiten

Whirlpool 20 RID 4L A+ Bedienungsanleitung - Englisch - 10 seiten

Whirlpool 20 RID 4L A+ Bedienungsanleitung - Holländisch - 9 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info