Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/18
Nächste Seite
40
GEBRUIKSAANWIJZING
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
MILIEUTIPS
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
EN ADVIEZEN
ALS HET APPARAAT NIET WORDT
GEBRUIKT
ONDERHOUD EN REINIGING
HOE U DE VOEDINGSMIDDELEN MOET
BEWAREN, INVRIEZEN EN LATEN
ONTDOOIEN
PRODUCTBESCHRIJVING
GIDS VOOR DE INTERNE ONDERDELEN
HOE U HET APPARAAT MOET GEBRUIKEN
GEBRUIK VAN DE IJS- EN
WATERDISPENSER
GEBRUIK VAN DE AUTOMATISCHE
IJSMAKER
VERVANGEN VAN DE
WATERFILTERPATROON
OPSPOREN VAN STORINGEN
KLANTENSERVICE
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GEBRUIKSAANWIJZING
  ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
  MILIEUTIPS
  ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
  EN ADVIEZEN
  ALS HET APPARAAT NIET WORDT
  GEBRUIKT
  ONDERHOUD EN REINIGING
  HOE U DE VOEDINGSMIDDELEN MOET
  BEWAREN, INVRIEZEN EN LATEN
  ONTDOOIEN
  PRODUCTBESCHRIJVING
  GIDS VOOR DE INTERNE ONDERDELEN
  HOE U HET APPARAAT MOET GEBRUIKEN
  GEBRUIK VAN DE IJS- EN
  WATERDISPENSER
  GEBRUIK VAN DE AUTOMATISCHE
  IJSMAKER
  VERVANGEN VAN DE
  WATERFILTERPATROON
  OPSPOREN VAN STORINGEN
  KLANTENSERVICE
  40 • Page 2

  ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
  Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend
  bestemd voor huishoudelijk gebruik.
  Controleer na het uitpakken van het apparaat of
  het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw
  leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering
  van het product van eventuele schade op de
  hoogte te worden gesteld.

  Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische
  aansluiting door een gekwalificeerd technicus
  worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen
  van de fabrikant en de plaatselijke
  veiligheidsvoorschriften.
  Reinig de binnenkant van het product alvorens het
  in gebruik te nemen.

  Het is raadzaam minstens twee uur te wachten
  alvorens het apparaat in werking te stellen, om het
  koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.

  MILIEUTIPS
  1. Verpakking
  Het verpakkingsmateriaal is
  voor 100% recyclebaar en draagt het
  recyclingsymbool. Voor de verwerking moeten de
  plaatselijke voorschriften worden nageleefd. Het
  verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken
  polystyreen enz.) moet buiten het bereik van
  kinderen worden gehouden, omdat het een bron
  van gevaar kan vormen.
  2. Afdanken van het apparaat
  Het product is vervaardigd van materiaal dat kan
  worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van
  het merkteken volgens de Europese richtlijn
  2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en
  elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te
  zorgen dat dit product op de juiste manier als afval
  wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve
  consequenties voor het milieu en de menselijke
  gezondheid te voorkomen.
  Het symbool
  op het product of op de
  bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
  product niet als huishoudelijk afval mag worden
  behandeld. In plaats daarvan moet het worden
  afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van
  elektrische en elektronische apparaten.
  Maak het apparaat op het moment dat het wordt
  afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door
  te snijden en de deuren en schappen te
  verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het
  apparaat kunnen kruipen.
  Volg bij het afdanken van het apparaat de
  plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en
  breng het naar een speciaal
  afvalverwerkingscentrum, en laat het niet
  onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar
  dagen, aangezien het voor kinderen een bron van
  gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over
  de behandeling, terugwinning en recycling van dit
  product wordt u verzocht contact op te nemen
  met het stadskantoor in uw woonplaats, uw
  afvalophaaldienst of de winkel waar u het product
  heeft aangeschaft.

  Informatie:
  Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat
  R134a (HFC) of R600a (HC), zie
  serienummerplaatje in het apparaat.
  Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan
  is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed
  heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het
  is daarom noodzakelijk om te controleren of de
  leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.
  Conformiteitsverklaring
  • Dit apparaat is bestemd voor het conserveren
  van voedingsmiddelen en is vervaardigd in
  overeenstemming met de Verordening (EG) nr.
  1935/2004
  • Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op
  de markt gebracht in overeenstemming met:
  - veiligheidsvoorschriften van de
  “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de
  richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen
  vervangt);
  - de veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn
  89/336/EEG, gewijzigd door de richtlijn
  93/68/EEG.
  De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd
  wanneer het op de juiste wijze op een efficiënt
  werkende installatie is aangesloten, die volgens de
  wettelijke voorschriften is geaard.

  41 • Page 3

  ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
  EN ADVIEZEN
  INSTALLATIE

  VEILIGHEID

  • Het apparaat moet door twee of meerdere
  personen worden verplaatst en geïnstalleerd.
  • Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
  apparaat om te voorkomen dat de vloer
  beschadigd raakt (b.v. parket).
  • Zorg ervoor dat het product tijdens de installatie
  de voedingskabel niet beschadigt.
  • Installeer het product niet in de buurt van een
  warmtebron.
  • Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven
  het apparaat om een goede ventilatie te
  garanderen of volg de installatie-instructies.
  • Houd de ventilatie-openingen van het apparaat
  vrij van obstakels.
  • Beschadig de leidingen van het koelcircuit van de
  koelkast niet.
  • Installeer het product waterpas op een vloer die
  het gewicht kan dragen en in een ruimte die
  geschikt is voor de afmetingen en het gebruik
  van het product.
  • Plaats het apparaat in een droge en goed
  geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld
  om te werken in ruimten waarin de
  temperatuur binnen de volgende waarden ligt,
  die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de
  klimaatklasse die op het serienummerplaatje
  staat aangegeven: het is mogelijk dat het
  apparaat niet goed functioneert als het voor een
  lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een
  hogere of lagere temperatuur dan het
  genoemde bereik.

