Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
32
GEBRUIKSAANWIJZING
Pagina
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN 33
MILIEUTIPS 33
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN 34
ADVIEZEN
ALS HET APPARAAT NIET WORDT GEBRUIKT 35
ONDERHOUD EN REINIGING 35
GIDS VOOR DE INTERNE ONDERDELEN 36
GEBRUIK VAN DE IJS- EN 37
WATERDISPENSER
(indien mogelijk)
GEBRUIK VAN DE AUTOMATISCHE 37
IJSMAKER
(indien mogelijk)
HOE U DE VOEDINGSMIDDELEN MOET 38
BEWAREN, INVRIEZEN EN LATEN ONTDOOIEN
LUCHTVERSPREIDINGSSYSTEEM 38
“MULTIFLOW”
(indien mogelijk)
OPSPOREN VAN STORINGEN 38
VERVANGEN VAN DE WATERFILTERPATROON 40
(indien mogelijk)
KLANTENSERVICE 40
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GEBRUIKSAANWIJZING
  Pagina
  ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN

  33

  MILIEUTIPS

  33

  ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
  ADVIEZEN

  34

  ALS HET APPARAAT NIET WORDT GEBRUIKT

  35

  ONDERHOUD EN REINIGING

  35

  GIDS VOOR DE INTERNE ONDERDELEN

  36

  GEBRUIK VAN DE IJS- EN
  WATERDISPENSER (indien mogelijk)

  37

  GEBRUIK VAN DE AUTOMATISCHE
  IJSMAKER (indien mogelijk)

  37

  HOE U DE VOEDINGSMIDDELEN MOET
  BEWAREN, INVRIEZEN EN LATEN ONTDOOIEN

  38

  LUCHTVERSPREIDINGSSYSTEEM
  “MULTIFLOW” (indien mogelijk)

  38

  OPSPOREN VAN STORINGEN

  38

  VERVANGEN VAN DE WATERFILTERPATROON

  40

  (indien mogelijk)

  KLANTENSERVICE

  32

  40 • Page 2

  ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
  • Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend
  bestemd voor huishoudelijk gebruik.
  Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is
  het raadzaam de gebruiksaanwijzing
  aandachtig door te lezen, hierin vindt u een
  beschrijving van het apparaat en adviezen
  voor het conserveren van voedingsmiddelen.
  Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog
  eens kunt raadplegen.
  1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of
  het niet beschadigd is en of de deur goed sluit.

  Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de
  levering van het product van eventuele schade
  op de hoogte te worden gesteld.
  2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten
  alvorens het apparaat in werking te stellen, om
  het koelcircuit perfect te kunnen laten
  functioneren.
  3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische
  aansluiting door een gekwalificeerd technicus
  worden verricht overeenkomstig de
  aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke
  veiligheidsvoorschriften.
  4. Reinig de binnenkant van het product alvorens
  het in gebruik te nemen.

  MILIEUTIPS
  1. Verpakking
  Het verpakkingsmateriaal is voor 100%
  recyclebaar en draagt het recyclingsymbool. Voor
  de verwerking moeten de plaatselijke voorschriften
  worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal
  (plastic zakken, stukken polystyreen enz.) moet
  buiten het bereik van kinderen worden gehouden,
  omdat het een bron van gevaar kan vormen.
  2. Afdanken van het apparaat
  Het product is vervaardigd van materiaal dat kan
  worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van
  het merkteken volgens de Europese richtlijn
  2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en
  elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te
  zorgen dat dit product op de juiste manier als afval
  wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve
  consequenties voor het milieu en de menselijke
  gezondheid te voorkomen.
  Het symbool
  op het product of op de
  bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
  product niet als huishoudelijk afval mag worden
  behandeld. In plaats daarvan moet het worden
  afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van
  elektrische en elektronische apparaten.
  Maak het apparaat op het moment dat het wordt
  afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door
  te snijden en de deuren en schappen te
  verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het
  apparaat kunnen kruipen.
  Volg bij het afdanken van het apparaat de
  plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en
  breng het naar een speciaal
  afvalverwerkingscentrum, en laat het niet
  onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar
  dagen, aangezien het voor kinderen een bron van
  gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over
  de behandeling, terugwinning en recycling van dit
  product wordt u verzocht contact op te nemen
  met het stadskantoor in uw woonplaats, uw
  afvalophaaldienst of de winkel waar u het product
  heeft aangeschaft.

