Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
30
GEBRUIKSAANWIJZING
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
MILIEUTIPS
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
EN ADVIEZEN
ALS HET APPARAAT NIET WORDT
GEBRUIKT
ONDERHOUD EN REINIGING
HOE U DE VOEDINGSMIDDELEN MOET
BEWAREN, INVRIEZEN EN LATEN
ONTDOOIEN
PRODUCTBESCHRIJVING
GIDS VOOR DE INTERNE ONDERDELEN
HOE U HET APPARAAT MOET GEBRUIKEN
OPSPOREN VAN STORINGEN
KLANTENSERVICE
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GEBRUIKSAANWIJZING
  ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
  MILIEUTIPS
  ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
  EN ADVIEZEN
  ALS HET APPARAAT NIET WORDT
  GEBRUIKT
  ONDERHOUD EN REINIGING
  HOE U DE VOEDINGSMIDDELEN MOET
  BEWAREN, INVRIEZEN EN LATEN
  ONTDOOIEN
  PRODUCTBESCHRIJVING
  GIDS VOOR DE INTERNE ONDERDELEN
  HOE U HET APPARAAT MOET GEBRUIKEN
  OPSPOREN VAN STORINGEN
  KLANTENSERVICE

  30 • Page 2

  ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
  Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend
  bestemd voor huishoudelijk gebruik.
  Controleer na het uitpakken van het apparaat of
  het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw
  leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering
  van het product van eventuele schade op de
  hoogte te worden gesteld.

  Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische
  aansluiting door een gekwalificeerd technicus
  worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen
  van de fabrikant en de plaatselijke
  veiligheidsvoorschriften.
  Reinig de binnenkant van het product alvorens het
  in gebruik te nemen.

  Het is raadzaam minstens twee uur te wachten
  alvorens het apparaat in werking te stellen, om het
  koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.

  MILIEUTIPS
  1. Verpakking
  Het verpakkingsmateriaal is
  voor 100% recyclebaar en draagt het
  recyclingsymbool. Voor de verwerking moeten de
  plaatselijke voorschriften worden nageleefd. Het
  verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken
  polystyreen enz.) moet buiten het bereik van
  kinderen worden gehouden, omdat het een bron
  van gevaar kan vormen.
  2. Afdanken van het apparaat
  Het product is vervaardigd van materiaal dat kan
  worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van
  het merkteken volgens de Europese richtlijn
  2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en
  elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te
  zorgen dat dit product op de juiste manier als afval
  wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve
  consequenties voor het milieu en de menselijke
  gezondheid te voorkomen.
  Het symbool
  op het product of op de
  bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
  product niet als huishoudelijk afval mag worden
  behandeld. In plaats daarvan moet het worden
  afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van
  elektrische en elektronische apparaten.
  Maak het apparaat op het moment dat het wordt
  afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door
  te snijden en de deuren en schappen te
  verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het
  apparaat kunnen kruipen.
  Volg bij het afdanken van het apparaat de
  plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en
  breng het naar een speciaal
  afvalverwerkingscentrum, en laat het niet
  onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar
  dagen, aangezien het voor kinderen een bron van
  gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over
  de behandeling, terugwinning en recycling van dit
  product wordt u verzocht contact op te nemen
  met het stadskantoor in uw woonplaats, uw
  afvalophaaldienst of de winkel waar u het product
  heeft aangeschaft.

  Informatie:
  Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat
  R134a (HFC) of R600a (HC), zie
  serienummerplaatje in het apparaat.
  Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan
  is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed
  heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het
  is daarom noodzakelijk om te controleren of de
  leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.
  Conformiteitsverklaring
  • Dit apparaat is bestemd voor het conserveren
  van voedingsmiddelen en is vervaardigd in
  overeenstemming met de Verordening (EG) nr.
  1935/2004
  • Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op
  de markt gebracht in overeenstemming met:
  - veiligheidsvoorschriften van de
  “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de
  richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen
  vervangt);
  - de veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn
  89/336/EEG, gewijzigd door de richtlijn
  93/68/EEG.
  De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd
  wanneer het op de juiste wijze op een efficiënt
  werkende installatie is aangesloten, die volgens de
  wettelijke voorschriften is geaard.