  • Bewaar of gebruik geen benzine of andere
  gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt
  van het apparaat of van andere elektrische
  huishoudelijke apparatuur. De dampen die
  hieruit voortkomen kunnen brand of explosies
  veroorzaken.
  • Gebruik geen andere mechanische, elektrische
  of chemische systemen die het ontdooiproces
  versnellen dan door de fabrikant zijn
  aanbevolen.
  • Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in
  de vakken van het apparaat, als hiervoor geen
  uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is
  gegeven.
  • Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te
  worden door jonge kinderen of zieke personen
  zonder lichamelijke controle.
  • Om het risico te vermijden dat kinderen in de
  koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen
  niet worden toegestaan in het product te spelen
  of zich erin te verstoppen.
  • Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
  vrieselementen niet in (niet op alle modellen).
  • Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
  vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat
  ze ijsbrand kunnen veroorzaken.

  Klimaatklasse

  Omg. temp.
  (°C)

  Omg. temp.
  (°F)

  SN
  N
  ST
  T

  van 10 tot 32
  van 16 tot 32
  van 16 tot 38
  van 16 tot 43

  van 50 tot 90
  van 61 tot l 90
  van 61 tot 100
  van 61 tot 110

  • Controleer of de spanning op het typeplaatje
  overeenkomt met de spanning in uw woning.
  • Gebruik geen enkele of meervoudige adapters of
  verlengsnoeren.
  • Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding
  de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en
  niet die van het vorige apparaat.
  • De voedingskabel mag alleen door
  gekwalificeerd personeel worden gewijzigd of
  vervangen.
  • Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
  elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker
  uit het stopcontact te halen of via een
  tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van
  het stopcontact is geplaatst.

  42

  GEBRUIK
  • Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
  stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
  onderhoudswerkzaamheden begint.
  • Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers
  moeten op een waterleidingnet aangesloten
  worden dat uitsluitend drinkwater levert (met
  een waterleidingdruk van tussen de 0,17 en 0,81
  MPa (1,7 en 8,1 bar)). De ijsmakers en/of
  waterdispensers die niet rechtstreeks op het
  waterleidingnet zijn aangesloten, mogen
  uitsluitend met drinkwater worden gevuld.
  • Gebruik het koelgedeelte uitsluitend voor het
  bewaren van verse levensmiddelen en het
  vriesgedeelte uitsluitend voor het bewaren van
  diepvriesproducten, het invriezen van verse
  levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
  • Bewaar geen dranken in glas in het vriesgedeelte
  want deze kunnen barsten.
  De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
  gesteld, indien bovenstaande adviezen en
  voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn
  genomen. • Page 4

  ALS HET APPARAAT NIET WORDT
  GEBRUIKT
  Voor onderbrekingen van maximaal 24 uur
  Laat de deuren van het apparaat dicht. Op die manier blijven de voedingsmiddelen zo lang mogelijk koud.
  Zie voor meer informatie het hoofdstuk “Hoe u het apparaat moet gebruiken”, onder het kopje “Alarm
  black-out”.
  Als het apparaat niet wordt gebruikt
  - Sluit het apparaat van het elektriciteitsnet af.
  - Maak het apparaat leeg als de tijd dat u afwezig bent langer is dan drie weken.
  - Als het apparaat is uitgerust met een automatische ijsmaker:
  1. Sluit de watertoevoer naar de automatische ijsmaker minimaal één dag van tevoren af.
  2. Maak de ijsblokjeshouder leeg.
  - Laat de deuren van het apparaat op een kier staan zodat er lucht in de verschillende gedeelten kan
  circuleren. Op die manier wordt de vorming van schimmel en luchtjes vermeden.

  ONDERHOUD EN REINIGING
  • Schakel het apparaat altijd van het net uit alvorens onderhoudsen reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.
  • Maak het apparaat regelmatig met een doek en lauw water en
  neutrale schoonmaakproducten speciaal om de binnenkant van
  de koelkast schoon te maken schoon.
  • Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Maak de koelkast
  nooit schoon met ontvlambare vloeistoffen. De dampen die
  hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken.
  • Reinig de buitenkant en de rubber afdichtingen met een
  vochtige doek en droog ze af met een zachte doek.
  • Gebruik geen stoomreinigers.
  • Er wordt geadviseerd om nadat de plint aan de voorkant
  verwijderd is de condensator met een stofzuiger schoon te
  maken (zie de Installatiehandleiding).
  • De toetsen en het display van het bedieningspaneel (niet op alle
  modellen, op de deur van het vriesgedeelte) mogen niet
  gereinigd worden met middelen op basis van alcohol of daarvan
  afgeleide stoffen, maar met een droge doek.
  • De slangen van het koelsysteem lopen in de buurt van de bak
  voor het dooiwater, en kunnen hoge temperaturen bereiken.
  Maak de leidingen regelmatig met een stofzuiger schoon.
  Vervangen van de lampjes
  Let op:
  • Sluit het apparaat altijd eerst van het stroomnet af alvorens de
  lampjes te vervangen.
  • Alvorens de lampjes te vervangen moet het beschermkapje,
  indien aanwezig, verwijderd worden. Na het vervangen moet
  het beschermkapje weer aangebracht worden.
  • De lampjes in het apparaat zijn voorzien van een bajonetfitting,
  zij moeten dus zonder draaien verwijderd/er weer in gedaan
  worden.
  • Het lampje van de ijsmaker en waterdispenser is daarentegen
  voorzien van een gewone schroeffitting en moet dus draaiend
  verwijderd en er weer in gedaan worden.
  Vervang het lampje door een lampje met dezelfde eigenschappen
  dat verkrijgbaar is bij de technische servicedienst en de erkende
  verkopers.