  Informatie:
  Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat
  R134a (HFC) of R600a (HC), zie
  serienummerplaatje in het apparaat.
  Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan
  is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed
  heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het
  is daarom noodzakelijk om te controleren of de
  leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.
  Dit product kan een gefluorideerd broeikasgas
  bevatten dat onder het Protocol van Kyoto valt;
  het koelgas zit in een hermetisch verzegeld
  systeem.
  Koelgas: R134a heeft een globaal
  verwarmingsvermogen (GWP) van 1300.
  Conformiteitsverklaring
  • Dit apparaat is bestemd voor het conserveren
  van voedingsmiddelen en is vervaardigd in
  overeenstemming met de Verordening (EG) nr.
  1935/2004
  • Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op
  de markt gebracht in overeenstemming met:
  - veiligheidsvoorschriften van de
  “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de
  richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen
  vervangt);
  - de veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn
  89/336/EEG, gewijzigd door de richtlijn
  93/68/EEG.
  De elektrische veiligheid is
  alleen gewaarborgd
  wanneer het op de juiste
  wijze op een efficiënt
  werkende installatie is
  aangesloten, die volgens de
  wettelijke voorschriften is
  geaard.

  33 • Page 3

  ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
  EN ADVIEZEN
  INSTALLATIE

  VEILIGHEID

  • Het apparaat moet door twee of meerdere
  personen worden verplaatst en geïnstalleerd.
  • Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
  apparaat om te voorkomen dat de vloer
  beschadigd raakt (b.v. parket).
  • Zorg ervoor dat het product tijdens de installatie
  de voedingskabel niet beschadigt.
  • Installeer het product niet in de buurt van een
  warmtebron.
  • Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven
  het apparaat om een goede ventilatie te
  garanderen of volg de installatie-instructies.
  • Houd de ventilatie-openingen van het apparaat
  vrij van obstakels.
  • Beschadig de leidingen van het koelcircuit van de
  koelkast niet.
  • Installeer het product waterpas op een vloer die
  het gewicht kan dragen en in een ruimte die
  geschikt is voor de afmetingen en het gebruik
  van het product.
  • Plaats het apparaat in een droge en goed
  geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld
  om te werken in ruimten waarin de
  temperatuur binnen de volgende waarden ligt,
  die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de
  klimaatklasse die op het serienummerplaatje
  staat aangegeven: het is mogelijk dat het
  apparaat niet goed functioneert als het voor een
  lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een
  hogere of lagere temperatuur dan het
  genoemde bereik.

  • Bewaar of gebruik geen benzine of andere
  gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt
  van het apparaat of van andere elektrische
  huishoudelijke apparatuur. De dampen die
  hieruit voortkomen kunnen brand of explosies
  veroorzaken.
  • Gebruik geen andere mechanische, elektrische
  of chemische systemen die het ontdooiproces
  versnellen dan door de fabrikant zijn
  aanbevolen.
  • Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in
  de vakken van het apparaat, als hiervoor geen
  uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is
  gegeven.
  • Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te
  worden door personen (met inbegrip van
  kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of
  mentale vermogens, of zonder ervaring of
  kennis van het apparaat, behalve als zij tijdens
  het gebruik instructies ontvangen van of begeleid
  worden door een persoon die verantwoordelijk
  is voor hun veiligheid.
  • Om het risico te vermijden dat kinderen in de
  koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen
  niet worden toegestaan in het product te spelen
  of zich erin te verstoppen.
  • Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
  vrieselementen niet in (niet op alle modellen).
  • Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
  vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat
  ze ijsbrand kunnen veroorzaken.