  31 • Page 3

  ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
  EN ADVIEZEN
  INSTALLATIE

  VEILIGHEID

  • Het apparaat moet door twee of meerdere
  personen worden verplaatst en geïnstalleerd.
  • Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
  apparaat om te voorkomen dat de vloer
  beschadigd raakt (b.v. parket).
  • Zorg ervoor dat het product tijdens de installatie
  de voedingskabel niet beschadigt.
  • Installeer het product niet in de buurt van een
  warmtebron.
  • Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven
  het apparaat om een goede ventilatie te
  garanderen of volg de installatie-instructies.
  • Houd de ventilatie-openingen van het apparaat
  vrij van obstakels.
  • Beschadig de leidingen van het koelcircuit van de
  koelkast niet.
  • Installeer het product waterpas op een vloer die
  het gewicht kan dragen en in een ruimte die
  geschikt is voor de afmetingen en het gebruik
  van het product.
  • Plaats het apparaat in een droge en goed
  geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld
  om te werken in ruimten waarin de
  temperatuur binnen de volgende waarden ligt,
  die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de
  klimaatklasse die op het serienummerplaatje
  staat aangegeven: het is mogelijk dat het
  apparaat niet goed functioneert als het voor een
  lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een
  hogere of lagere temperatuur dan het
  genoemde bereik.

  • Bewaar of gebruik geen benzine of andere
  gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt
  van het apparaat of van andere elektrische
  huishoudelijke apparatuur. De dampen die
  hieruit voortkomen kunnen brand of explosies
  veroorzaken.
  • Gebruik geen andere mechanische, elektrische
  of chemische systemen die het ontdooiproces
  versnellen dan door de fabrikant zijn
  aanbevolen.
  • Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in
  de vakken van het apparaat, als hiervoor geen
  uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is
  gegeven.
  • Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te
  worden door jonge kinderen of zieke personen
  zonder lichamelijke controle.
  • Om het risico te vermijden dat kinderen in de
  koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen
  niet worden toegestaan in het product te spelen
  of zich erin te verstoppen.
  • Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
  vrieselementen niet in (niet op alle modellen).
  • Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
  vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat
  ze ijsbrand kunnen veroorzaken.

  Klimaatklasse

  Omg. temp.
  (°C)

  Omg. temp.
  (°F)

  SN
  N
  ST
  T

  van 10 tot 32
  van 16 tot 32
  van 16 tot 38
  van 16 tot 43

  van 50 tot 90
  van 61 tot l 90
  van 61 tot 100
  van 61 tot 110

  • Controleer of de spanning op het typeplaatje
  overeenkomt met de spanning in uw woning.
  • Gebruik geen enkele of meervoudige adapters of
  verlengsnoeren.
  • Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding
  de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en
  niet die van het vorige apparaat.
  • De voedingskabel mag alleen door
  gekwalificeerd personeel worden gewijzigd of
  vervangen.
  • Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
  elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker
  uit het stopcontact te halen of via een
  tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van
  het stopcontact is geplaatst.

  32

  GEBRUIK
  • Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
  stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
  onderhoudswerkzaamheden begint.
  • Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers
  moeten op een waterleidingnet aangesloten
  worden dat uitsluitend drinkwater levert (met
  een waterleidingdruk van tussen de 0,17 en 0,81
  MPa (1,7 en 8,1 bar)). De ijsmakers en/of
  waterdispensers die niet rechtstreeks op het
  waterleidingnet zijn aangesloten, mogen
  uitsluitend met drinkwater worden gevuld.
  • Gebruik het koelgedeelte uitsluitend voor het
  bewaren van verse levensmiddelen en het
  vriesgedeelte uitsluitend voor het bewaren van
  diepvriesproducten, het invriezen van verse
  levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
  • Bewaar geen dranken in glas in het vriesgedeelte
  want deze kunnen barsten.
  De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
  gesteld, indien bovenstaande adviezen en
  voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn
  genomen. • Page 4