  43 • Page 5

  HOE U DE VOEDINGSMIDDELEN MOET
  BEWAREN, INVRIEZEN EN LATEN
  ONTDOOIEN
  INLEIDING
  Het is van belang dat de voedingsmiddelen zo worden ingepakt dat er geen water, vocht of condens in kan
  komen; op die manier wordt voorkomen dat er geuren of aroma’s van het ene gebied naar het andere in
  de koelkast worden overgebracht, en blijven de ingevroren voedingsmiddelen beter geconserveerd.
  Geadviseerd wordt om het in te vriezen voedsel te verpakken in plastic bakjes met hermetisch sluitende
  deksels, aluminium bakjes, aluminiumfolie, plasticfolie of waterdichte plastic verpakkingen.
  OPMERKING: Zet nooit warme voedingsmiddelen in de vriezer. Laat warme voedingsmiddelen altijd
  eerst 30 minuten op kamertemperatuur afkoelen en pak ze daarna in en vries ze in. Door de
  voedingsmiddelen eerst te laten afkoelen voor ze in te vriezen is het mogelijk om energie te besparen en
  de levensduur van het apparaat te verlengen.
  DICHTMAKEN
  Wanneer het voedsel in zakjes wordt verpakt, moet alle lucht uit de zakjes worden gedrukt (vloeistoffen
  hebben wat extra ruimte nodig om te kunnen uitzetten).
  Sluit de verpakking met een stripje. Plaats als u doorzichtige plastic zakjes gebruikt, het etiket in het zakje;
  gebruik bij niet-doorzichtige zakjes zelfklevende etiketten die u op de buitenkant plakt.
  ONTDOOIEN
  Hier volgen enkele nuttige wenken.
  - RAUWE GROENTE: niet ontdooien, maar gelijk in kokend water leggen en koken op de gebruikelijke
  manier.
  - VLEES (grote stukken): in de koelkast ontdooien zonder het vlees uit de verpakking te halen.
  Alvorens het te bereiden, een paar uur op omgevingstemperatuur laten rusten
  - VLEES (kleine stukken): ontdooien op omgevingstemperatuur of rechtstreeks bereiden.
  - VIS: ontdooien in de koelkast zonder de vis uit de verpakking te halen of direct bereiden zonder dat de
  vis volledig is ontdooid. In geval van stroomonderbreking houdt het vriesgedeelte de juiste
  bewaartemperatuur ongeveer 12 uur vast; laat de deur van het vriesgedeelte echter dicht. Vries voedsel
  dat gedeeltelijk ontdooid is niet opnieuw in.
  - KANT-EN-KLARE VOEDINGSMIDDELEN: in de oven verwarmen zonder deze uit het aluminium
  bakje te halen.
  - FRUIT: in de koelkast ontdooien
  TABEL VOOR DE CONSERVERING VAN VOEDINGSMIDDELEN
  De conserveringstijden variëren op grond van de kwaliteit van het voedsel, het gebruikte type verpakking
  of omhulsel (bestand tegen vocht en stoom) en van de conserveringstemperatuur (die -18°C dient te zijn).
  Voedselcategorie
  FRUIT
  Geconcentreerd vruchtensap
  Fruit (in het algemeen)
  Citrusvruchten en vers sap
  GROENTEN
  Commerciële diepvriesproducten
  Zelf ingevroren voedsel
  STOOFVLEES
  Vlees, gevogelte en vis
  VIS
  Kabeljauw, tong
  Zalm
  Makreel, baars
  Reeds klaargemaakte vis
  Weekdieren, oesters
  Gekookte vis, krab
  Rauwe garnalen

  44

  Maanden
  12
  8-12
  4-6
  8
  8-12
  2-3
  6
  2-3
  2-3
  3
  3-4
  3-4
  12

  Voedselcategorie
  Maanden
  VLEES
  Saucijzen
  4 weken of korter
  Hamburgers
  1
  Rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees
  2-3
  BRAADVLEES
  Rundvlees
  6-12
  Lams- en kalfsvlees
  6-12
  Varkensvlees
  4-6
  Verse saucijzen
  1-2
  BIEFSTUKKEN EN KARBONADES
  Rundvlees
  8-12
  Lamsvlees, kalfsvlees, varkensvlees
  2-4
  GEVOGELTE
  Kip of kalkoen (heel of in stukken)
  12
  Eend en gans
  6
  Gevogelte in saus bereid
  6
  Biefstukken (zonder jus)
  1 • Page 6