  Klimaatklasse

  Omg. Temp. Omg. Temp.
  (°C)
  (°F)

  SN

  da 10 a 32

  da 50 a 90

  N

  da 16 a 32

  da 61 a 90

  ST

  da 16 a 38

  da 61 a 100

  T

  da 16 a 43

  da 61 a 110

  • Controleer of de spanning op het typeplaatje
  overeenkomt met de spanning in uw woning.
  • Gebruik geen enkele of meervoudige adapters
  of verlengsnoeren.
  • Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding
  de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en
  niet die van het vorige apparaat.
  • De voedingskabel mag alleen door
  gekwalificeerd personeel worden gewijzigd of
  vervangen.
  • Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
  elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker
  uit het stopcontact te halen of via een
  tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van
  het stopcontact is geplaatst.

  34

  GEBRUIK
  • Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
  stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
  onderhoudswerkzaamheden begint.
  • Alle apparaten met ijsmakers en
  waterdispensers moeten op een waterleidingnet
  aangesloten worden dat uitsluitend drinkwater
  levert (met een waterleidingdruk van tussen de
  0,17 en 0,81 MPa (1,7 en 8,1 bar)). De ijsmakers
  en/of waterdispensers die niet rechtstreeks op
  het waterleidingnet zijn aangesloten, mogen
  uitsluitend met drinkwater worden gevuld.
  • Gebruik het koelgedeelte uitsluitend voor het
  bewaren van verse levensmiddelen en het
  vriesgedeelte uitsluitend voor het bewaren van
  diepvriesproducten, het invriezen van verse
  levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
  • Bewaar geen dranken in glas in het vriesgedeelte
  want deze kunnen barsten.
  De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
  gesteld, indien bovenstaande adviezen en
  voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn
  genomen. • Page 4

  ALS HET APPARAAT NIET WORDT
  GEBRUIKT
  - Sluit het apparaat van het elektriciteitsnet af.
  - Maak het apparaat leeg en laat de deuren van het apparaat op een kier staan zodat er lucht in de
  verschillende gedeelten kan circuleren. Op die manier wordt de vorming van schimmel en luchtjes
  vermeden.
  - Als het apparaat is uitgerust met een automatische ijsmaker:
  1. Sluit de watertoevoer naar de automatische ijsmaker.
  2. Maak de ijsblokjeshouder leeg.
  Stroomonderbreking
  Houd de deuren van het apparaat gesloten in het geval van een stromonderbreking van maximaal 24 uur.
  Op deze manier worden de levensmiddelen zo lang mogelijk koel gehouden. Verwijder, in het geval van
  onderbrekingen die meer dan 24 uur duren, de levensmiddelen uit het product en sla ze in een voor de
  conservering geschikt apparaat op.

  ONDERHOUD EN REINIGING
  Maak het apparaat regelmatig met een doek en lauw water en neutrale schoonmaakproducten speciaal om
  de binnenkant van de koelkast schoon te maken schoon. Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen.
  • Gebruik geen stoomreinigers.
  • Er wordt geadviseerd om nadat de plint aan de voorkant verwijderd is de condensator met een
  stofzuiger schoon te maken (zie de Installatiehandleiding).
  • De toetsen en het display van het bedieningspaneel (niet op alle modellen, op de deur van het
  vriesgedeelte) mogen niet gereinigd worden met middelen op basis van alcohol of daarvan afgeleide
  stoffen, maar met een droge doek.
  • De slangen van het koelsysteem lopen in de buurt van de bak voor het dooiwater, en kunnen hoge
  temperaturen bereiken. Maak de leidingen regelmatig met een stofzuiger schoon.
  Vervangen van de lampjes
  Let op:
  • Sluit het apparaat altijd eerst van het stroomnet af alvorens de lampjes
  te vervangen.
  • Alvorens de lampjes te vervangen moet het beschermkapje, indien
  aanwezig, verwijderd worden. Na het vervangen moet het
  beschermkapje weer aangebracht worden.
  • De lampjes in het apparaat zijn voorzien van een bajonetfitting.
  • Het lampje van de ijsmaker en waterdispenser is daarentegen voorzien
  van een gewone schroeffitting.
  Vervang het lampje door een lampje met dezelfde eigenschappen dat
  verkrijgbaar is bij de technische servicedienst en de erkende verkopers.