  ALS HET APPARAAT NIET WORDT
  GEBRUIKT
  Voor onderbrekingen van maximaal 24 uur
  Laat de deuren van het apparaat dicht. Op die manier blijven de voedingsmiddelen zo lang mogelijk koud.
  Zie voor meer informatie het hoofdstuk “Hoe u het apparaat moet gebruiken”, onder het kopje “Alarm
  black-out”.
  Als het apparaat niet wordt gebruikt
  - Sluit het apparaat van het elektriciteitsnet af.
  - Maak het apparaat leeg als de tijd dat u afwezig bent langer is dan drie weken.
  - Als het apparaat is uitgerust met een automatische ijsmaker:
  1. Sluit de watertoevoer naar de automatische ijsmaker minimaal één dag van tevoren af.
  2. Maak de ijsblokjeshouder leeg.
  - Laat de deuren van het apparaat op een kier staan zodat er lucht in de verschillende gedeelten kan
  circuleren. Op die manier wordt de vorming van schimmel en luchtjes vermeden.

  ONDERHOUD EN REINIGING
  • Schakel het apparaat altijd van het net uit alvorens onderhoudsen reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.
  • Maak het apparaat regelmatig met een doek en lauw water en
  neutrale schoonmaakproducten speciaal om de binnenkant van
  de koelkast schoon te maken schoon.
  • Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Maak de koelkast
  nooit schoon met ontvlambare vloeistoffen. De dampen die
  hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken.
  • Reinig de buitenkant en de rubber afdichtingen met een
  vochtige doek en droog ze af met een zachte doek.
  • Gebruik geen stoomreinigers.
  • Er wordt geadviseerd om nadat de plint aan de voorkant
  verwijderd is de condensator met een stofzuiger schoon te
  maken (zie de Installatiehandleiding).
  • De toetsen en het display van het bedieningspaneel (niet op alle
  modellen, op de deur van het vriesgedeelte) mogen niet
  gereinigd worden met middelen op basis van alcohol of daarvan
  afgeleide stoffen, maar met een droge doek.
  • De slangen van het koelsysteem lopen in de buurt van de bak
  voor het dooiwater, en kunnen hoge temperaturen bereiken.
  Maak de leidingen regelmatig met een stofzuiger schoon.
  Vervangen van de lampjes
  Let op:
  • Sluit het apparaat altijd eerst van het stroomnet af alvorens de
  lampjes te vervangen.
  • Alvorens de lampjes te vervangen moet het beschermkapje,
  indien aanwezig, verwijderd worden. Na het vervangen moet
  het beschermkapje weer aangebracht worden.
  • De lampjes in het apparaat zijn voorzien van een bajonetfitting,
  zij moeten dus zonder draaien verwijderd/er weer in gedaan
  worden.
  • Het lampje van de ijsmaker en waterdispenser is daarentegen
  voorzien van een gewone schroeffitting en moet dus draaiend
  verwijderd en er weer in gedaan worden.
  Vervang het lampje door een lampje met dezelfde eigenschappen
  dat verkrijgbaar is bij de technische servicedienst en de erkende
  verkopers.