  PRODUCTBESCHRIJVING
  ඀ൽං ൳ Ꭽ Ꭿ

  ‫ڹ‬ൿർ ൵ ൷ ൵
  ൴൶

  KOELVAK
  A. Binnenlampje
  B. Binnenlampje
  C. Verstelbaar schap
  D. Schap - deksel van lade
  E. Groente- en fruitlade
  F. Regeling groentelade
  G. Groente- en vleeslade
  H. Regeling groente- en vleeslade
  I. Zuivelvak
  J. Deurvakken
  K. Deurvak 2 l met flessenhouder
  L. Deurvak 0,75 l
  M. Waterfilter

  VRIESVAK
  N. Automatische ijsmaker
  O. Glasplaten / roosters (niet bij alle modellen)
  P. Lade / lage korf (niet bij alle modellen)
  Q. Lade / hoge korf (niet bij alle modellen)
  R. IJsblokjeshouder
  S. Deurvakken vriezer
  T. Binnenlampje

  45 • Page 7

  GIDS VOOR DE INTERNE ONDERDELEN
  Verwijderen en verplaatsen van de schappen in het koelvak en het vriesvak
  De schappen kunnen naar eigen wens worden verplaatst. De glazen schappen zijn sterk genoeg voor
  flessen, pakken melk en zware levensmiddelen; er moet echter op worden gelet dat ze voorzichtig
  worden neergezet. De schappen verwijderen: Trek het schap zo ver mogelijk naar buiten, til het op en
  verwijder het.
  Verwijderen van de groente- en fruitlade of de vleeslade:
  1. schuif de lade naar voren totdat hij niet verder kan;
  2. til de lade op en trek hem naar voren, terwijl u een hand onder de lade houdt;
  3. de lade zal uit de rails vallen en kan verder naar buiten getrokken worden;
  4. om de lade volledig te verwijderen moet deze worden opgetild: de voorkant naar boven, de achterkant
  naar beneden.
  Verwijderen en verplaatsen van de glazen afdekplaat van de lade
  Til het voorste gedeelte van het frame 10 cm op, til vervolgens met de andere hand de achterkant van het
  frame op en schuif het naar buiten.
  Voer de handeling in de omgekeerde volgorde uit om de afdekplaat weer terug te plaatsen.
  Opmerking: De laden en de afdekplaten van het vriesgedeelte kunnen ook verwijderd worden door
  dezelfde aanwijzingen als voor het koelgedeelte op te volgen.
  Schuifknop voor regeling van de temperatuur in de vleesen groentelade
  • Er stroomt koude lucht door een opening tussen het koelvak en
  het vriesvak. Op deze manier blijft de temperatuur van de
  vleeslade lager dan de rest van het koelvak. De luchtstroom kan
  worden geregeld met behulp van de regelschuifknop.
  • Als u groente in de vleeslade wilt bewaren moet u de
  regelschuifknop naar de buitenzijde schuiven tot op de instelling
  voor groente. Op die manier wordt eventuele schade door
  bevriezing van de groente voorkomen.

  Schuifknop voor regeling van de vochtigheid in de groenteen fruitlade
  • Het vocht in de groente- en fruitlade kan met de speciale
  schuifknop geregeld worden.
  • Door het schuifje helemaal naar rechts te schuiven wordt de
  vochtige lucht uit de lade verwijderd om fruit en groente met
  schil optimaal te bewaren.
  • Door het schuifje helemaal naar links te schuiven wordt de
  vochtige lucht in de lade gehouden voor het optimaal bewaren
  van bladgroenten.

  46 • Page 8

  HOE U HET APPARAAT MOET GEBRUIKEN
  EERSTE GEBRUIK
  Sluit het apparaat aan op de waterleiding en het elektriciteitsnet (zie de Installatiehandleiding).
  Op het moment van de elektrische aansluiting worden er van tevoren in de fabriek ingestelde
  temperaturen op het display weergegeven.
  Opmerking: De tijd die nodig is om de ingestelde temperaturen te bereiken is variabel en hangt van
  verschillende factoren af (aantal keren dat de deuren worden geopend, hoeveelheid voedingsmiddelen die
  bewaard worden, temperatuur in het vertrek); over het algemeen duurt dit 2 tot 3 uur.

  47 • Page 9

  HOE U HET APPARAAT MOET GEBRUIKEN
  RICHTLIJNEN VOOR HET SELECTEREN VAN DE FUNCTIES

  Stand-by
  Deze functie dient om zowel het koelvak als het vriesvak buiten werking te stellen. Om deze functie te
  activeren houdt u de stand-by knop 3 seconden lang ingedrukt: beide displays gaan uit en op het display
  aan de linkerkant gaat een streepje aan. Om de normale werking te herstellen voert u dezelfde procedure
  uit totdat de temperaturen die daarvoor ingesteld waren weer op het display weergegeven worden.
  Opmerking: Bedenk hierbij wel dat het apparaat niet is afgekoppeld van de elektrische voeding.

  Temperatuur vriesgedeelte
  De ideale temperatuur die in de fabriek ingesteld wordt is -18°C. Zodra het vriesgedeelte de juiste
  temperatuur bereikt wordt deze automatisch op het display weergegeven.
  Om de temperatuur te veranderen houdt u de knoppen
  , ingedrukt totdat de gewenste waarde
  bereikt wordt die op het display weergegeven wordt.