  35 • Page 5

  GIDS VOOR DE INTERNE ONDERDELEN
  VERSVAK (indien voorzien)
  Dit is een houder voor levensmiddelen voorzien van een
  kantelbeweging die de introductie en de verwijdering van
  levensmiddelen gemakkelijker maakt.
  Opening, verwijdering en herplaatsing van het Versvak
  Druk op een van de twee toetsen (1) om het Versval te openen
  en trek hier tegelijkertijd aan tot het moment van stilstand. Voer
  dezelfde handelingen in omgekeerde volgorde uit om hem weer
  aft e sluiten. Volg, voor het verwijderen van het Versvak, de
  hierboven beschreven instructies op, kantel hem een klein beetje
  en verwijder hem van zijn plaats (2). Plaats, voor het terugplaatsen
  van het Versvak, de buitenste zijgeleiders van de houder (3a) in
  overeenstemming met de (3b) bevestigingsstiften die zich aan de
  binnenkant van zijn plaats.
  3a

  N.B. We raden u aan om geen metalen of scherpe houders in het
  Versvak voor levensmiddelen te stoppen daar deze het aanzicht
  zouden kunnen beschadigen.
  Verwijderen van de groente- en fruitlade of de vleeslade:
  1. schuif de lade naar voren totdat hij niet verder kan;
  2. til de lade op en trek hem naar voren, terwijl u een hand onder
  de lade houdt;
  3. de lade zal uit de rails vallen en kan verder naar buiten
  getrokken worden;
  4. om de lade volledig te verwijderen moet deze worden opgetild:
  de voorkant naar boven, de achterkant naar beneden.
  Laadwijze
  Met het doel om een zo groot mogelijke opslag mogelijk te maken
  kunt u de onderste laden/manden uit het vriesgedeelte
  verwijderen, Zorg ervoor dat de levensmiddelen de openingen
  voor de luchttoevoer niet afsluiten (Instructie geldig voor modellen
  met een capaciteit die kleiner dan 715 liter is).
  Schuifknop voor regeling van de temperatuur in de
  vleeslade
  • Er stroomt koude lucht door een opening tussen het koelvak en
  het vriesvak. Op deze manier blijft de temperatuur van de
  vleeslade lager dan de rest van het koelvak. De luchtstroom kan
  worden geregeld met behulp van de regelschuifknop.
  • Als u groente in de vleeslade wilt bewaren moet u de
  regelschuifknop naar de buitenzijde schuiven tot op de instelling
  voor groente. Op die manier wordt eventuele schade door
  bevriezing van de groente voorkomen.
  Schuifknop voor regeling van de vochtigheid in de groenteen fruitlade
  • Het vocht in de groente- en fruitlade kan met de speciale
  schuifknop geregeld worden.
  • Door het schuifje helemaal naar rechts te schuiven wordt de
  vochtige lucht uit de lade verwijderd om fruit en groente met
  schil optimaal te bewaren.
  • Door het schuifje helemaal naar links te schuiven wordt de
  vochtige lucht in de lade gehouden voor het optimaal bewaren
  van bladgroenten.

  36

  3b • Page 6

  GEBRUIK VAN DE IJS- EN
  WATERDISPENSER (indien mogelijk)
  Eerste gebruik
  Als de ijs- en waterdispenser voor de eerste keer gebruikt worden kunnen de eerste ijsblokjes en het
  eerste water dat afgegeven wordt een onaangename smaak hebben; het is dus raadzaam om dit weg te
  gooien.
  Voor het afnemen van water:
  De afname van water is altijd mogelijk en vindt met behulp van de druk van een beker tegen de
  waterhendel van de automaat plaats. De afgifte wordt onderbroken op het moment dat de hendel wordt
  losgelaten.
  Om het ijs weg te nemen:
  De afgifte van ijs vindt met behulp van de druk tegen de ijshendel van de automaat plaats.
  Een lichte druk op de ICE MODE toets maakt het mogelijk om het soort gewenste ijs te selecteren
  (blokjes of gemalen).
  Handige tips:
  1. Houd de beker dichtbij de opening.
  2. Om de ijsautomaat te activeren is het niet nodig dat u met veel kracht tegen de hendel drukt. Door
  krachtig te drukken krijgt u noch sneller, noch meer ijs.
  3. Het is raadzaam het glas langzaam weg te trekken om de toevoer van het ijs te stoppen en te
  voorkomen dat het ijs blijft komen.
  4. We raden u aan om geen gebruik te maken van erg dunne of bijzonder gevoelige bekers te maken.