  33 • Page 5

  HOE U DE VOEDINGSMIDDELEN MOET
  BEWAREN, INVRIEZEN EN LATEN
  ONTDOOIEN
  INLEIDING
  Het is van belang dat de voedingsmiddelen zo worden ingepakt dat er geen water, vocht of condens in kan
  komen; op die manier wordt voorkomen dat er geuren of aroma’s van het ene gebied naar het andere in
  de koelkast worden overgebracht, en blijven de ingevroren voedingsmiddelen beter geconserveerd.
  Geadviseerd wordt om het in te vriezen voedsel te verpakken in plastic bakjes met hermetisch sluitende
  deksels, aluminium bakjes, aluminiumfolie, plasticfolie of waterdichte plastic verpakkingen.
  OPMERKING: Zet nooit warme voedingsmiddelen in de vriezer. Laat warme voedingsmiddelen altijd
  eerst 30 minuten op kamertemperatuur afkoelen en pak ze daarna in en vries ze in. Door de
  voedingsmiddelen eerst te laten afkoelen voor ze in te vriezen is het mogelijk om energie te besparen en
  de levensduur van het apparaat te verlengen.
  DICHTMAKEN
  Wanneer het voedsel in zakjes wordt verpakt, moet alle lucht uit de zakjes worden gedrukt (vloeistoffen
  hebben wat extra ruimte nodig om te kunnen uitzetten).
  Sluit de verpakking met een stripje. Plaats als u doorzichtige plastic zakjes gebruikt, het etiket in het zakje;
  gebruik bij niet-doorzichtige zakjes zelfklevende etiketten die u op de buitenkant plakt.
  ONTDOOIEN
  Hier volgen enkele nuttige wenken.
  - RAUWE GROENTE: niet ontdooien, maar gelijk in kokend water leggen en koken op de gebruikelijke
  manier.
  - VLEES (grote stukken): in de koelkast ontdooien zonder het vlees uit de verpakking te halen.
  Alvorens het te bereiden, een paar uur op omgevingstemperatuur laten rusten
  - VLEES (kleine stukken): ontdooien op omgevingstemperatuur of rechtstreeks bereiden.
  - VIS: ontdooien in de koelkast zonder de vis uit de verpakking te halen of direct bereiden zonder dat de
  vis volledig is ontdooid. In geval van stroomonderbreking houdt het vriesgedeelte de juiste
  bewaartemperatuur ongeveer 12 uur vast; laat de deur van het vriesgedeelte echter dicht. Vries voedsel
  dat gedeeltelijk ontdooid is niet opnieuw in.
  - KANT-EN-KLARE VOEDINGSMIDDELEN: in de oven verwarmen zonder deze uit het aluminium
  bakje te halen.
  - FRUIT: in de koelkast ontdooien
  TABEL VOOR DE CONSERVERING VAN VOEDINGSMIDDELEN
  De conserveringstijden variëren op grond van de kwaliteit van het voedsel, het gebruikte type verpakking
  of omhulsel (bestand tegen vocht en stoom) en van de conserveringstemperatuur (die -18°C dient te zijn).
  Voedselcategorie
  FRUIT
  Geconcentreerd vruchtensap
  Fruit (in het algemeen)
  Citrusvruchten en vers sap
  GROENTEN
  Commerciële diepvriesproducten
  Zelf ingevroren voedsel
  STOOFVLEES
  Vlees, gevogelte en vis
  VIS
  Kabeljauw, tong
  Zalm
  Makreel, baars
  Reeds klaargemaakte vis
  Weekdieren, oesters
  Gekookte vis, krab
  Rauwe garnalen

  34

  Maanden
  12
  8-12
  4-6
  8
  8-12
  2-3
  6
  2-3
  2-3
  3
  3-4
  3-4
  12

  Voedselcategorie
  Maanden
  VLEES
  Saucijzen
  4 weken of korter
  Hamburgers
  1
  Rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees
  2-3
  BRAADVLEES
  Rundvlees
  6-12
  Lams- en kalfsvlees
  6-12
  Varkensvlees
  4-6
  Verse saucijzen
  1-2
  BIEFSTUKKEN EN KARBONADES
  Rundvlees
  8-12
  Lamsvlees, kalfsvlees, varkensvlees
  2-4
  GEVOGELTE
  Kip of kalkoen (heel of in stukken)
  12
  Eend en gans
  6
  Gevogelte in saus bereid
  6
  Biefstukken (zonder jus)
  1 • Page 6

  PRODUCTBESCHRIJVING


  ‫ ڹ‬൳ ᎭᎯ  ൿ  ൾൽ
  KOELVAK
  A. Binnenlampje
  B. Binnenlampje
  C. Verstelbaar schap
  D. Schap - deksel van lade
  E. Groente- en fruitlade
  F. Regeling groentelade
  G. Groente- en vleeslade
  H. Regeling groente- en vleeslade
  I. Zuivelvak
  J. Deurvakken
  K. Deurvak 2 l met flessenhouder
  L. Deurvak 0,75 l

  ൵ ൷൵
  ൴൶
  VRIESVAK
  M. Glasplaten / roosters (niet bij alle modellen)
  N. Lade / lage korf (niet bij alle modellen)
  O. Lade / hoge korf (niet bij alle modellen)
  P. Deurvakken vriezer
  Q. Binnenlampje