  Temperatuur koelgedeelte
  De ideale temperatuur die in de fabriek ingesteld wordt is °5C.
  Om de temperatuur te veranderen houdt u de knoppen
  bereikt wordt die op het display weergegeven wordt.

  , ingedrukt totdat de gewenste waarde

  IJs on/off
  Om het maken van ijs in te schakelen houdt u de on-off knop ingdrukt totdat één van de twee symbolen
  aangaat:
  Om de functie uit te schakelen herhaalt u de procedure totdat beide symbolen
  uitgaan.

  Ice mode
  Met deze functie kan het gewenste type ijs ingesteld worden: schraapijs
  meer informatie het hoofdstuk “Gebruik van de ijs- en waterdispenser”.

  of ijsblokjes

  . Zie voor

  Lampje van de ijs- en waterdispenser
  Het lampje van de dispenser kan aan en uit gedaan worden door op de knop
  op het bedieningspaneel
  te drukken of door tegen één van de hendels van de dispenser te drukken; in dit geval gaat het lampje aan
  het einde van de afgifte van water of ijs automatisch uit.

  48 • Page 10

  HOE U HET APPARAAT MOET GEBRUIKEN
  ALARMEN

  Deze indicaties worden meegedeeld door middel van een geluidssignaal en beeldsignalen.
  Belangrijk: Om het geluidssignaal uit te schakelen drukt u op de knop Alarm Reset.

  Alarm black-out
  Wordt geactiveerd wanneer er een langdurige stroomonderbreking geweest is waardoor de temperatuur
  in het vriesgedeelte gestegen is. Op het display van het vriesgedeelte knippert de maximum temperatuur
  die tijdens de stroomuitval bereikt is. Tegelijkertijd wordt het geluidssignaal ingeschakeld en knipperen de
  alarmlampjes
  en
  .
  Belangrijk: Er wordt geadviseerd om vóór consumptie het behoud van de versheidsgraad van de
  voedingsmiddelen te controleren.

  Alarm deur open
  Het symbool van de deur van het koelgedeelte/vriesgedeelte (of beide) gaat aan als één of beide deuren
  van het apparaat worden geopend.
  Als de deuren langer dan 2 minuten open worden gehouden knippert het symbool en wordt het
  geluidssignaal ingeschakeld.

  Alarm werking
  Als het geluidssignaal ingeschakeld wordt en er letters op het display weergegeven worden dan duidt dit
  op een probleem aan het apparaat. Bel de klantenservice en geef de code die in plaats van de temperatuur
  op het display weergegeven wordt door.

  49 • Page 11

  HOE U HET APPARAAT MOET GEBRUIKEN
  WERKINGSSYMBOLEN

  6th Sense functie
  Als het symbool aangaat betekent dat dat het apparaat aan het werk is om de optimale bewaartoestand te
  bereiken.
  De functie wordt automatisch ingeschakeld als:
  • er een aanzienlijke hoeveelheid te koelen en/of in te vriezen voedingsmiddelen in het apparaat is gelegd
  • de deur van de koelkast en/of de vriezer te lang open is blijven staan
  • er een langdurige stroomonderbreking is geweest.
  Het symbool blijft net zo lang aan totdat de optimale bewaartoestand automatisch hersteld wordt.

  Temperatuurindicatie Listeria (bij sommige modellen)
  Met dit symbool kunt u controleren of de temperatuur van het koelgedeelte geschikt is om de
  voedingsmiddelen op de juiste manier te bewaren.
  Als de indicatie aan is en het apparaat minimaal 24 uur in werking is betekent dat dat de temperatuur in
  het koelgedeelte juist is. Als dit niet zo is moet de ingestelde temperatuur verlaagd worden en moet er 12
  uur gewacht worden voordat de indicatie weer visueel gecontroleerd kan worden.

  Bacteriewerend filter
  Dit symbool geeft aan wanneer het bacteriewerende filter op is.
  Bij aankoop van het apparaat en na vervanging is het symbool van het filter uit of licht blauw op. Als het
  symbool geel wordt betekent dat dat het filter binnen korte tijd vervangen moet worden.
  Als het symbool rood oplicht moet het filter vervangen worden.
  Belangrijk: Het bacteriewerende filter mag pas nadat het symbool
  rood oplicht vervangen worden.
  Vervang de patroon en druk daarna op de toets Alarm Reset totdat het symbool uitgaat of blauw wordt.

  Waterfilter
  Dit symbool geeft aan wanneer het waterfilter op is.
  Bij aankoop van het apparaat en na vervanging licht het symbool van het filter blauw op (of groen, bij
  sommige modellen). Als het symbool geel wordt betekent dat dat het filter binnen korte tijd vervangen
  moet worden.
  Als het symbool rood oplicht moet het filter vervangen worden.
  Belangrijk: Het waterfilter mag pas nadat het symbool
  rood oplicht vervangen worden. Vervang de
  patroon en druk daarna op de toets Filter Reset totdat het symbool blauw (of groen) wordt. De toets
  Filter Reset functioneert niet als het lampje van het filter reeds blauw (of groen) is.
  Het waterfilter is onder de deur van het vriesgedeelte aangebracht.