  GEBRUIK VAN DE AUTOMATISCHE
  IJSMAKER (indien mogelijk)
  Nadat de koelkast aangezet is, duurt het normaal één nacht om de eerste ijsblokjes te maken. Als u
  schraapijs kiest worden de ijsblokjes op het moment vermalen. Het kan dus gebeuren dat het schraapijs er
  iets later uit komt. Het lawaai dat door het maalsysteem gemaakt wordt is normaal en de stukjes ijs
  kunnen van verschillende grootte zijn. Als u van schraapijs op ijsblokjes overgaat kunnen er samen met de
  eerste ijsblokjes ook kleine hoeveelheden schraapijs uitkomen.
  De hoeveelheid en de grootte van de ijsblokjes hangt af van de druk van het waterleidingnet; het is
  mogelijk om meer ijs te maken door de ingestelde temperatuur in de vriesgedeelte te verlagen.
  ALLEEN VOOR DE VERSIE MET IJSLADE
  De normale hoeveelheid ijs die gemaakt wordt is ongeveer een reeks van
  7-8 ijsblokjes in 24 uur. Als u grote hoeveelheden ijsblokjes nodig heeft
  wordt geadviseerd om ze rechtstreeks uit de bak van de ijsmaker te
  pakken en niet uit de dispenser.
  We raden u aan om de lade aan het einde van de handeling weer terug te
  plaatsen.
  ALLEEN VOOR DE VERSIE MET IJSHOUDER
  De normale hoeveelheid ijs die gemaakt wordt is ongeveer een reeks van
  12-14 ijsblokjes in 24 uur.
  De ijsbak wordt als volgt verwijderd en weer geplaatst
  1. Steek uw vingers in de opening aan de onderkant van de bak en houd
  uw duim op de ontgrendelknop. Houd de onderkant van de bak met
  twee handen vast, druk de ontgrendelknop in en til de bak op en trek
  hem eruit.
  Om de bak weer te plaatsen zet u de onderkant van de bak op de
  speciale steun in de binnendeur en laat u hem in de juiste stand zakken.
  Opmerking: Als u grote hoeveelheden ijsblokjes nodig heeft wordt
  geadviseerd om ze rechtstreeks uit de bak van de ijsmaker te pakken en
  niet uit de dispenser.

  1
  37 • Page 7

  HOE U DE VOEDINGSMIDDELEN MOET
  BEWAREN, INVRIEZEN EN LATEN ONTDOOIEN
  Het is van belang dat de voedingsmiddelen zo worden ingepakt dat er geen water, vocht of condens in kan
  komen; op die manier wordt voorkomen dat er geuren of aroma’s van het ene gebied naar het andere in
  de koelkast worden overgebracht, en blijven de ingevroren voedingsmiddelen beter geconserveerd.
  OPMERKING: Zet nooit warme voedingsmiddelen in de vriezer. Door de voedingsmiddelen eerst te
  laten afkoelen voor ze in te vriezen is het mogelijk om energie te besparen en de levensduur van het
  apparaat te verlengen.

  LUCHTVERSPREIDINGSSYSTEEM
  “MULTIFLOW” (indien mogelijk)
  “MULTIFLOW” is een verspreidingssysteem van geventileerde lucht waardoor de temperatuur in het
  koelgedeelte praktisch gelijk is. De voedingsmiddelen kunnen op elke schap van het apparaat gelegd
  worden waarbij er goed op gelet moet worden dat de luchtopeningen niet afgedekt worden zodat de
  lucht vrij kan circuleren.