  35 • Page 7

  GIDS VOOR DE INTERNE ONDERDELEN
  Verwijderen en verplaatsen van de schappen in het koelvak en het vriesvak
  De schappen kunnen naar eigen wens worden verplaatst. De glazen schappen zijn sterk genoeg voor
  flessen, pakken melk en zware levensmiddelen; er moet echter op worden gelet dat ze voorzichtig
  worden neergezet. De schappen verwijderen: Trek het schap zo ver mogelijk naar buiten, til het op en
  verwijder het.
  Verwijderen van de groente- en fruitlade of de vleeslade:
  1. schuif de lade naar voren totdat hij niet verder kan;
  2. til de lade op en trek hem naar voren, terwijl u een hand onder de lade houdt;
  3. de lade zal uit de rails vallen en kan verder naar buiten getrokken worden;
  4. om de lade volledig te verwijderen moet deze worden opgetild: de voorkant naar boven, de achterkant
  naar beneden.
  Verwijderen en verplaatsen van de glazen afdekplaat van de lade
  Til het voorste gedeelte van het frame 10 cm op, til vervolgens met de andere hand de achterkant van het
  frame op en schuif het naar buiten.
  Voer de handeling in de omgekeerde volgorde uit om de afdekplaat weer terug te plaatsen.
  Opmerking: De laden en de afdekplaten van het vriesgedeelte kunnen ook verwijderd worden door
  dezelfde aanwijzingen als voor het koelgedeelte op te volgen.
  Schuifknop voor regeling van de temperatuur in de vleesen groentelade
  • Er stroomt koude lucht door een opening tussen het koelvak en
  het vriesvak. Op deze manier blijft de temperatuur van de
  vleeslade lager dan de rest van het koelvak. De luchtstroom kan
  worden geregeld met behulp van de regelschuifknop.
  • Als u groente in de vleeslade wilt bewaren moet u de
  regelschuifknop naar de buitenzijde schuiven tot op de instelling
  voor groente. Op die manier wordt eventuele schade door
  bevriezing van de groente voorkomen.

  Schuifknop voor regeling van de vochtigheid in de groenteen fruitlade
  • Het vocht in de groente- en fruitlade kan met de speciale
  schuifknop geregeld worden.
  • Door het schuifje helemaal naar rechts te schuiven wordt de
  vochtige lucht uit de lade verwijderd om fruit en groente met
  schil optimaal te bewaren.
  • Door het schuifje helemaal naar links te schuiven wordt de
  vochtige lucht in de lade gehouden voor het optimaal bewaren
  van bladgroenten.

  36 • Page 8

  HOE U HET APPARAAT MOET GEBRUIKEN
  EERSTE GEBRUIK
  Sluit het apparaat aan op de waterleiding en het elektriciteitsnet (zie de Installatiehandleiding).
  Op het moment van de elektrische aansluiting worden er van tevoren in de fabriek ingestelde
  temperaturen op het display weergegeven.
  Opmerking: De tijd die nodig is om de ingestelde temperaturen te bereiken is variabel en hangt van
  verschillende factoren af (aantal keren dat de deuren worden geopend, hoeveelheid voedingsmiddelen die
  bewaard worden, temperatuur in het vertrek); over het algemeen duurt dit 2 tot 3 uur.

  37 • Page 9

  HOE U HET APPARAAT MOET GEBRUIKEN
  RICHTLIJNEN VOOR HET SELECTEREN VAN DE FUNCTIES

  Stand-by
  Deze functie dient om zowel het koelgedeelte als het vriesgedeelte buiten werking te stellen. Om deze
  functie te activeren houdt u de
  knop 3 seconden lang ingedrukt: op beide displays worden twee
  groene stippen weergegeven. Om de normale werking te herstellen voert u dezelfde procedure uit totdat
  de temperaturen die daarvoor ingesteld waren weer op het display weergegeven worden.
  Opmerking: Bedenk hierbij wel dat het apparaat niet is afgekoppeld van de elektrische voeding.