  50 • Page 12

  HOE U HET APPARAAT MOET GEBRUIKEN
  OPTIONELE FUNCTIES

  Toetsenblokkering
  Met deze functie kunnen eventuele onopzettelijke wijzigingen van instellingen of uitschakeling van het
  apparaat worden voorkomen.
  Deze functie wordt ingesteld door de knoppen snelvriezen
  bedieningspaneel en vacation

  aan de linkerkant van het

  aan de rechterkant van het bedieningspaneel ongeveer 3 seconden lang

  ingedrukt te houden totdat het symbool

  aangaat en er een geluidssignaal afgegeven wordt.

  Om de functie uit te schakelen herhaalt u de procedure totdat het symbool uitgaat.

  Toetsenblokkering ijsmaker
  Met deze functie kan de afgifte van ijs en water uitgeschakeld worden om de ijsmaker en waterdispenser
  makkelijker schoon te kunnen maken of om onopzettelijk gebruik te voorkomen. Deze functie wordt
  ingesteld door de knop Child Lock 3 seconden lang ingedrukt te houden totdat het symbool
  aangaat en er een geluidssignaal afgegeven wordt.
  Om de functie uit te schakelen herhaalt u de procedure totdat het symbool uitgaat.
  Opmerking: De toetsenblokkeerfunctie schakelt niet de elektrische voeding van het apparaat, de ijsmaker
  of het lampje uit maar maakt eenvoudigweg de hendels van de automaat onwerkzaam.

  Snelvriezen
  Deze functie moet worden geactiveerd voordat er verse voedingsmiddelen worden ingevroren. De functie
  wordt geactiveerd door op de knop

  : het betreffende symbool gaat aan. De functie schakelt na 24 uur

  automatisch uit of kan met de hand uitgeschakeld worden door weer op de knop te drukken.

  Vacation
  Deze functie deactiveert de koeling in het koelvak in het geval de gebruiker lange tijd afwezig is. De
  functie wordt in-/uitgeschakeld door op de knop

  te drukken: Het betreffende symbool gaat aan en

  de temperatuur van het koelgedeelte verdwijnt van het display en hier komt een streepje voor in de
  plaats. Om de normale werking van het koelgedeelte te herstellen herhaalt u de handeling.
  Nadat deze functie geactiveerd is, moet bederfelijk voedsel uit het koelvak worden verwijderd en moet de
  deur gesloten blijven, de koelkast zal een geschikte temperatuur behouden om de vorming van luchtjes te
  voorkomen.

  51 • Page 13

  GEBRUIK VAN DE IJS- EN
  WATERDISPENSER
  Eerste gebruik
  Als de ijs- en waterdispenser voor de eerste keer gebruikt worden kunnen de eerste ijsblokjes en het
  eerste water dat afgegeven wordt een onaangename smaak hebben; het is dus raadzaam om dit weg te
  gooien.
  Ice mode
  De functie is actief als de ijsmaker aan is; in dat geval is het symbool van het ijs aan.
  Met een druk op de knop “ice mode” kunt u het symbool kiezen dat bij het gewenste type ijs hoort
  (ijsblokjes of schraapijs) dat op zijn beurt aan zal gaan.
  Om het ijs weg te nemen:
  1. Druk op de knop "ice mode" en kies het gewenste type ijs.
  2. Druk een stevig glas tegen de hendel van de ijsautomaat. Houd het glas dichtbij de opening waaruit het
  ijs naar buiten komt, zodat dit niet buiten het glas valt.
  3. Om de ijsautomaat te activeren is het niet nodig dat u met veel kracht tegen de hendel drukt. Door
  krachtig te drukken krijgt u noch sneller, noch meer ijs.
  4. Het is raadzaam het glas langzaam weg te trekken om de toevoer van het ijs te stoppen en te
  voorkomen dat het ijs blijft komen.
  5. Het wordt geadviseerd geen erg dunne glazen te gebruiken voor het wegnemen van ijs.
  Afgifte van water
  Het water gaat stromen door een glas tegen de hendel van de dispenser te duwen, het water stopt
  wanneer de hendel wordt losgelaten; tegelijkertijd gaat het licht in de dispenser branden, het dooft
  wanneer de hendel wordt losgelaten.
  Het is niet nodig om hard tegen de hendels aan te drukken om de dispenser in te schakelen. Door er hard
  tegenaan te drukken werkt de waterdispenser niet sneller en worden er ook geen grotere hoeveelheden
  afgegeven.

  GEBRUIK VAN DE AUTOMATISCHE
  IJSMAKER
  Nadat de koelkast aangezet is, duurt het normaal één nacht om de eerste ijsblokjes te maken. Als u
  schraapijs kiest worden de ijsblokjes op het moment vermalen. Het kan dus gebeuren dat het schraapijs er
  iets later uit komt. Het lawaai dat door het maalsysteem gemaakt wordt is normaal en de stukjes ijs
  kunnen van verschillende grootte zijn. Als u van schraapijs op ijsblokjes overgaat kunnen er samen met de
  eerste ijsblokjes ook kleine hoeveelheden schraapijs uitkomen.
  De normale hoeveelheid ijs die gemaakt wordt is ongeveer een reeks van 7-8 ijsblokjes in 24 uur. De
  hoeveelheid en de grootte van de ijsblokjes hangt af van de druk van het waterleidingnet; het is mogelijk
  om meer ijs te maken door de ingestelde temperatuur in de vriesgedeelte te verlagen.
  Opmerking: Als u grote hoeveelheden ijsblokjes nodig heeft wordt geadviseerd om ze rechtstreeks uit de
  bak van de ijsmaker te pakken en niet uit de dispenser.
  LET OP: Het is mogelijk om het ijsbakje uit het vriesgedeelte te verwijderen zodat u meer
  ruimte ter beschikking heeft. In dat geval moet u wel de ijsmaker uitschakelen anders blijft
  deze gewoon doorgaan met ijs maken.