  OPSPOREN VAN STORINGEN
  Voordat u contact opneemt met de klantenservice…
  De problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en
  verhelpen, zonder dat hiervoor enig type gereedschap nodig is.
  De geluiden die het apparaat produceert zijn normaal, omdat de ventilatoren en de compressoren voor de
  regeling van de werking automatisch worden in- en uitgeschakeld.
  Sommige geluiden kunnen worden beperkt: door het apparaat waterpas te zetten en het op een
  vlakke ondergrond te plaatsen, door ervoor te zorgen dat het apparaat niet in contact komt met andere
  meubels, door te controleren of de interne onderdelen correct zijn geplaatst, door te controleren of de
  flessen en de pakken elkaar niet raken.
  Enkele mogelijke geluiden:
  • een gefluit bij de eerste inschakeling van het apparaat of na een lange periode waarin het apparaat niet
  gebruikt is.
  • een geborrel als de koelvloeistof naar de leidingen gaat.
  • een gezoem als de waterklep of de ventilator in werking treden.
  • een geknetter als de compressor wordt gestart of als het ijs in de bak druppelt.
  • een plotselinge klik als de compressor wordt in- en uitgeschakeld.
  Het apparaat werkt niet
  • Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat
  hier spanning op?
  • Heeft u de beveiligingen en de zekeringen van de elektrische installatie in uw woning gecontroleerd?
  De motor lijkt te lang in werking te blijven:
  • Zit er misschien te veel stof of pluis op de condensator?
  • Zijn de deuren goed gesloten?
  • Sluiten de deurafdichtingen perfect af?
  • Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.
  • Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het
  apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te
  koelen.
  Er is te veel vochtophoping:
  • Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zitten waardoor de circulatie van lucht
  verhinderd wordt.
  • Als de kamer erg vochtig is, is het normaal dat in de koelkast de vochtigheidsgraad toeneemt.

  38 • Page 8

  Als er water in het ontdooibakje zit
  • Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. Het bakje mag tot de helft vol raken. Controleer of
  het apparaat waterpas staat zodat het water niet uit het bakje kan stromen.
  De temperatuur van de apparaat is te hoog:
  • Zijn de bedieningen van de apparaat wel goed ingesteld?
  • Is er een grote hoeveelheid voedsel in de apparaat geplaatst?
  • Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zijn waardoor de circulatie van koude lucht
  verhinderd wordt.
  Als het gedeelte dat contact maakt met het rubber warm aanvoelt:
  • Dit is normaal als het klimaat warm is en als de compressor in werking is.
  De deuren sluiten niet of gaan niet correct open:
  • Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.
  • Verzeker u ervan dat het apparaat perfect horizontaal staat.
  De verlichting werkt niet:
  • Als het lampje is doorgebrand?
  ALS HET APPARAAT VOORZIEN IS VAN EEN DISPENSER
  De automatische ijsmaker functioneert niet:
  • Heeft de vrieskast voldoende tijd gehad om de vereiste temperatuur te bereiken? Bij een nieuw
  apparaat kan dit 24 uur duren.
  • Staat de automatische ijsmaker aan? (Op bepaalde modellen. Raadpleeg het productblad).
  • Komt er water bij de automatische ijsmaker? Is de waterkraan opengedraaid? Het filter kan verstopt zijn
  of niet goed geïnstalleerd zijn. Controleer als eerste de instructies voor de filterinstallatie om na te gaan
  of het filter correct is geïnstalleerd en niet verstopt is. Als de installatie of verstopping niet het probleem
  veroorzaken, roep dan een gekwalificeerde persoon of vakman te hulp.
  Als de dispenser niet functioneert:
  • Is de deur van het vriesgedeelte dicht?
  • Is de ijsbak goed geplaatst?
  Als de ijsdispenser niet meer functioneert:
  • De ijsdispenser is lange tijd niet gebruikt zodat de ijsblokjes aan elkaar gekleefd zijn? Schud de ijsbak
  heen en weer om de ijsblokjes te scheiden en verhoog de inhoudscapaciteit. Er wordt geadviseerd om
  het oude ijs weg te gooien en nieuw ijs te maken.
  • Is de hendel van de dispenser te lang ingedrukt gebleven? Wacht ongeveer 3 minuten zodat de motor
  van de dispenser zich kan resetten.
  Als de dispenser geen ijs afgeeft als u tegen de hendel aan drukt:
  • Verander de instelling van het type ijs van ijsblokjes in schraapijs of omgekeerd, om eventuele blokken
  ijs te verwijderen. Als de dispenser nog steeds geen ijs afgeeft wacht dan twee minuten en probeer het
  nog eens.
  Als de dispenser geen water afgeeft als u tegen de hendel aan drukt:
  • Bij de eerste keer afgeven duurt het 15-20 seconden voordat het circuit gevuld is.
  • Indien het apparaat op erg koude temperaturen gebracht wordt en de schuif voor de
  temperatuurregeling van de vleeslade open is, kan het gebeuren dat er tijdelijk geen water door de
  dispenser afgegeven wordt. Dan moet de schuif dichtgedaan worden zodat er binnen de volgende 12
  uur weer water afgegeven kan worden.
  Als er condens in het gedeelte van de ijs- en waterdispenser is:
  • Druk op de betreffende schakelaar (aangegeven met A op de figuur)
  om het anticondenssysteem in te schakelen.
  De automatische ijsmaker maakt lawaai:
  Aangezien de apparaat een automatische ijsmaker heeft, kan het zijn dat
  u gezoem hoort (dit is afkomstig van de waterklep), het druppelen
  van water en het lawaai van het ijs dat in de bak valt.