  Temperatuur vriesgedeelte
  De ideale temperatuur die in de fabriek ingesteld wordt is -18°C. Zodra het vriesgedeelte de juiste
  temperatuur bereikt wordt deze automatisch op het display weergegeven.
  Om de temperatuur te veranderen houdt u de knoppe
  ingedrukt totdat de gewenste waarde bereikt
  wordt die op het display weergegeven wordt.

  Snelvriezen (vriesgedeelte)
  Deze functie moet worden geactiveerd voordat er verse voedingsmiddelen worden ingevroren. De functie
  wordt geactiveerd door op de knop
  : het lampje gaat aan. De functie schakelt na 24 uur automatisch
  uit of kan met de hand uitgeschakeld worden door weer op de knop te drukken.

  Temperatuur koelgedeelte
  Deze functie moet ingeschakeld worden om het koelen van verse levensmiddelen te versnellen. De
  functie wordt ingeschakeld door op de knop
  te drukken: het lampje gaat aan. De functie schakelt na 6
  uur automatisch uit of kan met de hand uitgeschakeld worden door weer op de knop te drukken.

  Snelkoelen (koelgedeelte)
  Deze functie moet ingeschakeld worden om het koelen van verse levensmiddelen te versnellen. De
  functie wordt ingeschakeld door op de knop
  te drukken: het lampje gaat aan. De functie schakelt na 6
  uur automatisch uit of kan met de hand uitgeschakeld worden door weer op de knop te drukken.

  Vacation
  Deze functie deactiveert de koeling in het koelgedeelte in het geval de gebruiker lange tijd afwezig is. De
  functie wordt in-/uitgeschakeld door op de knop
  te drukken: het lampje gaat aan en de temperatuur
  van het koelgedeelte verdwijnt van het display en hier komt een stip voor in de plaats.
  Nadat deze functie geactiveerd is, moet bederfelijk voedsel uit het koelgedeelte worden verwijderd en
  moet de deur gesloten blijven, de koelkast zal een geschikte temperatuur behouden om de vorming van
  luchtjes te voorkomen.

  38 • Page 10

  HOE U HET APPARAAT MOET GEBRUIKEN
  ALARMEN

  Deze indicaties worden meegedeeld door middel van een geluidssignaal en beeldsignalen.
  Belangrijk: Om het geluidssignaal uit te schakelen drukt u op de knop
  .

  Alarm black-out
  Wordt geactiveerd wanneer er een langdurige stroomonderbreking geweest is waardoor de temperatuur
  in het vriesgedeelte gestegen is. Op het display van het vriesgedeelte knippert de maximum temperatuur
  die tijdens de stroomuitval bereikt is. Tegelijkertijd gaat het alarmlampje
  aan en wordt het
  geluidssignaal ingeschakeld.
  Belangrijk: Er wordt geadviseerd om vóór consumptie het behoud van de versheidsgraad van de
  voedingsmiddelen te controleren.

  Alarm deur open
  Het symbool van de deur van het koel-/vriesgedeelte (of allebei) knippert gelijktijdig met het geluidssignaal
  en het alarmlampje. Wordt geactiveerd als één of allebei de deuren van het apparaat langer dan 2 minuten
  open zijn blijven staan.

  Alarm werking
  Als het geluidssignaal ingeschakeld wordt en er letters op het display weergegeven worden dan duidt dit
  op een probleem aan het apparaat. Bel de klantenservice en geef de code die in plaats van de temperatuur
  op het display weergegeven wordt door.

  39 • Page 11

  OPSPOREN VAN STORINGEN
  Voordat u contact opneemt met de Klantenservice....
  De problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en
  verhelpen, zonder dat hiervoor enig type gereedschap nodig is.
  De geluiden die het apparaat produceert zijn normaal, omdat de ventilatoren en de compressoren voor de
  regeling van de werking automatisch worden in- en uitgeschakeld.
  Sommige geluiden kunnen worden beperkt:
  • door het apparaat waterpas te zetten en het op een vlakke ondergrond te plaatsen
  • door ervoor te zorgen dat het apparaat niet in contact komt met andere meubels
  • door te controleren of de interne onderdelen correct zijn geplaatst
  • door te controleren of de flessen en de pakken elkaar niet raken.
  Enkele mogelijke geluiden:
  • een gefluit bij de eerste inschakeling van het apparaat of na een lange periode waarin het apparaat niet
  gebruikt is.
  • een geborrel als de koelvloeistof naar de leidingen gaat.
  • een gezoem als de waterklep of de ventilator in werking treden.
  • een geknetter als de compressor wordt gestart of als het ijs in de bak druppelt.
  • een plotselinge klik als de compressor wordt in- en uitgeschakeld.
  Als u de volgende geluiden hoort

  ...werkt uw product uitstekend!!!