  52 • Page 14

  VERVANGEN VAN DE
  WATERFILTERPATROON
  1. Zoek de dop van de waterfilterpatroon op; deze is onder de
  deur van het vriesgedeelte geplaatst. Draai de dop tegen de
  wijzers van de klok in totdat hij verticaal staat en trek de dop
  met de filterpatroon door het rooster naar buiten.
  OPMERKING: aangezien de patroon water bevat, kan deze
  lekken

  1

  2. Verwijder de patroondop door deze van het uiteinde van het
  oude patroon af te schuiven. De dop kan naar links of naar
  rechts schuiven. DE DOP NIET WEGGOOIEN.
  3. Haal de nieuwe patroon uit de verpakking en haal de
  bescherming van de O-ringen af.

  2

  4. Breng de dop op de nieuwe patroon aan, zoals aangegeven.
  5. Duw de nieuwe filterpatroon in het onderrooster met de
  patroondop in de verticale stand, totdat hij niet verder kan.
  Draai de dop van de filterpatroon met de klok mee tot deze
  horizontaal staat.
  6. LAAT WATER DOOR DE DISPENSER STROMEN TOTDAT
  DE STRAAL HELDER WORDT (ongeveer 9-14 liter of
  gedurende 6-7 minuten). Op die manier wordt het systeem
  doorgespoeld en wordt de lucht uit de leidingen verwijderd.

  3

  LET OP: tijdens de ontluchting van de installatie kan er water uit
  de dispenser lekken.
  Bestellen van vervangende filters
  Neem voor het bestellen van nieuwe patronen voor het
  waterfilter, contact op met de klantenservice.

  4

  5

  53 • Page 15

  OPSPOREN VAN STORINGEN
  Voordat u contact opneemt met de Klantenservice...
  De problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en
  verhelpen, zonder dat hiervoor enig type gereedschap nodig is.
  De geluiden die het apparaat produceert zijn normaal, omdat de ventilatoren en de compressoren voor de
  regeling van de werking automatisch worden in- en uitgeschakeld.
  Sommige geluiden kunnen worden beperkt:
  • door het apparaat waterpas te zetten en het op een vlakke ondergrond te plaatsen
  • door ervoor te zorgen dat het apparaat niet in contact komt met andere meubels
  • door te controleren of de interne onderdelen correct zijn geplaatst
  • door te controleren of de flessen en de pakken elkaar niet raken.
  Enkele mogelijke geluiden:
  • een gefluit bij de eerste inschakeling van het apparaat of na een lange periode waarin het apparaat niet
  gebruikt is.
  • een geborrel als de koelvloeistof naar de leidingen gaat.
  • een gezoem als de waterklep of de ventilator in werking treden.
  • een geknetter als de compressor wordt gestart of als het ijs in de bak druppelt.
  • een plotselinge klik als de compressor wordt in- en uitgeschakeld.
  Als u de volgende geluiden hoort...

  ...werkt uw product uitstekend!!!

  54 • Page 16

  OPSPOREN VAN STORINGEN
  Het apparaat werkt niet
  • Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat hier
  spanning op?
  • Heeft u de beveiligingen en de zekeringen van de elektrische installatie in uw woning gecontroleerd?
  De motor lijkt te lang in werking te blijven:
  • Zit er misschien te veel stof of pluis op de condensator?
  • Zijn de deuren goed gesloten?
  • Sluiten de deurafdichtingen perfect af?
  • Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.
  • Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat zijn
  geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.
  Er is te veel vochtophoping:
  • Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zitten waardoor de circulatie van lucht verhinderd
  wordt.
  • Controleer of de voedingsmiddelen goed verpakt zijn. Droog natte bakjes eerst af voordat u ze in het apparaat
  zet.
  • Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend. Door de deur te openen gaat de vochtigheid die in de
  buitenlucht aanwezig is, de koelkast binnen. Hoe vaker de deur geopend wordt, des te sneller zal het vocht zich
  ophopen, in het bijzonder als het vertrek zelf erg vochtig is.
  • Als de kamer erg vochtig is, is het normaal dat in de koelkast de vochtigheidsgraad toeneemt
  Als er water in het ontdooibakje zit
  • Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. Het bakje mag tot de helft vol raken. Controleer of het
  apparaat waterpas staat zodat het water niet uit het bakje kan stromen.
  De temperatuur van de apparaat is te hoog:
  • Zijn de bedieningen van de apparaat wel goed ingesteld?
  • Is er een grote hoeveelheid voedsel in de apparaat geplaatst?
  • Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend en of ze goed sluiten.
  • Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zijn waardoor de circulatie van koude lucht verhinderd
  wordt.
  Als het gedeelte dat contact maakt met het rubber warm aanvoelt:
  • Dit is normaal als het klimaat warm is en als de compressor in werking is.
  De deuren sluiten niet of gaan niet correct open:
  • Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen.
  • Controleer of de interne onderdelen of de automatische ijsmaker niet verkeerd geplaatst zijn.
  • Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.
  • Verzeker u ervan dat het apparaat perfect horizontaal staat.
  De verlichting werkt niet:
  • Heeft u de beveiligingen en de zekeringen van het elektriciteitsnet in uw woning gecontroleerd?
  • Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat hier
  spanning op?
  • Als het lampje is doorgebrand?