  39 • Page 9

  VERVANGEN VAN DE
  WATERFILTERPATROON (indien mogelijk)
  1. Zoek de dop van de waterfilterpatroon op; deze is onder de deur van het vriesgedeelte geplaatst. Draai
  de dop tegen de wijzers van de klok in totdat hij verticaal staat en trek de dop met de filterpatroon
  door het rooster naar buiten.
  2. Verwijder de patroondop door deze van het uiteinde van het oude patroon af te schuiven. De dop kan
  naar links of naar rechts schuiven. DE DOP NIET WEGGOOIEN.
  3. Haal de nieuwe patroon uit de verpakking en verwijder de bescherming.
  4. Breng de dop op de nieuwe patroon aan, zoals aangegeven.
  5. Duw de nieuwe filterpatroon in het onderrooster met de patroondop in de verticale stand, totdat hij
  niet verder kan. Draai de dop van de filterpatroon met de klok mee tot deze horizontaal staat.
  6. LAAT WATER DOOR DE DISPENSER STROMEN TOTDAT DE STRAAL HELDER WORDT (ongeveer
  9-14 liter of gedurende 6-7 minuten). Op die manier wordt het systeem doorgespoeld en wordt de
  lucht uit de leidingen verwijderd.
  LET OP: tijdens de ontluchting van de installatie kan er water uit de dispenser lekken.
  Bestellen van vervangende filters
  Neem voor het bestellen van nieuwe patronen voor het waterfilter, contact op met de klantenservice.

  1

  2

  4

  5

  3

  KLANTENSERVICE
  Voordat u contact opneemt met de
  klantenservice:
  Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
  ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,
  schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de
  handeling na een uur.
  Als uw apparaat na de controles in de gids voor
  het opsporen van storingen en nadat u het
  apparaat opnieuw gestart hebt nog steeds niet
  goed werkt, neem dan contact op met de
  klantenservice en leg het probleem duidelijk uit.
  Geef het volgende door:
  • de aard van de storing,
  • het model,

  40

  • het type en het serienummer van het apparaat
  (deze zijn te vinden op het serienummerplaatje),
  • het servicenummer (nummer achter het woord
  SERVICE op het typeplaatje binnenin het
  apparaat).

  Opmerking:
  Het omkeren van de deuren van het apparaat
  door onze klantenservice wordt niet
  beschouwd als een ingreep die onder de
  garantie valt.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool 20 RID 4L A+ wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool 20 RID 4L A+ in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,71 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool 20 RID 4L A+

Whirlpool 20 RID 4L A+ Bedienungsanleitung - Deutsch - 4 seiten

Whirlpool 20 RID 4L A+ Bedienungsanleitung - Englisch - 10 seiten

Whirlpool 20 RID 4L A+ Bedienungsanleitung - Holländisch - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info