  40 • Page 12

  OPSPOREN VAN STORINGEN
  Het apparaat werkt niet
  • Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat
  hier spanning op?
  • Heeft u de beveiligingen en de zekeringen van de elektrische installatie in uw woning gecontroleerd?
  De motor lijkt te lang in werking te blijven:
  • Zit er misschien te veel stof of pluis op de condensator?
  • Zijn de deuren goed gesloten?
  • Sluiten de deurafdichtingen perfect af?
  • Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.
  • Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het
  apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te
  koelen.
  Er is te veel vochtophoping:
  • Controleer of de luchtopeningen in het apparaat niet verstopt zijn waardoor de circulatie van lucht
  verhinderd wordt.
  • Controleer of de voedingsmiddelen goed verpakt zijn. Droog natte bakjes eerst af voordat u ze in het
  apparaat zet.
  • Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend. Door de deur te openen gaat de vochtigheid
  die in de buitenlucht aanwezig is, de koelkast binnen. Hoe vaker de deur geopend wordt, des te sneller
  zal het vocht zich ophopen, in het bijzonder als het vertrek zelf erg vochtig is.
  • Als de kamer erg vochtig is, is het normaal dat in de koelkast de vochtigheidsgraad toeneemt.
  Als er water in het ontdooibakje zit:
  • Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. Het bakje mag tot de helft vol raken. Controleer of
  het apparaat waterpas staat zodat het water niet uit het bakje kan stromen.
  De temperatuur van de apparaat is te hoog:
  • Zijn de bedieningen van de apparaat wel goed ingesteld?
  • Is er een grote hoeveelheid voedsel in de apparaat geplaatst?
  • Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend en of ze goed sluiten.
  • Controleer of de luchtopeningen in het apparaat niet verstopt zijn waardoor de circulatie van koude
  lucht verhinderd wordt.
  Als het gedeelte dat contact maakt met het rubber warm aanvoelt:
  • Dit is normaal als het klimaat warm is en als de compressor in werking is.
  De deuren sluiten niet of gaan niet correct open:
  • Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen.
  • Controleer of de interne onderdelen of de automatische ijsmaker niet verkeerd geplaatst zijn.
  • Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.
  • Verzeker u ervan dat het apparaat perfect horizontaal staat.
  De verlichting werkt niet:
  • Heeft u de beveiligingen en de zekeringen van het elektriciteitsnet in uw woning gecontroleerd?
  • Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat
  hier spanning op?
  • Als het lampje is doorgebrand?
  Als het lampje is doorgebrand:
  1. Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
  2. Zie het hoofdstuk “Onderhoud en Reiniging”..

  41 • Page 13

  KLANTENSERVICE
  Voordat u contact opneemt met de
  klantenservice:
  Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
  ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,
  schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal
  de handeling na een uur.
  Als uw apparaat na de controles in de gids voor
  het opsporen van storingen en nadat u het
  apparaat opnieuw gestart hebt nog steeds niet
  goed werkt, neem dan contact op met de
  klantenservice en leg het probleem duidelijk uit.
  Geef het volgende door:
  • het type en het serienummer van het apparaat
  (deze zijn te vinden op het
  serienummerplaatje).
  • de aard van de storing,

  42

  • het model,
  • het servicenummer (nummer achter het
  woord SERVICE op het typeplaatje binnenin
  het apparaat),
  • uw volledige adres,
  • uw telefoonnummer.

  Opmerking:
  Het omkeren van de deuren van het
  apparaat door onze klantenservice wordt
  niet beschouwd als een ingreep die onder
  de garantie valt.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool 20rid1l wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool 20rid1l in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,85 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool 20rid1l

Whirlpool 20rid1l Installationsanweisung - Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info