  55 • Page 17

  OPSPOREN VAN STORINGEN
  De automatische ijsmaker functioneert niet:
  • Heeft de vrieskast voldoende tijd gehad om de vereiste temperatuur te bereiken? Bij een nieuw apparaat kan dit
  24 uur duren.
  • Staat de automatische ijsmaker aan?
  • Komt er water bij de automatische ijsmaker? Is de waterkraan opengedraaid? Het filter kan verstopt zijn of niet
  goed geïnstalleerd zijn. Controleer als eerste de instructies voor de filterinstallatie om na te gaan of het filter
  correct is geïnstalleerd en niet verstopt is. Als de installatie of verstopping niet het probleem veroorzaken, roep
  dan een gekwalificeerde persoon of vakman te hulp.
  Als de dispenser niet functioneert:
  • Is de deur van het vriesgedeelte dicht?
  • Is de ijsbak goed geplaatst?
  Als de ijsdispenser niet meer functioneert:
  • De ijsdispenser is lange tijd niet gebruikt zodat de ijsblokjes aan elkaar gekleefd zijn? Schud de ijsbak heen en
  weer om de ijsblokjes te scheiden en verhoog de inhoudscapaciteit. Er wordt geadviseerd om het oude ijs weg
  te gooien en nieuw ijs te maken.
  • Is de hendel van de dispenser te lang ingedrukt gebleven? Wacht ongeveer 3 minuten zodat de motor van de
  dispenser zich kan resetten.
  Als het ijs een onaangename lucht of smaak heeft:
  • Heeft het ijs onaangename luchtjes geabsorbeerd? Is de kwaliteit van het water goed? Voor water dat mineralen
  bevat kan een filter nodig zijn.
  • Is het voedsel goed afgedekt?
  • Zijn de ijsbak en het vriesgedeelte schoon? Volg de aanwijzingen voor de juiste toevoer van water voor de
  ijsdispenser op.
  • Zijn de slangen goed op de ijsdispenser aangesloten? De eerste ijsblokjes die uit de dispenser komen kunnen een
  onaangename smaak hebben; er wordt dus geadviseerd om ze weg te gooien en nieuwe te maken.
  Als de dispenser geen ijs afgeeft als u tegen de hendel aan drukt:
  • Verander de instelling van het type ijs van ijsblokjes in schraapijs of omgekeerd, om eventuele blokken ijs te
  verwijderen. Als de dispenser nog steeds geen ijs afgeeft wacht dan twee minuten en probeer het nog eens.
  Als de dispenser geen water afgeeft als u tegen de hendel aan drukt:
  • Bij de eerste keer afgeven duurt het 15-20 seconden voordat het circuit gevuld is.
  • Indien het apparaat op erg koude temperaturen gebracht wordt en de schuif voor de temperatuurregeling van de
  vleeslade open is, kan het gebeuren dat er tijdelijk geen water door de dispenser afgegeven wordt. Dan moet de
  schuif dichtgedaan worden zodat er binnen de volgende 12 uur weer water afgegeven kan worden.
  Als er condens in het gedeelte van de ijs- en waterdispenser is:
  • Druk op de betreffende schakelaar (aangegeven met A op de figuur) om het
  anticondenssysteem in te schakelen.
  De automatische ijsmaker maakt lawaai:
  Aangezien de apparaat een automatische ijsmaker heeft, kan het zijn dat u
  gezoem hoort (dit is afkomstig van de waterklep), het druppelen van water en
  het lawaai van het ijs dat in de bak valt.
  Als het lampje is doorgebrand:
  1. Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
  2. Zie het hoofdstuk “Onderhoud en Reiniging”.

  56 • Page 18

  KLANTENSERVICE
  Voordat u contact opneemt met de
  klantenservice:
  Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
  ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,
  schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal
  de handeling na een uur.
  Als uw apparaat na de controles in de gids voor
  het opsporen van storingen en nadat u het
  apparaat opnieuw gestart hebt nog steeds niet
  goed werkt, neem dan contact op met de
  klantenservice en leg het probleem duidelijk uit.
  Geef het volgende door:
  • het type en het serienummer van het apparaat
  (deze zijn te vinden op het
  serienummerplaatje).
  • de aard van de storing,

  • het model,
  • het servicenummer (nummer achter het
  woord SERVICE op het typeplaatje binnenin
  het apparaat),
  • uw volledige adres,
  • uw telefoonnummer.

  Opmerking:
  Het omkeren van de deuren van het
  apparaat door onze klantenservice wordt
  niet beschouwd als een ingreep die onder
  de garantie valt.

  57


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool 20 RU D3 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool 20 RU D3 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,19 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool 20 RU D3

Whirlpool 20 RU D3 Bedienungsanleitung - Deutsch - 4 seiten

Whirlpool 20 RU D3 Bedienungsanleitung - Holländisch - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info